woensdag 23 november 2011

Verheven

In zijn brief aan de Romeinen spreekt Paulus de vermaning uit (12:12): “Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods zij.” Naar de mate waarin deze hele verandering van ons bewustzijn van een stoffelijke tot een geestelijke basis zich voltrekt, verkrijgen wij individueel het Gemoed van Christus. In dit door God verlichte bewustzijn is geen element van dwaling of kwaad, want de mens is alleen de weerspiegeling of de uitdrukking van de eigenschappen en de volmaaktheid van het goddelijk Gemoed, God.
De Christus-idee is in zekere mate in alle eeuwen door geestelijk-gezinde personen onderscheiden en gedemonstreerd. Op blz. 333 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Door alle geslachten heen, zowel vóór als na de aanvang van de Christelijke jaartelling, is de Christus als de geestelijke idee - de weerspiegeling van God - met een zekere mate van macht en genade tot allen gekomen, die bereid waren Christus, Waarheid, te ontvangen. Abraham, Jakob, Mozes en de profeten beleefden verheven ogenblikken van inzicht in de Messias, of Christus, waardoor deze zieners gedoopt werden in de goddelijke natuur, het wezen van Liefde.”
Mrs. Eddy’s geschriften, die helemaal gegrond zijn op de geestelijke vertolking van de Heilige Schrift, ademen de geest van de Christus. Enkel door het lezen van haar boeken zijn duizenden genezen.

Geen opmerkingen: