woensdag 31 augustus 2011

Volkomenheid


Zijn onze pogingen, zoals die van de kinderen van Israël, door de Rode Zee te trekken? Vragen wij ons af of wij de verre kust zullen bereiken? Zien wij aan de linkerkant woeste golven van vrees, wanhoop en gebrek? Moeten wij aan de rechter zijde het hoofd bieden aan bergen van onopgeloste problemen, teleurstelling, een chronische kwaal en eenzaamheid? 
Wanneer menselijk berekende oplossingen hebben gefaald en de weg duister is, moeten wij de volkomenheid van de mens in gedachten houden en ons, net als Mozes, tot God wenden. Ook wij kunnen de engelen van Zijn tegenwoordigheid herbergen, die ons van vrees en een verkeerd verantwoordelijkheidsgevoel zullen wegvoeren. Deze engelenboodschappen dringen door het duister van beperking en onwetendheid heen en dienen als lichtbakens en wijzen ons de weg.
God is in staat in elke menselijke ervaring Zijn macht te tonen, hoe ver wij misschien van Hem verwijderd schijnen te zijn. Langs de hele weg werd de Rode Zee gekliefd. God laat ons in het midden van een Christian Science demonstratie niet alleen met een probleem, dat slechts half opgelost is. God zegent al wat Hij schept en Hij is voldaan over Zijn werk. Een Christian Scientist mag geen genoegen nemen met een toestand, die enkel maar verbeterd is en het daarbij laten. Volkomenheid is het rechtmatig erfdeel van de mens. Mrs Eddy verzekert ons met tedere zekerheid in Wetenschap en Gezondheid (blz. 527): “De mens is God weerspiegeling en behoeft niet te worden veredeld, maar is altijd schoon en volkomen.”

dinsdag 30 augustus 2011

Gode-ongelijkheid


In ons dagelijks leven leren wij dat stoffelijke methodes niet bij machte zijn een harmonische evolutie van stoffelijke toestanden tot stand te brengen en menselijke pogingen al even ontoereikend zijn om de menselijke problemen uit de wereld te helpen. Daarvoor is een factor nodig, die boven het stoffelijke en menselijke uit gaat en deze factor kan alleen de Christus zijn, de goddelijke idee, waaraan het stoffelijke en sterfelijke in het geheel geen deel hebben, zoals Jezus dat aangaf toen hij sprak (Joh. 14:30): “De overste der wereld komt, en heeft aan Mij niets.” Een Christian Scientist zal ervoor zorgen dat hij  geen ogenblik het werktuig wordt van haat - haat tegen een persoon, een groep personen of een natie. Elke haatgedachte verloochent de Christus.
Het geloof aan de onvermijdelijkheid van oorlog moet worden vervangen door vertrouwen in de onbeperkte mogelijkheden van het goddelijk Gemoed. De juiste toepassing van Christian Science bezielt en steunt elk menselijk pogen om het goede te dienen, gerechtigheid en duurzame vrede te bevorderen. Toen Elisa tegenover een groot leger stond, zei hij tot zijn dienstknecht (2 Kon. 6:16): “Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.” Hier behaalde het geestelijk begrijpen van de enkeling de overwinning over de massa.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 169 schrijft Mrs. Eddy: “Alles wat de mensen leert andere wetten te hebben en andere machten te erkennen dan het goddelijk Gemoed, is anti-Christelijk.” Anti-Christelijk is goddeloosheid of Gode-ongelijkheid en is datgene wat het bewustzijn zou willen beroven van harmonie.  De wereldproblemen zijn onopgeloste individuele problemen, die ontelbare malen zijn vermenigvuldigt. Naarmate wij dwaling in onszelf overwinnen, overwinnen wij haar in de wereld.

maandag 29 augustus 2011

Vruchten


In het Evangelie van Lukas wordt beschreven dat Johannes de Doper eens twee van zijn leerlingen naar Jezus zond om te vragen: “Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander?” Jezus’ antwoord hield geen verwijzing in naar Bijbelse voorspelling, geen verwijzing naar de wonderbare gebeurtenissen in verband met zijn geboorte, geen verslag van ongewone wijze van prediken. Het luidde eenvoudig: “Gaat henen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het Evangelie verkondigd wordt.” En dit is het antwoord, dat de Christian Science Kerk in alle ootmoed aan belangstellenden geeft.
Gedurende zijn gehele aardse zending wist en begreep Christus Jezus, dat de enige reden voor zijn bestaan was uitdrukking te geven aan het plan van God en de werken te werken van Hem die hem gezonden had. Al zijn gedachten en gedragingen hadden vanaf de aanvang door Waarheid en Liefde opgerichte standaards tot grondslag.
In Miscellany blz. 213 schrijft Mrs. Eddy: “De natuurlijke vruchten van de Christian Science Gemoed-genezing zijn harmonie, broederlijke liefde, geestelijke groei en activiteit.”
Laten wij er naar streven onze mogelijkheden om geestelijk te groeien te vermeerderen; onze gedachtelijke voorraadschuren met Christusgedachten te vullen; elke neiging tot kwaaddoen te overwinnen en zodoende van de waarheid getuigen en het oneindig goede demonstreren.

zondag 28 augustus 2011

Openbaring


In Wetenschap en Gezondheid op blz. 507 schrijft Mrs. Eddy: ”De schepping openbaart zich voortdurend en moet steeds voortgaan zich te openbaren, uit de aard van haar onuitputtelijke bron.” Alles wat waar is, is een schepping van God en openbaart zich, komt tot uiting, omdat God Zichzelf in alle eeuwigheid tot uiting brengt in Zijn schepping. Wat wij een demonstratie noemen is daarom niet iets dat wij door gedachtelijk werk maken of doen verschijnen. Het is veel meer. Het is Gods schepping, die zich openbaart; het is het bewijs, dat God Zichzelf tot uiting brengt in en door Zijn uitdrukking. Het is datgene, wat altijd waarneembaar is voor de geestelijke zinnen, voor het bewustzijn, dat verhelderd is door geloof en begrijpen. Dit heerlijk besef in Christian Science, dat God met ons werkt, Zichzelf en Zijn oneindige openbaringswijzen doet zien, is inderdaad Immanuel of “God met ons.”
Wij moeten niet bevreesd zijn voor de toekomst, of er angstige voorgevoelens over hebben. Integendeel, wij moeten haar tegemoet treden met vertrouwen in Waarheid, met moed, hoop, geloof en liefde, wetende - zoals wij weten - dat het enige wat ook werkelijk kan gebeuren, is, dat Gods schepping aan het licht komt. Er zijn geen jaren nodig voor het verschijnen van Gods ideeën; alleen visie wordt vereist, want Zijn ideeën zijn hier en nu de enige feiten van de schepping. Het is altijd NU in Gods Koninkrijk, en het is ook altijd hier.

zaterdag 27 augustus 2011

Schuilplaats


Het herhaaldelijk en aandachtig bestuderen van Psalm 91 helpt ons in het zoeken naar het gevoel van veiligheid. “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.” Als men deze woorden met aandacht leest, vraagt men zich vanzelf af: ‘Waar is de schuilplaats waarin men veilig kan vernachten?’
De schuilplaats is het begrijpen, dat God voortdurend voor Zijn schepping zorgt en geen schrik door duisternis en twijfel, geen pijl van praatjes, laster, of bedenkelijke kritiek, geen verderfelijk geloof aan ziekte of verwoesting, kan iemand aanraken, die steeds in deze schuilplaats verblijft. Niets of niemand kan  degene ontmoedigen, die zijn gedachten gevestigd houdt in de immer-tegenwoordigheid van de goddelijke Liefde. Hij kan er zeker van zijn, dat het mensdom uiteindelijk door Christian Science de genezende Waarheid zal leren kennen en zowel van ziekte als van zonde zal worden verlost. Gods engelen, Zijn gedachten, zullen hem steunen en hem voor onheil behoeden en hypnotische angstgedachten zullen uit zijn bewustzijn worden uitgeroeid.
In het gezangboek van Christian Science (nr. 171) vinden wij deze helpende en bemoedigende woorden :
  Raken wij der Waarheid zoomen
  Zien wij ‘t Leven schoon en rein,
  Zoo zal Liefde onze schuilplaats,
  Onze veilge toevlucht zijn;
  Wenden wij ons af van de aarde,
  Leven wij in geesteslicht,
  Dan staat de verrezen Heiland
  Levend voor ons aangezicht.

vrijdag 26 augustus 2011

Bevestiging

Individuele en collectieve vooruitgang en bevrijding komen alleen, wanneer het denken op God leert vertrouwen. Degene die goddelijke gedachten tot de zijne kiest, niet nu en dan, maar altijd door, ten spijt van elke bewering, elk blijk van het tegendeel, leert dagelijks, uur aan uur, het onmetelijk belang zien van zijn keus. Doordat de gedachten van Christus Jezus goddelijk, niet menselijk, waren, bracht hij gezondheid een wedergeboorte aan het mensdom. Zijn gedachten waren nooit de ontkenning, maar altijd de bevestiging van het goede. In alles wat de Meester zei en deed bleef de ware toon, het positieve geluid bewaard.
Op blz. 146 van Miscellany schrijft Mrs. Eddy: "Een Christian Scientist geeft uiting aan hetgeen harmonisch en eeuwig is en aan niets anders. Hij legt het volle gewicht van zijn denken van zijn tong en zijn pen op de goddelijke schaal van het zijn aan de zijde van gezondheid en heiligheid."
Naarmate de ontmoedigingen, mislukkingen, boosaardigheden en misvormingen van het menselijk gemoed in het licht van het geestelijk weten toonloos en geluidloos blijken te zijn, zal de eeuwige waarborg van de goddelijke werkelijkheid hun plaats innemen.

woensdag 24 augustus 2011

Levenskracht

Omdat Gemoed God is, het door zichzelf bestaand en zichzelf in stand houdend oneindige bewustzijn, verliezen zijn frisheid en spontaneïteit, zijn vermogens en eigenschappen nimmer hun levenskracht. Wanneer de mens demonstreert, dat hij de weerspiegeling van de onvergankelijk goedheid van Liefde is, wordt hij zichzelf tot wet en dient hij Gods plan voor onsterfelijkheid. De taak van de mens bestaat in feite uit het ontvouwen van de oneindigheid van het goede, dat het wezen van Liefde is. 
Het bewustzijn dat geen Liefde tot uiting brengt moet volkomen worden opgegeven, de menselijke wil moet tot zwijgen worden gebracht. Wie is bereid zijn sterfelijke overtuigingen op te geven en zijn kracht te vernieuwen met geestelijke liefde, tederheid, zachtheid, ootmoed en een goed humeur? Wie is bereid vrees voor de dood geheel op te geven en te bewijzen, dat zijn leven en intelligentie veeleer uit het goddelijk Gemoed voortkomen dan uit de hersenen en de lichamelijke bouw? Iemand die aan deze eisen voldoet kan weigeren het zich opdringend beeld van de algemeen heersende mening te volgen, die alle stervelingen aan verval zou willen overgeven.
Vanuit de rijkdom van haar eigen grote demonstratie, die aantoonde dat Waarheid tot in eeuwigheid de inspiratie hernieuwt, zegt Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings, blz. 291: “De dauw des hemels zal zachtkens vallen in het hart en het leven van allen die waardig zijn bevonden voor de gerechtigheid te lijden - en die de waarheid hebben onderwezen, die het mensdom kracht geeft, verjongt en wijding schenkt.”

Modellen


Volgens de openbaring van Christian Science is de mens geestelijk. Hij kent geen leeftijd, omdat de karaktereigenschappen en de goddelijke ideeën, waaruit God hem vormt, nooit verwelken. Het verzet van mensen tegen ouderdom-verval wordt juist samengevat in de woorden van Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 248: “Met het rijpen der jaren en het groeien van de ervaring moesten mannen en vrouwen eveneens tot gezondheid en onsterfelijkheid rijpen en niet in duisternis en somberheid verzinken.” Maar Mrs. Eddy deed meer dan in opstand komen tegen het beeld dat de sterfelijkheid biedt. Zij gaf Christian Science, haar door God geschonken openbaring van de ware orde van het bestaan. Deze Wetenschap openbaart Waarheid en leert het mensdom, hoe de gebreken van de ouderdom verdreven kunnen worden door zich af te keren van het sterfelijke model van vlees en hun leven te vormen naar het model van de mens, die naar de gelijkenis van God is gemaakt. Mrs. Eddy zegt verder: “Wij moeten in onze gedachte volmaakte modellen vormen en er voortdurend naar kijken, anders zullen wij ze nooit in een groots en nobel leven uitbeitelen.”
De eerlijkheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid van de humane mens doen ons glimpen zien van het volmaakte model. Maar een helder inzicht in de mens als de gelijkenis van Gemoed is nodig, om te voorkomen, dat het beeld van achteruitgang zijn onbarmhartige koers volgt. Men moet begrijpen, dat zijn leven in feite buiten de stof bestaat, dat het geen verwantschap heeft met de stoffelijke organen, maar dat het voor een onverbroken voortduur van kracht en nuttigheid van Geest afhankelijk is.

Vraag en aanbod


Mrs. Eddy schrijft in Terugblik en Inblik op blz. 67: “De eerste ongerechte uiting van zonde was eindigheid.”
Dit geloof aan eindigheid is grondslag voor elke bewering dat er beperking zou zijn. Anders gezegd, wanneer wij inzien dat alles in Gods heelal deel heeft in het wezen van de oneindigheid is er geen plaats over voor gebrek. Omdat elk idee oneindig is, is er, indien er genoeg is voor één, genoeg voor allen. Op deze manier moet Jezus de broden en de vissen hebben vermenigvuldigd in de woestijn van Syrië. Hij was zich bewust van de oneindige aard van alle goddelijke ideeën.
Wanneer we dit vraagstuk bekijken vanuit de wet van vraag en aanbod, zegt Mrs. Eddy (o.a. in Miscellaneous Writings blz. 45) dat het een goddelijke wet is, dat het aanbod altijd voorziet in de vraag. Dit feit moet overdacht worden. In de eerste plaats moeten we bedenken, dat het een WET is die hier wordt aangeduid, en een wet is datgene, wat de macht om haar uit te voeren met zich brengt. Ten tweede is het een goddelijke wet, de daadwerkelijke wet van de Almachtige God. Niets kan dat verhinderen. En wat is de wet? Dat aanbod voorziet in de vraag? Ja, maar meer dan dat. Het aanbod voorziet ALTIJD in de vraag.
Wat een grootse belofte.

dinsdag 23 augustus 2011

Upcoming chat


A spiritual defense against bullying


Lois Carlson, C.S.B.
Tuesday, August 30, 2011
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
According to 2010 statistics, one in seven children in kindergarten through grade 12 either is a bully or has been bullied. Cyberbullying that uses social media is also a growing challenge. In some cases, young people are driven to suicide through pressures put on them by bullying.
This chat will explore the ways that prayer can empower children to face up to bullying and rise above it. Parents and young people are encouraged to join the chat, ask their questions about how to deal with bullying and how to break the cycle. Each participant's identity will be kept confidential. You'll have a thoughtful, non-condemning, and healing opportunity to communicate with this Christian Science practitioner and teacher.
About Lois Carlson: Lois Carlson has been a Christian Science teacher since 1991 and in the full-time healing ministry of Christian Science since 1975. Her childhood memories include the challenge of moving six times and trying to fit into seven different schools. It took her a long time to feel secure in friendships. Lois raised two sons and now lives with her husband in downtown Chicago.

maandag 8 augustus 2011

Upcoming chat


Is more money the answer?


Eric D. Nelson, C. S.
Tuesday, August 16, 2011
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
If you're facing financial worries, it's not unnatural to think that if you only had more money your problems would be solved. But there's a different answer, right at hand. The Bible presents examples of ways that God has met people's needs, often unexpectedly. In teaching of God's loving care for all, Jesus said, "Ask, and it shall be given you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you" (Matt. 7:7). Bring your questions to this chat with a Christian Science healer to find out how prayer can reveal new ways to meet your needs.
About Eric D. Nelson A native of San Diego, Eric currently serves as the Christian Science Committee on Publication for Northern California. After graduating from Principia College and working for three years for The Christian Science Monitor on various television programs (in Boston and Washington, DC), he spent a large portion of his time as a marketing consultant, a video producer, and the co-founder of a Silicon Valley start-up company connected with the travel industry.
In addition to his work with the media and state and federal legislatures, Eric also works as a Christian Science practitioner, available to those seeking healing through spiritual means. He now lives in Los Altos.