maandag 17 oktober 2011

Jozef


Het Bijbelverhaal over Jozef in het Oude Testament, bevat enkele waardevolle lessen om genezing te brengen in een toestand, die door telkens terugkerende disharmonie steeds langer leek te duren. Van af zijn jeugd bezat Jozef een merkwaardige graad van geestelijkheid. Hij had het echter niet makkelijk, want reeds als kind werd hij belasterd en vervolgd. Hij is een voorbeeld dat laat zien hoe iemand zich door geestelijkheid met succes een weg kan banen door de ene moeilijkheid na de andere en in iedere beproeving steeds hoger kan stijgen. Toen Jozef een jongeling was, werden zijn broers door afgunst en jaloezie zozeer beïnvloed, dat zij hem in een droge put wierpen, waaruit hij daarna weer werd opgehaald om aan een troep zwervende Ismaëlieten te worden verkocht. Later in Egypte, werd hij vals beschuldigd en in de kerkers van Farao gevangen gezet. Geen zweem van wrok of vrees wordt hem in het Bijbelverhaal toegeschreven. Jozef ging kalm en rustig verder en gebruikte geestelijke kennis op de wijze, die God hem aanwees. De maanden groeiden aan tot jaren, en nog steeds werd hij niet uit de gevangenis bevrijd. Eindelijk kwam het ogenblik dat hij geroepen werd om Farao’s droom uit te leggen. Elke gebeurtenis greep voor Jozef plaats op het meest geschikte ogenblik, hoewel het hem wel vaak moet hebben toegeschenen, dat hij een lange en onrechtvaardige gevangenschap moest doormaken. Na zijn bevrijding uit de gevangenis kwam Jozef tot grote roem en was het hem mogelijk zijn familieleden te redden en in een land van overvloed een bestaan te verschaffen. In alle dingen zag hij de hand van God, want hij zei tot zijn broeders (Gen. 45:7): “God heeft mij voor ulieder aangezicht henengezonden, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing.”

Tip: http://www.jozefindebijbel.nl/

Geen opmerkingen: