maandag 28 februari 2011

Dezelfde

God boven alles lief te hebben betekent dat we ons te allen tijde en in alle omstandigheden tot Hem wenden voor zover we Hem begrijpen. Ik heb God leren kennen als Liefde, almachtige, alomtegenwoordige, alwetende goddelijke Liefde - mijn altijd bereikbare Vader-Moeder. Ik heb leren begrijpen dat Hij niet de maker van het kwaad is daar ergens in de verte, die klaar staat om te veroordelen, of te redden. Hij is niet de maker van het kwaad en legt ons niet het kwaad op - God is de substantie van al het goede. Als we ons tot hem wenden in liefde en vertrouwen - dat wil zeggen, in gebed - dan nemen we daarmee de eerste stap om God boven alles lief te hebben.
Wanneer we ons dan ook tot God wenden en Hem liefhebben met geheel ons hart, wordt er altijd geestelijk voor ons gezorgd, worden we geestelijk van alles voorzien, wat de behoefte ook is. Niets kan de onverbroken verhouding van God met de mens ongedaan maken, niets kan er komen tussen de goddelijke Liefde en de uitdrukking van die Liefde, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, de mens. Dus geen boosaardigheid, geen jaloezie of trots van buiten af kan mij deren. De goddelijke Liefde is rondom mij. Het goddelijk Beginsel beschermt zijn kinderen altijd en zorgt voor ze. Christian Science leert dat de goddelijke Liefde, die altijd voor iedereen zorgt en het nooit dwalend goddelijk Beginsel, één en dezelfde zijn.

zondag 27 februari 2011

Gebed

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking oneindig, goddelijk Gemoed? Dit betekent alom tegenwoordige intelligentie die het werkelijke heelal bestuurt. Het betekent God. Is het moeilijk om dit oneindig Gemoed te begrijpen. Nee. Een heelal, dat door Gemoed geschapen is, moet wel een heelal van ideeën zijn. Het oneindig Gemoed beheerst en bestuurt Zijn heelal van ideeën onafgebroken. En de mens is, in zijn ware aard als de hoogste idee van Gemoed, altijd in staat naar de leiding van dit Gemoed, God, te luisteren.
Maar hoe kunnen wij onderscheid maken tussen de juiste leiding van het goddelijk Gemoed en de misleidende opwellingen van het menselijk gemoed - of sterfelijk Gemoed, zoals het in Christian Science vaak genoemd wordt? Het antwoord is door gebed, en door steeds meer gewend te raken aan Gods stem, als gevolg van dat gebed.
Mrs. Eddy zegt in Neen en Ja, blz. 39: “Waar gebed is niet God om liefde vragen; het is leren lief te hebben, en de gehele mensheid te omvatten in één genegenheid. Gebed is gebruik maken van de liefde, waarmee Hij ons lief heeft. Gebed maakt het verlangen in ons wakker goed te zijn en te doen. Het doet nieuwe en wetenschappelijke ontdekkingen over God, over Zijn goedheid en macht. Het leert ons duidelijker dan tevoren zien, wat we alreeds zijn en bezitten; en bovenal toont het ons, wat God is.”
Gebed stelt ons in staat de suggesties van het materiële denken tot zwijgen te brengen; en in plaats daarvan de geestelijke leiding te volgen van het oneindig, goddelijk Gemoed, dat in elke situatie ons richtsnoer is.

zaterdag 26 februari 2011

Emmanuel

Haldene, Frances A., Emmanuel,” POEM, Sentinel, Vol. 15 (21 December 1912), p. 309.

"GOD with us!" O holy, gracious Spirit!
May our hearts be ever humble in Thy sight;
While the Father's presence gives us steadfast courage,
Gives us hope amid the most despairing night:
And we praise Thee, who art Life and light.

"God with us!" Amid the noise of battle,
When the sense is waging warfare fierce and keen;
Worn and spent is almost yielding to the foeman:
In a mighty victory will Thy strength be seen,
When we know Thee, who hast ever been.

"God with us!" Amid the bitter terror
Lest the raging flood should overwhelm us deep,
Lest we lose our hold when waves are surging o'er us:
Love divine! we cannot from Thy refuge sweep:
Thus we trust Thee, who dost Israel keep.

vrijdag 25 februari 2011

Weerspiegelen

De methode van genezing zoals in Christian Science wordt toegepast is gebaseerd op een begrijpen van God als atijd tegenwoordige Liefde. Het treedt in werking wanneer wij God weerspiegelen in oprechte liefde voor elkaar. Wij moeten allen onze medemens liefhebben als Gods volmaakte geestelijke idee en hem met tederheid en liefde bejegenen. Door dit dagelijks en voortdurend te doen laten wij de waarheid van God en  de volmaakte geestelijke mens in ons bewustzijn binnen. Wanneer wij God boven alles liefhebben, zien we zoals Hij ziet. We zien het heelal en de mens als volmaakte weerspiegeling van God, het goddelijk Beginsel, Liefde.  Dan wordt helder en duidelijk het verband gezien van Gods grootheid en de eenheid van de mens en Hem.
We zien de volmaakte goddelijke uitdrukking van God in onszelf en onze naasten. Het getuigen en erkennen van de goddelijke Liefde brengt God nader tot ons en Hij wordt ons dierbaarder.
De goddelijke Liefde wordt altijd in liefde weerspiegeld. Alles wordt erdoor verlicht en alles wordt erdoor gezegend. Mrs. Eddy, de grondlegster van Christian Science,  zegt in The First Church of Christ, Miscellany, blz. 247: “Het weinige dat ik tot stand gebracht heb is geheel gedaan door Liefde, door onzelfzuchtige, geduldige, onwankelbare tederheid.”

donderdag 24 februari 2011

Demonstratie

Christus Jezus, onze grote Weg-bereider, sprak en handelde zoals hij deed, omdat hij wist, dat de mens het volmaakte kind van God is. De Evangelie-verhalen uit het Nieuwe testament tonen ons, dat Jezus gedurende zijn hele loopbaan, zich tot taak gesteld had te bewijzen, dat de mens het kind is van God, de Vader. Hoe groot was zijn heerschappij over alle vormen van dwaling! Alle ziekte heeft hij genezen: melaatsheid, verlamming, verbloeding, doofheid, blindheid, kreupelheid, koorts. Hoe helder was Jezus’ geestelijke visie. Hoe duidelijk zag hij de eenheid van de mens met God. En hoe vurig bad hij, dat dit begrijpen van het werkelijke zijn onder de mensen gevestigd zou worden. Gedurende de jaren van zijn verblijf op aarde, had hij steeds de demonstratie voor ogen, die hij voor zichzelf zou moeten maken: het bewijs te geven, dat zijn leven onvernietigbaar, onsterfelijk was. Zijn opstanding werd het hoogtepunt van het wonderbaar, verlicht, geestelijk begrijpen van Christus Jezus. Zijn hemelvaart boven alle stoffelijk geloof uit, was het onvermijdelijk gevolg van dit begrijpen. God is het oneindig en volmaakt Gemoed en de werkelijke mens bestaat als de volmaakte idee van Gemoed. Dit ware geestelijke begrip van de volmaakte God en de volmaakte mens is de basis van elke demonstratie in Christian Science.

dinsdag 22 februari 2011

Werkwijze

Veel te vaak wordt er tijd besteed aan het proberen de onwerkelijkheid van het kwaad te doorgronden. Hoe weinig tijd wordt er besteed om in plaats daarvan de werkelijkheid van het goede te aanvaarden met vreugde. In de eerste situatie zal weinig succes geboekt worden als men zich op het negatieve richt. Een goede manier om je van deze verkeerde werkwijze los te maken is om steeds opnieuw gevallen van genezing in herinnering te roepen, waarin zonde moest wijken voor juist denken, ziekte voor welzijn, smart voor troost en gebrek voor overvloed en deze gevallen steeds voor ogen te houden. Het erkennen van deze voorbeelden van genezing, onverschillig wie deze ervaren heeft, versterkt het geloof van hen, die hard aan de weg timmeren naar de overwinning. In de mate waarin men zich bezighoudt met de werkelijkheid en de macht van het goede, zal men de nietsheid van het kwade ervaren en de bewijzen van disharmonie zullen verdwijnen. De werkelijkheid en macht van het goede komt dan tot uiting in leven en welzijn. Door begrijpen van het geestelijk zijn komt dit binnen het bereik van de mensheid. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 353: “Volmaaktheid ligt aan de werkelijkheid ten grondslag.” Geestelijk begrijpen van de Waarheid van het zijn is de rots die aan allen een veilig steunpunt zal bieden.

maandag 21 februari 2011

Binnenkamer

Wanneer een andere Christian Scientist een probleem op te lossen heeft, hetzij fysiek of op een ander gebied. Wat doen wij dan met deze informatie? Hangen we onmiddellijk aan de telefoon om deze leugen te verspreiden of vertellen we de eerste de beste gemeenschappelijke kennis, die we op straat ontmoeten? Of trekken we ons terug in onze binnenkamer en ontkennen wij daar, alleen met God, deze aanspraak van het kwade en doen we alles, voor zover het ons eigen denken betreft, om er door heen te zien en bidden wij om wijsheid en leiding, om, indien wij er over spreken moeten, dit te kunnen doen in een geest van liefde en hulpvaardigheid? Deze laatste houding zou een hulp zijn voor allen, die er bij betrokken zijn, de Christian Science practitioner, de patiënt en het allermeest onszelf! Jezus heeft gezegd: “Met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden,” en dit is net zo waar ten opzichte van wat wij zeggen of denken, als ten opzichte van dat wat wij doen.
Men moet leren de deur van zijn lippen te bewaken, zodat er niets door kan gaan wat in enig opzicht het kwade op de voorgrond plaatst of er gewicht aan toekent. De Scientist moet ophouden een werktuig of afgezant te zijn van mesmerische inblazingen. Hij, die in de ware zin, een denker is, weigert datgene te onderschrijven wat onlogisch is of zich bezig te houden met zaken die in werkelijkheid geen grondslag hebben. De door God geschapen mens, is nooit in moeilijkheden, in verzoeking, in gevaar of in ellende en er is in werkelijkheid geen ander mens, waar wij over kunnen spreken.

zaterdag 19 februari 2011

Vooruitgang

Omdat er slechts één Gemoed is, is er slechts één bron van intelligentie, die voor iedereen bereikbaar is. Die bron blijft altijd stromen. Wanneer we deze waarheden erkennen, nemen we een grote stap uit het moeras van sterfelijk denken. Wanneer iemand gelooft door gebrek aan voortgezet onderwijs belemmerd te worden om snelle vorderingen te maken of omhoog te stijgen, zoals andere meer gefortuneerden doen, die een hogere opleiding, met alle daaraan verbonden mogelijkheden, hebben genoten, dan heeft hij niet begrepen wat geestelijke vooruitgang betekent.
Het besef dat, in ons ware zelf, wij leven en ons bewegen en zijn in het oneindig Gemoed, de bron van ware intelligentie, is de grondslag, van waaruit wij voortdurend kunnen oprijzen tot hoger en reiner denken. Dit is ware vooruitgang, die openbaar wordt in onze uiterlijke ervaring. Mrs. Eddy zet de waarheid omtrent geestelijke vorderingen duidelijk uiteen, waar zij zegt (Wetenschap en Gezondheid, blz. 258): “God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich voor altijd ontwikkelt, zich steeds uitbreidt, en van een onbegrensde grondslag uit, al hoger en hoger stijgt.”
Wanneer wij steeds weer uitdrukking geven aan de eigenschappen zoals begrijpen, eerlijkheid, oprechtheid, vriendelijkheid  en andere goddelijke hoedanigheden, die het leven zegenen en een zegen zijn voor “hem die geeft en hem die ontvangt”, zullen wij merken dat onze gedachten opstijgen naar een gebied van het geestelijke, waar “menselijke boeien” plaats noch macht hebben; aldus verdwijnen deze in het licht van ons gevorderd begrijpen.

vrijdag 18 februari 2011

Verontwaardiging

Christian Science legt er de nadruk op dat het goddelijk Beginsel almachtig is, het kwade is een foutief geloof, een zinsbegoocheling van de persoonlijke zin, niet een wezenlijkheid.
Uitgaande van het kwade als werkelijkheid zijn er twee ‘slechte’ manieren om je doel te bereiken. De eerste manier is als men met opzet iets verkeerds najaagt of zich met verkeerde dingen bezighoudt, verwachtend daarmee voordeel te halen of geluk te vinden. Dit is een toestand waarin opzettelijk wordt gekozen voor gedachtes die tegengesteld zijn aan het goede, God. Een tweede manier is dat iemand te veel macht kan geven aan het kwade, doordat hij zich onnodig druk maakt over het verkeerde in anderen.
In het eerste geval is het kwade het foutieve geloof van deze persoon. Hij moet alleen zijn opzet veranderen en gezond handelen en zich door de juiste ingevingen laten leiden. De daaruit volgende hervorming opent de deur tot vooruitgang tot genezing en bevrijding.
In het tweede geval is het vaak opmerkelijk dat deze persoon zich onverdraagzaam opstelt tegenover de tekortkomingen van anderen, die verder geen invloed en of schade op hem persoonlijk kunnen veroorzaken. Hij windt zich op over het verkeerde in zijn omgeving en is bijna verzoend met het verkeerde in zichzelf. Het kwade is niet-werkelijk bestaand. Waarom zouden wij er dan zoveel lawaai over maken en er ons zo over opwinden? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 563: “Waarom zouden wij ontzet zijn over nietsheid?”
Iemands houding is niet zo tactvol en vriendelijk als nodig is om genezing tot stand te brengen, zolang hij zelf het verkeerde in anderen meer dan gewone betekenis geeft. Het moet zelfs geen aanleiding geven tot een al of niet gerechtvaardigde verontwaardiging.
Christian Science is niet in de wereld gekomen om te veroordelen, maar om te verlossen en niemand kan er zeker van zijn, dat hij niet morgen behoefte zal hebben aan genade.

donderdag 17 februari 2011

Absoluut

Overal in de Bijbel vinden wij passages, die het hoogste begrip van God bieden, dat in de menselijke taal kan worden uitgedrukt. In het begin van Leviticus 19 lezen wij: “Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: Spreek tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de Heere, uw God, ben heilig.” In Habakuk 1:13 spreekt de profeet van de éne God, die “te rein van ogen” is om het kwade te zien en “de kwelling … niet aanschouwen” kan. Jakobus 1:17  schrijft over “de Vader der lichten . . . bij wie geen verandering is of schaduw van omkering.” In hoofdstuk 4 van zijn eerste zendbrief verklaart Johannes: “God is Liefde,” en Jezus, die meer over God wist dan iemand anders ter wereld, beval zijn volgelingen volmaakt te zijn: “gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.”
Alles, wat Christian Science leert, is van dit hoge heilige begrip omtrent God doortrokken. Nooit voor een enkel ogenblik geeft Christian Science toe of beaamt zij, dat God minder kan zijn dan volmaakt, minder dan goddelijke, oneindige Liefde en zij toont aan, dat God “te rein van ogen is” om het kwade te zien. In Christian Science wordt Hij gekend als de éne oppermachtige, eeuwige Schepper, wiens macht absoluut is en wiens liefde en wijsheid onbegrensd zijn. Zijn alomtegenwoordigheid ontvouwt de eindeloze overvloed van het goede, volmaakt welzijn, onbegrensd geluk en het luisterrijk mens-zijn, voor altijd op zijn “eeuwige middaghoogte” en “die niet door een dalende zon wordt verduisterd” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 246).

woensdag 16 februari 2011

Dwaling

Hoe kan men van zonde in al zijn vormen, genezen worden? Hoe kan men uitrijzen boven de voorstellingen van jaloezie, afgunst, hebzucht, wellust, schuld, zelf-veroordeling, zelf-beklag en de duizenden andere kwalen die met de stoffelijke zin van het leven samengaan? Mrs. Eddy geeft antwoord op de vraag en toont hoe in deze grootste van alle menselijke noden wordt voorzien (Wetenschap en Gezondheid, blz. 469): “Dwaling wordt uitgeroeid door de grote waarheid, dat God, het goede, het enige Gemoed is en dat de vermeende tegenstelling van het oneindig Gemoed - de duivel of het kwaad genoemd - niet Gemoed, niet Waarheid, maar dwaling is, zonder intelligentie of werkelijkheid. Er kan slechts één Gemoed zijn, omdat er slechts één God is en als stervelingen op geen ander Gemoed aanspraak maakten en geen ander aanvaardden, zou zonde onbekend zijn.”
De bewering dat de mens - God weerspiegeling - ooit onderworpen is of geweest is aan een van deze dwaalbegrippen, is niet waar en komt ook niet voort uit de goddelijke Liefde, waarin de mens een eeuwig harmonisch bestaan heeft. Het begrijpen van de onveranderlijke volmaaktheid van de mens als zoon van God, of de idee van het goddelijk Gemoed, is de Christus, Waarheid, welke door Jezus werd aangetoond. En zijn geliefde discipel schreef (1 Joh. 4:9): “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem.”

dinsdag 15 februari 2011

Gehoorzaamheid

Een goede voorbereiding om tot het besef te komen van Gods altijd-aanwezige goedheid is, degenen die om ons heen zijn, lief te hebben, te helpen, te troosten en hen het goede geven. Christus Jezus heeft gezegd: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo.” Er kan geen enkele twijfel bestaan over de betekenis van deze woorden. Wij gehoorzamen aan deze regel wanneer wij in onze gedachten ons niet bezighouden met het eigen-ik, dat misschien zelf slecht behandeld is, maar onze gedachten moeten gericht zijn op gehoorzaamheid, omdat dat de enige eigenschap is die ons uit dwaling leidt naar begrijpen van Christian Science.
Soms wordt beweerd dat Christian Science te abstract is en te moeilijk om te begrijpen, maar dat is niet het geval. De moeilijkheid is nooit dat men niet in staat is Christian Science te begrijpen, maar eerder dat er een onwilligheid is om datgene te doen wat vereist is.
Wij kunnen God niet vinden door over Hem te spreken, maar wij vinden Hem door volgens Zijn wil te handelen en er is geen enkele verontschuldiging om ons hieraan te onttrekken. Vroeg of laat zullen wij begrijpen dat alle zijn geestelijk is. Ons bewustzijn dan wordt zich alleen bewust van goede dingen zoals tevredenheid, vertrouwen, geluk en kundigheid, een bewustzijn dat wij op geen enkel moment afhankelijk zijn van rijkdom, leeftijd, sekse, nationaliteit of welk ander stoffelijk iets. Het goede is het onmiddellijk gevolg van het feit dat wij gedacht en gehandeld hebben overeenkomstig de regel van volstrekte goedheid en goddelijkheid.  De verloren zoon zei: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan”, maar voordat hij fysiek de stap deed, was hij in gedachte en wensen reeds opgestaan en zijn gedachtelijk ontwaken opende hem de weg tot het begrijpen en het openbaar-worden van het goede, dat daarop volgde.

maandag 14 februari 2011

Vreugde

Op bldz. 76 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “De zondeloze vreugde - de volmaakte harmonie en onsterfelijkheid van het Leven, dat onbegrensde goddelijke schoonheid en goedheid bezit, zonder een enkel gevoel van lichamelijk genot of pijn - vormt het wezen van de enig waarachtige, onvernietigbare mens, wiens zijn geestelijk is.”
Van nature geeft de mens dus uiting aan blijdschap. Deze blijdschap, die zondeloos is, werkt als geneesmiddel. Bewust te zijn van God, van Waarheid, brengt bevrijding van alle verkeerde geloofswijzen in een macht, tegengesteld aan God. “Alleen zij, die berouw hebben over hun zonde en het onwerkelijke loslaten, kunnen de onwerkelijkheid van het kwaad ten volle begrijpen.” (id. blz. 339). Omdat wij weten dat het kwaad onwerkelijk is en er dus eigenlijk niets overblijft om te bevechten of te geloven, zullen wij zonde en de verzoekingen van het sterfelijk gemoed makkelijker overwinnen en loslaten.
In het leven van velen van ons komen tijden, wanneer donkere wolken het gevoel van blijdschap bijna schijnen uit te blussen en het kwade de overhand schijnt te hebben. Laten wij ons door blijdschap beschermen door bewust te zijn van het ware zijn. Dit is niet iets onmogelijks, want Gods licht houdt nooit voor één ogenblik op te schijnen. De engelen van Zijn tegenwoordigheid fluisteren Zijn tedere, bemoedigende boodschap aan ons wachtend hart toe en Liefde vormt en kneedt ons denken, zodat in een ieder van ons het kind van God, de “waarachtige, onvernietigbare mens” gezien zal worden, wiens wezen “zondeloze blijdschap” is.

zondag 13 februari 2011

God

In antwoord op de vraag: “Wat is God?” (blz. 465 van Wetenschap en Gezondheid) zegt Mrs. Eddy: “God is Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde, die onlichamelijk, goddelijk, oppermachtig en oneindig zijn.” Waar God oneindig is, is Hij het al en daarom de enige God. Dit éne Gemoed, deze éne Geest, die alles insluit, alles omvat en daarbij alomtegenwoordig is, almachtig, alwetend, is de enige oorzaak, de enige Schepper, het al-ziende, al-wetende, al-werkende, immer-bewuste, goddelijk Beginsel. Dit Beginsel is universele, onpartijdige, onveranderlijke, onwankelbare Liefde en is de ene en enige oorsprong van het heelal en de mens.
Waar dit scheppend Beginsel volmaakt en goddelijk is, wordt het tot uitdrukking gebracht door goddelijke eigenschappen als oneindigheid, alverhevenheid, voortreffelijkheid, volkomenheid, volmaaktheid, vreugde, welzijn, werkzaamheid, scheppingsvermogen, macht en heerschappij. Dit Beginsel, dat oneindig bewustzijn of Gemoed is, komt tot uitdrukking, ofwel manifesteert zich, in gedachten en dat zou ook niet anders kunnen. Het totaal van Zijn gedachten of ideeën vormt het heelal, de universele uitdrukking van het Beginsel, Zijn schepping.  De schepping is dus het oneindig beeld, de oneindige idee, van Gemoed. Het spreekt vanzelf dat, waar de schepping de idee of het beeld is van Gemoed, deze nauwkeurig de schepping de aard van Gemoed tot uitdrukking brengt en dus bewust, geestelijk, eeuwig, harmonisch, goddelijk, volmaakt en volkomen is.
Over de Schepper en Zijn volmaakte, geestelijke schepping lezen wij in Openbaring: “Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door uwen wil zijn zij, en zijn zij geschapen.”

Christendom

In Markus 12 wordt een voorval beschreven, dat de bewering schijnt te staven dat Christian Science hetzelfde Christendom is, dat Jezus geleerd en gedemonstreerd heeft. Toen een zekere schriftgeleerde aan Jezus vroeg: “Wat is het eerste gebod van alle?” en zijn antwoord overdenkend, toegaf, dat God boven alles lief te hebben meer is dan alle brandoffers  en ceremonies, zei Jezus: “Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods” en aldus verbond hij de daadwerkelijke erkenning van de ene en enige God met de toestand van volmaaktheid. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 340: ”Het goddelijk beginsel van het eerste gebod is de grondslag van de Wetenschap van het zijn” en zij zet verder de gevolgen uiteen, die het erkennen van deze waarheid hebben zal op menselijke aangelegenheden: “Eén oneindige God, het goede, verenigt mensen en volken; vormt de broederschap der mensen; maakt een einde aan oorlogen; doet het Schriftwoord in vervulling gaan: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’; doet heidense en Christelijke afgoderij teniet; - al wat verkeerd is in maatschappelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke, staatkundige en kerkelijke wetten; brengt gelijkstelling der seksen; heft de vloek op, die op de mens rust, en laat niets over, dat kan zondigen of lijden, dat gestraft of vernietigd kan worden.”

vrijdag 11 februari 2011

Mogelijkheden

Menige keren heeft Jezus zich uit de menigte teruggetrokken en zich afgezonderd om te bidden, zelfs wanneer zijn omgeving niet in alle opzichten gunstig was, kon hij zijn gedachten opheffen tot de bergtoppen van geestelijke bezieling en gemeenschap met God.
Het begrip van gedachten opheffen aanroerend, maakt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 128 de volgende belangrijke opmerking: “Kennis van de Wetenschap van het zijn ontwikkelt de sluimerende talenten en mogelijkheden van de mens. Zij verruimt de gedachtesfeer en verleent stervelingen toegang tot wijdere en hogere gebieden.”
Mogelijkheden of vooruitzichten komen aan het licht, die er altijd al waren, maar die men nog niet eerder had gezien.
Niemand mag toelaten dat dwaling hem er toe kan brengen te geloven, dat er in zijn omstandigheden onoverkomelijke begrenzing bestaan, dat hij door menselijke verhoudingen of door gebrek aan mogelijkheden wordt belemmerd, of dat hij, pas nadat zijn problemen opgelost zijn, beginnen zal meer tijd te geven aan gebed en aan het zoeken van de goddelijke leiding in zijn menselijke ervaringen. Al zulke redeneringen zijn verzoekingen om ons te doen geloven, dat onze tegenwoordige mogelijkheden beperkt zijn door onze omgeving of door persoonlijke begrensdheid. Mogelijkheden zijn niet beperkt tot een plaats en evenmin zijn zij onderworpen aan tijd en toeval. De mogelijkheid het goede te doen is er altijd voor iedereen en in de mate waarin wij dit feit beseffen, wordt het  in ons bewezen.

donderdag 10 februari 2011

Boosheden

In artikel VIII, sectie 6 van de Kerkhandleiding herinnert Mrs. Eddy ons aan het volgende: “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke inblazingen en zich niet er toe te laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen. Naar zijn werken zal hij geoordeeld - en gerechtvaardigd of veroordeeld - worden.”  Daarom moet niets ons er toe bewegen te geloven, dat we geen tijd hebben, geen zin, geen verlangen of geen bekwaamheid om dagelijks ons beschermend werk te doen. Zoals Paulus tot de Efeziërs gezegd heeft: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods . . . want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”
“Geestelijke boosheden” zullen soms andere mensen, omstandigheden en dingen proberen te gebruiken om ons te doen geloven, dat er een reden is, waarom wij niet de tijd hebben om ons werk te doen, dat wij niet weten hoe wij het moeten doen, of dat wij niets bereiken door het te doen. Wanneer deze of dergelijke situaties zich voordoen, is de wijze waarop dit tegemoet getreden moet  worden, door bewust te weten, dat zij niet uit het goddelijk Gemoed voortkomen en dus geen werkelijke bron, intelligentie of macht hebben, dan zullen hun pogingen om ons onverschillig of onachtzaam te maken, niet slagen.

woensdag 9 februari 2011

Sterkte

Christus Jezus kende de waarheid omtrent God en de mens. Door dit weten vond hij altijd bescherming in God, wanneer hij behoefte had aan hulp. Mrs. Eddy zegt van Hem (Wetenschap en Gezondheid, blz. 32): “Jezus bad; hij onttrok zich aan de stoffelijke zinnen om zijn hart met klaardere, met geestelijke inzichten te verkwikken.” De stoffelijke zinnen opperden tegen hem dezelfde dwalingen als tegen ons, maar hij wendde zich steeds tot God, tot het goddelijk Gemoed, hij bevestigde en realiseerde de waarheid en als gevolg werd de harmonie hersteld. Zijn denken hoog boven de leugens van de stof en het kwade uitgeheven, ging hij rond onder de menigte, genas hen die ziek waren, reinigde de zondaren, sterkte de zwakken en gaf troost aan de treurenden. Jesus, de grootste metaphysicus en tevens de grootste geneesheer, die de wereld ooit gekend heeft, volbracht al zijn genezingswerken door zijn begrijpen van God en de mens.
Op dezelfde manier als Jezus gesterkt en verkwikt werd, kunnen ook wij die zegen deelachtig worden.  Op blz. 80 schrijft Mrs. Eddy: “Onze kracht is evenredig aan ons begrip van de waarheid en onze krachten nemen niet af, doordat wij aan de waarheid uiting geven.”
Laat hij, die gebukt gaat onder een gevoel van zwakte, zijn gedachten richten naar de waarheid omtrent de mens;  laat hij voor zichzelf vaststellen dat de mens al de de eigenschappen van God, waaronder sterkte, weerspiegelt. Laat hij deze waarheid realiseren en hij zal zijn krachten vernieuwen. Zwakte is niet een eigenschap van almachtig Gemoed, daarom kan niemand in werkelijkheid zwakte kennen. De mens weerspiegelt het oneindig Gemoed, daarom kan de mens in werkelijkheid alleen sterkte kennen.

dinsdag 8 februari 2011

Waakzaamheid

Naar de mate van waakzaamheid en vastberadenheid, waarmee iedere leugen terug gewezen wordt, welke de stoffelijke zinnen aan ons bewustzijn voorleggen, zal hij, die Christian Science bestudeert, bewijzen, dat die leugen geen werkelijk bestaan heeft.
Mrs. Eddy waarschuwt ons, dat een “verkeerde gedachte moet worden geweerd, eer zij de kans krijgt tot uiting te komen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 452).
Degene die het moeilijker vindt een toestand van gebrek dan een toestand van ziekte te overwinnen, moet zich het volgende afvragen: ontken ik even snel de gedachte van slecht-zaken-doen of van werkeloosheid als de gedachte van ziekte? 
Wanneer hij verhalen over financiële verliezen en moeilijkheden hoort, verklaart hij dan in zijn gedachte onmiddellijk de oneindige goedheid van God? Houdt hij zich stil en zwijgend voor ogen dat de onbegrensde rijkdommen van de Vader nooit verloren gaan? Bevestigt hij, dat deze rijkdommen geestelijk en onvernietigbaar zijn en dat zij altijd bereikbaar zijn voor de mens, die de liefde van de Vader weerspiegelt? Vervangt hij direct de bewering van economische depressie door de erkenning dat het goddelijk Gemoed in alle eeuwigheid Zichzelf in vruchtbare ideeën tot uitdrukking brengt en dat tussen de mens en zijn Maker en tussen al Gods ideeën onderling de liefde onverbroken werkzaam is?
Omdat Jesus nooit één ogenblik toeliet, dat een stoffelijke leugen zijn geestelijke visie van Liefdes rijkdommen zou verduisteren, was hij in staat de menigte te voeden met zeven broden en enkele vissen. Hoe duidelijk wordt ons hier getoond dat, om deze voorziening in ons dagelijks leven te demonstreren, het alleen nodig is, getrouw alle foutieve geloofswijzen uit onze gedachten te bannen, totdat wij met geduld geleidelijk tot dat gevoelen komen “hetwelk ook in Christus Jesus was.”

maandag 7 februari 2011

Maatstaf

De serieuze en eerlijke zoeker in Christian Science, die zich laat leiden door de volstrekte, onwankelbare verklaring van Waarheid, kan geen weifelende houding aannemen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 167: “Het is niet verstandig een weifelende of halfslachtige houding aan te nemen of te verwachten, dat men tegelijk met Geest en met de stof, met Waarheid en de dwaling, kan werken. Éen weg slechts is er, welke tot het geestelijke heen leidt, namelijk God en Zijn idee.”
Hij die Christian Science bestudeert, merkt dus dat hij één maatstaf te erkennen heeft - slechts een! Hij ziet de betekenis van  de woorden door Christus Jezus gesproken: “Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, òf hij zal de één aanhangen en de andere verachten.”
Wanneer hij toch probeert een middenweg te bewandelen, tot op zekere hoogte toegeeft aan de eisen van de dwaling en tegelijkertijd probeert naar de stem van Waarheid te luisteren, zal hij merken, dat deze twee, evenmin als olie en water, zich laten vermengen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 182: “De hypothesen van stervelingen zijn in strijd met de Wetenschap en zijn er niet mee te combineren.” Onder de hoede van het Beginsel, van de Liefde zal men leren hoe noodzakelijk het is juist te denken.

zaterdag 5 februari 2011

Geestelijkheid

Christus Jezus heeft de juistheid van zijn eigen leer proefondervindelijk bewezen; hij heeft altijd door demonstratie zijn leer bewezen. Zijn discipelen faalden soms en op een keer, toen dit gebeurde, vroegen zij Jezus wat de reden hiervan was. Hij zei: “Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten,” wat kan worden uitgelegd als, dat voor dit geval een grotere mate van geestelijk inzicht nodig was dan voor sommige andere gevallen, die zij wèl hadden genezen en dat hiervoor een nog zuiverder begrip van geestelijkheid, waarin een geloof aan leven in de stof totaal losgelaten wordt, nodig is. Met andere woorden zij moesten meer geestelijk-gezind zijn om een dergelijk geval te kunnen genezen. In dit licht gezien, is het juist om te zeggen, dat Christian Science, indien geestelijk begrepen, al de euvelen op aarde zal genezen.

vrijdag 4 februari 2011

De weg

Er zijn momenten dat het moeilijk valt de weg die men moet gaan duidelijk te zien. Omstandigheden maken een verandering soms toch noodzakelijk. Wellicht staan er dan twee wegen open en moet men een beslissing nemen. Wat te doen? Ondanks het ernstig verlangen de goddelijke leiding te volgen en zich onvoorwaardelijk aan de wil van God en Zijn goddelijk plan te onderwerpen, hoort men bij de kruisweg geen stem die een aanwijzing geeft, geen leidende hand die de richting aan geeft.
Dan moet men beseffen dat er geen verkeerde weg bestaat voor hem die goed of goddelijk wordt geleid. God heeft niets te maken met het sterfelijk begrip van plaats en werk. Van het hoogste standpunt uit beschouwd is er slechts één weg. In Miscellaneous Writings (blz. 359) zegt Mrs. Eddy: “De weg is de absolute goddelijke Wetenschap: bewandel die weg, maar bedenk dat de Wetenschap stap voor stap wordt aangetoond, en ons aantonen komt slechts op een hoger peil, naarmate wij hoger stijgen op de trap des levens.”
De weg is dus, het leven zo te leven, dat iedere gedachte, ieder woord en iedere daad, er toe dienen God te verheerlijken; dat wil dus zeggen, slechts één doel, één wens te hebben - Hem beter te begrijpen, en door iedere beproeving en verleiding “hoger te stijgen op de trap des levens.” Waar wij ook zijn, wat ook ons werk mag wezen, wij hebben in Christian Science de geestelijke zekerheid, dat de bedoelingen van God hier en overal worden uitgedrukt.

donderdag 3 februari 2011

Oven

Het komt regelmatig voor dat serieuze Christian Scientisten in zelfmedelijden vervallen en zich afvragen: “Waarom heb ik zoveel te lijden? Waarom moet ik deze ellendige evaringen doormaken?” En dan zeggen zij: “Ik leef een goed leven, ik lees en studeer en mijn hart gaat uit naar Waarheid.”
Toen de drie Joodse jongelingen in de vurige oven geworpen werden, murmureerden of klaagden zij niet en zij zeiden niet: “Wij hebben toch tot God gebeden,” of vroegen niet: “Waarom overkomt ons dit?”
Belangrijk om bij stil te staan in dit verhaal is, dat zij binnen in de vurige oven hebben aangetoond, dat het vuur hen niet verteren kon. En zo gaat het ook met ons. Wij zullen het geloof aan zonde, aan ziekte, aan alle disharmonie, moeten overwinnen en juist daar, waar wij zijn, het bewijs moeten leveren, dat geen van deze dingen ons kan beroeren. Wij kunnen deze demonstratie niet ergens anders maken. Er is geen enkele plaats, waar de bescherming van Liefde niet aanwezig is.
Op blz. 254 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy het volgende: “Indien u in uw scheepje op de steeds bewogen, maar heilzame wateren van waarheid uitvaart, zult u met stormen te kampen krijgen. Het goede in u zal gelasterd worden. Dit is het kruis. Neem het op en draag het, want hierdoor wint en draagt u de kroon.”

woensdag 2 februari 2011

Vraag van de week


Heb je wel eens ervaren dat door gebed daadwerkelijk de problemen in een huwelijk partnerschap zijn aangepakt?

(How have you seen prayer effectively address issues that come up in a marriage partnership?)

dinsdag 1 februari 2011

Dankbaar

“Looft de Heere.” “Verblijdt en verheugt u.” Werkelijk honderden van zulke aanwijzingen, woorden over dankbaarheid, vreugde en blijdschap - worden in de Bijbel gevonden. Ook in Wetenschap en Gezondheid worden door Mrs. Eddy termen van dankbaarheid, vreugde, verheugd-zijn, blijdschap en dergelijke meermalen gebruikt.  Ook schrijft zij op blz. 406: “De Bijbel bevat het voorschrift voor alle genezing.” Daarom is het zeker de moeite waard de voorgeschreven gedachteprocessen uit de Bijbel ernstig te overdenken en deze vreugdevolle eigenschappen van uur tot uur in ons denken tot uitdrukking te brengen.
Wanneer iemand schijnbaar bestormd wordt door problemen, en stoffelijke geloofwijzen luid om erkenning roepen, lijkt het temidden van de moeilijkheden bijna onmogelijk een reden te vinden voor vreugde en dankbaarheid. Neerslachtigheid komt om de hoek kijken en wij zien dan geen reden om te danken. Is niet alles verkeerd gegaan? Onze vrienden blijken onvriendschappelijk te zijn, de baan van ons dromen lijkt niet voor ons weggelegd, oneerlijkheid in zaken door collega’s, fysieke kwalen kwellen ons. Maar juist dan is het de tijd onze oren te sluiten voor deze mesmerische inblazingen en te beginnen met het veranderen van onze gedachtegang. Wat we het meest nodig hebben op zo’n ogenblik is onze gedachten naar God te wenden en daarbij het goede te overpeinzen en de bewijzen ervan in onze ervaring. Maar hoe, vraagt iemand misschien? Wij kunnen beginnen met dankbaar te zijn voor het feit dat God er is, want het goede is, dat God er is.
Verder kunnen we de lijst zelf uitbreiden:
Ik ben dankbaar dat ik gekleed ben met de wapenrusting Gods
Ik ben dankbaar dat liefde nooit faalt, want God is Liefde
Ik ben dankbaar voor de blijheid welke door niemand van mij weggenomen kan worden
enz. enz.