dinsdag 14 juli 2009

Goddelijke Liefde

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift verklaart Mrs. Eddy (blz. 1): "Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God - een geestelijk begrijpen van Hem, een ont-zelfde liefde."
Iemand die voor het eerst van Christian Science hoorde, vond het moeilijk om de nieuwe opvatting omtrent geloof, die deze Wetenschap ons leert, te begrijpen. Hij had vroeger zijn eigen uitleg gevormd en voor hem was geloof: iets als waar aanvaarden zonder begrijpen of bewijs.
Toch was hij met deze opvatting van geloof niet tevreden, toen een lid van zijn gezin door Christian Science werd genezen van een ziekte, welke in het algemeen als ongeneeslijk wordt beschouwd. Hij realiseerde zich dat de demonstratie van genezing brengend geloof, waarvan hij getuige was geweest, haar oorsprong moest hebben gehad in iets hogers dan het louter aannemen van de waarheid.
De man overdacht de volgende woorden van een bekend gezang:
Geloof is niet des mensen werk,
Het wordt door God gegeven;
Bidt dat Hij uw geloof vermeer'
En 't wekt tot kracht en leven.

Hij zag in, dat onvoorwaardelijk geloof een gave Gods is, het verschijnen van het goddelijke in het menselijk bewustzijn. Dit geloof wordt geopenbaard in onzelfzuchtige liefde, een liefde die de weerspiegeling is van God, de goddelijke Liefde.

Geen opmerkingen: