dinsdag 4 oktober 2011

Onwrikbaar

De Bijbel verkondigt Gods liefde voor Zijn kinderen - Zijn ideeën. De Liefde die God is wordt uitgedrukt en doet zich kennen in Liefdes manifestatie, de mens. Zoals Liefde haar eigen belichaming of uitdrukking het blijk van haar eigen wezen, verzorgt en liefheeft, zo zijn wij, U en ik, de individuele uitdrukking en weerspiegeling van Gods liefde voor Zijn idee, de mens. In Joh. 15:9-12, lezen wij Jezus’ woorden: “Gelijkerwijs de Vader mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad: blijft in deze mijne liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijne liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijne liefde. . . Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt gelijkerwijs ik u liefgehad heb.” En dan lezen wij (Joh. 3:16): “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Het is dus feitelijk weerspiegelde Liefde, die ons het vermogen geeft de gedachte onwrikbaar te houden aan de volmaaktheid van het zijn, waarlijk de weerspiegeling of het bewustzijn te wezen van Liefde zelf - elke en iedere idee vol tederheid in liefde bezien, het onbesmette en onbezoedelde wezen van alle zijn te aanschouwen, de volmaaktheid van alle dingen te zien; met andere woorden, het ganse zijn lief te hebben met de Liefde, die door de mens, als Gods beeld, wordt weerspiegeld. Is dit niet de Liefde die genezing brengt?

Geen opmerkingen: