zaterdag 18 juni 2011

Inzicht

Inzicht in Gods schepping in het bewustzijn van de mens brengt genezing tot stand. Door de volmaakte geestelijke schepping te erkennen en het koninkrijk der hemelen te zien als een tegenwoordige waarheid en door zich bewust te zijn van geestelijke harmonie, wordt het kwade eenvoudig tot nietsheid teruggebracht.
Het verlangen van de Christian Scientist is, dat Gemoed te bezitten, “hetwelk ook in Christus Jezus was” en de Gulden Regel te gehoorzamen. Mrs. Eddy leert ons in Wetenschap en Gezondheid dat bewustzijn te hebben, dat alleen bestuurd wordt door het goede en waarin het menselijk stoffelijk denken wijkt voor de alomtegenwoordigheid en almacht van Geest. Als in een of ander geval geen volledige demonstratie  gemaakt wordt, kan de reden zijn, dat wij trachten die dingen te demonstreren, die “ons toegeworpen” zullen worden, in plaats van vóór alles de erkenning van Gods volmaakte schepping te zoeken, welke al het goede insluit.
In dat geval, moeten wij bidden overeenkomstig de verklaring, welke Mrs. Eddy ons geeft van een zin uit het “Onze Vader” (Wetenschap en Gezondheid blz. 17): “Geef ons het besef, dat God - gelijk in den hemel alzo ook op aarde - almachtig, oppermachtig is.”

Geen opmerkingen: