zondag 31 juli 2011

Wind zaaien

Hoe vaak heeft niet een student van de Christelijke Wetenschap zijn pad naar de hemel onnodig moeilijk gemaakt door niet genoeg aandacht te schenken aan de verklaring van Christus Jezus, toen hij zei: ”Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander” (Joh. 13:35). Ook Mrs. Eddy schrijft in haar Message to The Mother Church for 1902 blz. 8: “hatende of liefdeloze stervelingen zijn evenmin Christenen als beoefenaars van de Wetenschap.”
De Christian Scientist houdt steeds voor ogen, dat een liefdeloze gedachtestaat, die niet uit het bewustzijn wordt uitgeworpen, maar daarin woning vindt, ongetwijfeld zijn eigen oogst van moeilijkheden zal voortbrengen. Wij zouden waakzaam moeten zijn, zodat onze gedachten altijd liefdevol zijn! Op dit punt zijn we allemaal wel eens gestruikeld. Maar wanneer iemand ziet dat hij tekort schiet in liefde of in een andere Christelijke eigenschap, mag er geen zelfveroordeling zijn, want het heeft nooit iemand geholpen door over vroegere fouten te piekeren. De juiste houding is een verlangen om de waarheid te zien, zodat hij niet weer in de oude fouten zal vervallen, of niet weer de wind zal zaaien om de storm te oogsten.

zaterdag 30 juli 2011

Harteklop

Iemand die actief getuigt van Leven, Waarheid en Liefde hoeft niet in zijn beurs of op zijn bankrekening te kijken voor zijn levensbehoeften, voedsel en kleding, want een beurs is gauw leeg en een bankrekening kan door onfortuinlijke omstandigheden verdwijnen. Hij beschouwt deze broze vaten niet langer als de bron van zijn voorziening en kijkt omhoog naar datgene wat bestendig en onfeilbaar is en niet uitgeput kan raken - op het onbegrensde goddelijk Gemoed!
Een oprecht getuige van Leven, Waarheid en Liefde wijdt zich met blijdschap aan liefhebben en het doen van het goede. Mrs. Eddy was altijd in de dinges des Vaders - zij weerspiegelde het goede en bewees, dat de geestelijke zin "de levende harteklop [was] van de aanwezigheid van Christus, Waarheid, die de zieken genas." (Wetenschap en Gezondheid blz. 351)

vrijdag 29 juli 2011

Muren

Het oneindig goddelijk bewustzijn, in de mens weerspiegeld, is harmonisch en er is geen ander bewustzijn. Mrs. Eddy zegt (Miscellaneous Writings blz. 154): “De bedoeling van de goddelijke Liefde is het opwekken van het begrijpen, het naar voren brengen van het koninkrijk Gods, het bestuur van harmonie, dat reeds binnen ons is.” Wij worden bewust van het goede en zullen ingaan in het harmonische zijn, door onze gedachten gevestigd te houden op het werkelijke. Dit betekent niet, dat wij onze ogen moeten sluiten voor het kwade; wij moeten meer doen dan dit - wij moeten het kwade wèg-zien, vernietigen. Wij moeten niet toelaten, dat het kwade ons blind maakt voor ‘s mensen vrijheid en eeuwige harmonie. De mens is vrij van alle kwaad en onze kennis van dit heerlijke feit en niet ons dromen van, of praten over, dwaling, is hetgeen harmonie brengen zal in onze dagelijkse ervaring.
Jozua beval de kinderen van Israël, toen zij voor de muren van Jericho stonden: “rondom de stad [te] gaan.” Zij moesten hun gedachten gericht houden op het gewenste doel en niet op de hinderpalen; elk woord, elk verheffen van stemmen moest zijn een gejuich van dankbaarheid en overwinning - de erkenning dat God hun de stad gegeven had. Laten wij zangen van dankbaarheid zingen, zangen waarin wij God, het goede erkennen. Dan zullen de muren van twijfel en vrees ineenstorten en wegbrokkelen.

donderdag 28 juli 2011

Woonplaats

Met rustige onbevangenheid kon Christus Jezus tot zijn discipelen zeggen: “de Zoon des mensen heeft niets, waar Hij het hoofd zal neerleggen,” omdat hij wist, waar zijn werkelijke en blijvende woning was. Zijn aardse omgeving, zijn komen en gaan door stad en dorp, door de woestijn en aan de oevers van de zee en het meer, boden hem telkens weer de gelegenheid zijn discipelen en allen die tot hem kwamen te bewijzen, waar ’s mensen werkelijke woonplaats te vinden is: in het huis des Vaders.
Zo is hij die geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen, die steden en dorpen doortrok en daar soms welkom geheten en gezocht, soms gehaat en uitgeworpen werd, die eens op een oorkussen in een open boot sliep, terwijl de storm rondom hem raasde, die een hele nacht op de berg verbleef om tot God te bidden, altijd in die schuilplaats geweest, waarvan David sprak: gezeten “onder de schaduw van de Almachtige”. “Het ware en bewuste wezen van Jezus,” schrijft Mrs. Eddy  op blz. 36 van ‘Neen en Ja’, “verliet nooit de hemel voor de aarde. Het verbleef voorimmer in den hoge, zelfs terwijl stervelingen geloofden, dat het hier was.”
Zoals David verklaarde en Jezus wist, wordt onze woning in stand gehouden door het bewustzijn van ‘s mensen verwantschap met God.

woensdag 27 juli 2011

Onderscheidingsvermogen

Van vrienden en zogenaamde vertroosters had Job veel gehoord over hun opvatting van God, maar deze opvatting was eindig en verkeerd. Het gaf de geduldige Job geen begrip van de ware aard van God. Toen een beter geestelijk begrip van God in zijn bewustzijn daagde, kon hij zeggen: “Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog.” Job had toen het punt bereikt dat hij de waarheid omtrent God, het almachtige alwetende zijn, tot op zekere hoogte geestelijk kon onderscheiden.
Mrs. Eddy omschrijft ‘ogen’ als: “Geestelijk onderscheidingsvermogen - niet stoffelijk, maar mentaal” (Wetenschap en Gezondheid blz. 586). Alles wat het fysieke oog schijnt te zien is niet de goddelijke of geestelijke werkelijkheid, maar slechts een eindig, stoffelijk begrip van wat werkelijk is. Dat wat stoffelijk zien genoemd wordt, is slechts gedachtelijke ondervinding.
Het ware zien is dus geestelijk-gedachtelijk en is niet afhankelijk van de zogenaamde gezichtsorganen. Het werkelijke zien, waarnemen of onderscheiden, als openbaarwording van het onsterfelijk Gemoed is eeuwig en onvernietigbaar. Het ene, ware geestelijke zien is universeel van aard. “Geestelijk onderscheidingsvermogen” wordt door alle kinderen Gods gelijkelijk weerspiegeld en genoten. Het kan niet aangetast of vernietigd worden door sterfelijke geloofwijzen over de gevolgen van ouderdom, ongeval of ziekte.

dinsdag 26 juli 2011

Niet tegelijkertijd

Op blz. 210 van Miscellany schrijft Mrs. Eddy: “Geliefde Christian Scientisten, behoudt uw gemoed zodanig gevuld met Waarheid en Liefde, dat zonde, ziekte en dood het niet kunnen binnentreden. Het is duidelijk, dat niets toegevoegd kan worden aan het gemoed, dat reeds vol is.”
Naarmate wij er in slagen meer en meer goede gedachten te denken, zullen wij hoe langer hoe minder kwade gedachten denken, want wij kunnen namelijk niet tegelijkertijd beide denken. De Waarheid die Christus Jezus geleerd en gedemonstreerd heeft en die Mrs. Eddy opnieuw bekrachtigd heeft in Christian Science, eist van ons, dat wij, door het vergeestelijken van ons denken het kwade vervangen door het goede. Paulus zei: "Zo is dan de liefde de vervulling van de wet." En hij bedoelde daarmee dat het enige wat van ons verlangd wordt, is meer lief te hebben in al ons denken en handelen. Het tonen van onzelfzuchtige liefde brengt oneindig veel zegeningen met zich mee, niet alleen voor onszelf, maar voor de gehele mensheid.

maandag 25 juli 2011

Oplossingsmiddel

Wanneer wij begrijpen, dat de mens één is met God, beseffen wij, dat het onze plicht is de verkeerde stoffelijke zin van het eigen-ik, dat het tegengestelde is van onze ware, geestelijke zelfheid, te overwinnen. Alleen gehoorzaamheid aan Liefde en Leven stelt ons daartoe in staat. Op blz. 242 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Eigenliefde is nog ondoorschijnender dan een vast lichaam. Laten wij in geduldige gehoorzaamheid aan een geduldig God arbeiden om met het universele oplossingsmiddel, Liefde, de versteendheid op te lossen van de dwaling - eigenzinnigheid, zelfrechtvaardiging en eigenliefde - de dwaling, die tegen het geestelijke krijg voert en de wet is van zonde en dood.”
Onze geestelijke groei zal evenredig zijn aan ons overwinnen van eigenwil, eigengerechtigheid en eigenliefde door ons begrijpen van de goddelijke Liefde. Voor geestelijke groei is de eigenschap ootmoed nodig bij elke stap die we zetten. Zonder ootmoed zou het oplossingsmiddel, Liefde, de dwalingen (eigenwil, eigengerechtigheid en eigenliefde) niet kunnen oplossen.

maandag 11 juli 2011

Nog iemand

Iedereen die Christian Science bestudeert en werkelijk verlangt intens bewust te worden van hun onvervreembare erfenis van liefde, kan beginnen met te weigeren kritische gedachten over anderen uit te spreken en  te koesteren. Want wij lezen op blz. 15 van Wetenschap en Gezondheid: “Wij moeten besluiten het kruis op te nemen en met een oprecht hart werken en waken voor wijsheid, Waarheid en Liefde. Wij moeten ‘bidden zonder ophouden’. Zulk bidden wordt verhoord, voor zover wij onze verlangens in toepassing brengen. De Meester heeft ons opgedragen in het verborgene te bidden en ons leven van onze oprechtheid te laten getuigen.”
Wanneer wij met groter eerlijkheid en dieper ootmoed onze karakterfouten erkennen en onder ogen zien, zullen wij zelfs tijdens het schijnbare verbeteringsproces in staat zijn elke kritische gedachte te vervangen door liefde en tederheid jegens hen, die evenals wij zelf nog op weg naar de hemel zijn en evenals wij ernaar streven om zichzelf te bevrijden van alles, wat niet goddelijk is. Als wij zo bidden, zal zich in ons bewustzijn het diepe verlangen ontwikkelen om aan anderen iets terug te geven van de liefde en het geduld, die aan ons bewezen zijn. En wij zullen onze medemensen tegemoet treden met de gelukkige verzekering, dat er niet een vage, niet te omschrijven vreemdeling tegenover ons staat, maar een geliefde zoon van onze Vader-Moeder God en daarom in waarheid nog iemand om lief te hebben.

zondag 10 juli 2011

Tegengesteld

Op blz. 233 van Wetenschap en Gezondheid staat: “Voor het genezen van iedere ziekte is het tegengestelde feit vereist.” In algemene zin is gezondheid het ‘feit, dat tegenover’ alle ziekte staat. Hoewel ziekte gewoonlijk lichameljk schijnt, zien wij vanuit het standpunt van Christian Science, dat het een geloof is van het zogenaamde sterfelijke gemoed. Het tegendeel van dit geloof of ‘het tegengestelde feit’ is, dat gezondheid altijd en overal tegenwoordig is, omdat zij een eigenschap is van het goddelijk Gemoed. Dit goddelijk feit te begrijpen weerlegt het geloof aan ziekte en vernietigt het.
Soms verschijnt een ziekte in de vorm van koorts of ontsteking. Christian Science toont ons aan, dat koorts het aan de dag treden is van een ‘ontstoken’ gedachtenstaat, dat het vrees is, die fysiek tot uitdrukking komt in hetgeen aan de stoffelijke zinnen een ontstoken lichamelijke toestand schijnt. Wat is ‘het tegengestelde feit’ voor vrees? De Bijbel zegt: “Daar is in de liefde geen vrees.  . . .Die vreest, is niet volmaakt in de liefde.” Hij die ‘volmaakt in de liefde’ is, dus de geestelijke mens, geschapen naar het beeld van Liefde, God, kan en zal niet vrezen. Dat is dus ‘het tegengestelde feit’ om koorts, door vrees verwekt te genezen. Jezus begreep dit klaarblijkelijk, toen hij “Simons vrouws moeder”, die ‘met grote koorts bevangen’ was, genas.

zaterdag 9 juli 2011

Kerk

Wetenschap en Gezondheid, blz. 583:14-21


KERK.  Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat
berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel.
De Kerk is die instelling, die het bewijs levert van haar nut
en blijk geeft het mensdom te verheffen, door het sluimerend
begrijpen uit stoffelijke geloofsvormen wakker te roepen tot
de erkenning van geestelijke ideeën en de demonstratie van de
goddelijke Wetenschap, waardoor zij duivelen, of dwaling,
uitwerpt en de zieken geneest.

vrijdag 8 juli 2011

Antwoord op gebed

In Miscellaneous Writings blz. 81 schrijft Mrs. Eddy in gevoelvolle woorden over het antwoord, dat Liefde geeft op de vraag om hulp van mensen. Zij zegt daar: “In de verlatenheid van het menselijk verstand hoort en verhoort de goddelijke Liefde het menselijk gebed om hulp; en de stem van waarheid spreekt van de goddelijke waarheden van het zijn, die stervelingen bevrijden uit de diepten van onwetendheid en ondeugd.”
Het is wonderbaarlijk dat God ons hoort en verlost, wanneer wij schijnbaar in de diepste verlatenheid - in uiterste nood - zijn. Het is belangrijk dit te overdenken. Er schijnt geen antwoord uit den hoge te komen zolang menselijke wil, zelfzucht en hoogmoed de scepter zwaait. Maar wanneer de vloed van verlatenheid - veroorzaakt door zonde, lijden of smart - die heeft weggevaagd en ootmoed daarvoor in de plaats is gekomen, dan zal het gebed door de goddelijke Liefde worden verhoord; waarheid, die bevrijdt, geneest en verlost, zal geopenbaard worden.
Meer dan iemand anders, die op aarde geleefd heeft, kon Jezus Christus over de hulp van de goddelijke Liefde beschikken, omdat hij de ootmoedigste en onzelfzuchtigste onder de mensen was. God is niet ver weg. God is de altijd-tegenwoordige Geest of Gemoed. De mens is nooit van God gescheiden, omdat hij de idee is van Gemoed. Het begrijpen van de onverbreekbare eenheid, die tussen God en de mens bestaat, maakt de macht van God, de oneindige macht van God, voor eenieder onmiddellijk bereikbaar.

donderdag 7 juli 2011

Beschermen

Het zou nooit in ons opkomen op een koude winterochtend zonder jas de deur uit te gaan, maar toch komen we dagelijks in de verleiding ons dagelijks werk te beginnen zonder ons te beschermen tegen de inblazingen van het sterfelijk gemoed. In de Evangeliën lezen we dat Jezus zich dikwijls uit de menigte terugtrok om met God te communiceren. In Wetenschap en Gezondheid blz. 32 lezen we: “Hij onttrok zich aan de stoffelijke zinnen om zijn hart met klaardere, met geestelijke inzichten te verkwikken.” Als de Meester-Christen het nodig vond zijn voorraad waarheid en liefde telkens te hernieuwen, dan is het beslist voor ons nodig trouw de bezielende waarheden, die in onze lespreken staan te besturen en te overdenken. In ondubbelzinnige termen zei Paulus tegen de Efeziërs: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.”
Laten we met blijheid elke dag beginnen met onze geestelijke bewapening door ernstig te bidden. Alles wat niet van God, het goede, komt verdwijnt uit ons bewustzijn. Dan zal ons leven gelukkig, harmonisch en vruchtbaar zijn.

zondag 3 juli 2011

Ondeelbaarheid

Schrijvende over de ondeelbaarheid van het Zijn, God, schrijft Mrs. Eddy op blz. 56 van Terugblik en Inblik: “Al wat van het ene goddelijke Gemoed, of God, afwijkt, - of hetgeen Gemoed verdeelt in gemoederen, Geest in geesten, Ziel in zielen, en het Zijn in wezens, - is een wan-voorstelling omtrent het onfeilbare, goddelijke Beginsel van de Wetenschap, die de betekenis van de almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid van Geest verstoort, en van menselijke, niet van goddelijke oorsprong is.”  En op dezelfde bladzijde gaat zij verder: “Alle bewustzijn is Gemoed, en Gemoed is God. Derhalve is er slechts één Gemoed en dit éne is het oneindige goede, dat alle Gemoed verleent door weerspiegeling en niet door onderverdeling van God.”
Hier zien wij dat een van de belangrijkste kenmerken van het Zijn is, dat het ondeelbaar is. Het Opperwezen is het éne Gemoed, het éne Leven, de éne Geest, Ziel, intelligentie. Het geestelijk heelal, de individuele mens inbegrepen, is de ondeelbare uiting van Leven of Zijn en is niet af te scheiden van, en één met zijn Beginsel. Niets kan komen tussen Gemoed en Zijn idee, Leven en Zijn uiting, God en de mens. Zij zijn één in wezen. Zij vormen de eenheid, de oneindigheid, van het goede.
Het te-zamen-bestaan en één-zijn van God en de mens, Beginsel en idee, zijn de grondslag van de leer van Christian Science en zijn geheel in overeenstemming met de leer van Jezus, die, sprekende van de ware zelfheid, de geestelijke idee of Christus, gezegd heeft: “Ik en de Vader zijn één.”

zaterdag 2 juli 2011

Upcoming chat 5 juli 2011


Freedom from fear


Brian Kissock, C.S.
Tuesday, July 5, 2011
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Whether it's fear of losing your job—or of not finding a new one—or fear in a war zone as you and your fellow citizens fight for freedom, prayer has a helpful and healing message for you. It's best summarized in one of Paul's letters in the Bible:
"Where the Spirit of the Lord is, there is liberty" (II Cor. 3:17). This chat will explore ways divine Spirit sets you free from debilitating fear, whether it is fear of illness, debt, grief, or some other situation. Prayer can lift fearful thoughts and open your eyes to the good that God is giving to you—and to humanity—every moment of every day.

vrijdag 1 juli 2011

Waarheden

De geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Telkens schijnt het, dat in de menselijke ervaring het kwaad de overhand krijgt over het goede en dat maakt mensen moedeloos en wanhopig, omdat zij geloven dat het goede, God, Zijn macht heeft verloren. Is dit niet een ontkenning van Waarheid? Op blz. 129 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen, in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden.” Dat is wat we moeten doen, wanneer we de leugen van het kwaad willen weerleggen en zelf vertroost en gezegend worden.
We moeten niet onze blijdschap verliezen. God zal altijd Zichzelf zijn, het almachtig en alomtegenwoordige goede. In Lukas 21:28 zei Jezus: “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.” Het is heerlijk te weten dat het goede niet verloren kan gaan - dat het eeuwig is en dat de waarheid onsterfelijk is!
De strijd tegen de dwaling kan niet zonder moeite gewonnen worden. De nietsheid van het kwade bewijzen kan alleen wanneer we ons denken op Waarheid grondvesten. Wij moeten vastberaden doorgaan “diep in de werkelijkheid door te dringen” en voortdurend de waarheden van het zijn erkennen als oneindig, als Alles-in-Alles, de enige werkelijke schepping van Zijn volmaakte geestelijke ideeën.