dinsdag 31 januari 2012

Zelfonderzoek


We kennen allemaal uitdrukkingen als ‘praatjes vullen geen gaatjes’ en ‘geen woorden maar daden’, en daar spreekt een soort menselijke wijsheid uit. Maar als in onze woorden iets doorklinkt van echte christelijke liefde en genegenheid, dan zijn die woorden goud waard. Dan zijn die woorden doortrokken van dezelfde genezende kracht als onze gebeden en daden en komen uit dezelfde goddelijke bron voort. De oproep aan alle christenen komt hierop neer, God en de mensheid lief te hebben. Gehoor geven aan die oproep, hoe eenvoudig dat ook lijkt, vereist gewetensvol zelfonderzoek. Zo kunnen we ons afvragen of we onze liefde voor God wel weerspiegelen in onzelfzuchtige liefde voor onze medemens. Kan hij werkelijk die liefde uit onze daden en woorden afleiden? Resoneert in onze woorden evenveel liefde als er substantie is in de waarheid die wij verkondigen? In alle werken van Mrs. Eddy over de leer van Christian Science wordt gezinspeeld op de ontoereikendheid van de letter - woorden - zonder de geest. In Wetenschap en Gezondheid blz. 113 zegt zij: “De letter van de Wetenschap bereikt de mensheid tegenwoordig in ruime mate, maar de geest ervan komt slechts zeer geleidelijk. De kern, het hart en de ziel van Christian Science is Liefde. Zonder Liefde is de letter niets anders dan het dode lichaam van de Wetenschap - levenloos, koud, onbezield.”

maandag 30 januari 2012

Profetie


Jesaja schreef  eens (Jes. 11:6): “En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven.” De vervulling van Jesaja’s profetie is door schilders in beeld gebracht in de vorm van het vredig samenzijn van wolven en lammeren, luipaarden en geitebokjes. Christian Science houdt zich bezig met het in vervulling brengen van dit visioen in het totaalbeeld van alle menselijke noden. Het is duidelijk dat alvorens wilde dieren met tamme dieren in harmonie kunnen leven, beide veranderingen moeten ondergaan. Geldt dit niet evenzo voor eigenschappen van het menselijke karakter? Zo zal samenwerking tussen mensen en landen mogelijk worden als luipaardachtige slinksheid plaatsmaakt voor eerlijke openhartigheid en wankelvoetige verdwaasdheid voor kalme zekerheid. Via morele en geestelijke wedergeboorte worden wij het duizendjarig rijk binnengeleid door een klein jongske, of de ‘nieuwe mens’ zoals Paulus het noemt, die uit deze morele en geestelijke wedergeboorte is voortgekomen. Als beestachtigheid, wreedheid en angst zijn afgelegd en de mens zijn godgelijkende morele en geestelijke aard die hem eigen is heeft aangedaan worden de eigenschappen zoals vrede en vreugde - het ware wezen van elk van ons - tot uitdrukking gebracht en neemt Christus - het ware menszijn - bezit van ons leven.

zondag 29 januari 2012

Healing with Confidence


Healing with Confidence

November 22, 2006 by Christine Driessen
Christine Driessen helps listeners address nagging doubts and fears about spiritual healing. Speaking from her own life-long experience as a Christian Scientist she helps us understand why we can learn to pray about anything with more confidence.

zaterdag 28 januari 2012

Eigen haard


Naarmate het ware begrip zich in iemands bewustzijn ontvouwt, gaat hij zien, dat een stoffelijk gebouw niet een tehuis vormt.  Het ware tehuis is geestelijk en naarmate dit wordt beseft, zal een prettige woning in de menselijke ervaring tot uiting komen. Schoonheid en bruikbaarheid is een vereiste voor een tehuis. Wat lelijk of onharmonisch is, hoort daar niet in thuis. Iemand die niets van de geestelijke idee weet, kan zijn omgeving somber of saai vinden, maar in het bewustzijn, waar Liefde woont, zal er altijd schoonheid gevonden worden. Trouw, reinheid, welwillendheid en hulpvaardigheid zijn belangrijke onderdelen van het ware tehuis. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 58): “Eigen haard is de dierbaarste plek op aarde en moet het middelpunt maar niet de grens van de liefde zijn.” Het werkelijk tehuis waarin Gods kinderen wonen wordt overvloedig voorzien door de rijkdom van oneindige Liefde, het huisvest mooie en nuttige ideeën, is afdoende beschermd door het almachtig Beginsel en in wijsheid geleid en bestuurd door het al-ziend en al-wetend Gemoed.

vrijdag 27 januari 2012

Are you ready to flourish?

Evan Mehlenbacher
Watch this new 20-minute lecture on Christian Science! Filmed in January 2011 at the Church Alive Summit in Pasadena, CA.

donderdag 26 januari 2012

Oorzaak


Christian Science is het herstelde oorspronkelijke Christendom en zij omvat noch menselijke filosofie, noch met zichzelf in strijd zijnde theologie. De poging om een stoffelijk heelal aan God, Geest, toe te schrijven, is van begin af aan tegenstrijdig en onlogisch. Een gevolg moet in overeenstemming zijn met de oorzaak. God drukt zichzelf uit in het geestelijke, en in de geestelijke zin van het bestaan is geen zonde, ziekte en dood. De mens, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, zoals in Genesis vermeld staat, is niet een onvolmaakte sterveling, maar de ideële mens,waarvan Jezus zich bewust was, wanneer hij zieken genas en zondaren bevrijdde. Door geestelijk begrijpen wordt het sterfelijke uitgedaan voor het onsterfelijke. Dit was de weg, die Jezus ging; een weg van triomf en overwinning, een weg, die hem in staat stelde te zeggen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

woensdag 25 januari 2012

Lives lived

Lives Lived: Joyce

dinsdag 24 januari 2012

Emmanuel

Begrijpen, zien of onderscheiden is het goddelijk vermogen, waardoor wij bewust ons één-zijn beseffen met God, met Geest, met goddelijke Liefde. Het ontvouwt, dat de werkelijkheid van het zijn de uitdrukking is van het volmaakte Beginsel. Het is, wat aan openbaring en demonstratie ten grondslag ligt. Het is, wat iemand in staat stelt in de menselijke ervaring het ware te onderscheiden van het valse - het is, wat “scheiding tussen wateren en wateren” maakt. Over dit onderwerp schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 505): “De geestelijke zin is het onderscheiden van het geestelijk goede. Het begrijpen is de scheidingslijn tussen het werkelijke en het onwerkelijke. Het geestelijk begrijpen ontvouwt Gemoed - Leven, Waarheid en Liefde - en demonstreert de goddelijke zin, daarbij het geestelijk bewijs van het heelal in Christian Science leverend.”  Volmaakt begrijpen bevrijdt ons van de neiging ons eigen vermogen om het goede te doen te onderschatten. Oneindig Gemoed is de bron van dat vermogen, het doet eigenwaan teniet en vervangt het door ootmoed. Zo heeft Jezus tijdens zijn wonder werken onder de mensheid, aan elk wettig verzoek, dat tot hem kwam om te genezen, voldaan, door zijn begrijpen, dat zijn macht tot genezen de openbaarwording was van Emmanuel - “God met ons.”

maandag 23 januari 2012

Zoete beraadslaging


In het eerste boek van Samuel lezen we het verhaal van Nabal, een rijk, maar onhoffelijk man en zijn ootmoedige vrouw Abigail.Toen zij zich nederig neerboog voor David, die de uitdaging van Nabal met geweld wilde afstraffen, zeggende “Och mijn heer, mijne zij de misdaad”, hiermede de zonden van haar echtgenoot op zich nemend, raakte zij het hart van David. Zijn kwaadheid verdween. Abigail had bloedvergieten voorkomen, niet door het zwaard, maar door zachtheid.
De Bijbel vestigt de aandacht op de goddelijke macht van Christelijkheid. Vriendelijkheid, ootmoed, toewijding en tederheid dringen, gelijk lichtstralen, door de wolken van vrees en tweedracht heen. De eigenschappen van Liefde zijn onze ware rijkdom, onze werkelijke kudden vee, die op de grazige weiden, aan zeer stille wateren grazen. Verdraagzaamheid, flinkheid en vriendelijkheid van de ene zaken firma jegens de ander, het geduld door een echtgenoot jegens zijn vrouw getoond of door de ene vriend jegens de ander, zal de donkere wolken van toorn en drift uiteenjagen en het gedachtelijk mechanisme herstellen. De Psalmdichter zong (Ps. 55:15): “Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk beraadslaagden; wij wandelden in gezelschap ten Huize Gods.” De zoete beraadslaging van Waarheid spreekt tot het menselijk bewustzijn, spreekt tot ons van ‘s mensen volmaaktheid als het kind van God en herinnert ons aan de banden van vriendschap en liefde, die Gods kinderen verenigen. Wanneer wij aandacht schenken aan en ons open stellen voor de Christus, bedaren de stormen van toorn en zegeviert Liefde.

zondag 22 januari 2012

Verhoring


Wat is genezend gebed? Over de aard van het gebed kan worden gezegd dat het altijd machtig is. Het is niet een vragen, zoals wij iets aan een menselijk wezen zouden vragen. “Zullen wij het goddelijk Beginsel van alle goedheid vragen Zijn eigen werk te doen?” schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid op blz. 3 en zij vervolgt: “Zijn werk is gedaan en wij hoeven slechts gebruik te maken van Gods regel om Zijn zegen te ontvangen, die ons in staat stelt onze eigen zaligheid uit te werken.” Gebed zoals het in Christian Science wordt begrepen is het verhelderen van ons eigen bewustzijn; het erkennen van wat God is en wat Hij reeds heeft gedaan. Naarmate men Hem erkent als het oneindig goede, als Geest, Leven, Waarheid en Liefde die overal tot uitdrukking komen, zal men de bewijzen van Zijn tegenwoordigheid en macht ervaren, en dit is de verhoring van het gebed. Werkdadig gebed is echter nooit te scheiden van zelf-verbetering. De Christian Scientist streeft er naar in zijn denken en zijn leven alle intelligentie en juiste werkzaamheid, alle wijsheid, waarheid en liefde tot uiting te brengen; hij streeft er naar niets anders dan God uit te drukken. “Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult begeren en het zal u geschieden” (Joh 15:7) zijn de woorden van Jezus.

zaterdag 21 januari 2012

Hoger peil


De volmaaktheid van de werkelijke mens als weerspiegeling van het ene Gemoed, sluit de mogelijkheid uit, dat hier inbreuk op wordt gemaakt, hetzij in de vorm van een ziektekiem, of in de vorm van een ongeluk. Het sluit eveneens concurrentie buiten, een strijd van wilskrachten. In de alheid en eenheid van het zijn, kan men niet elkaar iets ontnemen of elkander werkelijk iets geven. Door het wonder van de broden en vissen werd aangetoond, dat de voorraad van Geest voldoende is voor allen.
Van een menselijk standpunt uit bezien, houdt vooruitgang een overwinnen van moeilijkheden in en een erkennen van een persoonlijk succes. Christian Science leert echter, dat werkelijke vooruitgang tot stand wordt gebracht door de werking in het menselijk bewustzijn van Gods wet, die het beperkte menselijke begrip van succes verbetert door het openbaren van de waarheid, dat de mens de oneindige ontvouwing van het al-werkend Gemoed tot uitdrukking brengt. Wij allen moeten ons begrip van het heelal op een hoger peil brengen, totdat wij het zien zoals het werkelijk is, door God gemaakt, absoluut en volmaakt. Er is in werkelijkheid geen kwaad om tegen op te kunnen of over te zegevieren, geen kwaad dat wij moeten beschouwen als een hinderpaal, die overwonnen moet worden, want God is altijd Alles-in-alles.

vrijdag 20 januari 2012

Next chat 31 Januari 2012


Personality—Charisma vs. Christliness


Diane Dailey, C.S.B.
Tuesday, January 31, 2012
2:00pm EST - 3:00pm EST
People take personality tests to discover the right job or relationship match, and pop culture focuses intensely on celebrity personae determined largely by looks and material wealth. But when such a material view of personality takes center stage it can obscure our view of the spiritual identity of ourselves and others—the good and pure nature within us all that is characterized by the Christ. To further explore this topic, join southern California teacher and practitioner of Christian Science, Diane Dailey.
About Diane Dailey: Diane has had a variety of employment experiences prior to her commitment to the fulltime public practice of Christian Science in 1992. She lived in New York City and worked in management in a major ad agency before moving to California. Following a few years in TV series development, she established her own business whose emphasis was consumer product development, and corporate strategic planning.
Diane has been a frequent contributor for the Christian Science magazines. She became an authorized Christian Science teacher in 2000 and teaches classes on Christian Science healing in Los Angeles where she resides.

donderdag 19 januari 2012

Economie


De economische aard van het bestuur van Geest ligt in de alomtegenwoordigheid van Geest. Ware economie kan niet anders zijn dan geestelijk en daardoor praktisch in de hoogste betekenis van dit woord. Omdat zij uit God voortkomt, kan er geen enkel spoor van stoffelijkheid, d.w.z. geen stoffelijke gedachten of stoffelijk proces bevatten. Zij moet onfeilbaar, universeel en altijd beschikbaar zijn. Christus Jezus, onze Weg-wijzer, zei (Joh. 4:35): “Zegt gij niet: het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst? Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alreeds wit om te oogsten.” Met deze uitspraak trachtte Jezus zijn discipelen op te wekken uit de apathie, die hun menselijk begrip van handelen beheerste. Menselijke actie is beperkt en stelt alle verwezenlijking tot later uit; zij gelooft in ontwikkelingsprocessen, in tijd en in persoonlijke successen van een persoonlijk gemoed, terwijl de Meester probeerde aan te tonen, dat de oogst of de verwezenlijking van het goede slechts wordt verkregen, naarmate de geestelijke aard van het bestaan wordt begrepen. De menselijke economie is een probleem van de gehele wereld geworden, dat elk jaar ingewikkelder wordt. In haar naam doen zich nieuwe theorieën als de oplossing voor, die komen en gaan als de mode in de jaargetijden. In de goddelijke economie blijft Geest voor altijd zichzelf. Hij wordt niet anders om in de menselijke behoefte te voorzien Maar in deze behoefte wordt voorzien naarmate de menselijke zin zich overgeeft aan het goddelijke feit, dat Geest alles is. Stof en tijd zijn fasen van het geloof aan deelbaarheid, aan meer dan een Gemoed.

woensdag 18 januari 2012

Geen belemmeringen


Wij moeten ons bewust worden van Waarheid, zoals Mrs. Eddy ons die geeft op blz. 473 van het leerboek: “God is overal en buiten Hem is er niets, dat tegenwoordig is of macht bezit.” Wanneer wij trachten volmaakt te zijn, lijkt het soms alsof wij trachten onszelf aan onze eigen schoenveters uit de modder te trekken. Af en toe kan men denken, dat we vorderingen maken, maar zolang men gelooft dat leven en intelligentie in de stof zetelen, voelt men zich voortdurend omlaag getrokken door het loodzware gewicht van materialisme. Het is van het grootste belang dat wij voor onze aanpak, met verstand beseffen, dat er in werkelijkheid geen gewicht van stoffelijkheid en dwaling bestaat, omdat in het heelal van Geest en Waarheid de bezieling en de verlichting van de geestelijke werkelijkheid besloten zijn. In werkelijkheid is er geen kwaad waar de mens zichzelf uit moet trekken, aangezien God Alles-in-alles is en de mens in zich sluit. Valse theologie zegt ons, dat wij er naar moeten streven goed te zijn in een boze wereld, maar dat wij niet kunnen verwachten het einddoel, volmaaktheid te bereiken. Jezus echter zei (Matt. 5:48): “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.” Hij wist dat iedereen zijn volmaaktheid hier en nu kan demonstreren, omdat het koninkrijk der hemelen, dat, zoals hij leerde, nabij is. Wanneer iemand beseft dat zijn ware zelfheid volmaakt is, niet ondanks het een of ander, maar wegens de alheid Gods, waarin geen belemmeringen zijn, dan zal hij vlugger de nietsheid van de zogenaamde belemmeringen demonstreren.

zondag 15 januari 2012

Onvernietigbaar

“Had  Jezus geloofd, dat Lazarus in zijn lichaam geleefd had of gestorven was, dan zou de Meester zich op dezelfde trap van geloof bevonden hebben als zij, die het lichaam hadden begraven en had hij het niet kunnen opwekken.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 75.) De belangrijke openbaring, die Mrs. Eddy in staat stelde de geneeswijze van Jezus uiteen te zetten, had het voor haar duidelijk gemaakt, dat de werkelijke mens niet in een stoffelijk lichaam leeft en dat hij daarom niet door te sterven uit het lichaam kan treden. Zij had geleerd, een duidelijk onderscheid te maken tussen het sterfelijke, menselijke begrip omtrent de mens en de geestelijke mens, die het eeuwige beeld en de eeuwige gelijkenis van God is. Jezus wekte Lazarus op door te erkennen, dat diens werkelijke zelfheid even eeuwig en even volmaakt was als God, de schepper ervan. Het is niet waar dat de geestelijke mens ziek kan worden en daarna weer herstellen. De mens is altijd één met Geest. De stof is niet de schepper van het Leven en evenmin kan de stof het leven wegnemen. De demonstraties van Waarheid, die onze Meester gaf, leren ons, dat, wanneer wij iets begrijpen van ‘s mensen volmaakt, onvernietigbaar, onsterfelijk wezen, als het beeld en de gelijkenis van Geest, het menselijk begrip omtrent de mens meer harmonisch wordt.

zaterdag 14 januari 2012

Leven


Op bladzijde 429 van Wetenschap en Gezondheid haalt Mrs. Eddy de verklaring van Jezus aan: “Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid” (Joh. 8:51), en zij voegt hieraan toe (blz 429, 430): “Deze uitspraak is niet beperkt tot het geestelijke leven, doch omvat alle verschijnselen van het bestaan.” Door ziekte, armoede, verbroken vriendschap, werkloosheid en oorlog als werkelijk te aanvaarden, geloven wij aan de dood van het goede. Laten wij Christian Science bestuderen, zodat wij mogen leren alle getuigenissen van de dood te niet te doen, niet door toe te geven, dat disharmonie thans werkelijk is of ooit werkelijk is geweest, maar door te erkennen, dat het goddelijke Leven eeuwig en alomtegenwoordig is. Een onafgebroken juiste werkzaamheid, de uiting van Leven, is ‘s mensen erfdeel. Harmonie wordt nooit afgesneden door de niet-intelligente stof, want harmonie heerst alom; zij is een eeuwige hoedanigheid van God. Daarom kan zij niet sterven. Door een helder begrip te onderhouden van de eeuwigdurende eenheid van God, Leven, en de idee van Leven, de geestelijke mens, kunnen wij bewijzen, dat onze gezondheid, harmonie en geluk onafgebroken zijn.

vrijdag 13 januari 2012

Vraag van de week

Hoe heb je de laatste tijd het bewijs van Gods goedheid in je leven gezien?

donderdag 12 januari 2012

Bron van begrijpen


“De geestelijke zin is het onderscheiden van het geestelijk goede. Het geestelijk begrijpen ontvouwt Gemoed - Leven, Waarheid en Liefde - en demonstreert de goddelijke zin, daarbij het geestelijk bewijs van het heelal in Christian Science leverend”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 505. Geestelijk begrijpen heeft Jezus in staat gesteld het ware en het valse van elkaar te onderscheiden. Hij zei tot Nicodemus, een overste der Joden, die in de nacht bij hem kwam: “Hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.” Ook de apostel Paulus heeft door het geestelijk begrijpen, dat hij bezat, in een van zijn brieven aan de Korinthiërs kunnen schrijven: “De dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig”. In het bewustzijn, dat begrijpen oneindig en door weerspiegeling onmiddellijk en altijd bereikbaar is, hoeft niemand te twijfelen over wat hij doen moet, of in angst te zijn, dat hij de bekwaamheid zal missen om het te volbrengen. De erkenning, dat God, de goddelijke intelligentie, de bron is van begrijpen, dat geen grenzen heeft, gepaard met het besef van het God gegeven vermogen aan de mens om volmaakt begrijpen tot uitdrukking te brengen, vernietigt vrees en stelt ons in staat onder alle omstandigheden, verstandig en vol vertrouwen te handelen.

woensdag 11 januari 2012

Sterren


De sterren schijnen niet alleen, wanneer het oog hen ziet. Hun licht blijft glanzen, ongeacht of zij door wolken verduisterd worden of in de schaduw worden gesteld door de schittering van de dag. In figuurlijke zin kunnen wij dus zeggen, dat wij altijd, dag en nacht, in de tegenwoordigheid van sterren zijn. Waar Mrs. Eddy Emmersons vaak gebruikte uitspraak “Bevestig uw wagen aan een ster,” nader toelicht, verzekert zij ons in Unity of Good (blz. 17) dat, naarmate wij ons verbinden aan de goddelijke macht, onze reis begunstigd zal worden met alles wat goed is. Ben je bang voor een idealist gehouden te worden? Wat is een waar idealist anders dan iemand, die, terwijl hij consequent aan zijn overtuiging betreffende de geestelijke werkelijkheid vasthoudt, stappen doet, die tot het praktische bewijs er van voeren? Op deze wijze van de sterren uit te zien, om het zo te noemen, is het vaste standpunt, dat de Christian Scientist zich ten doel stelt, om genezing te verkrijgen. De profetie zegt (Dan. 12:3): “De leraars nu zullen blinken, als de glans van het uitspansel, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig.” De mens weerspiegelt immer de verheven en heilige gedachten, die uit God, het goddelijk Gemoed voortkomen, namelijk het Gemoed dat vanuit de geestelijke hoogten van zijn eigen volmaaktheid op de mens en het heelal ziet.

dinsdag 10 januari 2012

Toepassing


Gebrek aan tijd is evenmin werkelijk of door God ingesteld als gebrek aan wijsheid of gebrek aan iets anders. God kent de eeuwigheid, niet de tijd. Gemoed kent de oneindigheid, niet de beperking. Waarom onze jaren verspillen met aandacht schenken aan het voorbijgaande, het tragische en het nutteloze, wanneer de alheid van God en Zijn eeuwige schepping er op wacht, dat wij ons hiervan bewust zullen worden en haar zullen aanvaarden? Ingewikkelde metafysische verhandelingen, gezellig, nutteloos gepraat over Christian Science - zijn armelijke surrogaten voor het leren begrijpen en naleven van de diepgaande en wetenschappelijke leringen van ware Christian Science. Het verlangen rechtvaardig te zijn, liefde, intelligentie, reinheid in woord en daad tot uitdrukking te brengen, moet groot genoeg zijn om ons voortdurend tot inspanning aan te sporen. Dit verlangen moet al onze belangstelling, tijd, ijver en bedoelingen in beslag nemen. In Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy (blz. 448): “Het goede te verkondigen en verkeerd te leven is dwaas bedrog, waarmee wij onszelf het meest schaden.” In Miscellany blz. 158 staat: “ De meeste mensen hebben mooie woorden, en sommigen brengen hun woorden in toepassing”! Laten wij ons voegen bij degenen, die ‘hun woorden in toepassing brengen’!

maandag 9 januari 2012

Doel

“Slechts die mannen en vrouwen vinden grootheid, die zichzelf vinden in een volkomen overgave van het eigen ik,” schrijft Mrs. Eddy in Miscellany, blz. 194. De mensen streven er steeds naar, hun doel, het onbeperkt goede, te bereiken. Hun serieuze pogingen zijn er herhaaldelijk op gericht uit te blinken in menselijke aangelegenheden, persoonlijke bezittingen te vergaren of stoffelijke kennis te verwerven. Maar nergens wordt geschreven, dat zulke methoden ooit geleid hebben tot de huidige demonstratie van ‘s mensen door God verleende heerschappij.
Jezus van Nazareth, van beroep timmerman, ongeveer dertig jaar oud, heeft zijn gereedschap in de steek gelaten. Hij heeft er aanspraak op gemaakt, dat God zijn Vader is en dat de mens in hoedanigheid zijn Vader gelijkend is, geestelijk en volmaakt. Hij heeft zijn verklaringen bewezen door ongeëvenaarde genezingswerken. Zijn genezingen hebben zich uitgestrekt tot grote menigten en de streken in de omtrek zijn in grote beroering gebracht door zijn weergaloze macht. Jezus heeft verklaard, dat het koninkrijk der hemelen nabij is en dat het hier bereikbaar is.
Uit de Evangeliën in de Bijbel, blijkt dat al wat Jezus heeft gedaan, deel is van een groot doeleinde. Het is ook duidelijk dat dit doel niet de wereldse verheerlijking van het menselijk zelf is. Geen hoge post in de raad van de synagoge leidt hem naar de open deur van het hoogste bereiken. Het kruis is zijn weg naar de demonstratie van het eeuwige Leven. Intuïtief verbinden wij aan zijn ervaring de woorden uit Spreuken (15:33): “De nederigheid gaat vóór de eer”; en in Wetenschap en Gezondheid lezen we, blz. 514: “In nederigheid bestijgen zij de hoogten van heiligheid.”

zondag 8 januari 2012

Morgenlicht


“Wat ligt als een steen tussen ons en het morgenlicht der opstanding?” vraagt Mrs. Eddy (Miscellaneous Writings, blz. 179). En zij geeft hierop het volgende antwoord: “Het is het geloof aan een gemoed in de stof. Wij kunnen alleen tot de geestelijke opstanding komen door het oude bewustzijn van Ziel in de zinnen af te leggen.”  Niet door een enkel groot gebeuren, maar door de voortdurende erkenning, dat hij de vertegenwoordiger was van Ziel, heeft Christus Jezus zijn onsterfelijkheid bewezen. Zo moet iedereen in zijn voetstappen treden, dag aan dag de stenen afwentelen, de schijnbare kleine of grote stenen, die hen in stoffelijk denken zouden willen gevangen houden, en hen eerder met de zinnen dan met Ziel zouden willen vereenzelvigen. Christian Science spreekt niet van een opstanding in de toekomst. Het maakt de mensen heden vrij, zodat zij datgene in bezit kunnen nemen, wat in het gebied van de oneindigheid hun eigendom is.

zaterdag 7 januari 2012

Geopende deur


De sterfelijke mens, die het leven ziet zoals het getuigenis van de stoffelijke zin aangeeft (in duisternis beginnend en eindigend, omringd door beperkingen en gevaren, onderworpen aan het toeval en ten offer vallend aan ziekte), heeft weinig begrepen van de geestelijke verzekering in de Openbaring: “Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten.” Het was deze deur die Jezus voor ons allen geopend heeft, toen hij demonstreerde, dat sterfelijk geloof niet de macht had om de wetten van geestelijke kennis buiten werking te zetten. “Hoog boven de zogenaamde wetten van de stof opent het verheven Christendom een deur, die niemand sluiten kan; zij wijst alle volken de weg om aan zonde, ziekte en dood te ontkomen”, schrijft Mrs. Eddy in Christian Science versus Pantheism, (blz. 12). Vanuit dit hoge standpunt van geestelijk weten heeft Jezus zijn blijde boodschap van een onafgebroken voortbestaan aan het mensdom gebracht. Nooit is hij afgedaald tot een, al was het tijdelijk aanvaarden van de bewering, dat de mens eindig, kwetsbaar of vergankelijk zou zijn. Zich op verheven en Christen-wijze vereenzelvigend met de goddelijke aard zei hij: “Ik ben de opstanding en het leven.” In dit begrijpen van het eeuwige zijn moet ieder van ons in zichzelf de bewuste geestelijke erkenning vinden van het Leven, dat God is.

vrijdag 6 januari 2012

Next chat 17 januari 2012


Sports—what really counts?


Mark Swinney, C.S.B.
Tuesday, January 17, 2012
2:00pm EST - 3:00pm EST
Sports have long been regarded as a metaphor for life—a call for courage, persistence, focused skill, unselfish teamwork, joy in action, all of which will be on display in this Olympic year of 2012. Many top-level athletes attribute their success to the power of prayer and God in their lives. Join this chat to discuss how your relation to God plays a key role in dissolving issues such as divisiveness, win-at-all-costs attitudes (including the temptation to use performance-enhancing drugs), and enmity between rival teams and nations. Bring your questions for Mark Swinney, a former professional sportsman who is now a Christian Science practitioner and teacher.
About Mark Swinney: Mark Swinney, a native of Albuquerque, New Mexico, has been in the full-time public practice of Christian Science healing since 1988. For several years, Mark traveled extensively, speaking about Christian healing. He has contributed articles to spirituality.com, and to the Christian Science Sentinel and The Christian Science Journal. He is deeply interested in how the power and laws of God operate to help and heal.

donderdag 5 januari 2012

Erkenning


Wanneer er gevaar schijnt te dreigen, moeten wij, net als in de tijd van Elisa, bidden dat onze ogen geopend mogen worden en wij bewust zullen worden van de immer-tegenwoordigheid van God “bij welke geen verandering is of schaduw van omkering” en tegenover Wie geen andere macht staat, opdat ook wij hier en nu Zijn al-zijn mogen beseffen.
Op blz. 7 van Unity of Good schrijft Mrs. Eddy: “De erkenning van de volmaaktheid van de oneindige Onzienlijke schenkt een macht, die niets anders geven kan.” En waarom? Omdat de erkenning van volmaaktheid gevestigd is in het al-zijn van Geest, in de volmaaktheid van het zijn in het Leven, dat geen dood kent, en de Liefde, die van geen haat weet, wordt ons denken tot het bewust besef van de werkelijkheid gebracht en het gevolg hiervan is, dat wij de onwerkelijkheid - het geloof aan de stof of het sterfelijk gemoed, met de veronderstelde wetten en vermeende intelligentie er van - uit het oog verliezen en deze vernietigd wordt.
Wanneer wij het kwaad zien als een persoon, een omstandigheid of een ding, schijnen onze problemen moeilijk op te lossen, maar wanneer het kwaad gezien wordt als een onware inblazing of een leugen over God en de mens, kunnen onze problemen gemakkelijk opgelost worden.