donderdag 29 juli 2010

Wilskracht


Heel vaak horen we mensen zeggen, dat gebruik van wilskracht nodig is om iemand van een ongewenste gewoonte af te helpen of om een of ander lastig probleem uit te werken. Wanneer wilskracht wordt beschouwd als een persoonlijk bezit en overeenkomstig onze eigen menselijke beslissing wordt gebruikt, geven alle schijnbaar goede resultaten nooit voldoening en zijn zij nooit van blijvende aard. De beoefenaar van Christian Science begrijpt, dat uitdrukkingen als “Je moet meer wilskracht hebben” foutief zijn.

Er bestaat echter een juist begrip zowel van wil als van zelf, dat naar God leidt, en wegvoert van de oneindige persoonlijke zin of zelfheid. Van een geestelijk standpunt gezien is er slechts één oneindige Persoon, namelijk God, het goddelijk Beginsel, de ene en enige Ego. Daarom is in de absolute waarheid onze ware eigen beslissing in werkelijkheid de weerspiegeling van Gods wijsheid. En aangezien er slechts één wil is, de wil van God, is het besluit om die wil tot uitdrukking te brengen, nooit verkeerd, want het is het openbaar maken van Gods wijsheid, die steeds op rechtschapen wijze tot uiting komt.

In de verklarende woordenlijst van Wetenschap en Gezondheid (blz. 597) omschrijft Mrs. Eddy het woord “wil” ten dele als “De macht en wijsheid van God.” De wil van God, de ene en enige wil, is inderdaad een machtige en wijze macht. Het besluit om het goede te doen moet nooit gebaseerd zijn op de zogenaamde menselijke wilskracht, maar meer op dit juiste begrip van wil, dat Mrs. Eddy ons heeft gegeven. De schrijver van Twelve years with Mary Baker Eddy zegt het volgende over haar (blz. 115): “Zij bewees, dat hetgeen God wil, door geen menselijke wet of macht belemmerd of tegengewerkt kan worden.”
Wij hebben het recht ons te verlaten op en steeds meer gebruik te maken van de wil van God, Geest, met goddelijke kracht en energie, want deze wil van God is altijd goed en haar uitkomst geeft voldoening en het resultaat is blijvend.

Geen opmerkingen: