zaterdag 30 januari 2010

Vraag van de week

Welke spirituele ideeën helpen u bij het overwinnen van uitstel?

(What spiritual ideas help you overcome procrastination?)

vrijdag 29 januari 2010

Volharding

Naarmate ons geestelijk begrijpen groeit, zien wij in, dat genezing betekent het toenemend bewustzijn van de volmaaktheid van God en de mens; en wij hebben een grote stap tot het bereiken van dit doel afgelegd, wanneer wij zien, dat het noodzakelijk is de aanwijzing te volgen om onze 'gedachte boven de dwaling of ziekte, te verheffen'.
Van dit punt gaan we verder naar de volgende aanwijzing, die wijst op de noodzaak 'met volharding voor de waarheid te pleiten.' Wij moeten niet alleen de gedachte boven dwaling verheffen, wij moeten haar dáár houden door ons standvastig te houden aan de waarheid van God en de mens. Pleiten betekent standhouden of verzekeren. Daarom moeten wij vastbesloten doorzetten ondanks alle tegenstand; wij moeten volharden in ons standhouden voor Waarheid; wij moeten volhouden overeenkomstig het motto van een oude zeekapitein, die gezegd heeft: "volhard in het volharden".

donderdag 28 januari 2010

Geestelijk vooruitgaan

"Worden de genoegens dezer wereld, haar banden en schatten, u ontnomen? De goddelijke Liefde heeft het gedaan, zeggende dat "gij alle deze dingen behoeft"" (Message to The Mother Church for 1902, blz 19).
Moeten we ons tehuis, onze beste vrienden en liefde opgeven; kan iemand van ons zonder deze dingen gelukkig zijn? Neen, maar misschien is het nodig, dat ons begrip er van gelouterd wordt. Wij moeten wellicht leren, waar zij eigenlijk te vinden zijn en waar zij in eeuwigheid verblijven. Er is in de stof zelfs niets van de Liefde te zien. Zij kan slechts in één plaats worden gevonden, namelijk in Geest.
Als wij het geestelijke feit in Science bevatten, zal dit ons thuis lieflijker en veiliger maken; zal het onze dierbaren nader brengen en hen in veiligheid behouden. Wij moeten echter nooit te bang zijn om onze tak, ons stoffelijk begrip, los te laten en de winden Gods te trotseren, daar wij behoren te weten, dat Liefde ons en onze geliefden dragen en ons in een ruimere plaats brengen zal, d.w.z. tot een grotere mogelijkheid om anderen te dienen. Op die wijze zal ons gezin zich uitbreiden, totdat allen er deel van uitmaken. Dan zal ons tehuis een plaats zijn, die alle vermoeiden en geestelijk verhongerden aantrekt om ze verkwikt en bevredigd weer heen te zenden. Zo zullen wij in het begrijpen en bewijzen van het geestelijke vooruitgaan, totdat wij de schepping zien, zoals zij in werkelijkheid is en altijd geweest is - als 'zeer goed'.

woensdag 27 januari 2010

Kerk opbouw

Die leerlingen, die zich in het begin met Mrs. Eddy verenigd hadden om Christian Science te grondvesten, gaven hun persoonlijke belangen op ten einde zich aan de heilige Zaak, die zij liefhadden, te kunnen wijden. Er was geen andere weg. Zij verwachtten niet, dat Christian Science hun persoonlijke belangen of loopbaan zou bevorderen. In geval zij dergelijke verlangens koesterden, offerden zij deze op en begonnen ze de zieken te genezen. Die eerste tijden vergden van de Christian Scientisten een ijver en opoffering, die geen grenzen kenden. Hun stond het opbouwen van een grote, godsdienstige beweging te wachten. Nu dit alles volbracht is, zal de leerling van heden wellicht geneigd zijn al wat hij kant en klaar gevestigd vindt als vanzelfsprekend te aanvaarden en zich er gemakkelijk bij neer te leggen, dat hij nu zijn eigen problemen kan oplossen. Door Christian Science alleen ten eigen bate aan te wenden helpt men echter nooit een beweging vooruit. Het innerlijke vuur en de toewijding, waaraan deze grote, geestelijke stuwkracht ter verlossing van de mensheid ontsprong, moeten voortdurend opnieuw worden ontstoken.

dinsdag 26 januari 2010

Individualiteit

Het is heerlijk te begrijpen, dat 'de enige Ik of Ons', God, het Gemoed is, en deze grote waarheid zal op ons leven inwerken in de mate, dat wij haar geestelijk in plaats van verstandelijk aanvaarden.
In Science behoort de term 'individualiteit' eigenlijk alleen bij God en de mens is de weerspiegeling van die ene, oneindige individualiteit of God. Daar het goddelijk Gemoed man èn vrouw, "die in eeuwigheid onveranderd blijven in hun individuele karakters, " handhaaft, hoeven wij niet bang te zijn, dat ons onze bijzondere, individuele uitdrukking er van ontnomen zal worden. Elke geestelijke eenheid is een bepaalde uiting van het Gemoed. De apostel heeft dit als volgt uitgedrukt: "Het lichaam is niet één lid, maar vele leden... Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, doch maar één lichaam. .. En Gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in 't bijzonder."

maandag 25 januari 2010

Vraag van de week

Hoe drukt u uw liefde voor God uit?

(How do you express your love for God?)

zaterdag 23 januari 2010

Eerste gebod

Mrs. Eddy moedigde haar studenten aan om haar voorbeeld te volgen. Zij verwachtte van hen dat ze zouden leven en werken op het niveau dat voortdurend en consequent Gods wet "Ik ben Alles" erkent en daar de bewijzen van geeft.
Zij wist dat het enig waarlijk veilige bestaan bestond in 's mensen eeuwige coëxistentie met God, zijn goddelijk Gemoed. Deze coëxistentie is niet iets dat in het leven geroepen hoeft te worden, zij bestaat reeds. Het is een geestelijk feit. Het kan op ieder ogenblik individueel worden gedemonstreerd. De wetenschappelijke eenheid van de mens met God is het wezen van het Christendom zelf. Het is een genezende, machtige invloed in het menselijk leven. Het is dit dat ons in staat stelt onze naaste als onszelf lief te hebben en het Eerste Gebod te gehoorzamen.
"Het goddelijk Beginsel van het Eerste Gebod is de grondslag van de Wetenschap van het zijn, waardoor de mens gezondheid, heiligheid en het eeuwige leven demonstreert.
Eén oneindig God, het goede, verenigt mensen en volken; vormt de broederschap der mensen; maakt een einde aan oorlogen; doet het Schriftwoord in vervulling gaan: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”; doet heidense en Christelijke afgoderij teniet; — al wat verkeerd is in maatschappelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke, staatkundige en kerkelijke wetten; brengt gelijkstelling der seksen; heft de vloek op, die op de mens rust, en laat niets over, dat kan zondigen of lijden, dat gestraft of vernietigd kan worden." Wetenschap en Gezondheid blz. 340 door Mary Baker Eddy

donderdag 21 januari 2010

Grootheid

Zonder enige twijfel is Liefde de grootste macht om verandering in de wereld teweeg te brengen.
In 1 Korinthe 13 geeft Paulus een aangrijpende uiteenzetting van de Liefde, die ieder hart ontroert.

"De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer."

Dit was een samenvatting van Paulus, die van een ongemene grootheid getuigde, nadat hij zelf zo'n totale transformatie had ondergaan, van 'dreiging en moord' blazende tegen de Christenen tot een leven volkomen gewijd aan het vestigen en verbreiden van het Christendom over de toen bekende wereld.

woensdag 20 januari 2010

Uitgangspunten

Jezus was zeer consequent in wat hij leerde.
Veel van zijn leer was gebaseerd op twee logische uitgangspunten. Het eerste is dat ieder gevolg een oorzaak moet hebben en het tweede uitgangspunt is dat iedere soort zijn gelijke voortbrengt. Met betrekking tot het eerste uitgangspunt is de gevolgtrekking gerechtvaardigd dat er een eerste of oorspronkelijke oorzaak voor alle bestaan moet zijn. Jezus leerde ons dat deze oorzaak Geest is, de schepper die we God noemen, en dat God, Geest de enige oorzaak en schepper is.
In het evangelie van Johannes lezen wij: "Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is." (Joh. 1:3) Dat is een directe verklaring dat niets bestaat of werkelijkheid heeft behalve God en Zijn schepping. Alle zijn bestaat uit goddelijke oorzaak en gevolg.
Het tweede uitgangspunt is dat soort zijn gelijke voortbrengt. Jezus verklaarde dat de mensen vijgen leest van de vijgenboom, niet van de doornen en dat men druiven niet van de braamstruik snijdt maar van de wijnstok.
Het is een onomstotelijke waarheid dat een oorzaak een gevolg heeft. Daar soort soort voortbrengt, moet een volmaakte oorzaak een volmaakt gevolg hebben. Als de oorzaak goed is, is het gevolg goed. Als de oorzaak enige oorzaak is, kan er geen gevolg zijn uit een andere oorzaak.
De Wetenschap van het Christelijk genezen houdt de erkenning in dat God de volmaakte oorzaak en de mens Zijn volmaakte gevolg is. Jezus zei: Weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is." Matt. 5:48.

dinsdag 19 januari 2010

Hope

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune — without the words,
And never stops at all,
And sweetest in the gale is heard;

And sore must be the storm
That could abash the little bird
That kept so many warm.

I’ve heard it in the chillest land,
And on the strangest sea;
Yet, never, in extremity,
It asked a crumb of me.


~ Emily Dickinson (1830-1886)

zondag 17 januari 2010

Vraag van de week

Hoe bidt u in antwoord op nieuws over wereldrampen?

(How do you pray in response to news of natural disasters?)

zaterdag 16 januari 2010

Verscheidenheid

Beginsel is Vader-Moeder in het universele gezin van Liefde. Het kan niet gebeuren, dat de ene identiteit Gods zich van de andere vervreemdt, omdat zij alle voortkomen uit dezelfde goddelijke bron. Er is geen scheiding in het samenbestaan en er is evenmin een mogelijkheid voor trots of vernedering. In Gods heelal is geen superioriteit en evenmin inferioriteit. Wij lezen in Wetenschap en Gezondheid (blz. 70): "Het goddelijk Gemoed houdt alle identiteit, van grashalm tot ster, voor eeuwig in hun verscheidenheid tot stand."
Als deze waarheid wordt gekend en in toepassing wordt gebracht, herstelt zij de harmonie in zaken en het gezinsleven; bovendien kweekt zij de tedere liefde aan, die toont dat wij begrijpen, dat hoewel er verscheidenheid van gaven en verscheidenheid der bedieningen is, zoals Paulus aan de Korinthiërs verklaarde, dat er slechts één God en Vader is, die alles in allen werkt (Zie 1 Kor.12:4-6).

vrijdag 15 januari 2010

Land bezitten

"Indien . . . uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen." (Matth. 6:22)
Het is deze eenvoud van inzicht en doelstelling, die de hemel binnen ons ontvouwt. Want het koninkrijk der hemelen is niet een kleurloze staat, die wij binnen drijven of door de dood binnengaan. De hemel betekent actie, heerschappij. Het is een goddelijke en dynamische toestand, die reeds de onze is, waarop wij onze aanspraken moeten laten gelden en die wij moeten benutten. Het is het goede hier, en niet het goede later; het is gezondheid hier, en niet gezondheid in de toekomst. Maar wij moeten "daarin gaan en het land bezitten" (Zie Deut. 1:8). Het is niet iets uiterlijks, dat wij bereiken, maar een innerlijk bewustzijn. Wij moeten het als ons eigen wezen in bezit nemen en ons bezit ervan bewijzen, niet op het niveau van de moeilijkheid, die wij het hoofd moeten bieden, maar vanuit de verhevenheid van de hemel binnen ons.
Wij "bezitten het land" het bewustzijn van harmonie, naarmate wij de de mens zien in het rijk van Geest - wij hem daar kennen en hem daar laten.

donderdag 14 januari 2010

Handwerk

Uit de Christian Science Journal van oktober 1949: "Heel de weg" door Milton Simon.
We zullen merken dat een demonstratie in de Christelijke Wetenschap een tweeledige betekenis heeft. Enerzijds verdiept die onze dankbaarheid voor de alheid en volmaaktheid van God, anderzijds spoort die ons aan om nog meer in Zijn Geest te presteren. Thomas Huxley schreef eens: 'De sport van een ladder is er niet om erop te blijven staan, maar om de ene voet lang genoeg steun te geven om de mens in staat te stellen zijn andere voet een sport hoger te zetten.' Door vraagstukken onder ogen te zien en ze op te lossen stijgen we in het demonstreren van de werkelijkheid. En zo bewijzen we de praktische betekenis van Gods belofte: 'En Ik heb hem vervuld met de Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk.' (Exodus 31:3)
Het is in die belofte dat we vervuld zijn 'met de Geest Gods ... in alle handwerk,' die de mensheid zich gestadig eigen zou moeten maken.

woensdag 13 januari 2010

Voorziening

Het feit dat wij overvloed moeten demonstreren door te weten dat God al het goede schenkt en niet door te eisen dat ons eerst een of ander stoffelijk blijk zal worden getoond. In deze vorm van verkeerd denken ligt een tijdsverloop, een uitstel in onze volmaakte verklaring van Waarheid.
In Wetenschap en Gezondheid, zegt Mrs. Eddy (blz. 264): "Wij moeten kijken in de richting, waarin wij wensen te gaan en wij moeten handelen als alle macht bezittende van Hem in wie wij ons zijn hebben."
Een hoger en breder begrip van voorziening zal zeker worden gevolgd door harmonische en vreugdevolle arbeid. Christus Jezus wachtte niet tot hij de broden en vissen vermeerderd zag, voordat hij geloofde dat er overvloedige voorziening was.
Wij moeten weten en voortdurend bereid zijn te verklaren, dat God's ideeën niet in een onvolledige vorm tot ons komen. Wij moeten weten dat elke idee van het goddelijk Gemoed al datgene met zich brengt wat nodig is voor volmaaktheid en volledigheid. Het begrijpen van deze waarheid doet ons harmonie ervaren.

dinsdag 12 januari 2010

Waken

"Er is geen macht buiten God," verzekert Mrs. Eddy ons in Wetenschap en Gezondheid (blz. 228). Zij vervolgt: "De almacht bezit alle macht en een andere macht erkennen, is God de eer onthouden."
Het materialisme verklaart, dat de stof uit zichzelf werkt, aan zichzelf genoeg heeft, in zichzelf bestaat; Christian Science geeft de verzekering, dat Geest, God, alle werken en willen in zich sluit en vormt.
Het materialisme richt zich tot het sterfelijk intellect; terwijl Christian Science de mensheid opwekt tot de bewuste weerspiegeling van de goddelijke wijsheid en tot de erkenning, dat God het Gemoed van de mens is.
De leer van Christus Jezus legt sterk de nadruk op de noodzakelijkheid nauwgezet te waken om onze gedachten zuiver te houden. Een scientist heeft de verantwoordelijkheid om "te handelen overeenkomstig het hoogste begrip van de goddelijke kracht, waarmee wij gewapend zijn."

maandag 11 januari 2010

Vergiffenis

De wetten van het ware zijn werken te allen tijde; zij zijn onafhankelijk van ruimte en tijd.
Als wij menen, dat anderen lelijke eigenschappen tot uitdrukking brengen of zich onvriendelijk gedragen, moeten wij van hun gedragingen en handelingen geen werkelijkheid maken door erdoor van streek te raken of ons geërgerd te voelen of door zó overgevoelig te zijn dat wij erdoor lijden.
Met de hulp van de goddelijke Liefde moeten wij al wat niet liefelijk is overwinnen. Dat betekent, dat wij anderen moeten vergeven, en vergiffenis is het hoogste bewijs van liefde. Alleen wanneer wij de goddelijke Liefde demonstreren, kunnen wij bewijzen, dat er geen plaats is waar het kwaad kan werken of schade kan doen, omdat het geen oorsprong, geen bestaan, geen Beginsel heeft.
Gods schepping wordt niet door dwaling aangetast. Zij is nú volmaakt en zal dat altijd zijn.

zondag 10 januari 2010

Vraag van de week

Hoe bidt u om vrijgevigheid tot uitdrukking te brengen vooral in tijden van moeilijke financiële omstandigheden?

(How do you pray to express generosity, especially in trying financial times?)

Koninkrijk der hemelen

Het koninkrijk der hemelen is op aarde en het vraagt van ons toewijding aan die eigenschappen van de gedachten, die ons de ogen zullen openen voor het goede dat aanwezig is. Niets zal het goede ook maar iets meer aanwezig doen zijn dan het reeds is, maar Christelijke eigenschappen, met inbegrip van Liefde voor God en en liefde voor de mens, hebben een zeer eenvoudige en grondige uitwerking op het menselijk bewustzijn: zij maken, dat men op de juiste wijze denkt, dat men de waarheid, dat de hemel aanwezig is kent, en dus niet langer de leugen gelooft, die beweert dat het kwaad nabij is.
Christian Science toont aan, dat liefde voor God niet louter genegenheid voor het goddelijk Beginsel der werkelijkheid is, doch een vurig gezocht begrip van de aard van datgene, waardoor de schepping wordt bestuurd.
En liefde voor de mens - eveneens niet louter genegenheid voor medemensen, doch veeleer een begrip van het goede, dat zij thans tot uitdrukking kunnen brengen- heft de denker op tot een gedachtenwereld, waar hij de hemelse rijkdommen, die het mensdom reeds bekend zijn kan gebruiken om zijn eigen leven te besturen, te zuiveren en van het nodige te voorzien.

zaterdag 9 januari 2010

Belofte

Het menselijk leven biedt een overvloed van vragen, die beantwoord moeten worden: wat wij moeten doen, waarheen wij moeten gaan, hoe wij moeten denken, wanneer wij moeten spreken, wie wij moeten vertrouwen.
De wisselvalligheden van het menselijk bestaan en het plotselinge van vele van de veranderingen die het ons brengt, verliezen hun vermogen om ons te kwetsen, wanneer wij ons pad aan Gods onfeilbaar bestuur toevertrouwen. Leiding is Gods gave aan de mens.
De beoefenaar van Christian Science kan iedere dag het bewijs geven, dat zijn verlangen om Gods wil te doen, gesteund door iedere onzelfzuchtige daad, die hij verricht heeft, op zijn pad een licht werpt, dat hij niet kan misverstaan. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien." (Matth. 5:8) is de eeuwige belofte, ons door Christus Jezus gegeven.
Elk schijnbaar verlies dat wij lijden door moedig vast te houden aan de opdrachten van de geestelijke zin, zal rijkelijk vergoed worden op Liefde's eigen, blijvend voldoening schenkende wijze.

vrijdag 8 januari 2010

Geestelijke waarneming

De door God geschapen mens is één met Gemoed als de idee van Gemoed. Hij wordt in stand gehouden door de goddelijke wijsheid, die geen onbekwaamheid kent; hij wordt bestuurd door goddelijke wetten, die geen ongehoorzaamheid toelaten; hij verblijft in Gods heelal, dat geen andere macht erkent.
In Wetenschap en Gezondheid (blz. 573) schrijft Mrs. Eddy: "Johannes bevond zich op ons plan van bestaan, en toch aanschouwde hij wat het oog niet kan zien - datgene, wat voor de niet-bezielde gedachte onzichtbaar is."
Geestelijk weten, of gebed, omvat aan God ontleende elementen zoals eerlijkheid, oprechtheid, getrouwheid en goedheid. Dit geestelijk weten sluit als werkelijk alleen datgene in, wat van God komt, datgene wat goed is.
Wie een waarachtig geloof aan God heeft, heeft de Christus in zich, of hij er zich van bewust is of niet. Zonder voorbehoud aan de zijde van de waarheid van het zijn te staan, betekent dat wij consequent ons geestelijk waarnemingsvermogen gebruiken, zoals Christus Jezus ons heeft geleerd.
Omdat Waarheid het Woord Gods is, kan zij niet omgekeerd of zelfs maar betwist worden. Er is geen andere macht. De macht van het almachtig Gemoed is een goddelijk feit.

woensdag 6 januari 2010

Geen grenzen

Gods macht is nooit begrensd door geografische grenzen, nooit beperkt door de verkeerde actie of het gemis aan actie van stervelingen, nooit door enig stoffelijke omstandigheid minder dan oneindig doeltreffend gemaakt. Er ligt een diepe, wetenschappelijke bemoediging in de woorden van een geliefd gezang uit het Gezangboek van Christian Science (nr. 10):

Juicht volkren, juicht en prijst Zijn naam,
Den hoeder aller landen;
Zijn liefde breekt de slavernij,
Verlost van 's vijands banden;
Want God alleen regeert,
Geen ander zij geëerd,
Geen naam, geen andre stem,
Geen steun, dan die van Hem,
Zijn koninkrijk is eeuwig.

dinsdag 5 januari 2010

Twee mijlen

Mattheus 5:41 "Zo wie u zal dwingen één mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen."
Wanneer iemand gedwongen wordt "één mijl te gaan" met een bloedverwant, een vriend of een vreemde die met tegenslag te kampen heeft, dan wordt zo'n tocht niet altijd in een geest van welwillendheid, ootmoed en vriendelijkheid ondernomen. De weg waarlangs men gedwongen wordt "één mijl te gaan" hoeft niet vol te staan met horden en versperringen van wrok en kritiek. Het kan ook een brede weg zijn die goed voorzien is van wegwijzers van vergiffenis, van hoop en verlossing. Langs deze weg kan iedere stap die men doet een stap van geestelijke ontvouwing zijn. Wie de vraag om hulp beantwoordt, ontwaakt tot een grotere waardering van Jezus' werken en krijgt een helderder inzicht omtrent zijn eigen vermogen deze werken na te volgen.

maandag 4 januari 2010

Vraag van de week

De Bijbel zegt: "Ik zal wat nieuws maken" (Jesaja 43:19). Wat betekent dit voor u?

(The Bible says, "I will do a new thing" (Isaiah 43:19). What does this mean to you?)