zondag 22 januari 2012

Verhoring


Wat is genezend gebed? Over de aard van het gebed kan worden gezegd dat het altijd machtig is. Het is niet een vragen, zoals wij iets aan een menselijk wezen zouden vragen. “Zullen wij het goddelijk Beginsel van alle goedheid vragen Zijn eigen werk te doen?” schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid op blz. 3 en zij vervolgt: “Zijn werk is gedaan en wij hoeven slechts gebruik te maken van Gods regel om Zijn zegen te ontvangen, die ons in staat stelt onze eigen zaligheid uit te werken.” Gebed zoals het in Christian Science wordt begrepen is het verhelderen van ons eigen bewustzijn; het erkennen van wat God is en wat Hij reeds heeft gedaan. Naarmate men Hem erkent als het oneindig goede, als Geest, Leven, Waarheid en Liefde die overal tot uitdrukking komen, zal men de bewijzen van Zijn tegenwoordigheid en macht ervaren, en dit is de verhoring van het gebed. Werkdadig gebed is echter nooit te scheiden van zelf-verbetering. De Christian Scientist streeft er naar in zijn denken en zijn leven alle intelligentie en juiste werkzaamheid, alle wijsheid, waarheid en liefde tot uiting te brengen; hij streeft er naar niets anders dan God uit te drukken. “Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult begeren en het zal u geschieden” (Joh 15:7) zijn de woorden van Jezus.

Geen opmerkingen: