zondag 15 januari 2012

Onvernietigbaar

“Had  Jezus geloofd, dat Lazarus in zijn lichaam geleefd had of gestorven was, dan zou de Meester zich op dezelfde trap van geloof bevonden hebben als zij, die het lichaam hadden begraven en had hij het niet kunnen opwekken.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 75.) De belangrijke openbaring, die Mrs. Eddy in staat stelde de geneeswijze van Jezus uiteen te zetten, had het voor haar duidelijk gemaakt, dat de werkelijke mens niet in een stoffelijk lichaam leeft en dat hij daarom niet door te sterven uit het lichaam kan treden. Zij had geleerd, een duidelijk onderscheid te maken tussen het sterfelijke, menselijke begrip omtrent de mens en de geestelijke mens, die het eeuwige beeld en de eeuwige gelijkenis van God is. Jezus wekte Lazarus op door te erkennen, dat diens werkelijke zelfheid even eeuwig en even volmaakt was als God, de schepper ervan. Het is niet waar dat de geestelijke mens ziek kan worden en daarna weer herstellen. De mens is altijd één met Geest. De stof is niet de schepper van het Leven en evenmin kan de stof het leven wegnemen. De demonstraties van Waarheid, die onze Meester gaf, leren ons, dat, wanneer wij iets begrijpen van ‘s mensen volmaakt, onvernietigbaar, onsterfelijk wezen, als het beeld en de gelijkenis van Geest, het menselijk begrip omtrent de mens meer harmonisch wordt.

Geen opmerkingen: