donderdag 13 oktober 2011

Meester


De eenvoudige woorden “Zwijg wees stil”, door Christus Jezus gesproken tegen de storm op zee, werden gevolgd door grote stilte. De woorden van Jezus waren in werkelijkheid gericht tot het sterfelijk gemoed, waarvan het woeden der elementen slechts een uiterlijke openbaarwording was. Achter deze woorden, door Jezus geuit, lag de overtuiging, op grond van begrijpen, dat de zogenaamde wetten van de natuur of van de stof, tot uitdrukking komend in storm en verwarring, machteloos zijn tegenover de goddelijke of geestelijke wet, waarvan de uitwerking gerustheid en vrede is. Dit zogenaamde wonder: het stillen van de storm, geeft een beeld van hetgeen besloten is in de aanhaling uit Wetenschap en Gezondheid blz. 224, waar Mrs. Eddy zegt: “Geen macht kan de goddelijke Liefde weerstaan,” want het was de macht van de goddelijke Liefde, de macht van Geest, welke bij deze gelegenheid gedemonstreerd werd, zowel als in vele andere gevallen, in de Evangeliën vermeld.
Het bewustzijn van het feit dat er in werkelijkheid geen andere wet werkt dan de wet van Geest, de goddelijke Liefde, stelt ons in staat, elke gelegenheid, hoe moeilijk die ook schijnt te zijn, tegemoet te treden, vertrouwend op ons vermogen deze met succes het hoofd te bieden. Mary Baker Eddy heeft gezegd op blz. 419: “Treed iedere ongunstige omstandigheid als haar meester tegemoet.”

Geen opmerkingen: