maandag 30 november 2009

Verleiding

We moeten bedenken dat er in de tijd van Jezus van Nazareth grote problemen bestonden, zoals politieke onzekerheid, oorlogsdreiging en binnenlandse onrust. Er was altijd voedselgebrek. Sommige oude politieke instellingen hadden hun betekenis verloren. Kort gezegd het was een periode soortgelijk aan die waarin we thans leven, tenminste als men kijkt naar de noodzaak om voor deze fundamentele sociale problemen een oplossing te vinden. Lukas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond aldus: "En nadat de duivel hem geleid had op een hogen berg, toonde hij hem als de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en heerlijkheid dier koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen (Luk. 4:5-8).
De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus' antwoord omgekeerd en daarmee opende hij een heel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid.

Geen opmerkingen: