dinsdag 31 augustus 2010

Missie


Christelijke wetenschappers beroemen zich er niet op dat zij ook maar het niveau benaderen van de Meester Christen. Maar wij weten dat strikte gehoorzaamheid aan wat Jezus ons leerde en standvastige toepassing van de Wetenschap van het Christendom elke soort ziekte kan genezen en iedere vorm van menselijke nood kan lenigen. Wat we geestelijk begrijpen kunnen we in de menselijke ervaring bewijzen. De Christelijke Wetenschap is echter niet alleen maar een alternatieve geneeswijze. Haar missie is niet een soort menselijk welbehagen te garanderen, maar de mensheid attent te maken op de mogelijkheid, hier en nu, tot verlossing van stoffelijke beperkingen en zonde – van alles wat ons van God gescheiden lijkt te houden. Deze missie van de Christelijke Wetenschap is de vrijmaking van de mensheid. De mens, hervormd en helder doordrongen van zijn eeuwig wezen, is zich Gods tegenwoordigheid bewust – en net als Mozes kan hij tot God spreken als een man spreekt met zijn vriend.
Christian Science laat ons een glimp zien van de uiteindelijke heerlijkheid en glorie – de mens en het heelal samengehouden in de wet van God.

maandag 30 augustus 2010

Dagelijks gebed


A daily prayer

To be ever conscious of my unity with God;
To listen for His voice, and hear no other call.
To separate all error from my thoughts of man and
To see him as my Father’s image;
To keep my mental home a sacred place –
Golden with gratitude, redolent with love,
White with purity, cleansed from self-will:
To let no thought go out into the world that will not
Cheer, heal or bless:
And rise each day with a higher sense of Life, Truth and Love.

Unknown author

zondag 29 augustus 2010

Upcoming chat, 31 augustus 2010

Hurricanes and how to pray about them

Beverly Peake, C.S.B.
Tuesday, August 31, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Weather experts who track hurricanes—both in the US government and at other institutions--continue to predict an active hurricane season as a result of unusually warm tropical Atlantic sea surface temperatures, and the development of La Niña. They also state that there is a high probability of a major hurricane landfall. To find out why these predictions don't have to come true, and how prayer can protect you and your loved ones even if a storm does come, tune in to this chat with an experienced Christian Science healer.
About Beverly Peake: Beverly lives in Coral Gables, Florida, where she works as a Christian Science practitioner and teacher.

vrijdag 27 augustus 2010

Jezus voorbeeld

In de evangeliën lezen we dat Christus Jezus de mensheid innig liefhad. Vol medelijden beschouwde hij hen die gebrekkig en ziek waren, en de menigten die, zoals de Bijbel ons vertelt, "vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. " (Matt. 9:36)
Maar zijn ontfermende liefde was een heel bijzondere liefde. Hij had geen medelijden met de mensen in die zin dat hij met hen mee leed. Nee, in plaats daarvan genas hij ze door het begrijpen van Gods macht en liefde. Hij leerde de mensen dat het wezen van God oneindig is, en dat God goddelijk Leven en goddelijke Liefde is. Hij verklaarde aan iedereen die maar luisteren wilde, dat God alomtegenwoordige Geest is, goddelijke Geest, de enige macht die er bestaat. Een andere macht is er niet.
Niet alleen Jezus genas op geestelijke wijze, zijn discipelen deden dat eveneens. Zij genazen allerlei ziekten en gevallen van disharmonie. Hun Meester had hen verteld over Gods oneindige, onveranderlijke liefde en over de volmaaktheid van het heelal en van de mens die God geschapen had, en hij had voortdurend op een voorbeeldige wijze aangetoond dat deze geestelijke waarheden, wanneer we die begrijpen en er ons standvastig aan houden, onvolmaaktheden vervolmaken, onze karakters ten goede veranderen en alle menselijke nood lenigen.

donderdag 26 augustus 2010

Goddelijke orde


Geestelijke volmaaktheid, niet het vage warrige beeld, is werkelijk. Omdat de mensheid zo druk doende is met pogingen het warrige beeld te corrigeren, komt zij er niet toe om “door het stoffelijk vlak der dingen heen te dringen en de geestelijke oorzaak te vinden.”

De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te onderkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid.
De goddelijke werkelijkheid is te vinden in de diepte van de geestelijke werkelijkheid en niet in de ondiepten van de stof.

We ontdekken dat in de goddelijke orde, wanneer eenmaal begrepen, de verhouding van de mens tot God nooit verloren is gegaan of ook maar een moment verstoord werd, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. De goddelijke orde heeft verstrekkende gevolgen in ons leven.
Ook u kunt vertrouwen op deze goddelijke orde.

Mrs Eddy stelt ons als volgt gerust: “De betrekkingen tussen God en de mens, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, zijn in de Wetenschap onverbrekelijk; en de Wetenschap kent geen afdwaling van, of terugkeer tot harmonie, maar leert dat de goddelijke orde of geestelijke wet, waarin God en alles wat Hij schept volmaakt en eeuwig zijn, in haar eeuwige geschiedenis onveranderd is gebleven.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 470.)

dinsdag 24 augustus 2010

Paulus


Zonder enige twijfel is Liefde de grootste macht om verandering in de wereld teweeg brengen. Het is een aangrijpende uiteenzetting van 1 Korinthe 13, Paulus’ evocatieve analyse van de Liefde, die ieder hart ontroert.

“De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid maar zij verblijdt zich in waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer.”

Dit was een samenvatting van Paulus, die van een ongemene grootheid getuigde, nadat hij zelf zo’n totale transformatie had ondergaan, van ‘dreiging en moord’ blazende tegen de Christenen tot een leven volkomen gewijd aan het vestigen en verbreiden van het Christendom over de toen bekende wereld.

maandag 23 augustus 2010

Kennismaking


Als mensen voor het eerst in aanraking komen met het boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift lopen de reacties daarop nogal uiteen. Ik ken heel wat mensen die al lang zoekende zijn naar de waarheid en die precies op het punt zijn aangeland waarop ze dit meteen herkennen en die zeggen: “Dit is precies waar ik al die jaren naar gezocht heb.”

Anderen zijn er niet zo van overtuigd dat ze alle woorden en begrippen wel kunnen begrijpen; maar ik heb iedereen altijd aangeraden om wat ze niet meteen begrijpen gewoon te laten gaan en het boek te laten spreken voor zover het ze wat te zeggen heeft.

Sommige mensen nemen het boek wel aan maar hebben het punt nog niet bereikt waarop ze toe zijn aan de boodschap ervan. Een van mijn vriendinnen had het twee jaar lang in haar boekenkast staan voor ze het echt ontdekte, maar toen veranderde het ook haar hele wereld.

De kennismaking met het boek kan ook veel dramatischer zijn. De ideeën erin kunnen zo’n reactie wekken in de bestaande gedachtewereld van een lezer dat hij het boek door de kamer smijt. Ik ken verscheidene van die gevallen met zo’n sterke reactie, maar meestal hebben ze het in alle nederigheid weer opgepakt.

zondag 22 augustus 2010

Vraag van de week


Hoe kan gebed je beschermen in onveilige situaties?

zaterdag 21 augustus 2010

What goes into your mind?

What goes into your mind?

"If we paid as much attention to what we put into our mind as we do to what we put into our mouth we would change the world."

~ Wes Hopper

So don’t worry about these things, saying, ‘What will we eat? What will we drink? What will we wear?’ These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need." NLT

~ Christ Jesus

donderdag 19 augustus 2010

Prayer


spirituality.com staff
Updated: Tuesday, August 17, 2010

Prayer can play a role in replacing gloomy economic predictions with a recognition of spiritual abundance.woensdag 18 augustus 2010

Gezondheid


In Wetenschap en Gezondheid blz. 477, wordt onze identiteit als volgt beschreven: “Identiteit is de weerspiegeling van Geest, de weerspiegeling in velerlei vormen van het levend Beginsel, Liefde.”

We moeten minder aan het fysieke lichaam denken als wij het hebben over onszelf, uzelf en mijzelf. Nu bedoel ik niet dat we erop uit zijn om het fysieke lichaam te vernietigen. Verre van dat. Maar als we meer gaan beseffen wat onze ware identiteit is, dan zijn we minder bezorgd voor ons fysieke lichaam. We houden ermee op het te vragen hoe het zich voelt. We houden ermee op er plezier van te verwachten. We  zijn er niet meer bang voor dat het ons pijn zal bezorgen. 

Christus Jezus zei: “Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding.” (Luk. 12:22).
Leven is meer dan eten en onze identiteit is meer dan wat zich voordoet aan de stoffelijke zinnen. We zijn meer dan we met het oog kunnen waarnemen, zelfs meer dan ziel. Wij zijn de gelijkenis van de goddelijke Geest of het goddelijk Gemoed. Wanneer we beginnen over onszelf te denken als geestelijk en geestelijk ALLEEN, beginnen we in te zien dat we inderdaad meer zijn dan een  vleselijk beeld. Dan beginnen we onszelf te kennen zoals we werkelijk zijn, als kinderen van onze Vader-Moeder God. 
We zijn dan minder op onszelf gericht, liefdevoller en vrij van angst. Dan gaan we iets begrijpen van de volkomenheid en volmaaktheid van het ware zijn. En wanneer we onze gedachten minder gericht houden op de fysieke opvatting over het lichaam en meer van ons ware zelf gaan zien, is het resultaat een beter begrip van gezondheid.

dinsdag 17 augustus 2010

Zaken doen


Ongeveer vierduizend jaar geleden stond een man, Abraham genaamd, voor een ernstig zakelijk probleem. Hij was veefokker en er was niet genoeg grasland om zijn kudden en die van zijn concurrent, Lot, te voeden. De concurrentiestrijd kwam tot botsing tussen Abraham en Lot. Lot vertrouwde op het stoffelijk geloof en Abraham vertrouwde op God en zocht de oplossing in geestelijk begrijpen. Abraham werd een voorspoedig en welvarend man.

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid(blz. 544): “Alles is onder het bestuur van het ene Gemoed, van God.”
Gemoed kent geen ongelijkheid tussen vraag en aanbod en wanneer dit begrepen wordt, geeft dit levenskracht en duurzaamheid aan het zakenbedrijf. Door zijn gedachten op te heffen tot het besef van oneindigheid (in plaats van beperking van de stof) wordt ook voor de zakenman alles bereikbaar wat God aan de mens geeft.

Als goddelijk Gemoed schenkt God hem zonder onderbreking de juiste ideeën. Als onsterfelijke Ziel verleent God onbeperkt inzicht en overleg. Als goddelijk Beginsel werkt God als de ononderbroken, onweerstaanbare wet van harmonie en volmaaktheid. Als eeuwig Leven ontvouwt God eindeloze levenskracht en onmetelijke vooruitgang. Als oneindige Liefde verleent God onbegrensde inspiratie. Zijn onuitputtelijk rijk van het goede staat open voor de mens. 

maandag 16 augustus 2010

IntelligentieMrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 282: “Waarheid is de intelligentie van het onsterfelijk Gemoed.”
Waarheid en intelligentie zijn niet van elkaar te scheiden.

De geschiedenis heeft bewezen, dat de meest intelligente personen – zij, die het meeste hebben bijgedragen aan het welzijn van de mensheid – de meest waarheidlievende, de meest liefdevolle zijn geweest. Hun intelligentie is inderdaad evenredig geweest aan hun onkreukbaarheid en welwillendheid.
Door de mens, brengt Gemoed intelligentie tot openbaring. Intelligentie is goddelijke kracht. Het is de macht van goedheid, de substantie van zuivere actie.
Het geeft uitdrukking aan de rechtvaardigheid van Waarheid, de barmhartigheid van Liefde, de wijsheid van Beginsel, de tegenwoordigheid van Geest. Het is de leidende kracht van Gods wet, de doeltreffende macht van Zijn oneindig vermogen.

In Christian Science is intelligentie niet een vermogen, dat ongelijk verdeeld is onder vele gemoederen, maar de voornaamste eigenschap van het ene Gemoed, God. Intelligentie is even ondeelbaar als God, en de mens, de idee van Gemoed, weerspiegelt deze eigenschap.

zondag 15 augustus 2010

Vraag van de week


Hoe heeft gebed je geholpen toen het leek alsof er geen hoop meer was?

zaterdag 14 augustus 2010

Soul

video


Finding beauty

August 13 by kemi
Tim wanted to see more Soul in everyone he came across. Here's how he's doing it.

vrijdag 13 augustus 2010

Verlangen om te genezen

Verlangen om te genezen
The Christian Science Journal, jaargang 126, nummer 7
J. Thomas Black

Geestelijke genezing is de kern van Christian Science. Mary Baker Eddy stichtte de Church of Christ, Scientist, en riep alle leden op genezers te zijn (zie de Kerkhandleiding van De Moederkerk, blz. 92). Het verlangen anderen te genezen komt net zo vanzelfsprekend tot Christian Scientisten als het verlangen van de merel om te zingen en van de forsythia om te bloeien. Ieder die gehoor geeft aan dit verlangen, beantwoordt Gods oproep en is veilig en geborgen. Er is geen kwaad dat weerstand biedt aan Gods plan voor zijn kinderen, het vertraagt of verijdelt. En wij zijn allen Zijn kinderen.

donderdag 12 augustus 2010

Antwoord op gebed

Er kan geen gevoel van gebrek of van teleurstelling zijn, wanneer wij de goddelijke Liefde toestaan zich te demonstreren als ons bewust weten en zijn. De demonstratie van de goddelijke Liefde is praktisch hetzelfde als werkelijk gebed. Beide zijn zuiver geestelijke werkzaamheden, die zich boven de stof en het getuigenis van de lichamelijke zin verheffen.

Mrs. Eddy zegt in “Neen en Ja” op blz. 39: “Gebed kan noch God veranderen, noch Zijn bedoelingen in sterfelijke wijzen omzetten; maar het kan en zal onze wijzen en ons verkeerd begrip van Leven, Liefde en Waarheid veranderen, ons aldus tot Hem opheffend. Een zodanig gebed verootmoedigt, loutert en scherpt onze werkzaamheid in de richting welke geen dwalen kent.” Zij vervolgt: “Waar gebed is niet God om liefde vragen; het is leren lief te hebben en de ganse mensheid in éne genegenheid omvatten. Gebed is het benutten van de liefde, waarmede Hij ons liefheeft. Gebed verwekt een levendig verlangen om goed te zijn en goed te doen. Het doet nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen betreffende God, Zijne goedheid en macht. Het toont ons duidelijker dan wij te voren zagen, hetgeen wij alrede hebben en zijn; en boven al toont het ons wat God is.”

Het gebed dat, dat door stoffelijkheid wordt besmet, mist de ware drijfveer en is zich niet bewust van verhoord te zijn. Maar naar de mate waarin men aanneemt, dat de oneindigheid Gemoed is, waarin men leeft en denkt van het standpunt, dat de goddelijke Liefde Gemoed is, moet men antwoord op zijn gebed krijgen.

woensdag 11 augustus 2010

Eenvoud

Eenvoud is een eigenschap die we hoog moeten houden. Waaraan herken je eenvoud? Wanneer iemand eenvoudig tevreden is met het weerspiegelen van Gemoed, omdat zijn erkenning gebaseerd is op dat ene Gemoed, wordt hij niet belemmerd door het eigen ik, die aandacht op persoonlijke belangen en meningen vestigt. Het is het tegenovergestelde van ijdelheid.

Het is de eenvoud, die synoniem is met reinheid. Zachtmoedigheid is eveneens een kenmerk van ware grootheid. De Psalmdichter besefte dit, toen hij zei: “Uwe zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.” Gelijk eenvoud en ware ootmoed is oprechte zachtmoedigheid zelfloos en is zij niet te scheiden van de macht van de goddelijke Liefde, zelfs niet, wanneer deze zich uit in schijnbaar strenge en krachtige berisping.

Het is dus goed deze eigenschap en haar onvermijdelijke gezellin, welwillendheid, aan te kweken.
Indien u zich de grote Liefde van onze Meester herinnert, die zelfs Judas als vriend kon toespreken en die een ander die hem naar het leven stond, genezen kon, kan men zelf ook altijd vriendelijker in zijn denken zijn.
In hun reinheid zijn eenvoud en zachtmoedigheid geen teken van zwakte; zij zijn integendeel de onafscheidelijke metgezellen van de macht van Geest.

dinsdag 10 augustus 2010

Hel

“De menselijke gedachte moet zich vrijmaken van de stoffelijkheid van slavernij, die zij zichzelf heeft opgelegd." (W&G blz. 191).
Er zijn mensen, die nog altijd aan de hel denken als een stoffelijke plaats, die niet door hen gemaakt is. Zij denken aan de hel als een tropische omgeving, door de duivel in persoon geschapen, waar iedereen naar toe gaat, die niet Gods gunstelingen zijn.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 588 omschrijft Mrs. Eddy “hel” gedeeltelijk als “zelfopgelegde foltering”.

Mrs. Eddy leert dat de hel een zekere gemoedstoestand is en dat, of we nu veel of weinig hel beleven, dit alles “zelfopgelegd” is.
Het denken moet zich van deze zelf opgelegde hel bevrijden. Wij leggen ons zelf helse ervaringen op doordat wij de leugen (negatief stoffelijk denken) in onze gedachten binnenlaten.
Maar indien wij bereid zijn alle inblazingen en conclusies van het negatieve, stoffelijke gemoed te verwerpen op grond van het feit dat de mens de zondeloze vertegenwoordiger is van Gemoed, dan is de vrijmaking begonnen. Het is het Vader-Gemoed, dat door Zijn opbouwende gedachten in ons werkt om onze bevrijding van zelf opgelegde foltering te verkrijgen. Door het begrijpen dat de mens van nature boven angst, mislukking, zonde en ziekte is verheven maakt hij zich vrij van alle kwellingen.

maandag 9 augustus 2010

Vraag van de week

Veel regeringen, bedrijven en particulieren lijken met ethiek te worstelen.
Hoe heb je gebeden over zaken als hebzucht en corruptie?

(Many governments, corporations and individuals seem to battle with ethics. How have you prayed about greed and corruption?)

zaterdag 7 augustus 2010

Tijd

Wat is tijd?  POSSIBLE DEFINITION OF TIME
 Time can be defined from many perspectives.  From perception view point time is an emergent concept which our mind creates. Present is the consciousness or awareness of recording of memory into the brain. Past is just a record while future does not exist. From point of view of physics time is presence of motion and forces in the universe.


Meer info op : www.timephysics.comvrijdag 6 augustus 2010

Sacred moments

Today's Daily Lift was from Marta Greenwood.
She added the following text:


7. Marta Greenwood says:

The Importance of Moments:
The Bible:-
• In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. I Cor 15:52
• For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory; II Cor 4:17
Quotes from Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy:_
• Become conscious for a single moment that Life and intelligence are purely spiritual, — neither in nor of matter, — and the body will then utter no complaints. 14:12-15
• If God, who is Life, were parted for a moment from His reflection, man, during that moment there would be no divinity reflected. 306:8-10
• Life is never for a moment extinct. 309:29-30
• Man’s privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: “If a man keep my saying, he shall never see death.” 428:6-8
• One moment of divine consciousness, or the spiritual understanding of Life and Love, is a foretaste of eternity. 598:23-24
Quotes from Miscellaneous Writings by Mary Baker Eddy:-
• Man is im-mortal, and there is not a moment when he ceases to exist.
• Forget not for a moment, that God is All-in-all — therefore, that in reality there is but one cause and effect.
• Never ask for tomorrow: it is enough that divine Love is an ever-present
help; and if you wait, never doubting, you will have all you need every moment.
Quotes from Christian Healing, by Mary Baker Eddy:-
• The infinite can neither go forth from, return to, nor remain for a moment within limits.

donderdag 5 augustus 2010

Dingen zijn gedachten

Wat zijn jouw ervaringen of overdenkingen bij de dagelijkse dingen om je heen zoals een auto, of een jas; een vriend of een vijand. Hoe is de ervaring van deze dingen in je bewustzijn gekomen? Was het gedachte of was het stof?

Kan er iets bestaan zonder het bewustzijn? Is alle persoonlijke ervaring geheel en al gedachtelijk is de vraag die hier beantwoord moet worden.

“Een beeld van  de sterfelijke gedachte, op het netvlies weerspiegeld, is alles wat het oog waarneemt. De stof kan niet zien, voelen, voelen, horen, proeven of ruiken.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 479.) Mrs Eddy geeft in twee korte volzinnen antwoord op de verwarrende raadsels van menselijke ervaring.
Niemand kan redelijkerwijs beweren dat de stof, zien, voelen, horen, proeven of ruiken kan, want stof is willoos en niet-intelligent.
Op het netvlies van het zogenaamde sterfelijke gemoed, of het menselijk bewustzijn, worden dus indrukken van lichamelijke zinnen gemaakt en zelfs dit is een waan. Met andere woorden: dingen zijn gedachten, die alleen door het bewustzijn herkend kunnen worden en wel als veruiterlijkte gedachten.

Alle gewaarwordingen kunnen alleen door het bewustzijn of de gedachtestaat waargenomen worden. Een gedachtestaat kan alleen gedachten ervaren, nooit dingen. Daarom is zowel dat, wat waarneemt als dat wat waargenomen wordt, gedachtelijk, maar nooit iets wat stof genoemd wordt en wat buiten de gedachte valt.
Christian Science eist biddende waakzaamheid in onze persoonlijke gedachtegang. Het is niet een systeem van verlangend denken. Voorwerpen of ervaringen, die het gevolg zijn van stoffelijk begrip van leven, substantie en intelligentie moeten vervangen worden door eeuwige geestelijke ideeën. 

woensdag 4 augustus 2010

Upcoming chat, August 17, 2010

Looking for inspired answers to developmental disabilities like ADHD?

Sarah Hyatt, C.S.B.
Tuesday, August 17, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Approximately 17 percent of children have some type of developmental disability, including speech and language disorders, learning disabilities, and ADHD. For many of these diagnoses, there isn't a medical cure, although drugs may help manage the condition. If you or someone in your family is dealing with one of these difficulties, or some other disease that affects young people–or if you'd just like to join in supporting prayerful solutions–join this chat with an experienced Christian Science healer. Many have found that prayer, based on the teachings of Christian Science and its form of spiritual healing, has helped bring health and peace to the home and to children.
About Sarah Hyatt: Sarah has been in the healing practice of Christian Science for over 20 years. Her work as an educator and her role as a parent impelled her desire to help children find freedom from developmental disabilities. She also teaches a yearly class on Christian Science healing in her hometown of Charleston, South Carolina.

dinsdag 3 augustus 2010

Drie-enig


Christian Science erkent het bestaan van slechts één God. “Hoor Israël, de Heer onze God, is een énig Heer.” In deze Wetenschap leren wij, dat er synonieme termen voor God bestaan, die de oneindigheid van Zijn wezen te kennen geven. Tot deze synoniemen behoren: Leven, Waarheid en Liefde.

Op bldz. 331-332 van Wetenschap en Gezondheid verklaart Mrs. Eddy: “Leven, Waarheid en Liefde vormen de drie-enige Persoon, God genoemd – met andere woorden, het drievoudig goddelijk Beginsel, Liefde. Zij vertegenwoordigen een drievuldigheid in eenheid, drie in één – dezelfde in wezen, ofschoon veelvormig in bediening: God, de Vader-Moeder; Christus, de geestelijke idee van zoonschap; de goddelijke Wetenschap, of de Heilige Trooster. Deze drie brengen in de goddelijke Wetenschap de drievoudige, wezenlijke natuur van het oneindige tot uitdrukking. Ook wijzen zij op het Goddelijk Beginsel van het wetenschappelijk zijn, op de intelligente betrekking van God tot de mens en het heelal.”

Wanneer een openbaring van de Waarheid tot een beoefenaar van Christian Science komt en zijn geestelijk begrijpen ontwaakt is, overschaduwt hem de Heilige Geest, evenwel niet als een bijzondere gave Gods, maar meer als gevolg van de werking van de goddelijke wet in het bewustzijn van de enkeling.

maandag 2 augustus 2010

Weerspiegeling begrijpen


Om de mens als weerspiegeling van Geest in zijn gehele omvang te begrijpen, is studie vereist van alles wat door Mrs. Eddy over dit onderwerp is geschreven.
De punten die hierbij duidelijk worden zijn, ten eerste, de afhankelijkheid van de weerspiegeling van haar bron; ten tweede, de onscheidbare eenheid van de weerspiegeling met haar bron; ten derde, de nauwkeurigheid van de gelijkenis van de weerspiegeling met haar bron; en ten vierde, de staat van voortdurende werkzaamheid, die weerspiegeling inhoudt als voortdurende ontvouwing van haar bron.

Met deze vier punten in gedachte heeft onze studie van wat Mrs. Eddy over het onderwerp weerspiegeling leert, verheldering en genezing tot gevolg.

Niets kan het licht van Waarheid tegenhouden, dat de mist van de sterfelijke zinsbegoocheling verdrijft, welke beweert de weerspiegeling van God te verbergen. De werkelijkheid is geopenbaard. De mens is de uitstraling van Geest en door Christian Science staat de mensheid op de drempel van Gods eeuwige dag.

zondag 1 augustus 2010

Vraag van de week


Hoe heb je gebeden om schadelijke invloeden tegen te gaan?

(How have you prayed to counter harmful influences?)