woensdag 15 juli 2009

Plan van God

Toen Job zich bewust werd van het wezen, de macht en de tegenwoordigheid van God, zei hij (Job 42:2): "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden."
Wanneer wij nieuwe verantwoordelijkheden op ons moeten nemen, wanneer er nieuwe eisen aan ons worden gesteld, nieuwe kansen zich voordoen en wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, moeten wij ons in de eerste plaats afkeren van de stoffelijke zin der dingen om na te denken, stil te staan en ootmoedig proberen het plan van God te zien.
Belangrijk is het, dat we ons volledig aan Gods plan overgeven. Wellicht heeft Hij voor ons iets te doen, dat nooit bij ons was opgekomen.
Plannen die in overeenstemming met Waarheid en Liefde zijn gemaakt hebben een ordelijk verloop. Zij staan boven het peil van hebzucht en persoonlijk vooroordeel. Laten we ernstig bidden: "Niet mijn wil, maar de uwe geschiede." (Luc. 22:42)
Plannen die van God uitgaan, zijn intelligent, want zij hebben hun oorsprong in de ene intelligentie, God. Waarachtig succes, op intelligentie gebaseerd, is een ieder tot zegen, maar desillusie is de nasleep van plannen, die afkomstig van onszelf, niet van God, zijn. De beweegredenen moeten juist zijn en de werkwijze moet vrij zijn van eigenzinnigheid.

dinsdag 14 juli 2009

Goddelijke Liefde

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift verklaart Mrs. Eddy (blz. 1): "Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God - een geestelijk begrijpen van Hem, een ont-zelfde liefde."
Iemand die voor het eerst van Christian Science hoorde, vond het moeilijk om de nieuwe opvatting omtrent geloof, die deze Wetenschap ons leert, te begrijpen. Hij had vroeger zijn eigen uitleg gevormd en voor hem was geloof: iets als waar aanvaarden zonder begrijpen of bewijs.
Toch was hij met deze opvatting van geloof niet tevreden, toen een lid van zijn gezin door Christian Science werd genezen van een ziekte, welke in het algemeen als ongeneeslijk wordt beschouwd. Hij realiseerde zich dat de demonstratie van genezing brengend geloof, waarvan hij getuige was geweest, haar oorsprong moest hebben gehad in iets hogers dan het louter aannemen van de waarheid.
De man overdacht de volgende woorden van een bekend gezang:
Geloof is niet des mensen werk,
Het wordt door God gegeven;
Bidt dat Hij uw geloof vermeer'
En 't wekt tot kracht en leven.

Hij zag in, dat onvoorwaardelijk geloof een gave Gods is, het verschijnen van het goddelijke in het menselijk bewustzijn. Dit geloof wordt geopenbaard in onzelfzuchtige liefde, een liefde die de weerspiegeling is van God, de goddelijke Liefde.

zondag 12 juli 2009

Geestelijke kwaliteiten

De geestelijke kwaliteiten waarmee God ons toegerust heeft komen tot uiting in ieder van ons, ongeacht of we een man of een vrouw zijn. Ieder van ons drukt intelligentie, kracht, vitaliteit, intuïtie, liefde en zachtheid uit. Deze geestelijke eigenschappen zijn niet afhankelijk van het geslacht van de persoon. Deze eigenschappen geven aan wat wij werkelijk zijn, een individuele weerspiegeling van al Gods eigenschappen, ook van die welke als mannelijk of vrouwelijk beschouwd worden. Niet een mannelijke of vrouwelijke God heeft ze geschapen, maar onze hemelse Vader-Moeder, het ene volkomen en complete wezen. Wanneer we meer leren over God als Vader-Moeder, ontdekken we onszelf, wie en wat we zijn en we zien onszelf als de uitdrukking van al de voortreffelijke eigenschappen van God. Naarmate we Gods kwaliteiten meer en meer tot uitdrukking brengen, tonen we minder verkeerde menselijke karaktertrekken.
In ons ware zelf zijn we allemaal liefdevol, rein, gezond, onbevreesd en onafhankelijk van alles behalve God. Wanneer we hoog genoeg kijken zien we onszelf en anderen beter zoals we werkelijk zijn, de volkomen en complete kinderen van God, de man en vrouw van Gods schepping over wie in het eerste hoofdstuk van Genesis gesproken wordt.

zaterdag 11 juli 2009

Christusnatuur

Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens. De onverbrekelijke band die hij voelde tussen God en hemzelf, bewees dat hij zich van de Christus bewust was. De roeping van Jezus was om aan de wereld de Christusnatuur, de werkelijke ideale mens, te openbaren. Daarom zal hij alleen te allen tijde degene zijn die de naam Christus toekomt. De eeuwige Christus die door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, is evenwel ook nu en hier aanwezig. Door deze ideale mens aan het licht te brengen en de geestelijke eeuwigdurende aard van God te openbaren, heeft Jezus ons getoond hoe ook wij aan de Christusnatuur uiting kunnen geven.
We zien deze natuur, deze manifestatie van God, in onbaatzuchtige, universele, onpartijdige liefde, de Christusliefde. We ontdekken de Christusnatuur in de wijsheid die altijd door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, het Christusgemoed. De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te onderkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid. De goddelijke orde waarover we het hebben gehad, is de aanwezigheid van Gods onveranderlijke wet die zichzelf handhaaft, het Christusbeginsel.
Het begrijpen van de Christusnatuur en het in praktijk brengen ervan in ons dagelijks leven, brengt genezing.

vrijdag 10 juli 2009

Naäman

In de Bijbel lezen we over een Syrische officier die melaats was, slachtoffer van de meest gevreesde ziekte in die tijd. (2Kon. 5:1-14) Naäman was een belangrijk man, niet alleen in de ogen van zijn gelijken en van de koning, maar ook naar zijn eigen oordeel. Als militair leider was hij aan orde gewend. Hij gaf orders en verlangde orde. Zijn opvattingen over orde sloten echter menselijke wil en persoonlijke macht in. Toen zijn vrouw van hun dienstmeisje hoorde dat er in Samaria een profeet was die hem kon genezen, ging hij niet rechtstreeks naar die profeet. In plaats daarvan ging hij naar zijn koning, die vervolgens een brief schreef aan de koning van Israël. Bij die brief sloot hij een aanzienlijk bedrag aan geld in, om er zeker van te zijn dat aan zijn verzoek zou worden voldaan. Wat een teleurstelling stond Naäman te wachten! De koning van Israël vreesde dat het een poging was om een oorlog uit te lokken. Maar Elisa, de profeet, die van het probleem hoorde, vroeg Naäman naar hem toe te komen. Zo kwam Naäman in pracht en praal met zijn paarden en wagen bij Elisa aan in de verwachting iets spectaculairs mee te maken in overeenstemming met zijn rang, als de profeet hem ging genezen. Hij werd woedend toen Elisa hem liet zeggen dat hij zich zeven maal in het modderige water van de Jordaan moest gaan wassen. Het kostte wat moeite, maar Naäman moest bevrijd worden van grote hoogmoed en eigenwil. Hij moest zijn tegenzin vervangen door gehoorzaamheid aan de goddelijke orde. Zijn vertrouwen in de ene God werd nederig en volledig, soortgelijk aan dat van het dienstmeisje dat hem had aangeraden naar de profeet te gaan. Toen werd Naäman genezen.
Ofschoon dit eeuwen geleden gebeurde, is de moraal van het verhaal nog steeds van toepassing. We kunnen leren van de ervaring van Naäman.

donderdag 9 juli 2009

Gemoed (Mind)

Mrs. Eddy schrijft in haar boek Unity of Good: "Wat u ziet, hoort en voelt is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid bezitten dan de waarde die u eraan toekent."
Alle zijn bestaat uit goddelijke oorzaak en gevolg en God kan net zomin ziekte verwekken als de zon duisternis kan veroorzaken.
Maakt het enig verschil of we moeten ontwaken uit de droom waarin we achtervolgd worden door een grizzlybeer, of uit die met een ijsbeer, een bruine beer of een zwarte? Natuurlijk niet, want het soort beer heeft daar niets mee te maken. Nogmaals, het probleem is niet de beer, maar de droom. Evenzo is datgene wat zich voordoet als een bepaald soort ziekte, of dat nu tbc of kanker is, niet een werkelijke toestand of feitelijkheid, maar een hypnotische droom.
In haar leerboek schrijft Mrs. Eddy: "Om ziekte te voorkomen of te genezen, moe de macht van Waarheid, van de goddelijke Geest, de droom der stoffelijke zinnen verbreken."
Was dat niet precies wat Jezus deed toen hij de dochter van Jairus uit de dood opwekte? Tegen de ouders en de weeklagenden zei hij: "Schreit niet; zij is niet gestorven; maar zij slaapt." Er staat dan: "En zij belachten hem, wetende, dat zij gestorven was." Maar Jezus wierp de gedachten aan dood uit. Hij wist de waarheid en deed het kind opstaan.
Jezus weerspiegelde het goddelijk Gemoed, het enige Gemoed, als zijn gemoed, en daar God het enige Gemoed is dat weerspiegeld kan worden, moeten wij evenals Jezus datzelfde Gemoed weerspiegelen. Paulus zegt dan ook: "Laat dat gemoed in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was."

zaterdag 4 juli 2009

Herstel

Voor de Christelijke metafysicus is het goed functioneren van het lichaam niet iets dat onbelangrijk of verwerpelijk is. Het ligt voor de hand dat de maag, het hart, de hersenen, enz. op normale wijze moeten blijven functioneren. Maar om de normale toestand te herstellen maakt de Christian Scientist gebruik van een essentieel andere methode. Zijn ervaring wijst uit dat de normale werking van het lichaam sneller herstelt wanneer de aandacht niet gericht wordt op het stoffelijke lichaam, maar wanneer het besef veld wint dat zulke elementen als ware en normale werking, de wet die het lichaam bestuurt, ware intelligentie en ordelijk functioneren, niet afhankelijk zijn van de stof. Deze elementen vinden hun oorsprong in God.
En dat is de reden waarom de waarlijk wetenschappelijk genezer zijn benadering een diep godsdienstig en zuiver geestelijke basis geeft. Zijn werk is erop gericht de onverbroken eenheid van God en de mens te ontdekken en duidelijk de leugen te onderkennen van de stoffelijke theorieën die de volmaakte verhouding van God tot de mens zouden willen verbreken.
Zo worden onze ogen geopend voor de werkelijkheid van het zijn - en dat resulteert onder andere in het herstel van de normale en gezonde mentale en lichamelijke functies.