zondag 13 februari 2011

God

In antwoord op de vraag: “Wat is God?” (blz. 465 van Wetenschap en Gezondheid) zegt Mrs. Eddy: “God is Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde, die onlichamelijk, goddelijk, oppermachtig en oneindig zijn.” Waar God oneindig is, is Hij het al en daarom de enige God. Dit éne Gemoed, deze éne Geest, die alles insluit, alles omvat en daarbij alomtegenwoordig is, almachtig, alwetend, is de enige oorzaak, de enige Schepper, het al-ziende, al-wetende, al-werkende, immer-bewuste, goddelijk Beginsel. Dit Beginsel is universele, onpartijdige, onveranderlijke, onwankelbare Liefde en is de ene en enige oorsprong van het heelal en de mens.
Waar dit scheppend Beginsel volmaakt en goddelijk is, wordt het tot uitdrukking gebracht door goddelijke eigenschappen als oneindigheid, alverhevenheid, voortreffelijkheid, volkomenheid, volmaaktheid, vreugde, welzijn, werkzaamheid, scheppingsvermogen, macht en heerschappij. Dit Beginsel, dat oneindig bewustzijn of Gemoed is, komt tot uitdrukking, ofwel manifesteert zich, in gedachten en dat zou ook niet anders kunnen. Het totaal van Zijn gedachten of ideeën vormt het heelal, de universele uitdrukking van het Beginsel, Zijn schepping.  De schepping is dus het oneindig beeld, de oneindige idee, van Gemoed. Het spreekt vanzelf dat, waar de schepping de idee of het beeld is van Gemoed, deze nauwkeurig de schepping de aard van Gemoed tot uitdrukking brengt en dus bewust, geestelijk, eeuwig, harmonisch, goddelijk, volmaakt en volkomen is.
Over de Schepper en Zijn volmaakte, geestelijke schepping lezen wij in Openbaring: “Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door uwen wil zijn zij, en zijn zij geschapen.”

Geen opmerkingen: