donderdag 30 december 2010

Verdraagzaamheid

Wij kunnen in de ware zin van het woord verdraagzaam zijn, wanneer wij weigeren zowel voor onszelf als voor onze naasten dwaling in welke vorm dan ook, zowel zonde, ziekte of gebrek, als werkelijk te aanvaarden.
Ten einde ons een beter inzicht te geven en ons te bemoedigen, heeft Mrs. Eddy geschreven in Miscellaneous Writings (blz. 284): "Het kwade is niet iets, waarvoor wij moeten vrezen of vluchten of dat meer werkelijk wordt, wanneer wij het bestrijden. Wanneer het kwade aan zichzelf wordt overgelaten, zal het steeds werkelijker en brutaler worden en meerdere aanspraken doen gelden, maar wanneer wij het met Science tegemoet treden, kan en zal het door Science overwonnen worden." Jacobus bevestigt deze verklaring in de woorden: "Weerstaat den duivel, en hij zal van u vlieden."
In het licht van Waarheid gezien, wordt verdraagzaamheid voor ons een zeer belangrijke eigenschap, welke wij in ons dagelijks leven voortdurend in toepassing moeten brengen. In Christian Science leren wij begrijpen dat we onmiddellijk alle plaats en macht kunnen ontzeggen aan dat wat niet "de schoonheid der heiligheid" (naar de Engelse Bijbelvertaling) weerspiegelt en de alomtegenwoordigheid en almacht van oneindige volmaaktheid kunnen erkennen. Op die manier verwerpen wij het foutieve, stoffelijke geloof, dat verdraagzaamheid van ons zou eisen, dat wij onaantrekkelijke karaktertrekken in onszelf of in anderen geduldig over het hoofd moeten zien, terwijl wij ze toch voor werkelijk blijven houden; het brengt ons daarentegen de ware vreugde, die de zondeloze ikheid en smetteloze reinheid kent van alle zonen en dochteren Gods. Paulus heeft geschreven: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar den Geest."
In gehoorzaamheid aan de woorden van Mrs. Eddy in Message to the Mother Church for 1902 (blz. 2) zullen wij onvermijdelijk de ware geest van verdraagzaamheid tot openbaring brengen: "Te leven en te laten leven zonder onderscheidingen of erkenning te eisen, de goddelijke Liefde te verbeiden, vóór alles de waarheid in ons eigen hart te schrijven, - dit is leven in al zijn gezondheid en volmaaktheid - en het is mijn ideaal voor de mens."
Ons loon voor verdraagzaamheid zal zijn de oogst van een rijker en stralender leven, waardoor wij onszelf en onze naaste medemens ten zegen zijn.

woensdag 29 december 2010

Wapenrusting

Paulus heeft tegen de Efeziërs gezegd: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, . . . want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”
Geestelijke boosheden komen niet voort uit het goddelijk Gemoed en hebben dus geen werkelijke bron, intelligentie of macht. Wanneer wij ons metafysisch werk doen, dagelijks bidden, moeten wij allereerst ons bewustzijn open stellen voor de waarheid omtrent God, de mens, het heelal, de wet en het landsbestuur. Dan moeten we er altijd voor zorgen, dat we niet nalaten de fase van de dwaling te behandelen, die behandeld moet worden.

God is Gemoed, Geest, Leven, Waarheid en Liefde. God is het bewuste, oneindige, eeuwige alomtegenwoordige Zijn. God is het éne scheppend Beginsel, de enige oorzaak. De mens is één met dit oneindig, volmaakt, bewust Gemoed, dat alleen goed en altijd goed is. De mens, als Gods gelijkenis, heeft geen geschiktheid of bekwaamheid om andere dan goede gedachten te denken. Bewuste kennis van dit feit is een volledige bescherming tegen de macht, die verkeerd denken beweert te hebben, om ons te schaden of ons verkeerdelijk te beïnvloeden, want zoals Mrs. Eddy zegt op blz. 210 van The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany: “Goede gedachten zijn een ondoordringbare wapenrusting; daarmede bekleed, zijt gij volkomen beschermd tegen de aanvallen van dwaling van welke aard dan ook.”

dinsdag 28 december 2010

Geestelijke macht

Tijdelijke heersers zijn opgekomen en gevallen, naarmate hun wetten in overeenstemming of in tegenspraak waren met de goddelijke wet, zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Maar altijd heeft men in de loop van de geschiedenis van de wereld van alle volkeren het bewijs kunnen vinden van de onweerhoudbare macht van Waarheid en Liefde tot bestendiging van het goede en vernietiging van het kwade, omdat het goede in wezen eeuwig en het kwade voorbijgaand en misleidend is.
Christian Scientisten ontkennen in deze tijd allerminst de ernst van de toestand. Maar in plaats van met vrees en bezorgdheid de loop van de gebeurtenissen gade te slaan, houden zij standvastig en met blijdschap het oog gericht op het snel stijgende getij van geestelijke macht, dat niet tegen te houden is en dat de heerschappij van het goddelijk Beginsel vestigt. Het is zoals de schrijver in II Kronieken zegt: "Onze ogen zijn op U."
Onmenselijkheid, begerigheid, zelfzucht en onrechtvaardigheid zijn nooit eigenschappen van het goddelijk Gemoed geweest. Christian Science brengt in het menselijk leven de gezonde en mooie eigenschappen van mensenliefde, goede gezindheid, onzelfzuchtigheid en rechtvaardigheid aan het licht; het stelt de mensen in staat deze grootse eigenschappen lief te hebben en in de belangrijkste, zowel als kleinste bijzonderheden van hun leven toe te passen.
Kan het dan anders, of deze geestelijke macht zal tenslotte alle mensen met haar zegeningen bereiken?

maandag 27 december 2010

Overvloed

In Miscellaneous Writings (blz. 307), heeft Mrs. Eddy geschreven: "God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op haar beurt geven deze u uw dagelijkse voorziening." Dit is een ondubbelzinnige verklaring, een bemoedigende verzekering van goddelijke overvloed. God geeft ons inderdaad Zijn ideeën, niet ten dele, maar ten volle en onafgebroken.
Het is niet moeilijk te begrijpen, dat het tegenovergestelde of het omgekeerde van gebrek overvloed is. Gods weerspiegeling kan aan niets gebrek hebben. Paulus noemt: "de vrucht des Geestes ... liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid", enz. Deze eigenschappen zijn substantie en brengen de onuitputtelijke, geestelijke voorziening of goddelijke overvloed tot uitdrukking. Liefde, het goddelijk Beginsel, is de bron van alle ware substantie. Het logisch gevolg van het begrijpen van geestelijke overvloed is, dat wij nooit gebrek zullen hebben aan intelligentie, wijsheid, gezondheid, liefde, aan geestelijke ideeën, wanneer wij ons ieder ogenblik en onophoudelijk bewust zijn van het feit dat wij "leven, ons bewegen en zijn" in de oneindige God, of het goddelijk Gemoed, de overvloedige en enige bron van ware substantie.

Waar Jezus in een gebrek aan het nodige voorzag, deed hij dit steeds overvloedig. Wij zien hem dit doen bij het bruiloftsfeest te Kana, waar hij water in wijn veranderde, aan de kust van de zee van Galilea, toen de discipelen, zijn aanwijzingen volgend, een "menigte der vissen" vingen en toen hij in de woestijn de scharen spijzigde. Onze Meester was, als steeds, bewust van de geestelijke werkelijkheid en van de goddelijke tegenwoordigheid, toen hij sprak: "Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben."

dinsdag 21 december 2010

Christmas Guiding light

video
by Kari Mashos

It's that time of year again! Some are scrambling to buy presents and rushing around to visit friends and family. Christian Science lecturer Kari Mashos likes to slow down and remember why Christmas is on the calendar in the first place.

maandag 20 december 2010

Vraag van de week

Hoe houd je je gebeden fris?

(How do you keep your prayers fresh?

zondag 19 december 2010

Vrijmaken

Jezus heeft gezegd (Joh 8:32): "Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken." Christian Science openbaart deze waarheid; de vrijheid, die zij als vrucht daarvan belooft, wordt ervaren naargelang men haar leringen aanvaardt in het licht van de geopenbaarde wetenschappelijke werkelijkheid. Het is voor een ieder mogelijk en noodzakelijk, zichzelf tot wet te zijn - een verbeterde wet van juist handelen en juist denken; het is voor iedereen mogelijk de bevrijdende waarheid toe te passen, waarvan de Meester gezegd heeft, dat wij die verstaan zullen; en op dit punt is het, dat wij Christian Science, het Godsgeschenk aan de mensheid, nodig hebben en gaan waarderen.
Deze voor iedereen toegankelijke wetenschap, door Mary Baker Eddy uiteengezet in haar leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift leert ons (blz. 6): "De goddelijke Liefde verbetert en bestuurt de mens."
Het goddelijk Beginsel, Liefde, is wanneer het weerspiegeld en be-leefd wordt, de verbeterende gids, waardoor ieder van ons in het licht van Waarheid de nietsheid van de dwaling kan zien en in staat is stap voor stap het bewustzijn te zuiveren en te verbeteren, overeenkomstig het volmaakte voorbeeld, de Christus-idee.
Door waakzaamheid en ootmoedig gebed zal tenslotte dat "ware bewustzijn" zich vestigen, waarvan Christian Science leert, dat het "alleen kennis draagt van de dingen Gods" (blz. 276) en er is geen andere tegenwoordigheid, want het oneindig Gemoed en Zijn ideeën vormen alle werkelijke zijn.

vrijdag 17 december 2010

Eigenschappen

Als wij een trap opklimmen, komen we niet op de vijfde tree, voor wij de eerste vier zijn opgegaan. Doordat wij de eerste tree hebben gehad kunnen wij de tweede bestijgen en zo verder.
Naargelang wij vandaag de waarheid, die we begrijpen, toepassen of bewijzen, zijn wij klaar om morgen meer te begrijpen.
De macht van het goede, die de macht van God is, is zeer groot en toch zo teder. Er is niets dat deze macht van God, of het goede kan weerstaan en er is niets vernietigends in. Het is de macht van God, of het goede, die ons vrij maakt van ieder verkeerd verlangen (zonde) en van iedere vrees (ziekte en dood). De macht van God strijdt evenmin tegen het kwaad, als het licht strijdt tegen de duisternis. Als het licht komt, verdwijnt de duisternis.
Mrs. Eddy zegt in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 274): "Waarde lezer, juist denken, voelen, en handelen -eerlijkheid, reinheid en onzelfzuchtigheid- in de jeugdjaren, leiden tot succes, verstandsontwikkeling en geluk op volwassen leeftijd."
Laten we dus vandaag beginnen dankbaar te zijn voor alles wat wij van het goede begrijpen, al is het nog zo gering. Laten we vandaag beginnen liefderijker, vriendelijker, fijngevoeliger, onzelfzuchtiger en verdraagzamer te zijn en meer vertrouwen te hebben. Naarmate wij steeds meer van de aan God-gelijke eigenschappen tot uiting brengen, leren wij meer van Hem te begrijpen en kunnen wij met David zeggen: "Gij zult mij het pad des levens bekend maken: verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig."

woensdag 15 december 2010

100 reasons to know MBE

100 reasons to know Mary Baker Eddy

dinsdag 14 december 2010

Verandering

"Wat of waar is het koninkrijk Gods of hemel?" Jezus van Nazareth heeft aangegeven dat er drie zeer bepaalde dingen over het koninkrijk Gods gezegd kunnen worden, nl.: ten eerste, dat het een staat is van zich ontwikkelende werkzaamheid; ten tweede, dat berouw ons doet zien, dat het "nabij gekomen is"; ten derde, dat het niet komt met "uiterlijk gelaat", d.w.z. niet van buitenaf, omdat het, zoals Jezus gezegd heeft "binnen ulieden" is.
In de Evangelien vergeleek Jezus het koninkrijk Gods met het mosterdzaad, dat van een bijna onzichtbaar zaadje tot een boom groeit, die de vogelen des hemels een schuilplaats biedt. Het is gelijk het zuurdesem, dat geleidelijk het gehele deeg doorzuurt. Het is gelijk het zaad, dat ontkiemt en groeit, en de zaaier weet niet hoe. Het is gelijk de verborgen schat, de "parel van grote waarde", welke waard is, dat een mens alles wat hij heeft er voor opoffert.

Uiteindelijk zullen we moeten toegeven dat, waar het koninkrijk der hemelen een staat van gemoed of van bewustzijn is, er een algehele verandering in het menselijk denken en de menselijke idealen zal plaatsvinden, wanneer iemand het koninkrijk Gods begint te erkennen.
Opvallend is het gezegde van de Meester tot Nicodemus: "Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." Wat kan hij anders bedoeld hebben dan een volledige omkering van het denken van een stoffelijke naar een geestelijke basis? Het duidt op een nieuwe kijk op dingen, nieuwe aspiraties, nieuwe inzichten omtrent het verschijnen van de "nieuwe mens". Deze omvorming voltrekt zich niet in één dag, maar het is duidelijk dat zij het doel is, waarnaar de christenwereld altijd te streven heeft. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings (blz. 341): "Zoeken is niet voldoende om de resultaten van Christian Science te gewinnen, gij moet er naar streven en de de overwinning in dit streven wordt bereikt door oprechtheid en ootmoed."

maandag 13 december 2010

Trots

Jezus, de beste mens, die ooit op aarde geleefd heeft, zei ootmoedig: "Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God." De Meester erkende dus God als de enige bron van zijn vermogen om goed te zijn en het goede te doen - hoeveel te meer moesten dan nederige volgelingen bereid zijn dit te doen!
Het goede, dat Christian Scientisten denken, zeggen of doen, komt niet uit henzelf voort, is niet hun bijzondere eigendom. Integendeel, het vindt zijn oorsprong in God, het oneindig goede, en omdat dit zo is, is het in wezen universeel en behoort het allen toe. Omdat dus goedheid geen persoonlijk bezit is, kan niet één persoon er uitsluitend beslag op leggen en evenmin is het - in absolute zin gesproken voor de ene mens meer mogelijk die goddelijke eigenschap tot uitdrukking te brengen, dan voor de andere. Allen hebben, in waarheid, dezelfde oneindige bron van goedheid; daarom is het in geen enkel opzicht te verontschuldigen, dat iemand trots zou zijn, omdat hij uitdrukking geeft aan goedheid.
Mrs. Eddy besefte ongetwijfeld, dat hoogmoed een belemmering zou zijn voor Christian Scientisten in hun strijd tegen zonde en ziekte en daarom schrijft zij in Wetenschap en Gezondheid (blz. 451): "Christian Scientisten moeten voortdurend onder de drang van het apostolisch gebod leven om uit de stoffelijke wereld uit te gaan en zich daarvan af te scheiden. Zij moeten zich onthouden van agressie, onderdrukking en machtshoogmoed."
Trots is een vorm van zelfzucht, die er toe leidt onszelf de wijsheid en, intelligentie en bekwaamheid aan te matigen, die alleen aan God toebehoren en Hem ook alleen moeten worden toegeschreven.

zaterdag 11 december 2010

Maar

Moed is een eigenschap van waarheid en is daarom altijd overvloedig beschikbaar; wanneer wij echter geen moed schijnen te hebben, vallen we gemakkelijk ten prooi aan de verkeerde inblazingen, die zich elke dag aan ons opdringen.
Een listige dwaling, schijnbaar klein en onschadelijk, is het gebruik van het woordje maar.
Zodra het sterfelijk gemoed er iemand toe brengen kan maar te zeggen op een verklaring van Waarheid, is het mogelijk, dat deze vorm van twijfel het bereiken van vrijheid in de weg zal staan. Telkens wanneer zich een maar voordoet, moet dit verbeterd worden. Vooruitgang wordt alleen verkregen door zelf-ontleding en door standvastig streven. Elke beproeving is een gelegenheid om verder te komen, niet een verontschuldiging voor achteruitgang.
Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 19): "Als de zondaar voortgaat met bidden en berouw hebben, met zondigen en spijt hebben, heeft hij weinig deel aan de verzoening - aan het één-zijn met God - want hem ontbreekt daadwerkelijk berouw, dat het hart hervormt en de mens in staat stelt de wil van wijsheid te doen."
Door volhardend te weigeren om te luisteren naar de stem van verzoeking, van misleiding en bedrog of naar een opkomende gedachte van ziekte, zal men ervaren dat zulke verzoekingen en beweringen steeds meer hun kracht verliezen, totdat zij tenslotte in nietsheid verdwijnen.

donderdag 9 december 2010

Dauw

Liefde zelf vervolmaakt in ons de liefde voor het goede en Liefde zelf versterkt en beloont ons besluit om het goddelijk Beginsel te gehoorzamen. Wanneer wij trouw vasthouden aan het feit dat geestelijke volmaaktheid de waarheid is, zullen wij onze eigen volmaaktheid als weerspiegeling van Liefde ontdekken. Vrees verdwijnt naarmate wij de wetenschappelijke waarheid voor ogen houden en zien, dat 'God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid.'

De mentale gezondheid en geestelijke macht, ons door het goddelijk Gemoed geschonken, zijn ons eigendom en door deze te gebruiken, zal onze dankbaarheid jegens God toenemen en ons verblijden in onze ware identiteit. Dankbaarheid jegens God is als de zilveren dauw op het dorre land. Waar deze dauw van dankbaarheid neerdaalt, vinden bezwaarde harten vrede en rust, want de mensheid smacht naar Liefde, die in liefde weerspiegeld wordt.

Het is niet mogelijk zich voor te stellen, dat er iets schadelijks zou voortkomen uit goddelijke Liefde of daarin zou kunnen verblijven.
Het zou dus geen zin hebben om te proberen vrees te bestrijden alsof het een wezenlijk iets is of een werkelijke eigenschap was, want vrees is slechts een toestand van onwetendheid omtrent God of het goede. En deze onwetendheid bestaat niet. Inderdaad, wie zou er bang zijn voor onwetendheid, wanneer hij Christian Science bij de hand heeft om die te verdrijven?

dinsdag 7 december 2010

video CS

zaterdag 4 december 2010

Lessen

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt verschillende malen beschreven, dat boosaardige werkingen van het kwade machteloos gemaakt worden en dat beproevingen daadwerkelijk in zegeningen veranderen, voor degenen die standvastig bij God leiding en bescherming zoeken. 
Elke beproeving, die wij meemaken, elke teleurstelling, elke tegenstand die wij ontmoeten, elke smart, elke pijn, elke teleurstelling, kan voor ons een zegen worden, naarmate wij de dwaling uit onze gedachten verdrijven, en wij, zodra wij zien welke les de goddelijke Liefde ons leren wil, besluiten er ons voordeel mee te doen en dan dit besluit uit te voeren.
Natuurlijk moeten wij waken tegen het geloof, dat onze groei en onze vooruitgang in Christian Science moeten komen door (of als gevolg van) beproevingen en tegenspoeden.
Naarmate wij ijverigheid tonen in onze studie en toepassing van Christian Science zullen we ervaren, dat wij bij de behandeling van onze moeilijkheden en beproevingen steeds meer wakker zijn voor de gelegenheid, ons in die gevallen geboden, tot biddend zelf-inkeer, tot zelf-ontleding en verbetering.
Wij hebben geleerd onvoorwaardelijk te vertrouwen op hetgeen Christian Science leert. Mrs. Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 149, 150): "Vergeet niet, dat gij in geen enkele omstandigheid, hoe ernstig ook, gebracht kunt worden, waar Liefde niet vóór u  geweest is en waar haar tedere lessen u niet wachten. Wanhoop derhalve niet en murmureer niet, want datgene wat zoekt te redden, te genezen en te bevrijden, zal u leiden, zo gij die leiding zoekt."

vrijdag 3 december 2010

Tegenwoordige

In Miscellaneous Writings blz. 183 zegt Mrs. Eddy het volgende:"De mens is Gods beeld en gelijkenis; wat voor God mogelijk is, is voor de mens, als Gods weerspiegeling, ook mogelijk." Dit inzicht maakt een einde aan het geloof, in welke vorm dan ook, dat de vermogens van de mens beperkt zijn. Naarmate stervelingen deze stand van zaken beseffen, en een beroep doen op hun goddelijk recht zullen beperkingen van hen afvallen en dit zal in dezelfde mate plaats hebben, waarop hun inzicht in helderheid toeneemt.
De werkelijke mens, de vertegenwoordiger van God, met Hem tezamen bestaand, en met Hem samen eeuwig, heeft geen toekomst en geen verleden. Hij verblijft in wat geestelijk tegenwoordig is, in het bewustzijn van de Vader-Moeder God.
De Prediker heeft duidelijk uiteengezet dat alle werkelijkheid nu aanwezig is. Volgens een moderne Engelse vertaling luidt vers 3:15: "Al wat is, is er reeds geweest; al wat zal zijn, bestaat reeds; en wat verdwijnt wordt altijd door God teruggebracht." 
Deze stellige overtuiging, dat al het goede in het tegenwoordige bestaat, moet voor stervelingen een aansporing zijn om onderzoek te doen naar het goddelijk erfdeel. Door onderzoek kan de mens leren beseffen, hoe rijk hij in geestelijkheid is; kan hij leren beseffen, wat het inhoudt om een kind van God te zijn, een mede erfgenaam met Christus.

Jezus heeft in duidelijke bewoordingen gezegd: "En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen." Dit wil zeggen dat wij ons werk goed moeten doen; en dit werk bestaat in bidden op de juiste wijze, niet in een smeekbede tot God ons iets te geven dat Hij ons onthoudt, maar juist een beroep doen, op wat op wetenschappelijke grond, op wat ons reeds toebehoort, nl. een onbeperkte overvloed van het goede dat in elk van onze noden voorziet.

donderdag 2 december 2010

Gedachte-verrijking


Werkeloosheid is een onderwerp, dat zich met kracht aan de hedendaagse wereld opdringt. Ook hierin is Christian Science een grote hulp voor de enkeling en tenslotte zal Christian Science voor allen het probleem oplossen. Een scientist die werk zoekt, moet beseffen, dat hij, die eerlijk Christian Science bestuurt, altijd iets te geven heeft en wanneer hij verstandig is, zal hij onmiddellijk beginnen juiste gedachten uit te zenden uit zijn voorraadschuur van geestelijk begrijpen. Hij kan beginnen met na te gaan, waarvoor hij dankbaar kan zijn, hij kan zijn zegeningen tellen en God verheerlijken voor Zijn goedheid. 


Dit soort geven, dit weerspiegelen van God zal zijn hart verwarmen en zijn levensopvatting op een hoger peil brengen. Hij zal gaan inzien en voelen, dat God met hem is, dat hij één is met zijn Maker. Laat hij dan de stappen ondernemen, die hem verstandig en juist lijken in zijn zoeken naar werk, intussen bewust zijnde, dat men hem nodig heeft, omdat hij iets te geven heeft. Hij is bereid bij zijn werk die gedachten en doelstelling toe te passen, waarmee hij de van God-geschonken eigenschappen tot uitdrukking brengt, in welke richting zijn werk ook zou mogen liggen. 
Zo zal hij het probleem tegemoet treden in de positieve houding van te willen geven, niet vanuit het negatieve standpunt van te willen ontvangen. Hij moet zijn gedachten verrijken door een begrip van geestelijk één-zijn met zijn Vader-Moeder, God, bij Wie altijd een overvloedige voorziening van het goede is.


Hij kan er van verzekerd zijn dat deze gedachte-verrijking in zijn uiterlijke omstandigheden zichtbaar worden, in zijn noden voorzien en vraag en aanbod in elkaar passen. In The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany schrijft Mrs. Eddy op blz. 186: "Wees er van verzekerd, dat Hij, in Wie wij allen leven, welzijn en heiligheid woont, in al uw noden zal voorzien, overeenkomstig de rijkdom Zijner heerlijkheid."

dinsdag 30 november 2010

Duisternis

In Unity of Good (blz. 53) zegt Mrs. Eddy: "De werkelijkheid en de individualiteit van de mens zijn goed en door God geschapen en zij zijn hier tegenwoordig, zodat zij gezien en gedemonstreerd kunnen worden; het is alleen het geloof aan het kwade, dat ze verduistert."

Waar leven en welzijn werkelijk zijn, moeten zij ook eeuwig zijn. Wij staan nooit tegenover een wezenlijke vijand, want God, de allerhoogste Vriend van de mens, vormt de enige tegenwoordigheid en de enige macht. Er is in werkelijkheid geen ellendig sterveling, gebonden door vrees, onwetendheid of zonde, want God is het Al-in-al en in dit al-zijn van Geest verblijft de mens. Geest, tezamen met Zijn schepping is blijvend van aard en "zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is."
Wat is het dan waartegen wij te strijden hebben? Alleen tegen het geloof aan meer dan één gemoed en aan vergankelijke substantie; het geloof aan gescheiden-zijn van alomtegenwoordige Liefde, het geloof aan een blind, stoffelijk begrip, dat het onwerkelijke werkelijk en de werkelijkheid onwerkelijk schijnt of minstens te ver weg en niet te verwezenlijken.
De werkelijkheid is geestelijk, onveranderlijk, boven alles verheven, bewijsbaar. Wie vertrouwen krijgt in werkelijke geestelijke macht, zal vanzelf zijn denkbeeldig geloof in de hardnekkigheid van disharmonie loslaten. Want waar vinden wij in de oneindige Geest iets stoffelijks? Waar kan er in oneindig Gemoed gedachtelijke duisternis heersen?

maandag 29 november 2010

Lijdzaamheid

lijdzaamheid
` lijd - zaam - heid de -woord (vrouwelijk) geduld, berusting, gelatenheid; zijn ziel in lijdzaamheid bezitten zich niet ergeren, onaangenaamheden kalm aanvaarden '

Deze uitleg van geduld zou misschien van toepassing kunnen zijn op het stoffelijk geloof omtrent het bestaan en zou misschien gezonde, menselijke wijsbegeerte kunnen worden genoemd, omdat zij met gelatenheid buigt voor krachten, die sterker zijn dan wij, maar Christian Science is het niet.

Christian Science leert elk juk van onderdrukking af te schudden door de macht van Waarheid. Zij pleit niet voor onderwerping aan toestanden, waarvan aangenomen wordt, dat de mens ze niet vermijden of  overwinnen kan. Het nageslacht van Liefde, dat Gods macht weerspiegelt en door zijn wet wordt bestuurd, staat onder de leiding en de bescherming van goddelijke Waarheid en Liefde. Indien iemand gebukt gaat onder een geloof aan ziekte, armoede, zonde of troosteloosheid, zal hij merken, dat zijn last lichter wordt en verdwijnt, naarmate hij iets van de werkelijkheid gaat zien en zijn oog daarop gericht houdt. Hij weet dat lijdzaamheid, volgens een verklarend woordenboek "ook een werkzame kracht hebben kan, welke duidt op een standvastig voortgaan zonder klagen" en hij laat zijn aanspraak, op zijn erfdeel van heerschappij gelden door alle zonde, ziekte en disharmonie te weerstaan en te overwinnen door de macht van Gemoed. Dit is wat Jacobus bedoelt met "de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk", een vastberaden werken om deze goddelijke rechten als kind van God te vestigen. Zeer beslist moeten wij de wetenschappelijke werkzaamheid erkennen, die in lijdzaamheid besloten ligt.
Lijdzaamheid is een eigenschap, die wij van God weerspiegelen, van de universele bron, waaruit het goede voor allen voortkomt. Al hebben wij deze eigenschap uit het oog verloren en aan de dwaling toegelaten tijdelijk ons denken te verduisteren, toch kunnen wij er niet aanhoudend van verstoken blijven, want lijdzaamheid is de werkelijke mens aangeboren en wordt hem in oneindige overvloed door God geschonken. Lijdzaamheid is een positieve eigenschap, waardoor dwaling wordt teniet gedaan. Lijdzaamheid zal de Scientist in zijn strijd niet doen verslappen, maar zal hem aansporen zijn pogingen te verdubbelen. Er is niets, wat de macht van de almachtige Waarheid kan weerstaan.

zondag 28 november 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden om je dichter bij God en Zijn liefde voor jou te voelen?


zaterdag 27 november 2010

Talenten

Dankzij de ontdekking van Christian Science, door Mary Baker Eddy, staan Christian Scientisten niet machteloos tegenover de dagelijkse problemen. Zij hebben ondervonden dat wanneer zij op God zien, op Hem vertrouwen, en leren hem te begrijpen en te aanbidden, de intelligentie aanwezig is, waardoor zij iedere moeilijke situatie, al is die nog zo ingewikkeld, in de hand hebben en die kunnen overwinnen.
God schenkt ons intelligentie om die te gebruiken en op ons rust de plicht, de door God geschonken intelligentie uit te drukken. Dit is de les van de talenten, die Jezus ons geleerd heeft. Hoe hoger het begrip van God, des te hoger worden de eisen gesteld om van deze weerspiegelde intelligentie doelgericht gebruik te maken.
Problemen doen zich voor en toestanden dienen zich aan om zijn vermogen om ze te overwinnen, op de proef te stellen; en deze problemen en toestanden wekken op tot handelen, doen hem krachtiger inspannen om hoger te stijgen in het gebied van de goddelijke intelligentie.
Elke dag weer is de ervaring dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor "een goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties" (Wetenschap en Gezondheid, blz. 285).
Geen enkel menselijk kwaad is onherstelbaar, geen probleem is zo ingewikkeld of er kan licht in gebracht worden. De goddelijke intelligentie brengt de oplossing. De Scientist wordt nooit teleurgesteld, want God stort de nodige wijsheid in volle overvloed in het bewustzijn van Zijn kinderen uit.

vrijdag 26 november 2010

Vrees

De algemene overtuiging ten spijt, dat vrees een eigenschap is, diep in de menselijke gedachte geworteld en dat haar invloed despotisch is en haar aanvallen maar al te dikwijls slagen, houdt Christian Science zich aan de wetenschappelijke waarheid, dat er in werkelijkheid geen vrees is. "Daar is in de liefde geen vrees," is meer dan een geruststellende verklaring, het is een wetenschappelijke waarheid. Vrees is enkel en alleen een metgezel van stoffelijkheid; in Liefde of in  de weerspiegeling van Liefde is echter geen stof en dus geen vrees. Onwetendheid omtrent goddelijke Liefde is oorzaak van dat, wat vrees genoemd wordt en roept de gedachtelijke droombeelden op van ziekte, misvormdheid, smartelijke eenzaamheid en andere vormen van disharmonie. Er is in werkelijkheid nooit vrees aanwezig, omdat goddelijke Liefde alomtegenwoordig is. Het geloven aan vrees maakt de vrees niet werkelijk en dit verklaart het schijnbaar tegenstrijdige in de verklaring van de Psalmdichter: "Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, waar geen vervaardheid was."

Het erkennen van de alomtegenwoordigheid van Liefde sluit, logisch geredeneerd, in, dat wij de afwezigheid van vrees erkennen. Zo stellen wij ons open, opdat Liefde ons denken minder stoffelijk zal maken en wordt het geloof aan vrees, de tegenvoeter van goddelijke Liefde, uitgeworpen.
Geestelijke gezindheid, het geneesmiddel voor stoffelijkheid, is tevens het geneesmiddel voor vrees.

donderdag 25 november 2010

Bewustzijn

Mary Baker Eddy heeft de Christelijke opdracht om genezing te brengen volvoert en een aantal van deze genezingen zijn beschreven in haar werken.
Welke waren de gedachtelijke en geestelijke factoren, die tot Mrs. Eddy's succes als practitioner bijgedragen hebben? Wat deze vraag betreft kunnen wij alleen gevolgtrekkingen maken uit haar woorden en werken. Blijkbaar was een van die factoren haar absoluut vertrouwen, dat Christian Science een goddelijke openbaring was. Om deze reden en uit ondervinding wist zij met volkomen zekerheid, dat de grondideeën er van konden worden gedemonstreerd. Een andere factor was, dat haar begrip van zulke ideeën klaar en helder was. Een derde belangrijke factor was, dat Mrs. Eddy liefdevol was. Zij smachtte er naar goed te doen. Daarbij was zij er zeker van, dat God goddelijke Liefde is, en dat Zijn wet of voorziening altijd in elke nood voorziet. Eens schreef zij: "Het bewustzijn, dat God Liefde is, geeft den mens een macht, die van onzegbare hulp is" (Message to The Mother Church for 1902, blz. 8 en 9).

woensdag 24 november 2010

Upcoming chat 7 december 2010

Freedom from fear of dementia

Rebecca Odegaard, C.S.B.
Tuesday, December 7, 2010
2:00pm EST - 3:00pm EST
About 4-5 million people in the United States—and millions more around the world—suffer from some form of dementia, a decline in reasoning, memory, and other cognitive functions. It can impair the ability of people to carry out everyday activities like driving and doing routine chores. Medical science has found that it isn't a normal part of aging, but it hasn't found a way to defeat the disease.
This chat will offer practical solutions for addressing dementia by seeing yourself in spiritual instead of material terms. As the idea of God, the infinite Mind, you are have the right to reject decline and disease, and through Christian Science you can prove this truth for yourself. Whether you are concerned about evidence of dementia in your own life or are a care-giver for someone with dementia, join the chat and bring your questions to this experienced Christian Science healer. You'll gain some valuable insights that could change your life.
About Rebecca Odegaard: Rebecca lived in The Netherlands, England, and Australia before opening a small country restaurant after having been trained as a cook in London. She closed her restaurant and went into the full-time Christian Science practice in 1989 while raising two children. Rebecca became a teacher of Christian Science in 1994 and holds classes on healing in New York City. She is a frequent contributor to the Christian Science periodicals and The Christian Science Monitor. She lives in Boston, Massachusetts where her husband is currently working.

maandag 22 november 2010

Juist denken

In Psalm 19 vers 15 zegt de psalmist: "Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, O Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!" Ootmoedigen van hart verlangen sterk om juist te denken, een verlangen zo te spreken en te handelen, dat zij hun medemensen helpen en niet zullen hinderen. Zij die het kwade denken en doen, schijnen de meeste aandacht op zich te vestigen, maar toch zijn degenen die hun gedachten en hun leven in harmonie willen brengen met de wil van God, de volmaakte wil van God, groter in aantal.


Een van de vele verdiensten van Christian Science voor de mens is om hem de ware aard te leren zien van zijn werkelijke geestelijke identiteit en hem ook te leren juist te denken. Christian Science leert dat de mens de zoon van God is en dat hij als Gods kind, God weerspiegelt, omdat hij het geestelijke vermogen heeft gekregen om alle juiste ideeën te kennen en tot uitdrukking te brengen. God is Gemoed en de mens is de idee van Gemoed. Gemoed en de mens zijn daarom niet van elkaar te scheiden. 

Wanneer iemand weet, dat hij in werkelijkheid altijd één is met Gemoed, is hij in het bezit van een nimmer-falend middel om, in welke moeilijkheid hij zich ook bevindt, zich van de goddelijke hulp te verzekeren, want naarmate hij de waarheid van zijn één-zijn met Gemoed, de onfeilbare goddelijke intelligentie, realiseert, wordt hij bevrijd van het foutieve begrip, dat hij niet in staat zou zijn tot juist denken.
Mrs. Eddy zegt in Pulpit and Press, blz. 3: "Weet dan, dat gij souvereine macht bezit om juist te denken en juist te handelen en dat niets u dit voorrecht kan ontnemen of inbreuk maken kan op Liefde."

zaterdag 20 november 2010

Blessed

Twitchell, Pierrepont E., "'Blessed are the pure in heart: for they shall see God,'" POEM,
Christian Science Journal, Vol. 77 (August 1959), p. 407.

If I expect the healing truth to pour

Into my heart, I must provide a place

Where innocence will dwell for evermore.

With open mind, with head upraised in trust,

With pure and gentle love, with unveiled face,

I shall lift thought to God and meek and mild,

Just find myself in Him. I really must

Become more like a simple little child. 

vrijdag 19 november 2010

Halleluja

Random Act of Culture

donderdag 18 november 2010

Goed besluit


Het verlangen om het goede te doen kan alleen uitgevoerd worden, wanneer wij volkomen vertrouwen op het goddelijk Beginsel. Jezus zei: “Ik kan van mijzelven niets doen.” Christian Science leert dat al het goede van God is. Daarom moet men nooit twijfelen aan zijn door God verleende bekwaamheid om een goed besluit ten uitvoer te brengen.

Omdat elk  goed besluit gedachtelijk is, wordt overduidelijk, dat in ieder goed besluit de liefde tot het goede haar oorsprong vindt in een goede bron, in Gemoed. Er is in werkelijkheid slechts één soort goedheid, zoals er ook maar één soort intelligentie is. Intelligentie is goddelijk. De ware intelligentie, die iemand tot uitdrukking brengt, is goddelijke intelligentie. In werkelijkheid bestaat er geen stoffelijke intelligentie en geen goddelijke onwetendheid.

Elk goed besluit dat door iemand genomen wordt, komt onmiddellijk en blijvend onder de bescherming en het bestuur van het goddelijk Gemoed en van de geestelijke macht, want het kan geen andere bescherming hebben en heeft dat ook niet nodig. Wanneer wij dit weten, zien wij dat elk goed besluit uitgevoerd kan worden. Zoals wij lezen in Wetenschap en Gezondheid (blz. 215): “ Al wat door God wordt bestuurd, is nooit een ogenblik verstoken van het licht en de macht van intelligentie en Leven.

dinsdag 16 november 2010

Verwantschap

Toen Isaäk, het kind der belofte, was geboren was er grote vreugde in de tenten van Sara en Abraham. Maar Hagar, de dienstmaagd, en haar zoon Ismaël, werden uit het huis van Abraham verdreven naar de woestijn. Menselijkerwijs gesproken schijnt dit een harteloze daad. Geestelijk gezien ontvouwt het verhaal de goedertierenheid van God. Wij lezen dat Hij de stem van Hagar en van haar zoon hoorde, toen zij in de woestijn zwierven en dachten dat zij zouden omkomen en dat Hij haar ogen opende, "dat zij een waterput zag," die daar al die tijd geweest was en die voor haar van de oneindige voorziening van Liefde sprak. Ongetwijfeld was, als gevolg van deze ervaring, Hagar ootmoediger en meer vertrouwend geworden. Toen zij en haar zoon uitgestegen waren boven hetgeen hard en moeilijk leek, bracht dit hun grote zegen.

De knellende banden van het verkeerde begrip van menselijke verwantschap heeft ook Jezus gevoeld. Nooit liet hij toe, dat zij een hinderpaal of belemmering voor hem waren. Zijn gezegden klonken anderen wellicht hard in de oren: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? . . .  Want zo wie de wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder" en ook "Gij zult niemand uwen vader noemen in de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is." Toch schoot Jezus in geen enkel opzicht tekort in tederheid en liefdevolle eerbied voor zijn moeder! Immers zelfs toen hij gekruisigd was, maakte hij schikkingen, die Maria tot troost zouden zijn.

Hoe vaak hebben wij niet het verlangen om hun, die ons lief zijn, de ervaringen van de woestijn te besparen! Toch zegt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 296: "Vooruitgang wordt door ervaring geboren." Wanneer wij het verkeerde begrip van verwantschap in ons denken verbeteren en onze ware verwantschap met God en met elkander leren begrijpen, zal met deze nieuwe vrijheid, dit loslaten van verkeerde verantwoordelijkheid, een grotere, warmere liefde in ons hart komen en geven wij daar uiting aan. Dit juiste begrip van verwantschap met onze Maker en elkaar, dat wij allen kinderen zijn van ene Vader-moeder, God, laat zien dat wij één wereld-omvattend gezin zijn. Zelfs al schjnen zij voor de stoffelijke zinnen in de woestijn te zwerven, toch moeten wij die klemmende banden losmaken in onze gedachten over hen en hen vrij laten.
In ons hart kunnen wij ons ware begrip van verwantschap bewaren, waaruit "een groot volk" voortkomen kan, een volk, dat voorwaarts beweegt naar het geestelijke en naar het goddelijke kindschap.

maandag 15 november 2010

Zeer goed

Gen.1: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." Op blz. 525 van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy ons de volgende duidelijke verklaring: "Alles wat goed is of waarde heeft, is door God gemaakt. Alles wat waardeloos is of verderfelijk, is niet door Hem gemaakt en is dus onwerkelijk."

De mens is Gods uitdrukking; het is dus ons werk aan te tonen wat ons ware ik in Gods algeheel goede schepping is, door het goede, voor zover wij dit zien, tot uitdrukking te brengen. Dit betekent niet dat wij moeten worstelen om iets wat vaag en onmogelijk is, te verkrijgen, iets wat ver weg schijnt en wat God al of niet zenden kan om ons te genezen of te helpen. 
Ons werk is het goddelijk Beginsel te weerspiegelen, het is niet een hangen aan anderen door een foutieve droom van persoonlijkheid. Het houdt in, dat wij alles in toepassing brengen, wat wij leren en dat wij niet steunen op het begrijpen van een ander. In de eerste plaats is het van het hoogste belang, dat wij in ons leven alles beleven en alles tot uitdrukking brengen, wat wij tot nu toe begrepen hebben van de werkelijkheid van het zijn, en voortdurend ernstig streven om meer te leren begrijpen.


In Christian Science leren wij begrijpen wat God is, wat Zijn Koninkrijk en wat gerechtigheid is. Het is het opgeven van de foutieve geloofswijze in een eigen-ik, afgescheiden van God, een ik, dat slaagt of faalt, dat gezond of ziek, gelukkig of ongelukkig is, in plaats daarvan te gaan zien, dat het ware zijn de weerspiegeling of uitdrukking is van God.
Wanneer wij de  waarheden van het zijn in ons dagelijks leven leren toepassen, zullen wij ervaren, dat het niet mogelijk is te falen, dat er geen gebrek is aan het goede en geen teleurstelling, want de mens is de uiting van God, van de Vader.
En als wij bidden, dat onze ogen geopend mogen worden om het bestuur van Liefde te verstaan, zullen wij merken, dat wij vrij zijn om alles tot uitdrukking te brengen, wat "zeer goed" is, want gelijk Mrs. Eddy zegt op blz. 489 van Wetenschap en Gezondheid: "Buiten de stoffelijke zin der dingen is alles harmonie."

zaterdag 13 november 2010

Titel

Kunt u zich voorstellen dat een boek dat in zijn titel het woord Wetenschap draagt, begint met een hoofdstuk over gebed? Je zou verwachten iets te lezen over 'studie' of 'onderzoek' of iets dergelijks, maar gebed? De volledige titel van het boek luidt: Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift

Het is geschreven door Mary Baker Eddy, de Ontdekster van Christian Science. Het moet me van het hart, elke keer als ik dit boek lees, ben ik echt verbaasd. Ik lees er vaak in. Iemand vroeg me eens, als je nou zo vaak in dat boek leest, waarom heb je het dan nog niet uit? Ik heb het uit! Het punt is, als je het uit hebt, pak je het telkens weer op, het is dynamisch en inspirerend! 

Bovendien heeft het als boek over wetenschap zo'n interessant uitgangspunt, namelijk gebed, en de schrijfster weet waar ze over praat. Mary Baker Eddy had een verrassend inzicht in het effect van gebed. Iemand die haar van nabij kende, schrijft: "Het was niet zo zeer dat zij zich in gebed tot de Vader wendde, als wel dat ze vanuit haar eenheid met de Vader in diep gebed verzonken was."  
Op de eerste pagina van het hoofdstuk over gebed staat de volgende intrigerende uitspraak: "Bidden, waken en werken, aan zelfovergave gepaard, zijn Gods genaderijke middelen om alles te volbrengen wat ooit met goed gevolg voor de verchristelijking en de gezondheid van de mensheid is gedaan." Hier, meteen op de eerste bladzijde, wordt de connectie tussen gezondheid en gebed uitgesproken.

vrijdag 12 november 2010

Luisteren

Gebed is communicatie tussen God en Zijn schepping. Wij zijn allemaal kinderen van God, en waarom zouden we niet heel gewoon praten met onze Vader-Moeder God? Misschien doet u dat wel, maar misschien ook niet. Misschien voelt u zich wat beschaamd. Wat moet ik in godsnaam zeggen? Open uw hart, praat met God zoals u zou doen met uw beste vriend, tenslotte gaat het allemaal alleen tussen God en uzelf. U hoeft niets bijzonders te zeggen - of iets intelligents. God verheugt Zich in het feit dat u als het ware bent thuisgekomen.
Hebt u ooit met zoveel overgave kunnen zeggen "God ik luister." Is dat niet waar het om gaat in gebed? Luisteren is voor mij de essentie van gebed. Te luisteren en al je angsten achter je te laten, zodat je kunt horen wat Hij over je te vertellen heeft - dat jij de individuele uitdrukking van God Zelf bent, en dat jij jezelf in Hem herkent.

dinsdag 9 november 2010

Schepping


Wat leert Christian Science ons over God, Geest, en over de schepping van Geest, de mens? Zij verklaart, dat God goed is, dat Hij Leven, Liefde, Gemoed is en dat Hij oneindig is. Er is slechts één werkelijke macht, namelijk God en dat overal Leven en Liefde zijn, dat overal Gemoed is, dat het goede overal is, en dat daarom het vermeende tegenovergestelde van God nergens is.

En wat leert Christian Science over de mens? Evenals de Bijbel bevestigt Christian Science de waarheid, dat de mens volmaakte en volkomen beeld van God is. Omdat hij het volmaakte beeld is van God, weerspiegelt hij al de hoedanigheden of ideeën van God of wel, brengt hij deze tot uitdrukking.
God is de bron van al het goede en omdat Hij alomtegenwoordig is, zijn wij nooit van het goede gescheiden. Wij kunnen dit beseffen, waar wij ook zijn mogen, op ons werk, op straat of thuis. Terwijl wij aan het werk zijn, kunnen wij menen een gevoel van zwakte of ziekte te hebben.

Laten we dan een ogenblik nadenken en ons afvragen: Is er in God, in het oneindig goede, ziekte of zwakte?  Dit kan niet het geval zijn. Is er ziekte of zwakte in de mens, Gods weerspiegeling? Dat kan evenmin. De mens weerspiegelt welzijn en kracht en de mens kan daarvan op geen enkele wijze beroofd worden. In de mate waarin dit begrepen, bevestigd en beseft wordt, zal het gevoel van ziekte en zwakte verdwijnen en zal degene, die er voor een tijd door misleid werd, hersteld zijn en gezond.

maandag 8 november 2010

Volkomen


De persoonlijke zin redeneert, dat een zwak karakter, een zwak gestel, gevorderde leeftijd, of economische toestanden belemmerend werken en er een hulpeloos menselijk wezen gebukt gaat onder de last, die op zijn schouders rust.
Christian Science werpt een nieuw licht op zulke denkwijzen. Zij laat zien, dat de goddelijke gaven onpartijdig geschonken worden en dat iedereen ‘volkomen’ is als de individuele idee van Gemoed. Zij leert ons hoe wij in ons dagelijks leven de waarheid kunnen demonstreren van Mrs. Eddy’s woorden in Wetenschap in Gezondheid (blz. 519):
“Zo zijn in het universele zijn Gods ideeën volkomen en worden zij voor altijd tot uitdrukking gebracht, want de Wetenschap openbaart de oneindigheid en het vaderschap en moederschap van Liefde.”

Omdat het “universele zijn” volkomen is, moet ook ieders individueel, geestelijk wezen volkomen zijn en “voor altijd tot uitdrukking gebracht”. Niets kan ontbreken aan een ware openbaarwording van God.  Al het goede is voor alle eeuwigheid tot uitdrukking gebracht, een onthouden is er niet. Een gevoel van onvolkomenheid staat dus in verband met het geloof, dat er een tekort is aan juiste uitdrukking. Het geneesmiddel dat dit geloof tegenspreekt, is te vinden in het feit, dat alle ideeën van God volkomen zijn en volledig tot uitdrukking gebracht. Als Christian Scientisten moeten wij ophouden telkens weer zonder na te denken uiting te geven aan het kwade, waarvan we toegeven, dat het een onwaar en voorbijgaand geloof is. Wij moeten de macht van een juiste bevestiging naar waarde schatten.

Allen, die getrouw liefde en vreugde hooghouden in plaats van zelfmedelijden, en heiligheid en leven in plaats van zonde en dood, zullen ondervinden, dat hun eigen van-God-gegeven volkomenheid te voorschijn komt in hun gedachten, hun woorden en daden. Zij laten in alles hun geboorterecht gelden en danken God voor het feit, dat dit steeds sterker tot uitdrukking gebracht wordt. Inzicht en trouw maken deel uit van ’s mensen volkomenheid.

zondag 7 november 2010

Upcoming chat, 9 november 2010

Harmony in marriage

Curt Wahlberg, C.S.B. and Melanie Wahlberg, C.S.
Tuesday, November 9, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EST
Frustrated by a spouse who just doesn't "get it"? Worried about financial troubles? Wondering if your spouse might be looking for someone else? If you'd like to discover how taking a spiritual approach to your marriage will lead to more happiness and satisfaction in your relationship, join this chat. Both the Wahlbergs are spiritual healers, who have helped others through prayer as well as having worked at building their own marriage. You'll find answers to your questions, inspiration, and a lively honesty about marital issues.

zaterdag 6 november 2010

Beschermd


Iedereen die Christian Science beoefent, hoort ervan overtuigd te zijn dat Christian Science niet alleen een exacte Wetenschap is die op grondwetten berust en door onveranderlijke regels wordt bestuurd, maar een goddelijke openbaring, die door het geestelijke waarnemingsvermogen wordt aanschouwd. Een steeds groter wordende belangstelling voor geestelijke ontplooiing, gepaard met ijver en rechtschapen gemoed, zijn in de leerling noodzakelijk en wij behoren allen leerlingen te zijn. Mrs. Eddy spreekt van de genezingsmacht van de discipelen, als ‘het gevolg van hun aangekweekt geestelijk begrip van de goddelijke Wetenschap, die hun Meester demonstreerde door de genezing van zieken en zondaars” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 271).
Het is opmerkelijk dat zij het woord “aangekweekt” gebruikt, want “kweken” betekent “door zorg, inspanning of studie verbeteren, koesteren”.

De Godheid omvat de mensheid en het is voor de mensheid een noodzaak de grote goedheid die de mens voor altijd in de oneindigheid van Liefde omsloten houdt, beschermd tegen alle leed, in het hart te voelen.
Wij moeten even wakker zijn voor de tegenwoordigheid van Liefde als Jesaja was, toen hij de belofte uitsprak “Want bergen zullen wijken, en heuvels wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.  . . . Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen.” (Jes. 54:10, 14)

vrijdag 5 november 2010

LiefhebbenOnze naaste lief te hebben op menselijke wijze is schijnbaar makkelijk, maar dit menselijk begrip van liefde is zo vol van onvolmaaktheden en sterfelijke opvattingen, dat de resultaten altijd onzeker zijn. Juist doordat menselijke liefde beweert werkelijk te zijn, zal zij vaak voor onze blik verborgen houden dat geestelijke en onpersoonlijke zin van liefde “geen kwaad denkt”.
De resultaten van menselijke liefde bewijzen echter, dat zij niet meer dan een nabootsing zijn. Onze naaste zal niet blijvend geholpen worden door enige uitdrukking van liefde, al is deze nog zo vriendelijke of gevoelvol, wanneer zij niet de weerspiegeling van de goddelijke Liefde is. De mens wordt geschaad door vleierij die door menselijke liefde wordt gevoed. 

Heeft Jezus dan geen menselijke genegenheid getoond?  De menselijke genegenheid die Jezus ons leerde, bevatte geen enkel element van zelfzuchtige ontroering of verlangen. Zij was in werkelijkheid de openbaarwording van de goddelijke Liefde. Alleen op deze wijze liefhebben en blijk geven van onzelfzuchtige genegenheid, is er zekerheid dat men het ware begrip van Liefde niet laat vervalsen of ontluisteren door persoonlijke drijfveer of door verlangen naar lof en gevlei.

Waar schijnbaar veel verwarring en disharmonie heerst is geestelijke liefde het meest nodig. In de woorden van Mrs. Eddy (Elementaire Goddelijke Wetenschap, blz. 9) lezen we hoe we de waarheid van haar woorden door getrouwheid kunnen bewijzen: “De geestelijke macht ener wetenschappelijke, juiste gedachte heeft menigmaal verouderde kwalen genezen zonder rechtstreeks daartoe aangewend te zijn, zonder een uitgesproken of zelfs een mentaal betoog.”

donderdag 4 november 2010

Verankerd


Via  tv, pers en andere digitale en sociale media wordt ons verteld dat de oude gang van zaken aan het veranderen is, dat de mensheid zich moet aanpassen, dat er in de veranderende maatschappij morele waarden verdwijnen, dat religieuze onverschilligheid de overhand krijgt, dat staatkundige en economische werelden wankelen. Als dit waar is, dan voorspelt dit niet veel goeds voor de jonge mannen en vrouwen die hun carrière nog moeten gaan opbouwen.

In Christian Science wordt geleerd dat het werkelijke heelal, het heelal van Gods schepping, geestelijk en geheel goed is, door onveranderlijke wetten bestuurd – het ene heelal, waarin al Gods kinderen door Zijn wet in hun rechtmatige werkzaamheid worden gehandhaafd; het ene heelal, waarin vrede, overvloed en veiligheid wonen. Wat doet het er toe, of de Christian Scientist een veranderende stoffelijke wereld om zich heen ziet? Zijn ware denken ligt in de eeuwigheid verankerd en hij kan met de Psalmist zingen:
“Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.” (Ps. 90:2)

De verstandige student in Christian Science  leert dat hij voor leiding en intelligentie niet afhankelijk is van kortzichtige menselijke meningen, maar van goddelijke wijsheid en intuïtief inzicht. Hij geeft daarom niet toe aan de neiging van vrees, want door zijn geestelijk inzicht en gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel bewijst hij dat hij alleen onderworpen is aan de ‘Koning der Koningen en Heere der Heeren.’
Voor al Gods kinderen wordt gezorgd volgens Zijn zegen brengende en onpartijdige wet, en dat in de werkelijkheid van het zijn alle ideeën in het scheppingsplan van Gemoed nuttig en nodig zijn.

woensdag 3 november 2010

Vraag van de week


Hoe bid je om innerlijke vrede te voelen? Hoe heeft dit gebed u vrede gebracht en u vrede doen ervaren in uw wereld?

(How do you pray to feel at peace within? How has this prayer brought peace to your experience/the world?)

dinsdag 2 november 2010

Hemelse bloemen


In zijn boek Mosses from an Old Manse schildert Nathaniel Hawthorne, in prachtige woorden de welriekende waterroos. Hij zegt: “Het is een raadsel, waaraan deze volmaakte bloem haar lieflijkheid en geur ontleent, zij, die wortelt in het zwarte slijk, waarop de rivier te slapen ligt … Zo zien wij ook in de wereld, hoe sommige mensen alleen datgene wat lelijk en slecht is in zich opnemen uit dezelfde sterfelijke omstandigheden, die het dagelijks leven van anderen voorzien van goede en heerlijke resultaten – de geur van de hemelse bloemen.”

Zo leren wij uit de woorden en omstandigheden van anderen, dat, ook al zou onze omgeving bekrompen, beperkt en ongunstig schijnen, waakzaamheid, mits met gerechtigheid vereenzelvigd, toch altijd overwinnaar blijft. Zoals de waterroos haar lieflijke bloemkroon naar het licht keert, opwaarts reikt en weg van het zwarte slijk, zo zullen ook zij, die zich door hun omgeving niet laten neerdrukken, hun gedachten tot hoge idealen opvoeren en ze afwenden van de duistere, stoffelijke geloofswijzen, die geen deel uitmaken van hun geestelijk wezen.

Talloze mensen hebben ook veel bereikt, al is van hun werk weinig bekend geworden. Zij hebben echter anderen, waarmee zij bij hun werkzaamheden in aanraking kwamen, bezield zoals een witte roos, wier geur ieder in haar omgeving bereikt, door haar lieflijkheid voor velen een bezieling is.

Christian Science stelt eenieder in staat zich gedachtelijk vrij te maken van belemmerende omstandigheden. De mens kan nooit van God gescheiden zijn, als het voor een zonnestraal mogelijk zou zijn van de zon afgescheiden te worden. Daarom kan de mens ook niet gescheiden worden van zijn mogelijkheden, omdat goddelijke eigenschappen en hoedanigheden even alomtegenwoordigheid zijn als God zelf.

maandag 1 november 2010

Hulpbronnen


Geestelijke intelligentie schenkt de ware idee om iedere onware voorstelling of opvatting te vervangen of te vernietigen. Geestelijke intelligentie is onmiddellijk tot onze beschikking; zij regeert en stelt de weg open voor alle groei, orde en regeling; zij brengt leven, macht en substantie tot uitdrukking en door haar wordt de Heilige Geest uitgestort over hen die er klaar voor zijn, hem te ontvangen. Geestelijke intelligentie is steeds werkzaam voor de noden van de reinen van hart, van hen die geestelijk gezind zijn.

De zogenaamde “crisis” heeft veel zakenmensen laten inzien, dat Christian Science hun de intelligentie en de scherpzinnigheid brengt, waardoor zij  in hun zaken situaties kunnen overwinnen, die voor menselijke krachten te zwaar schenen. In de goddelijke economie zijn er geen blokkades. Blokkeert er toch iets, dan is dit louter het gevolg van onwetendheid en God geeft ons de intelligentie om die belemmeringen uit de weg te ruimen.

Soms komt een Christian Scientist voor een toestand van  dwaling te staan, die hij schijnbaar niet kan beheersen. Vrees klopt aan de deur van zijn gedachten. Maar waarom zou hij bang zijn voor vrees? Is vrees niet toe te schrijven aan onwetendheid? De mensen vrezen datgene, wat schijnbaar schadelijk werkt, en buiten hun macht ligt, hetzij op lichamelijk, financieel, geestelijk of moreel gebied.

Laat de Christian Scientist zich bewust maken, dat hij al de grootse hulpbronnen van de oneindige wijsheid tot zijn beschikking heeft om het probleem op te lossen, en dan verdwijnt vrees, naarmate de juiste gedachte in zijn bewustzijn in werking treedt en hij wordt versterkt om alle onjuiste getuigenissen van de zinnen te weerleggen en te verwerpen, en het goddelijke feit van algemene harmonie tot uiting te brengen.
Dagelijks ondervindt hij dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor een “goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties” (Wetenschap en Gezondheid, pag. 285).

zaterdag 30 oktober 2010

Het goede


Het ‘goede’ is er “van den beginne”, daarom is ook geloof in het goede er “van den beginne”. Het kan nooit in kwaad verkeren of verkeerd worden geleid, want waar geloofsvertrouwen kent alleen datgene wat waar is.
Geloof in de alwerkzaamheid van het goede is een geestelijke eigenschap. Jezus had deze eigenschap zeer lief. Hij zei tot zijn discipelen: “Hebt geloof op God” en “Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, … indien gij deze berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen, het zoude geschieden.”  (Matt. 21: 21) Dit was duidelijk een waarschuwing van Jezus tegen twijfel.

Christian Science zegt tot ieder van ons: “Waar is uw geloof?” En het geeft het juiste antwoord: Geloof is in het goede verankerd. Geloof schaart zich aan de zijde van het éne leven, de éne gezondheid, gerechtigheid en liefde. Geloof is een machtig zoeklicht dat de macht van het goede opspoort; dat reeds een belofte ziet, wanneer de beperkte zin nog wanhoop vindt; dat de overwinning ziet, wanneer de twijfel voor een nederlaag vreest. Geloof brengt die eigenschap, idee of gedachte aan het licht die we nodig hebben om de oplossing van elk probleem te voltooien. Het is een eigenschap, die over het hele pad van het ware denken zijn licht werpt. De lamp van het geloof verbant de nacht van de twijfel. Licht is macht en Christian Scientisten zijn lichtdragers.

“Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis.”  (1Thess. 5:5) De weg omhoog met geloofsvertrouwen gevolgd, leidt tot geestelijk begrijpen. Wat betekent de weg omhoog anders, dan dat men over de nietsheid van het kwaad heen komt, met een onblusbaar geloof in de alheid van het goede?

dinsdag 26 oktober 2010

Werk


Als wij het leven van Jezus bestuderen, zoals dat in de vier Evangeliën wordt beschreven, komen wij onder de indruk van het feit, dat de vestiging van de ware heerschappij hem bezig hield, de heerschappij van het goddelijk Beginsel. Hij begreep de niet te weerhouden Waarheid en dat inzicht paste hij zorgvuldig toe op de vestiging  van het koninkrijk der hemelen op aarde.

Hij kon met overtuiging zeggen: “Ziet toe, wordt niet verschrikt”. Zijn streven was er op gericht, het sluimerende bewustzijn wakker te schudden voor de erkenning, dat de nu aanwezige en nooit eindigende heerschappij van het goddelijk Beginsel, de enige werkelijke heerschappij is. En Christian Scientisten hebben het grote voorrecht, deze ware heerschappij te helpen vestigen, in overeenstemming met de woorden en werken van Christus Jezus. Wij lezen niet, dat Jezus rondging en de misbruiken van het Romeinse Rijk besprak of de onrechtvaardigheden betreurde, die de mensen bij de uitvoering van de wet begingen. 
Zijn werk was, gehoorzaamheid aan de wet van God te gronden en aan de mensheid te bewijzen, dat de valse wet en de valse profeten tot zwijgen worden gebracht, als Gods wet wordt begrepen, zoals in de muziek de tonen van de ware harmonie de tegengestelde wanklanken oplost.

Christian Science brengt in het menselijk leven de gezonde en mooie eigenschappen van mensenliefde, goede wil, onzelfzuchtigheid en rechtvaardigheid aan het licht; het stelt de mensen in staat, deze grootse eigenschappen lief te hebben en zowel in belangrijke, als in de kleine gebeurtenissen van hun leven toe te passen.

Verlangen


Disharmonie en alle toestanden en omstandigheden van het sterfelijk bestaan, worden alleen overwonnen door het begrijpen, dat verkeerd denken niet voorkomt in volmaaktheid. Omdat de onvolmaakte gedachten onbekend zijn aan God, die de volmaakte Geest is.

Waar het verlangen van de Christian Scientist in de eerst plaats naar uit moet gaan, is “dat Gemoed te bezitten, hetwelk ook in Christus Jezus was”, en de Gulden Regel te gehoorzamen.
De vurige wens van de scientist gaat uit naar geestelijk begrijpen, naar het geestelijk bewustzijn, dat de hemel op aarde openbaart. De wondervolle belofte in Lukas gegeven, spreekt de vervulling uit van dit verlangen: “Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.”

Elke aardse pelgrim moet in zijn gedachte een vooraanstaande plaats geven aan het verlangen om het bevel van onze Meester te gehoorzamen en “eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid” te zoeken.
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift en andere door Christian Science geautoriseerde literatuur biedt eenieder de mogelijkheid, het door God verleende, geestelijke bewustzijn te bestuderen, dat ons in staat stelt te bidden: “Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

zondag 24 oktober 2010

Vraag van de week

Hoe hebben uw gebeden degenen ondersteund die hun huis verloren door gedwongen verkoop, overstroming, brand, enz.?zondag 17 oktober 2010

Gedachten


Op blz. 10 van The People’s idea of God lezen wij het volgende: “Wij hebben ons lichaam in ons bezit en maken het harmonisch of onharmonisch overeenkomstig de gedachtebeelden die er zich op afspiegelen.” Dit duidt erop dat ons lichaam beheerst wordt door ons denken. Het stoffelijk lichaam kan uit zichzelf niet lijden, niet ziek, onharmonisch, misvormd, werkeloos of onvolmaakt zijn. Wanneer zulke toestanden zich schijnbaar voordoen, ligt het geneesmiddel in het verbeteren van onze gedachten en het uitwissen van de verkeerde beelden die zich op het lichaam afspiegelen. *

Bezorgdheid, tobberij, ontmoediging, vrees, ongeduld, prikkelbaarheid, wrok, wraak, haat, oneerlijkheid, zinnelijkheid en hebzucht zijn sombere beelden van het “bedenken des vleses”, die zo wij ze binnenlaten, ons denken zullen verwarren. Verkeerde gedachten kunnen zich op het lichaam uiten als pijn, ziekte, en disharmonie. Daarom is het belangrijk dat wij over ons denken waken en dat we goede, liefdevolle, blije, zuivere en mooie gedachten koesteren. Wanneer Christus, Waarheid, met ons is, worden wij geleid, beschermd en bestuurd bij al wat we doen. Als wij dan “in de dingen” van onze Vader zijn, worden wij in staat gesteld hulp, succes en zegening te brengen aan iedereen met wie we in aanraking komen.

Christian Science maakt de geestelijke wet voor allen bereikbaar en stelt een ieder in staat zijn rechtmatig erfdeel van gezondheid, harmonie, geluk, vrijheid, heerschappij, volmaaktheid en onsterfelijkheid tot uitdrukking te brengen.

* (To change the picture you must change the thought that produces the picture.)

zaterdag 16 oktober 2010

Afhankelijk


God is de bron van al het goede, van voorziening en leven. Mrs. Eddy zegt in Terugblik en Inblik, blz. 28: “Ons vertrouwen op stoffelijke dingen moet omgezet worden in een waarnemen van en zich verlaten op geestelijke dingen.”

Hoe vaak voelt iemand zich verantwoordelijk voor een ander! Wanneer je de problemen tegen het licht van Christian Science opnieuw overdenkt, dan zul je zien dat er alleen een “veronderstelling” in ere is gehouden – dat je verantwoordelijk bent voor anderen terwijl al die tijd Liefde ervoor verantwoordelijk was om voor hen en allen zorg te dragen.
Het is een opluchting te weten, dat goddelijke Liefde voor allen verantwoordelijk is en dat wij dus onze lasten aan de voeten van Liefde neerleggen en ‘een danklied’ mogen aanheffen. Liefde doet alle dingen volmaakt, oneindig beter dan tobbende, menselijke gedachte ooit zou kunnen hopen of verwachten het te doen.

Wanneer de sterfelijke protesten van vrees en twijfel tot zwijgen zijn gebracht, wordt de stem van de liefdevolle Vader-Moeder God gehoord, die tot Zijn kroost zegt: “Heden heb ik u gegenereerd.” De bemoediging die in deze verzekering ligt, richt de gebogenen op tot het besef, dat hun plaats in het Koninkrijk des Vaders is. Begrijpen dat al Gods kinderen of ideeën alleen afhankelijk zijn van God en beseffen dat iedere idee een begrip van bestendigheid, van onvergankelijke substantie en van het onveranderlijke zijn bezit, waarin geen achteruitgang of schommeling is, wordt ervaren in het dagelijks leven.
De geestelijke zin die iets van deze werkelijkheid ziet, staat onwrikbaar en wijkt niet voor ogenschijnlijkheid van de zogenaamde stoffelijke zinnen. De mens is zich hier en nu bewust, dat geestelijk in zijn levensonderhoud genoegzaam is voorzien, want hij is “in alle eeuwigheid identiek met datgene wat in het eeuwig Gemoed woont.”

vrijdag 15 oktober 2010

Toepassing van Christian Science


Mrs. Eddy zegt op blz. 123 van Wetenschap en Gezondheid: “De goddelijke Wetenschap die boven stoffelijke theorieën uitgaat, sluit de stof uit, lost dingen in gedachten op en vervangt de voorwerpen van de stoffelijke zin door geestelijke ideeën.”
Kijkt men op deze manier  voortdurend en met volharding naar de geestelijke schepping, dan geeft dit kracht en bezieling en dan wordt het denken uitgetild boven de beperkingen van het geloven aan stof, en de onbegrensde overvoed van Gemoed wordt geopenbaard.

Jacobus heeft ons een voorbeeld van geduld of lijdzaamheid gegeven in zijn woorden:
“Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn en geheel oprecht, in geen ding nalatig.
Dit zijn woorden van wijsheid, en zijn geheel toepasbaar op al onze dagelijkse werkzaamheden.
Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings blz. 340: “De levens van grote mannen en vrouwen zijn wonderen van geduld en volharding” En op blz. 215 zegt zij: “Christian Science vraagt orde en Waarheid.”

De serieuze Christian Scientist is altijd bereidwillig om te leren en zoekt vurig naar de waarheid. Door dit zoeken stijgt hij tot nieuwe hoogten van geestelijke kracht. Dit kan hem op onbetreden paden voeren of het kan hem in zijn eigen beroep op een hoger of breder plan brengen. In beide gevallen weet de Christian Scientist, dat het ware succes niet ligt in wat in een mensenleven zichtbaar is, maar in het zoeken, vinden, een beroep doen op en gebruiken van de onuitputtelijke ideeën van Gemoed.
Christian Science heeft praktische waarde, die wij gaan inzien door de rustige en gelijkmatige ontplooiing van de wetten van God en door haar toepassing in ons dagelijks leven.

donderdag 14 oktober 2010

Rusten in WaarheidHet begrijpen van God en van de relatie van de mens tot Hem is de ware rust. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 218): “Het bewustzijn van Waarheid verkwikt ons meer dan uren van slaap in onbewustheid.” Het is een heerlijk voorrecht deze waarheid te mogen bewijzen!

Het werk van God is volbracht en alles wat de mens te doen staat is de volledigheid, schoonheid en eenheid van Gods schepping weerspiegelen, en dat is rustig en krachtgevend.
Jezus gaf zelf ook deze les toen hij tegen zijn discipelen zei: “Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.” Het is alsof hij had gezegd: Komt, denkt zoals ik; laat uw stoffelijke voorstellingen los; geef uw stoffelijk begrip van het ik op, en vindt rust in de wetenschap dat Gods werk is volbracht en dat gij het slechts hebt te weerspiegelen.

Een goed begin om vermoeidheid te overwinnen is, te weigeren de werkelijkheid ervan aan te nemen, hetzij in ons denken, hetzij in onze gesprekken. Is het niet veel beter te zeggen: “Ik rust in Waarheid” dan te zeggen “Ik ben moe”. Datgene wat redenen aanvoert voor vermoeidheid, is inderdaad het sterfelijk gemoed. De sterfelijke gedachten maken, dat iemand zich voorstelt moe te zijn. Tobben, vrees, persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, afgunst, jaloersheid en behoefte aan menselijke goedkeuring of toejuiching maken moe. Vertrouwen, vreugde en levenskracht zijn geestelijke hoedanigheden, waardoor men ware rust verkrijgt.
Velen bewijzen de waarheid van de woorden in de Heilige Schrift “Uwe sterkte [zal zijn] gelijk uwe dagen.”

woensdag 13 oktober 2010

Wordle

dinsdag 12 oktober 2010

Het nu


In The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 12) verklaart Mrs. Eddy:
“Wij hebben geen verleden en geen toekomst, wij bezitten alleen het nu. Gaat het betrouwbare nu, bij spreken of handelen achteloos verloren, dan keert het niet weer terug.”
Is het wel 'verleden' als de Scientist het een plaats geeft in zijn tegenwoordig denken?
Berouw en verbetering zijn zeer zeker nodig en men komt langs wetenschappelijke weg tot beide door de eeuwigheid van het goede te erkennen, waarvan Gods beeld zonder ophouden getuigt. Het kwaad heeft in werkelijkheid geen geschiedenis.
Te geloven dat er inderdaad ooit kwaad in het verleden is geweest, is geen teken van volkomen trouw aan de eeuwigheid van het goede. Het is geen wetenschappelijke levenshouding. In het oneindige Gemoed zijn er geen loketjes voor sombere, verzegelde of onverzegelde herinneringen. In de eeuwige Liefde kent men geen vrees of vijandschap. In het eeuwige goede is er geen tijdelijk kwaad. In het goddelijk Beginsel bestaat er geen verkeerd begrip, dat goed gemaakt moet worden. In het volmaakte Gemoed is geen enkel dwaalgeloof. Bovendien is de mens naar Gods beeld nooit onbewust van zijn erfdeel gemaakt en heeft hij dit nooit kunnen vergeten. Zijn geestelijke zinnen onderscheiden het eeuwige goede. Deze bovenzinlijke feiten zijn praktisch voor ons naarmate wij ze in ons denken opnemen en ons verlangend overgeven aan de hervormende macht van het Gemoed.

maandag 11 oktober 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden toen je met pijn geconfronteerd werd?

woensdag 6 oktober 2010

Vraag het aan God

Ask God to give thee skill
In comfort’s art:
That thou may’st consecrated be
And set apart
Unto a life of sympathy.
For heavy is the weight of ill
In every heart;
And comforters are needed much
Of Christlike touch.
- A. E. HAMILTON

Uit: Terugblik en Inblik, pag. 95