woensdag 24 maart 2010

Werkelijkheid

In haar gehoorzaamheid aan de aanmaning van Christus Jezus: "Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen." (Joh. 5:39), leidde Mrs. Eddy's voortdurende bestuderen van de Bijbel - waartoe zij gedreven werd door haar groot verlangen God te kennen en de goddelijke natuur te begrijpen en te demonstreren - ten slotte tot de ontdekking , dat de Trooster, door Christus Jezus beloofd, de goddelijke Wetenschap is. Dit was de openbaring van de "Geest van waarheid", die, zoals de Meester voorspelde, zou komen en ons in al de waarheid zou leiden en voor immer bij ons zou blijven.
Steeds meer werd het haar duidelijk, dat de Bijbel inderdaad een levend document is, een leidraad des levens, die de geestelijke werkelijkheid aller dingen openbaart. Mrs. Eddy heeft verklaard: "Rede en openbaring werden verzoend en daarna werd de waarheid van Christian Science gedemonstreerd" (Wetenschap en Gezondheid blz. 110). Aldus werd de oorspronkelijke zuiverheid en wetenschappelijke betekenis van de goddelijke wet die in de Heilige Schrift uiteengezet is, naar voren gebracht. Door geestelijke inspiratie kwam de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science tot de onwrikbare gevolgtrekking, dat geestelijke veroorzaking de wet is die alles bestuurt wat werkelijk bestaat.

Geen opmerkingen: