zondag 6 december 2009

Vertrouwen in God

Door zijn vertrouwen in God werd Abraham ertoe geleid zijn dienstknecht naar zijn vroegere land te sturen om daar een vrouw voor zijn zoon Izaäk te vinden. De dienstknecht was kennelijk eerst hoogst verbaasd over dit ongewone verzoek, maar hij ging gehoorzaam op weg. Nadat hij door Gods leiding het meisje gevonden had, vertelde de knecht aan haar familie wat Abraham hem opgedragen had: "En hij zeide tot mij: De Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat gij voor mijn zoon een vrouw neemt uit mijn geslacht en uit mijn vaders huis" (Gen. 24:40). Het hele vierentwintigste hoofdstuk gaat over dit interessante verhaal. Al zou men heden ten dage niet meer zo te werk gaan als toen, toch is de les om op God te vertrouwen bij alles wat men doet, voor alle tijden van toepassing.

Geen opmerkingen: