woensdag 17 maart 2010

Erfdeel

De stoffelijke zin van leven, dat aan 's werelds hoogste standaard schijnt te voldoen, wordt in het licht van geestelijk begrijpen ontoereikend bevonden en wij leren dat de mens als kind van God, de God-gelijke eigenschappen van goddelijk Gemoed weerspiegelt- reinheid van geestelijk denken en leven, eerlijkheid, onzelfzuchtigheid, onpartijdige geestelijke liefde, vreugde, dankbaarheid.
Mensen zijn er toe geneigd zichzelf als meester van hun eigen lot te beschouwen, en terwijl zij tot God als een veraf zijnde godheid bidden, dienen en gehoorzamen zij Hem naar eigen goedvinden. Mogelijk moet er veel zware strijd gestreden worden vóór deze ingewortelde waanvoorstellingen van stoffelijkheid ontworteld zijn.
Christian Science leert dat het slagveld in het eigen bewustzijn van de mensen is. Daar, en daar alleen, moet de verzoeking onder ogen worden gezien en overwonnen worden. Christus Jezus demonstreerde de waarheid van het immer-tegenwoordig geestelijk bestaan, wat iedereen vroeg of laat moet erkennen en bereiken door zijn voorbeeld te volgen. In de volle verzekerdheid dat God ons liefheeft wenden wij ons ootmoedig tot de hemelse Vader, zonden en misslagen berouwend, en vertrouwend dat Hij ons zachtjes zal leiden naar het aanvaarden van ons goddelijk erfdeel. "Nu zijn wij kinderen Gods."

Geen opmerkingen: