donderdag 5 mei 2011

Weten

Het is nuttig te onthouden, dat weten meer is dan geloven. Wij kunnen geloven dat de tafels van vermenigvuldiging waar zijn, maar dit heeft geen praktisch nut totdat wij dit goed genoeg weten om ze te gebruiken. Op blz. 296 van Wetenschap en Gezondheid lezen wij: “Een verbeterd geloof is de eerste stap uit de dwaling en helpt ons de volgende stap te doen en de toestand in Christian Science te begrijpen."  Dit bevrijd worden uit de dwaling gaat geleidelijk en op een natuurlijke manier en moet beginnen met het erkennen en het in praktijk brengen van datgene, wat, volgens menselijk inzicht het beste is, want alleen door van die geestelijke standaard van het goede uit te gaan kan het denken in het begrijpen van waarheid vorderingen maken. Door in het dagelijkse leven hen, die om ons heen zijn, lief te hebben, te helpen, te troosten en hun het goede te geven, is wat ons voorbereidt tot het beseffen van Gods immer-tegenwoordige goedheid. Onverschillig wat onze schijnbare moeilijkheid (ziekte, gebrek, verdriet, eenzaamheid) zou zijn, de genezing is: God te vinden en God kan alleen gevonden worden door het vervullen van de plichten, die Jezus in de Bergrede zo eenvoudig uitgelegd heeft. Ook heeft Christus Jezus gezegd: “Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo.”
Wij kunnen God niet vinden door over Hem te spreken, maar wij vinden Hem door volgens Zijn wil te handelen en wij hebben geen enkele verontschuldiging om ons aan de plichten te onttrekken. In de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid vinden wij verklaringen, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten en wanneer sommige ons onbegrijpelijk toeschijnen, moeten wij er ootmoedig naar streven die te gehoorzamen, welke wij wèl begrijpen.

Geen opmerkingen: