vrijdag 30 juli 2010

Upcoming chat, August 3, 2010

Keeping pace with today's technology

Richard Dearborn
Tuesday, August 3, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Whether it's e-mail, Facebook, twittering, or lining up for the latest iPhone, almost everyone feels the impact of technology. The speed of technology growth and advancement often outpaces our ability to keep up! Then there's the time-investment. For some, a 24-hour break from the BlackBerry would be next to impossible. Others might wish their cellphone would stop ringing—at least for a while.
With all of the positive benefits of advancing technology, is it possible to delete the negatives? If you have questions about the impact of technology on your life, this chat will provide helpful answers. Technology doesn't have to be at odds with your spirituality, but rather can offer new opportunities to have a healing influence on the world.
About Richard Dearborn: Rick is no stranger to technology. He obtained his first commercial radio license at the age of 14, has a Bachelor of Science Degree in Physics from Principia College, and a Master of Science Degree in Mass Communication from Southern Illinois University. He has consulted to some of the largest broadcasting organizations in the United States, helping them make decisions about up to date technologies.
Currently, Rick is Director of Digital Media at Principia College and is in the part–time practice of Christian Science healing

donderdag 29 juli 2010

Wilskracht


Heel vaak horen we mensen zeggen, dat gebruik van wilskracht nodig is om iemand van een ongewenste gewoonte af te helpen of om een of ander lastig probleem uit te werken. Wanneer wilskracht wordt beschouwd als een persoonlijk bezit en overeenkomstig onze eigen menselijke beslissing wordt gebruikt, geven alle schijnbaar goede resultaten nooit voldoening en zijn zij nooit van blijvende aard. De beoefenaar van Christian Science begrijpt, dat uitdrukkingen als “Je moet meer wilskracht hebben” foutief zijn.

Er bestaat echter een juist begrip zowel van wil als van zelf, dat naar God leidt, en wegvoert van de oneindige persoonlijke zin of zelfheid. Van een geestelijk standpunt gezien is er slechts één oneindige Persoon, namelijk God, het goddelijk Beginsel, de ene en enige Ego. Daarom is in de absolute waarheid onze ware eigen beslissing in werkelijkheid de weerspiegeling van Gods wijsheid. En aangezien er slechts één wil is, de wil van God, is het besluit om die wil tot uitdrukking te brengen, nooit verkeerd, want het is het openbaar maken van Gods wijsheid, die steeds op rechtschapen wijze tot uiting komt.

In de verklarende woordenlijst van Wetenschap en Gezondheid (blz. 597) omschrijft Mrs. Eddy het woord “wil” ten dele als “De macht en wijsheid van God.” De wil van God, de ene en enige wil, is inderdaad een machtige en wijze macht. Het besluit om het goede te doen moet nooit gebaseerd zijn op de zogenaamde menselijke wilskracht, maar meer op dit juiste begrip van wil, dat Mrs. Eddy ons heeft gegeven. De schrijver van Twelve years with Mary Baker Eddy zegt het volgende over haar (blz. 115): “Zij bewees, dat hetgeen God wil, door geen menselijke wet of macht belemmerd of tegengewerkt kan worden.”
Wij hebben het recht ons te verlaten op en steeds meer gebruik te maken van de wil van God, Geest, met goddelijke kracht en energie, want deze wil van God is altijd goed en haar uitkomst geeft voldoening en het resultaat is blijvend.

woensdag 28 juli 2010

Vriendschap

Een wijs man heeft gezegd (Spr. 18:24): “Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden, want er is een liefhebber, die meer aanhankelijk is dan een broeder.” De immer-tegenwoordige Christus, de aard en de macht van God zelf tot uitdrukking gebracht, is deze vriend.

Elke Christian Scientist heeft twee metgezellen, twee nimmer falende helpers om het geloof aan eenzaamheid, twijfel, zelfbeklag en verdriet te overwinnen. Het zijn onze leerboeken, de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid. Door deze boeken leren wij met onszelf te leven, met het ware begrip over onszelf en met Gods heelal van ontelbare, samenwerkende en vriendelijke ideeën.

Een toenemende waardering van deze metgezellen zal ons ongetwijfeld meer gelukkige en meer harmonische menselijke verwantschappen brengen, dan op welke andere wijze dan ook verkregen kan worden. Laten we vandaag het besluit nemen volgens de Christian Science levenswijze te leven. Laten we ons telkens afvragen: “Hoe kan ik anderen van mijn onbegrensde geestelijke eigendommen mee laten genieten?” en niet: “Wat kan ik van anderen krijgen?” Wij zullen aldus verrijkt worden en in ons dagelijks leven harmonische en opbouwende verhoudingen ervaren.

dinsdag 27 juli 2010

Vertroosting


Jezus trok zich vaak terug naar een plaats en bleef daar alleen, maar niet in eenzaamheid, om gemeenschap te oefenen met zijn Vader-Moeder, Liefde, en Diens engelenboodschappers. En wanneer hij uit deze gemeenschap te voorschijn trad, vloden eenzaamheid, wanhoop, vrees, ziekte, zonde en dood voor zijn van Christus vervuld bewustzijn. In haar autobiografie “Terugblik en Inblik” schrijft Mrs. Eddy over Jezus (blz. 19): “Voor de leerlingen, die hij verkoren had, was zijn onsterfelijke leer het brood des Levens. Waar hij in hun midden was, werd een vissersboot een heiligdom, en was de eenzaamheid bevolkt met heilige konden van den Al-Vader.”

Christian Science brengt aan hen die dwalen in de woestijn van eenzaamheid en twijfel de belofte van onmiddellijke bevrijding van deze teneer drukkende toestanden. Zij zegt ons uit het stof op te rijzen – uit het verkeerde begrip van leven in de stof – en dankbaar de vertroosting en het gezelschap van de engelenboodschappers van Liefde te ontvangen.

Christian Science eist van ons, dat wij onze gedachten met evenveel zorg zullen verdedigen tegen het sterfelijk geloof aan eenzaamheid, scheiding en ontbering, als wij onze deuren grendelen tegen de komst van dieven, en dat wij alleen de opbouwende gedachten van de tegenwoordigheid van Geest in ons bewustzijn welkom heten. Deze Wetenschap openbaart ons onze ware identiteit – het eeuwig zoonschap in Geest – en onze onscheidbare, aangename verwantschap met al Gods geestelijke ideeën.maandag 26 juli 2010

Morgen


De neiging “bezorgd” te zijn “tegen den morgen” (Matth. 6:34) wekt de schijn, dat er een tijd zou kunnen komen, wanneer de mens niet samen met God zou bestaan, terwijl het een feit blijft, dat al wat wij nodig hebben, op ieder moment in onze ervaring kan worden aangetoond door het uitdrukken van de hoedanigheden en ideeën van God. Deze waarheid houdt geenszins een aanmoediging in om op zorgeloze wijze onze middelen te verkwisten en ook raadt het niet af om op verstandige wijze te sparen, maar zij leert ons dat wij ons heden niet iets moeten ontzeggen uit vrees voor de dag van morgen.

De eeuwigheid brengt zichzelf tot uitdrukking in het immertegenwoordige nu. Wat wij nu van Waarheid begrijpen, is onze voorziening voor heden. De erkenning dat voorziening synoniem is met geestelijk begrijpen, houdt de goddelijke verzekering in, dat wij het goede in steeds grotere mate zullen bezitten, want vooruitgang is de wet van God. De Christian Scientist die dag aan dag in toepassing brengt wat hij van God en de mens begrijpt, kan niet anders dan te allen tijde en op alle wijzen een steeds grotere mate van het goede ervaren.

Laten we de moed hebben overeenkomstig onze overtuiging te handelen. Dan zal ons geloof in God groeien tot vertrouwen, en ons vertrouwen tot begrijpen, totdat ons leven kan getuigen voor de waarheid van de verzekering door onze Meester gegeven, dat als wij eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid zoeken, alle goede dingen ons zullen toegeworpen worden.

zondag 25 juli 2010

Vraag van de week

Hoe weet u dat uw gebeden worden beantwoord?

Christelijk genezen


Afgaande op wat daarover bekend is, kan sterk betwijfeld worden of Jezus gedurende zijn werk in de openbaarheid ooit verder gereisd heeft dan 150 kilmeter van zijn woonplaats, maar zijn ideeën, die hij uitsprak, gaan nog steeds ononderbroken de gehele aarde rond.
Zij hebben de gedachten en de ervaringen van mensen meer dan twee duizend jaar lang bezig gehouden en onpartijdig zegen gebracht, zoals regen neervalt over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Eeuwenlang heeft de wereld geloofd, dat het genezingswerk beperkt was tot een klein aantal mensen in een lang vervlogen tijdperk, maar Mrs. Eddy heeft geopenbaard, dat wij allen priesters zijn naar de ordening van de vergeestelijkte mens, die als aangeboren eigenschap en natuurlijk gevolg van het uitdrukking geven, het geestelijk inzicht, het begrijpen en het vermogen tot Christelijk genezen bezit. Mrs. Eddy zet dit vraagstuk op ondubbelzinnige wijze uiteen op blz. 55 van haar leerboek, waar zij schrijft: “Voor het wederverschijnen van de goddelijke genezing is het altijd de juiste tijd en ieder, die zijn aardse al op het altaar van de goddelijke Wetenschap legt, drinkt nu van de beker van Christus en wordt toegerust met de geest en de macht van het Christelijk genezen.”


vrijdag 23 juli 2010

Huis Mijns Vaders


De Bijbel  is vol uitspraken, die wijzen op Gods liefde tot de mens en op zijn oneindige zegeningen voor Zijn Schepping.

Komen niet alle problemen voort uit de mening, dat God ons niet liefheeft of dat, ofschoon Hij ons wel liefheeft, Hij ons misschien niet voldoende lief heeft? Wanneer we bang zijn of in een of andere situatie zitten – een verplichting moeten nakomen, een moeilijke opdracht uitvoeren, een groot zakelijk probleem of een probleem met betrekking tot menselijke verhoudingen – moeten wij onszelf de vraag stellen: ‘Vergeet ik, dat God mij liefheeft? Ben ik mij niet bewust dat ik werkelijk het geliefde kind ben van een Vader, die alle goede dingen schenkt?’

Misschien gaat de meeste troost en geruststelling uit van de belofte van de Meester omrent tehuis en bescherming, die men vindt in het Evangelie van Johannes (14:1,2): “Uw hart, worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen: anderszins zo zoude Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Deze woorden van Christus Jezus zijn vol van de liefde van de Vader en van de verzekering, dat Hij niet één Zijner kinderen onverzorgd zal laten.


donderdag 22 juli 2010

Heilig land


In het derde hoofdstuk van Exodus wordt een heel merkwaardig verschijnsel vermeld. Wij lezen daar, dat Mozes, terwijl hij de schapen van zijn schoonvader op de berg Horeb hoedde, getroffen werd door het zien van een brandende braambos, dat door het vuur niet werd verteerd. “Ik zal mij daarhenen wenden, en zien dat groot gezicht, waarom het braambos niet verbrandt”, zei hij. Toen hij dat deed, kwam de stem van God tot zijn ontwaakt geestelijk begrip en sprak tot hem: “Trek uw schoenen uit van uw voeten,” luidde het bevel, “want de plaats waar gij op staat is heilig land.”
Mozes moet in de tijd daarna een groeiende zekerheid gekregen hebben van de macht van Geest en de overtuiging, dat alleen wanneer hij stond op het heilig land van volstrekt zich verlaten op God, het mogelijk was de belemmeringen te overwinnen, waar hij zeer zeker tegenover zou komen staan. Want het was later op het heilig land van geestelijk begrijpen dat hij het bevel gehoorzaamde (Ex. 14:15): “Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken.” En voorwaarts trokken zij, zelfs toen zij voor de Rode Zee stonden.

Door hun dagelijkse studie en toepassing van Christian Science gaan velen zien, dat de zogenaamde wonderen uit de tijd van de Bijbel zich in hun eigen ervaring herhalen, niet als wonderen, maar als de gezegende bewijzen van de tegenwoordigheid van God, met wie de mens voor altijd één is.
Mrs Eddy zegt op blz. 571 van het leerboek: “Overwin te allen tijde en onder alle omstandigheden het kwade door het goede. Ken u zelf en God zal u de wijsheid en de gelegenheid schenken voor een overwinning over het kwaad.” 
Voorwaar, “de plaats waar gij op staat is heilig land.”

woensdag 21 juli 2010

Vraag van de week

Technologie biedt ons onmiddellijke communicatie, maar ook kan het ons afleiden van dat wat belangrijk is. Hoe kunnen we bidden om evenwicht te vinden met technologie?

donderdag 15 juli 2010

Verlichting van pijn


Wanneer wij door angst voor dwaling weg lopen staat dat gelijk aan het slikken van een pil voor verlichting van pijn; deze handeling geeft slechts tijdelijk verzachting van lijden.
Het eist moed om zich te onderwerpen aan blijkbare onrechtvaardigheid en de andere wang te bieden; haat en disharmonie te zien verdwijnen in de alheid der Liefde is echter een beloning die zeer de moeite waard is.
Het streven om het geloof aan persoonlijke zin te boven komen is een worsteling, maar alleszins loont dit de moeite want totale vernietiging van de persoonlijke zin is het doel. De persoonlijke zin stopt dan met voor zichzelf te pleiten, waardoor de weg vrij komt voor het binnenstromen van Gods liefde en vrede. Daarmee stijgen we hoger op de ladder van het zijn.

In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy (blz 223,224): “De gedachtepijl, van eens anders boog op ons gemikt, is feitelijk onschadelijk, tenzij onze eigen gedachte die pijl met een weerhaak voorziet. Onze trots is het, die eens anders kritiek doet knagen, onze eigenzinnigheid, die eens anders daad ergerlijk maakt, onze eigenliefde, die zich over eens anders aanmatiging beledigd gevoelt.”

Hoe ingewikkeld het probleem ook is en om het even om hoeveel personen het betreft, het kan altijd worden opgelost vanuit het standpunt van ons eigen bewustzijn, door met geestelijke visie vast te houden aan de ware idee van God en de mens.

woensdag 14 juli 2010

Eeuwig leven


Dit is de dag, waarin we allen leven. Er was nooit een tijd en er zal nooit een tijd zijn, waarin we niet leven.
Het is goed dit te weten, want het stelt ons in staat NU aan de slag te gaan om onze problemen op te lossen, als we een lang, actief en nuttig menselijk bestaan willen leiden als een eerste stap tot het demonstreren van het eeuwige en onsterfelijke leven.
Het goede van het eeuwige leven is nu, op dit moment, een geestelijk feit; maar wij moeten dat bewijzen – en dat kunnen we – stap voor stap.
Het kind wordt niet plotseling volwassen, hoewel het ’t  vermogen in zich heeft gedachtelijk te rijpen door opvoeding en ontwikkeling en zo de capaciteiten van volkomen volwassenheid te bereiken. Zo is het ook met het ware begrip van Leven. Het is geen fysiek leven, dat tot in het oneindige verlengd wordt. Het begint niet met een lichamelijke geboorte en houdt niet op, wanneer het lichaam afgelegd wordt. Het heeft altijd bestaan, en gaat altijd verder.
Mary Baker Eddy’s ontdekking van Christian Science heeft aan de mensen van deze tijd een duidelijk, juist en wetenschappelijk begrip gegeven van wat Leven is. Wanneer dit  begrepen en in praktijk gebracht wordt, kan het ons bevrijden van ziekte en alle kwaad en tenslotte van de dood zelf.

dinsdag 13 juli 2010

Upcoming chat, July 20, 2010

Spiritual solutions to eating disorders - with Candace du Mars, C.S.B.

Candace du Mars, C.S.B.
Tuesday, July 20, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Eating disorders such as anorexia, bulimia, and body dismorphic disorder affect up to 24 million Americans and 70 million people worldwide. While these diseases are often thought of as “women’s” problems (one in five women is affected by an eating disorder), a Cornell University study found that 40 percent of male football players surveyed engaged in some sort of disordered eating behavior.
This chat will be about more than coping strategies. It will show how gaining a clearer sense of your spiritual identity as the beautiful and perfect child of God will bring about a healthy body image. So if you—or someone you care about—want a totally new view of who you really are, bring your questions and gain healing thoughts that can lead you to freedom.
About Candace du Mars: Candace lives in Port Orchard, Washington, where she works as a Christian Science practitioner and teacher.

donderdag 8 juli 2010

Iets schoon te maken?

Any scrubbing to do?

Your assumptions are your windows on the world.


Scrub them off every once in a while,


or the light won't come in.


~ Alan Alda

zondag 4 juli 2010

Kritiek hebben

Hieronder volgt een commentaar op de Daily Lift van Maryl Walters,  over criticism.
Dit is het lezen waard.


65. Grateful listener says:

Thanks so much, Maryl, for a much needed reminder. Lyle Young wrote a wonderful article in the Journal of September 2008, “The Right to Mental Freedom.” I took rather extensive notes which I refer to daily, especially this short excerpt: “Whether another person seems to be a little less than perfect – or considerably less than perfect – we can be sure that this information is false. It’s only a picture of mistaken identity, nothing more than an impersonal mental suggestion of imperfection. This picture really could have nothing to do with another person. Why? Because God’s mage and likeness is always perfect good and perfect.”
And this is from “The Father’s Welcome Home” by Mark Swinney, Sentinel, December 15, 2008: “In any situation, even if you’re the only one who recognizes that God’s creation is truly there within someone, that’s enough. God’s love is the hallmark and guiding force of our entire existence. Love is the God you’ve always known and trusted.”
And lastly from the Monitor of March 16, 2009, “To see God as Love, and creation as His loving, loved, and lovable children, brings out the best in us and in others. We see them as God sees them, and this helps lift off the scars of the past that may have filled them with hate.” This has been especially helpful in dealing with criticism of the past that just doesn’t seem to be overcome and healed. We live in the present, not the past, and as Mary Baker Eddy begins Science and Health in the Preface, “TO those leaning on the sustaining infinite, to-day is big with blessings.” Blessings cannot include criticism. Neither does gratitude – being grateful for the good that is there in everyone as God’s child reflecting only His perfection.