vrijdag 30 april 2010

Eenvoudig

Vraag: Indien Christian Science hetzelfde is als Jezus' leer, waarom is zij dan niet eenvoudiger, zodat allen haar gemakkelijk kunnen begrijpen?
Mary Baker Eddy antwoordt als volgt (Miscellaneous Writings, blz. 53): "De leringen van Jezus waren eenvoudig en wordt door kinderen makkelijk begrepen; alleen de gedachte, die in tegengestelde richting is geleid, vindt haar abstract en moeilijk te vatten. Haar schijnbare eenvoudig abstractie is het mysterie der godsvrucht; en godsvrucht is voor de godvruchtigen; maar voor hen, die niet geestelijk denken, de ongelovigen, is zij duister en moeilijk. Het stoffelijk gemoed kan de dingen des geestes niet onderscheiden."
Goed beschouwd, komen haar woorden overeen met de woorden van onze Meester (Lucas 18:17): "Zoo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen."
Jonge kinderen hebben een eenvoudig vertrouwen in de liefdevolle zorg van onze Vader-Moeder God. Hun gemoed is niet bezwaard en besmet met twijfel en vrees, die het stoffelijk denken eigen zijn. Om de eenvoudigheid van Christian Science te behouden, moeten wij in gedachte houden, dat wij, hoewel schijnbaar in deze wereld, niet van de wereld kunnen zijn.

woensdag 28 april 2010

Spanning

De mens heeft in werkelijkheid geen Gemoed, gescheiden van God. Het sterfelijk gemoed en al zijn gedachten en toestanden zijn louter bedrog, een leugen, een vals denkbeeld omtrent de mens. Wanneer we dit grote geestelijke feit van het ene Gemoed door gebed begrijpen en toepassen verschaft het ons heerschappij over ziekte.
Ongeacht of we nu directeur zijn, of huisvrouw, of kunstenaar, ingenieur, minister, student, maatschappelijk werkster of wat dan ook, we hebben allemaal wel eens op bepaalde tijden met spanningen te maken gehad als gevolg van problemen met andere mensen. Maar wat is de achtergrond van deze problemen? In wezen ontstaan al deze vormen van mentale spanning vanuit dezelfde algemene veronderstelling, dat de mens een gemoed heeft, gescheiden van God. Al deze spanningen worden teweeg gebracht door dualistisch te aanvaarden dat er een goddelijk Gemoed bestaat, zowel als een sterfelijk gemoed en dat beide werkelijk zijn. We worden mentale spanningen de baas als we ophouden met dit dualistisch geloof aan een sterfelijk en een onsterfelijk gemoed en in plaats daarvan begrijpen dat het goddelijk Gemoed de enige oorsprong is van onze gedachten en ideeën. Dan wordt het mogelijk, problemen van spanning en van andere aard te overwinnen.

dinsdag 27 april 2010

Vraag van de week

Hoe heeft gebed jou geholpen tijdens het reizen?


maandag 26 april 2010

Award

Your Daily Lift receives award

On April 8, 2010, Your Daily Lift was honored with the DeRose-Hinkhouse Memorial Award of Excellence for best podcast of 2009 at the Religion Communicators Congress 2010 in Chicago, USA.

An article about this award along with photos will appear in the May 10, 2010 issue of
 the Christian Science Sentinel.


back to Your Daily Lift

zaterdag 24 april 2010

Nietsheid

Met de vervanging van het sterfelijk denken door gedachten van het goddelijk Gemoed, is het alsof we licht naar binnen laten, waardoor steeds meer duisternis en schaduwen verdwijnen. Wat gebeurt er wanneer licht de duisternis vervangt? Waar gaat de duisternis heen? Hij verdwijnt in nietsheid. Stoffelijk gezinde onwetendheid lost zich op en verliest zijn invloed over ons leven. Het gevolg daarvan is een herstel van de harmonie, een orde op zaken stellen. Christian Scientisten noemen dat een "genezing".
Genezen wil zeggen: beter worden, herstellen, tot de oorspronkelijke ongeschondenheid terugbrengen. Genezing kan plaatsvinden in het functioneren van ons lichaam, in inter-menselijke verhoudingen of in financiële omstandigheden. Genezing kan vóórkomen, overal waar ongewenste omstandigheden moeten worden overwonnen.
Neem bijvoorbeeld lichamelijke genezing. In Wetenschap en Gezondheid (blz. 142) lezen we: "Daar God Alles-in-alles is, heeft Hij het geneesmiddel gemaakt, maar dat geneesmiddel was Gemoed."

vrijdag 23 april 2010

Chemie

Te zorgen dat ons denken op de juist manier wordt bestuurd, is van enorm veel belang voor onze mentale chemie en daarom voor ons lichaam, dat de zichtbare uitdrukking van ons denken is. In plaats van de onharmonische chemie van mentale spanningen zoals haat en vrees, zetten we een nieuwe chemie van Gemoed, God, in beweging, die ons lichaam harmonisch bestuurt. Deze werking van het goddelijk Gemoed brengt harmonie, orde en schoonheid voort, en het resultaat is genezing.
We spreken nu over mentale chemie. De mens is samengesteld uit ideeën van Gemoed, Gemoed met een hoofdletter. Deze ideeën bewegen zich onderling harmonisch omdat Gemoed, de schepper, Liefde is. De ideeën die aan een liefdevolle bron, God, het goddelijk Gemoed, ontspringen vormen samen uw werkelijke, gezonde, gestel. Ze omvatten al uw substantie, uw vermogens, uw functioneren.
Op deze manier beginnen we te begrijpen dat God, het goddelijk Gemoed in ons actief is, een intelligentie die goed is, liefdevol, volmaakt en krachtig. Het is niet iets wat we in ons eentje doen. "Want het is God die in u werkt" zegt Paulus. (Fil 2:13)

donderdag 22 april 2010

Toets

Mrs. Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 132): "De Christian Scientist weet, dat het geestelijk geloof en begrijpen hier door de wateren van Meríba gaan - bittere wateren; maar hij weet ook, dat zij zich inschepen voor de oneindigheid en geankerd zijn in almacht."
Ongetwijfeld wordt ons geloof op de proef gesteld en ons begrijpen getoetst. Soms vraag je je af: Hoe moet ik over mijn moeilijkheid denken, als deze zich niet schijnt op te lossen op de wijze waarop ik gehoopt had? Ik heb er voor gebeden, maar de omstandigheden schijnen nog steeds onharmonisch te zijn.
Zetten wij in zo'n geval de menselijke wil opzij? Breken wij met de algemene gewoonte aan te geven hoe de genezing moet plaatsvinden? Indien de dingen niet precies gaan, zoals je zou wensen, zie de toestand onder ogen en probeer of er soms in dat wat er plaatsvindt, een teken van wijsheid te vinden is. Wij kunnen zeker zijn van de oplossing van ons probleem, indien geduld, ootmoed, wijsheid, geloofsvertrouwen en liefde aan de dag worden gelegd.
Wanneer we een probleem in menselijke relaties uitwerken, moeten we ervoor zorgen, dat wij niet de mening koesteren, dat wij het slachtoffer van omstandigheden zijn. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet. Niet de individualiteit van het ware menszijn wordt op de proef gesteld, maar wèl ons geloof in en ons begrijpen van de ware individualiteit.

woensdag 21 april 2010

Jona

Voor velen is de geschiedenis van Jona een symbolische voorstelling van de ervaring van stervelingen, wanneer zij schijnbaar aan elke zijde door het kwaad worden bestookt en er geen middelen ter bevrijding zien. Toch moet Jona een beetje de overtuiging hebben gekregen, dat zijn schijnbaar hopeloze ervaring niet zozeer een uiterlijke toestand was, waaruit hij bevrijd moest worden, als wel een toestand van op dwaling berustende gedachte, die verbeterd moest worden. Want zijn gedenkwaardig gebed was een volmaakte erkenning van God en zijn macht tot bevrijding (Jona 2:7-9): "Toen mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere; en mijn gebed kwam tot u, in de tempel uwer heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun weldadigheid; maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren."
Op hetzelfde moment dat de stoffelijke zin vol aanmatiging beweert, dat wij verloren zijn, kunnen wij evenals Jona ons Gods macht herinneren en onze gebeden opzenden tot Hem, door Wie zij altijd worden verhoord.
Wij kunnen zien en aanvaarden, niet, wat de dwaling zegt dat niet gedaan kan worden, maar, wat God zegt, dat reeds gedaan is en, wat de mens als Zijn weerspiegeling nu tot uitdrukking brengt. Niets kan verhinderen, dat wij onszelf genezen van het aannemen van ontmoedigende ongunstige berichten.
Wij behoeven slechts te luisteren naar Gods engelenboodschappen, die immer tegenwoordige geestelijke feiten openbaren.

dinsdag 20 april 2010

Vulkaan

Bekijk de spectaculaire foto's van de vulkaan in IJsland.


maandag 19 april 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden voor de wereld?

(http://www.spirituality.com/article.jhtml?ElementId=/repositories/shcomarticle/Apr2010/1271965817.xml&ElementName=Question%20of%20the%20Week%3A%20How%20have%20you%20prayed%20for%20the%20world%3F)

zondag 18 april 2010

Onbegrensd

U kent het verhaal uit de Bijbel, waar 5000 mannen, buiten de vrouwen en kinderen gevoed moesten worden en dat gebeurde met slechts een paar broden en vissen. Hoe kon dat? Wat deed Jezus en wat leerde hij zijn discipelen en ons, door dit voorbeeld? De discipelen konden de menigte niet voeden. Zij werden geconfronteerd met de beperkingen van de stof. Maar Christus Jezus bewees, door de oneindigheidsrekening van Geest te benutten, dat er een onbegrensde dimensie bestaat, waardoor in elke behoefte van de mens volledig wordt voorzien.
De discipelen konden vanuit hun beperkte geestelijke ontwikkeling alleen maar rekenen binnen het raam van hun stoffelijke, driedimensionale begrip van het zijn; en konden dus alleen maar berekenen, dat vijf broden en twee vissen onmogelijk voldoende waren voor 5000 mannen, behalve vrouwen en kinderen. En vanuit hun beperkte standpunt uit geredeneerd, was dat ook zo. Maar Jezus onthulde een onbegrensde dimensie en gebruikte de oneindigheidsrekening van Geest om het goede te vermenigvuldigen. En, zoals de Bijbel vertelt, dit had een overvloed aan voedsel als gevolg.

vrijdag 16 april 2010

Imagine this

Stand up, people!

Imagine this: On April 21 Christian Scientists from around the world coming together on Facebook, Twitter, Buzz, etc. to open a dialogue about Christian Science. Want in? Then join us by changing your status to "I believe prayer heals. What do you think?" on that day. All day.

woensdag 14 april 2010

Upcoming chat, April 27, 2010


Upcoming chat : 27 April 2010


* onderwerp:

What does it mean to be spiritual?

Barbara Pettis, C.S.B.
Tuesday, April 27, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Does being spiritual mean giving up life as you know it? Will life still be fun—can you still eat and drink, love and laugh? Jesus, the purest example of living a spiritual existence, ate and drank with people, and he loved his disciples and the people who came to him for healing. His spirituality enabled him to accomplish things that are still being pondered today.

maandag 12 april 2010

Opstanding

Het werk van Jezus was geen tijdelijk werk, het was werk voor de eeuwigheid. Het bracht de eeuwige feiten van het leven aan het licht. Zijn werken van barmhartigheid en mededogen grepen meer dan tweeduizend jaar geleden plaats, maar de golf van apathie is nu overbrugd door Christian Science. Mrs. Eddy heeft de onverdeelde Christus geopenbaard, de waarheid over God en de mens, die alle vormen van disharmonie geneest. Zij heeft ons onze lang verlorene erfenis en alles wat deze inhoudt aan vreugde, kracht en geestelijke heerschappij teruggegeven en aan ons allen het feit geopenbaard, dat wij nu kinderen der opstanding zijn. Wij hebben een aan God ontleend vermogen de dingen van Geest te benutten, zoals Jezus dit deed. Elke dag kunnen wij deel hebben aan onze Paas-opstanding door ons denken te vergeestelijken en zodoende "een nieuwe en hogere idee van de onsterfelijkheid" te winnen.

zondag 11 april 2010

Vraag van de week

Welke van Jezus' gelijkenissen spreekt je het meest aan? Wat heb je ervan geleerd?


(Which of Jesus' parables has taught you the most? What have you learned?)

vrijdag 9 april 2010

Illusie

In Wetenschap en Gezondheid stelt Mrs. Eddy de vraag (blz. 250): "Nu vraag ik: Is er meer werkelijkheid in de waakdroom van het sterfelijk bestaan dan in de slaapdroom?" Wanneer we wakker geschud worden om te zien wat leven werkelijk is, ontdekken we dat het lijden en het kwaad er geen werkelijker deel van uitmaken dan de ervaringen die we in een nachtmerrie hebben. Ze zijn niet werkelijk, omdat ze, net als de nachtmerrie, niet van blijvende aard zijn. Het zijn illusies. Laten we bijvoorbeeld eens veronderstellen, dat iemand droomt en denkt, dat hij zich in een roeiboot bevindt, die op het punt staat in de Niagara watervallen meegesleurd te worden. Hij worstelt tegen de snelle stroom op om de boot veilig aan land te krijgen. Hij staat de vreselijkste angsten uit. Maar dan ontwaakt hij uit zijn droom en hoeft niet aan land getrokken en gered te worden. Er hoeft niets voor hem gedaan te worden, en geen enkele lichamelijke omstandigheid hoeft veranderd te worden. Het gevaar, dat hem zo'n angst bezorgde, was alleen maar een illusie; het bestaat niet meer; de hele toestand bestond nooit werkelijk. Dit bedoelen we nu, wanneer we in Christian Science zeggen, dat het lijden en het kwaad in het menselijk bestaan onwerkelijk zijn.

donderdag 8 april 2010

Werkelijke

Ware geluk is duurzaam. Het is levend en stelt nooit teleur. Het is werkelijk. Mary Baker Eddy zag dit in. Zij schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 298): "Wanneer het werkelijke zal zijn bereikt, dat door de Wetenschap wordt aangekondigd, zal vreugde geen vrees meer kennen en hoop geen bedrog."
Wanneer we het goede tot uitdrukking brengen dat God is, het goede dat geestelijk en eeuwig is, wanneer we liefdevol, intelligent en beheerst zijn, dan ervaren we het werkelijk duurzame goede. We blijven ons gelukkig en tevreden voelen. Dit goede stelt ons niet teleur. Het wordt niet gevolgd door narigheid of ziekte - is niet vermengd met verdriet, schuldgevoelens, angst of schaamte. Het brengt niet aan de één wat goeds en aan de ander ellende. Het is altijd goed en brengt alleen goed voort.

woensdag 7 april 2010

Onsterfelijkheid

Over het algemeen denkt men dat onsterfelijkheid betekent een leven dat begint en dan nooit meer ophoudt - een eindeloos stoffelijk leven. Maar een stoffelijk leven is een sterfelijk leven. Vanaf het ogenblik van de geboorte begint het al de weg naar de dood af te leggen. Dit is niet het werkelijke leven, het leven dat geheel goed en geestelijk is en dat voor altijd en eeuwig voortduurt. Werkelijk leven wordt niet in de stof gevonden, evenmin als intelligentie in de hersenen.
Leven, werkelijk leven, is datgene wat is, nu en voor altijd. En het leven van de mens, de ware mens, is de individuele uitdrukking van dit oneindige, goddelijke Leven, God. De mens is dus niet iets waardoor Leven tot uitdrukking gebracht wordt; de mens is die uitdrukking zelf. Christus Jezus zei: "En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt" (Joh. 17:3).

dinsdag 6 april 2010

Heiligheid

Door alleen goede gedachten te koesteren en te uiten zullen wij het bewijs van heiligheid en volmaaktheid geven. Heiligheid is geen vage en onbereikbare eigenschap; zij is een kenmerk van God, een machtige en genezende kracht, wanneer zij begrepen en toegepast wordt. Paulus de Apostel erkende, dat deze eigenschap onmisbaar was, wilde men God begrijpen en in zijn brief aan de Hebreeërs vestigde hij er de aandacht op: "Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal."
God te aanbidden "in de heerlijkheid des heiligdoms" betekent het menselijk bewustzijn zo te zuiveren dat de mens gezien kan worden als de volkomen gelijkenis van zijn Schepper.
Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings (bld. 330): "Laten stervelingen zich maar voor de Schepper buigen en, door de doorzichtigheid van de Liefde heenziende, de mens in Gods eigen beeld en gelijkenis aanschouwen, terwijl zij, in de heerlijkheid des heiligheid, iedere zich ontplooiende gedachte in orde schikken."
Als wij "de heerlijkheid des heiligdoms" loven, verdwijnt de vijand - het sterfelijk gemoed met al zijn angst en ziekte - als mist in de middagzon.

maandag 5 april 2010

Blijdschap

Nadat Jezus het geloof aan zijn dood overwonnen had, keerde hij tot zijn discipelen terug en bleef een paar weken met hen, maar hij deed iets veel heerlijkers dan dat. Hij heeft alle mensen overal en voor alle toekomende eeuwen de waarheid nagelaten, de waarheid, die hij onderwezen en nageleefd had, zodat zelfs kleine kinderen er gebruik van kunnen maken. Ook zijn blijdschap liet hij ons na, een blijdschap, die niemand ons kan ontnemen. En dit is werkelijk waar, dat niemand je je blijdschap kan ontnemen. Mocht het soms schijnen weg te gaan, dan komt dit doordat je het zelf opgegeven hebt. Niemand kan het wegnemen.

zondag 4 april 2010

Vraag van de week

Hoe bid je wanneer politieke spanningen oplaaien?


(How do you pray to address the issue of political tension?)

zaterdag 3 april 2010

Oogwenk

Dikwijls maken de mensen zich zo druk om de dwaling te ontkennen, dat zij daardoor geheel en al Gods aanwezigheid schijnen te vergeten en steeds maar aan de dwaling denken. Als je een rekenkundig vraagstuk oplost, zeg je toch ook niet: "Twee en twee zijn geen vijf, dus zal ik geen vijf neerschrijven. Het is ook niet zes, dus ik zal ook geen zes neerschrijven." Op die manier zou je urenlang door kunnen gaan met duizenden verkeerde antwoorden te verwerpen, terwijl je al die tijd er maar één nodig hebt, het juiste, en dat kun je in een oogwenk neerschrijven.

vrijdag 2 april 2010

Beloning

Wanneer wij inzien, dat het kwaad geen man, geen vrouw, geen kind, plaats of ding is, beroven wij het van alle wezenheid en doen het aldus te niet.
De dwaling kan hem, die haar onpersoonlijke aard begrijpt, niet kwellen. De "volmaakte liefde" die "de vrees" buitendrijft, legt de zogenaamde vervolger (de leugen die zou willen beweren,dat iemand kwaaddoen of kwaad aangedaan kan worden) het zwijgen op. Jezus kende zijn verrader, toch bukte hij zich om diens voeten te wassen.
Het vereist zedelijke moed zich aan blijkbare onrechtvaardigheid te onderwerpen en de andere wang te bieden; haat en disharmonie te zien verdwijnen in de alheid van Liefde is echter een beloning die zeer de moeite waard is.

donderdag 1 april 2010

Overwinning

De kruisiging van Christus Jezus en zijn opstanding zijn twee van de gewichtigste gebeurtenissen in de annalen van het mensdom. Het ene was de samenvatting van al wat laag en onwaardig is in de menselijke natuur. Het andere was de kern van al wat edel is en het kenmerk van overwinning draagt. Toch waren deze twee ervaringen zo nauw met elkaar verbonden, dat men zou kunnen zeggen, dat de kruisiging het voorspel was tot de opstanding.
Wanneer vond de opstanding van onze Meester plaats? Op de mooie ochtend na de Sabbath, toen hij het eerst gezien werd door Maria Magdalena? Neen. Dat was het moment, waarop de opstanding voor anderen zichtbaar werd. Maar Jezus' opstanding kwam, niet in de glans van de open tuin, maar in de duisternis van een verzegeld graf. Zij kwam toen ieder ander dacht dat Jezus dood was en nooit weer zou worden gezien. In de stilte van het graf verwierf onze Meester de meest verheven overwinning, die ooit werd behaald.
Bedenk dat wanneer onze eigen ondervindingen niet veelbelovend of zelfs volslagen hopeloos schijnen, onze wonderbaarlijkste overwinning kan voortkomen uit onze bitterste beproeving. Menige strijd wordt gewonnen juist als hij op zijn hevigst schijnt te zijn.