donderdag 30 juni 2011

Goddelijke intelligentie

Het geloof dat intelligentie of gemoed een eigenschap is van een stoffelijke persoonlijkheid, en dat  voorouders en andere menselijke factoren bepalend zijn voor een hoog c.q. laag IQ, moet als onwaar beschouwd worden. Intelligentie heeft geen stoffelijk persoonlijke, maar geestelijke oorsprong. Intelligentie zetelt niet in het stoffelijk lichaam en ook wordt zij er niet door voortgebracht.
De vraag door Job gesteld is daarom belangrijk: “Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden? En waar is de plaats van het verstand?” Mary Baker Eddy schrijft op blz. 275 van Wetenschap en Gezondheid het volgende: “Alle substantie, intelligentie, wijsheid, zijn, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren aan God. Dit zijn Zijn eigenschappen, de eeuwige openbaringen van het oneindig, goddelijk Beginsel, Liefde. Geen wijsheid is wijs dan Zijn wijsheid; geen waarheid is waar, geen liefde is lieflijk, geen leven is Leven, dan die van God zijn; er bestaat geen ander goed dan het goede, dat God schenkt.”
Het goddelijk Gemoed en zijn intelligentie zijn een oneindige bron, van waaruit de mensen individueel voortdurende ideeën van wijsheid, begrijpen, vertrouwen, schoonheid en nuttigheid ontvangen. Christian Science openbaart dat het Gemoed van de mens God is, Liefde, het oneindig goede.
Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven onbegrensde intelligentie demonstreren? Iedereen brengt bewust een zekere mate van intelligentie tot uitdrukking. God moet worden erkend als de oorsprong van ons juist denken, zowel vóór als nadat wij het tot uiting moeten brengen. De nodige ideeën stromen vanzelf overvloedig in ons bewustzijn als wij begrijpen dat God alle goede gedachten zendt. God is de bron van alle juiste ideeën, de schepper en in-stand-houder van onze geestelijke gedachtelijke eigenschappen, de ene Vader, Leven, die elk individueel bewustzijn verlicht, bezielt en leidt. Intelligentie is onbegrensd en universeel en  in wezen ontleend aan God, oneindig Gemoed.

Geen opmerkingen: