dinsdag 22 december 2009

Wedergeboorte

Geestelijke wedergeboorte is een eerste vereiste voor goddelijke genezing. Deze genezing is het resultaat van een heilig, verheven begrip dat men heeft van de volmaaktheid van God en van Zijn schepping, de mens en het heelal. Christus Jezus heeft gezegd (Matt. 6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegeworpen."
Christian Science leert, dat het gebed, wil het zijn volle uitwerking hebben, moet worden ingegeven door een onzelfzuchtige liefde voor het geestelijk goede. Een gebed dat niet dieper gaat dan een persoonlijk zelfbesef zal geen genezing brengen. Als wij er in slagen ons bij geestelijke waarden te bepalen, zullen de andere dingen, zoals vrede en de gezondheid van gemoed en lichaam, ons zeker worden toegeworpen.

maandag 21 december 2009

Universele harmonie

Toen Mrs. Eddy gevraagd werd, hoe zij Christian Science zou willen omschrijven, antwoordde zij: "Als de wet van God, de wet van het goede, die het goddelijk Beginsel en het bestier van de universele harmonie vertolkt en aan het licht brengt" (Elementaire Goddelijke Wetenschap, blz. 1).
Geest, God, kan voor sommigen misschien abstract schijnen, omdat het oog Geest niet kan zien. Maar de ogen zien de wind ook niet. Toch brengt voor iemand, die in een zeilboot door een windstilte is overvallen en overgeleverd is aan stromingen en het getij, het geringste zuchtje wind, al is het ook onzichtbaar, hoop en sterkt het 't vertrouwen.
Zo ook weet men van het bestaan van God af door de uitwerking van zijn ongeziene tegenwoordigheid op het gemoed en de harten van de mensen.

zondag 20 december 2009

Geven

Wat geeft God? Hij geeft van zijn eigen wezen. Daar de mens alles heeft wat Liefde geeft, heeft hij al de hoedanigheden en ideeën van God, en omdat hij God weerspiegelt, weerspiegelt hij ook de activiteit van het geven. De mens geeft doordat hij Gods volledige uitdrukking is. En hij geeft van het onuitputtelijke goede dat de substantie van zijn wezen is. De mens geeft intelligentie, wijsheid, liefde en hij brengt deze hoedanigheden voortdurend tot uitdrukking.
Hoe verwerft de Christian Scientist deze aard van geven? Naarmate hij leert de hoedanigheden van Liefde tot uitdrukking te brengen, geeft hij vanzelfsprekend. Een werkelijk intelligent of wijs mens weet, hoe hij in een anders nood kan voorzien op de wijze die de meeste bevrediging zal geven aan de persoon, die in nood verkeert. Daarom zal een ieder, die de hoedanigheden van het gevende wezen van God verwerft en in praktijk brengt, spoedig bemerken, dat hij spontaan geeft, zoals deze hoedanigheden dat vereisen.
Een mens die deze hoedanigheden weerspiegelt, doet goed en denkt er dan niet verder over. En dit is de juiste wijze van geven, rustig, in stilte, zonder enige ophef of moeite.

zaterdag 19 december 2009

Groot belang

Om aan hedendaagse wereldproblemen het hoofd te bieden wordt waakzaamheid, moed en gehoorzaamheid aan Waarheid vereist. Temidden van de opwindende krantenkoppen van deze tijd is er geen nieuws dat van groter belang is dan het Christendom, dat onze Meester onderwees en in toepassing bracht. In een eeuw van politieke tirannie en kerkelijk despotisme, van beroering, onrust, haat kwam Christus Jezus prediken dat het koninkrijk Gods nabij is. Hij oefende een gezag uit, dat door de macht van het materialisme niet geëvenaard of weerstaan kon worden.
In onze eeuw wijken stoffelijke beperkingen voor de vrijheid-schenkende macht van God, de oneindige Geest. De mensheid roept luid om vrijheid. Volkeren schreeuwen om vrijheid; naties worden geboren; de slagbomen van tijd en ruimte brokkelen af. Het koninkrijk Gods is op komst.
De individuele Christian Scientist vervult slechts dan zijn belangrijke taak, wanneer zijn geestelijk begrip groeit en hij er steeds op bedacht is de onweerstaanbaarheid van Gods macht te demonstreren.

vrijdag 18 december 2009

Bron

De zon is de centrale bron van het licht en warmte. De zon wordt dikwijls als symbool voor God gebruikt. De schrijvers van de Bijbel deden dat bijvoorbeeld. Deze symboliek helpt ons beter te zien hoe God, Geest, de ware bron en het centrum is van het bestaan van de mens. De intelligentie en liefde die van het goddelijk Gemoed, God, uitstromen, kunnen vergeleken worden met de uitstraling van licht en warmte van de zon. God is de scheppende macht die de mens het aanzijn geeft en hem de goddelijke natuur tot uitdrukking doet brengen. God is de bron van liefde en geeft in overvloed; God is de bron van intelligentie en vormt en bestuurt de mens naar Zijn beeld en gelijkenis; Hij is de bron van alle ware genezingsmacht. De bron is zuiver geestelijk, niet stoffelijk. In feite is het de macht van God, het goddelijk Leven, dat het heelal samenstelt en handhaaft.

dinsdag 15 december 2009

Vraag van de week

Wanneer er spanningen ontstaan binnen de familie, hoe vind je dan verzoening en een gemeenschappelijke basis?

(When tensions rise within family, how do you find reconciliation and common ground?)

zaterdag 12 december 2009

Geestelijk begrip

In elke ervaring, hetzij groot of klein, is het altijd ons werk het geestelijk begrip te zoeken en te verwerven. En het geestelijk begrip wordt altijd gevonden in de hoedanigheden van God, die de waarheden openbaren betreffende de mens, het gezin, het tehuis, zaken, kerk, gemeente, volk en wereld - en zelfs omtrent sneeuwruimen. Zo zou bijvoorbeeld het geestelijk begrip van hart ten dele gevonden worden in de volgende hoedanigheden: onuitputtelijke kracht, harmonie, bestendigheid en onfeilbare werkzaamheid. En het juiste begrip van zaken in geestelijke samenwerking, inschikkelijkheid, harmonische ontplooiing en onbeperkte vooruitgang.
De geestelijke idee van God is de Christus, de Verlosser van de wereld. De Christus heft de mens op tot het eeuwige licht van de hemel van Ziel.

vrijdag 11 december 2009

Geestelijke Liefde

Er is slechts een soort liefde en dat is de liefde van Liefde, of Gods liefde. Onder menselijke liefde wordt gewoonlijk verstaan de genegenheid van de ene persoon voor de ander, en die gaat soms samen met heerszucht, de neiging om beslag op iemand te leggen of zelfzucht. Daarentegen komt geestelijke liefde tot uiting wanneer wij, door de studie van Christian Science, God leren begrijpen als Liefde en de mens als Zijn beeld en gelijkenis, die de goddelijke Liefde weerspiegelt. Met dit begrip zullen wij een verkeerde karaktertrek afleggen, zoals bijvoorbeeld kritiek, tegenzin, haat of jaloezie tegenover onze medemensen en zullen wij zuivere liefde tot uiting brengen in praktische menselijke daden van vriendelijkheid en hulpvaardigheid. Zo gaan de volgende woorden uit Wetenschap en Gezondheid door Mrs. Eddy in vervulling (blz. 17): "En Liefde wordt weerspiegeld in liefde."

donderdag 10 december 2009

Jeugdigheid

Veel volwassenen ervaren, dat de dagen en maanden niet genoeg tijd geven om ook maar een klein gedeelte tot stand te brengen, van wat zij verlangen te doen. En toch is wat zij missen niet tijd. Wat zij nodig hebben is niet een terugkeer tot hun eigen jongere jaren, maar het aanvaarden van deze eigenschap van de jeugd - het gevoel, niet aan tijd gebonden te zijn.
Wij zouden even spontaan zijn als een kind wanneer wij even onbevreesd waren als een kind. De uitingen van onbevreesdheid, zoals liefde, vertrouwen, vriendelijkheid, edelmoedigheid, ontvankelijkheid, levenskracht, veerkracht, bestaan alle zonder inachtneming van tijd. Denk ook eens aan openhartigheid, durf, beslistheid, plooibaarheid en gratie! Deze hoedanigheden zijn niet tot enige leeftijd of omstandigheid beperkt.
Zij zijn "de eenvoudigheid die in Christus is" (2 Kor. 11:3) en die voor iedereen beschikbaar is.

woensdag 9 december 2009

Het Leerboek

Van begin tot einde is het leerboek van Christian Science, Wetenschap en gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift stevig gegrondvest op de leer van de Bijbel. Ja, het boek staat vol aanhalingen zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Het legt speciaal de nadruk op de Bijbelboodschap betreffende de geestelijke aard van God en Zijn schepping, en toont ons hoe wij gebruik kunnen maken van de goddelijke wet van volmaaktheid. Zoals deze eenentwintigste eeuw vereist, legt het boek de nadruk op bewijzen. Het vraagt ons om geheel in overeenstemming met de openbaring van Gods alheid te denken en te leven en zijn wet in ons leven in werking te stellen.
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vinden wij aanhoudend verklaringen van Gods oneindigheid - Zijn almacht, alomtegenwoordigheid en allesomvattende intelligentie. "Ik ben God en niemand meer" (Jes. 45:25). "Vervul ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere" (Jer. 23:24). "De Heere, de almachtige God, heeft als koning geheerst (Openbaring 19:6). En zo verder. God is alles in alles. God is alomtegenwoordigheid, almacht en intelligentie. Er is niemand dan Hij alleen.
Het boek laat zien hoe wij door volledig vertrouwen te stellen in de openbaring van Gods alomtegewoordigheid en almacht, onze gedachten in overeenstemming brengen met de goddelijke Waarheid. En deze gehoorzaamheid resulteert in genezing.

dinsdag 8 december 2009

Leiding

Het is spreekwoordelijk dat een voorwerp dat in beweging is beter op besturing reageert dan een voorwerp dat in rust is. Wanneer wij in twijfel zijn, welke stap wij moeten nemen, moeten wij er op bedacht zijn om aan argumenten van besluiteloosheid en van voorgevoelens het zwijgen op te leggen met de krachtige erkenning van het almachtig bestuur van Gemoed. Dan wordt de gedachte ontvankelijk voor de intuïtieve leiding die door de profeet in de volgende stellige verklaring wordt beschreven (Jes. 30:21): "En uw oren zullen horen het woord van hem, die achter u is, zeggende: Dit is de weg; wandelt daarin, als gij zoudt afwijken ter rechter- of ter linkerhand."
In Wetenschap en Gezondheid vinden wij de lieflijke verzekering (blz. 254): "Wanneer wij geduldig God verbeiden en in gerechtigheid Waarheid zoeken, wijst Hij ons de weg."

maandag 7 december 2009

Gezicht van Liefde

Zijn wij zelfzuchtig, haatdragend, zondig? Liefde hervormt ons. Gaan wij onder leed gebukt?
Laten we ons dan wenden tot de alomvattende armen van de goddelijke Liefde, wier liefelijke aanwezigheid tederheid paart aan kracht. Zij die wij liefhebben kunnen uit onze gezichtskring verdwijnen, maar ze blijven ten volle in het gezicht van Liefde, onze Vader-Moeder, en zijn vrij, worden gesteund en beschermd door de eeuwigdurende werking van Liefde.
De vertroostende werking van Liefde zal de leegte vullen met Liefde's eigen rustige vreugde en met vrede, die alle verstand te boven gaat.
Er bestaat geen macht, die de werking van Liefde kan loochenen, verstoren, beperken, tegenhouden of tot stilstand kan brengen. Voor Liefde bestaat er geen tegenstand. Liefde is oppermachtig. Liefde is God.

zondag 6 december 2009

Vertrouwen in God

Door zijn vertrouwen in God werd Abraham ertoe geleid zijn dienstknecht naar zijn vroegere land te sturen om daar een vrouw voor zijn zoon Izaäk te vinden. De dienstknecht was kennelijk eerst hoogst verbaasd over dit ongewone verzoek, maar hij ging gehoorzaam op weg. Nadat hij door Gods leiding het meisje gevonden had, vertelde de knecht aan haar familie wat Abraham hem opgedragen had: "En hij zeide tot mij: De Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat gij voor mijn zoon een vrouw neemt uit mijn geslacht en uit mijn vaders huis" (Gen. 24:40). Het hele vierentwintigste hoofdstuk gaat over dit interessante verhaal. Al zou men heden ten dage niet meer zo te werk gaan als toen, toch is de les om op God te vertrouwen bij alles wat men doet, voor alle tijden van toepassing.

zaterdag 5 december 2009

Liefde zegent

De regen valt "over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen"; de zon schijnt evengoed op de groene weiden als op de woestijn, die er schijnbaar geen nut van trekt en er wordt ons gezegd, dat "God geen aannemer des persoons is." Zo zegent de liefde, die de goddelijke Liefde het meest nabijkomt, - "het hoogste goed in de wereld" - wanneer zij in de harten van de mensen woont, niet alleen degenen die ons het naast staan en ons dierbaar zijn, maar iedereen en alles, waar onze gedachten naar uitgaan.
Wat ook onze zonden, ons verdriet of onze fouten mogen zijn, Liefde met haar oneindige wet werpt ze uit in de duisternis, de nietsheid van vergetelheid, en bekleedt ons met het stralende kleed van reinheid, gezondheid en volmaaktheid.

vrijdag 4 december 2009

Stilte

Vaak hoort men spreken over de behoefte aan gezelschap en over de ellende van eenzaamheid, maar er wordt weinig gedacht of gezegd over de schoonheid van het alleen-zijn en over hoe belangrijk alleen-zijn is, voor de geestelijke ontwikkeling van ieder mens. Zolang wij luid roepen om het gezelschap van onze medemensen kunnen wij de 'stille zachte stem' niet horen; want God spreekt tot ons zoals Hij tot Elia sprak: in "een klank van zachte stilte".
Ieder van ons vindt in het diepst van zijn wezen het koninkrijk der hemelen en "het is de bedoeling van de goddelijke Liefde om het begrijpen en het koninkrijk Gods - het rijk van harmonie, dat reeds binnen ons is - weer op te wekken", schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings blz. 154.
Wanneer wij ons Gods aanwezigheid bewust worden, dan zal deze zelfs tastbaarder blijken dan de aanwezigheid van welke vriend of vriendin ook, een goddelijke aanwezigheid waarin wij leven, ons bewegen en ademenen en waarvan de luide roep der zinnen ons voortdurend tracht te beroven.
Christus zegt thans meer dan ooit tevoren tot ons: "Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig", een plaats waar wij kunnen leren rusten in het bewustzijn van Gods alheid en alomtegenwoordigheid.

donderdag 3 december 2009

Activist

Als we een duidelijk begrip van onze ware, onvergankelijke identiteit verkregen hebben, groeit het verlangen in ons dit begrip nog verder te ontwikkelen door onze naaste te helpen en de samenleving te verbeteren.
Jezus was een activist. Hij trok zich niet terug uit de wereld om in zijn eentje de begrenzingen van de stof te overwinnen en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hij gebruikte zijn begrip in het dagelijkse leven om de mensen te genezen en een betere maatschappij tot stand te brengen. Wel trok hij zich vaak terug op een berg en bracht dan een hele nacht door in gemeenschap met God. Maar hij keerde altijd weer terug tot de mensen om hen te onderwijzen en te genezen. Hij zei ook nooit tegen zijn leerlingen dat ze als kluizenaars moesten leven. Integendeel! "Gaat henen in de gehele wereld," gebood hij hen, "predikt het Evangelie (de blijde boodschap) aan alle creaturen." "Geneest de kranken." (Markus 16:15; Mattheus 10:8). In dit opzicht was ook Mrs. Eddy een activiste.

woensdag 2 december 2009

Gods tempel

Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat "Gij Gods tempel zijt en de Geest God in ulieden woont"? Ongetwijfeld moet hij aan meer gedacht hebben dan aan ons fysiek lichaam alleen. Hij spreekt stellig over ons bewustzijn. Geestelijk bewustzijn is waarlijk een tempel omdat het een heilige plaats is, een heiligdom, een plaats waar de Christus, Gods tegenwoordigheid, aanwezig is. Ons bewustzijn is een plaats waar God verheerlijkt wordt met dankzegging en vreugde, een plaats die geheiligd wordt door gebed en verering, een plaats die door Liefde omvat wordt.
Wanneer we weten dat onze ware identiteit de tempel God is, dan is er geen plaats over voor de duisternis van vrees, maar alleen voor het licht van de Christus. In onze tempel is geen ziekte of pijn, maar alleen de gezondheid en het welzijn van de Christus. Ook is er in die tempel geen ontmoediging en mislukking te vinden, maar alleen de bezieling en de steun van de Christus.
Laten we onszelf dikwijls in herinnering brengen: "Ik ben Gods tempel en de Geest Gods woont in mij. Het licht van de Christus schijnt door mij heen."

dinsdag 1 december 2009

Wetenschap

De leer van Jezus over de volkomen geestelijkheid van de mens was niet alleen maar een theorie. Die leer was gegrond op een aantal wezenlijke feiten, die hij als wetten beschouwde en die zich ook onderling als wetten verhouden. Op die grondslag gaf hij de bewijzen dat zijn stellingen over God en de mens waar zijn. Zo'n verzameling van bewezen wetten noemen wij wetenschap. Daarom noemde Mrs. Eddy haar ontdekking, die gebaseerd is op de leer van Christus Jezus, "Christian Science".