maandag 30 maart 2009

Moederliefde

Moederliefde omvat ons allen in een universele, heilige liefdevolle familie - en sluit niemand buiten.
Wij kunnen allen Gods moederliefde ervaren. En wij kunnen die allemaal overbrengen - mannen, vrouwen, kinderen. Het is ons fundamentele recht, als zonen en dochters van God, om Gods moederlijke zowel als vaderlijke genegenheid te voelen - en anderen te helpen deze genegenheid te ervaren. En dat komt omdat, zoals Wetenschap en Gezondheid verklaart: 'Tezamen bestaand en eeuwig met God, weerspiegelen man en vrouw in verheerlijkte hoedanigheid voor altijd de oneindige Vader-Moeder God' (blz. 516).

zaterdag 28 maart 2009

Geduld

Wanneer ik iemand ontmoet die iets doet waarvan ik me onthouden zou, of iets over een ander hoor dat niet strookt met mijn opvattingen, dan sta ik een moment stil om een manier te vinden om de goddelijke Liefde tot uitdrukking te brengen.
Het is onze taak om liefdevol, geduldig en nederig te zijn. En te weten dat het Gods taak is en niet de onze om Zijn kinderen te leiden. Wat wij allemaal nodig hebben, is inzicht dat wij het geliefde kind zijn van de goddelijke Liefde en dat wij ons rustig kunnen overgeven aan de intelligentie van het ene Gemoed om ons te vormen en te modelleren. Wetenschap en Gezondheid verklaart: 'Laten wij in geduldige gehoorzaamheid aan een geduldige God arbeiden om  met het universele oplossingsmiddel, Liefde, de versteendheid op te lossen van de dwaling - eigenzinnigheid op te lossen van de dwaling - de dwaling, die tegen het geestelijke krijg voert en de wet is van zonde en dood" (blz. 242).

Veilig

De veiligheid van het internationale luchtverkeer staat op een hoog niveau. De veiligheid in de lucht is goed, maar niet volmaakt. Ons wordt voorgehouden dat er factoren zijn die simpelweg door niemand te voorzien zijn: "de menselijke factor", zoals mogelijkheid van verkeerde beoordeling of onzorgvuldigheid; onverwachte en extreme weersomstandigheden; mechanische defecten. Te denken dat menselijke vaardigheden en technologie alles zijn wat we ooit nodig hebben om veilig te leven is onjuist.
Het feit dat God de mens heeft geschapen en hem volmaakt bestuurt, duidt erop dat onze eerste verantwoordelijkheid als gezagvoerder, verkeersleider, monteur, gewoon passagier, dan wel 'uitwuiver' is om  een God te hebben en het ene goddelijke Gemoed ieder moment te begrijpen en te gehoorzamen. 
Het uitsluiten van fouten en gevaar vereist wijsheid om goede besluiten te nemen, intelligentie om verstandig te kunnen plannen, helderheid en waakzaamheid om doelmatig te kunnen handelen enz. Deze bekwaamheden zijn eigenschappen van God. Door ons leven dichter bij God en bij de waarheid van ons geestelijk zijn te brengen, worden onze gedachten en handelingen door Hem bestuurd en zijn we veilig.

vrijdag 27 maart 2009

Gelijkheid

Christus Jezus legde steeds de nadruk op de eenheid en gelijkheid van de mens. Eens, nadat hij het verlangen  naar superioriteit had terechtgewezen, gaf hij zijn toehoorders de volgende mooie en krachtige aanmaning (Matt. 23:8): "Gij zijt allen broeders." Onze Meester kende slechts één Vader en het was dus onvermijdelijk, dat hij alle mensen als broeders beschouwde en geen hogere of lagere standen in de maatschappij erkende. Wat ook de menselijk stand, nationaliteit of het ras van mensen was, Jezus zag altijd dat zij in de Wetenschap de smetteloze zonen van God waren en hij gaf aan ieder van hun uiting aan dezelfde geestelijke liefde.
God schept de mens naar Zijn eigen beeld en schenkt aan iedere geestelijke idee dezelfde liefde en bekwaamheid, dezelfde zegen.

donderdag 26 maart 2009

Vergeven

Het is noodzakelijk te leren onze zogenaamde vijanden te vergeven en lief te hebben. Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan hoe we dienen te handelen. Hij zei: "Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, Die in de hemelen is" (Mattheus). Indien wij vijandigheid in onze gedachten uitroeien, houden wij zelf op een vijand te zijn. Als we ons niet op dit standpunt plaatsen, worden we slachtoffer van onze eigen gedachten en lijden we onder onze eigen haat. Het is beter onze zogenaamde vijand lief te hebben en zo de toekomst op vaste grond te bouwen, op vergevingsgezindheid en liefde.

woensdag 25 maart 2009

2 Timotheus 1:17 
God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid,
maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

zondag 22 maart 2009

Wetten van genade

Jezus wist dat het niet altijd makkelijk is om te doen wat God van ons verlangt. Dit zou een reden kunnen zijn dat hij aan zijn discipelen 'de wetten van genade' heeft gegeven. Het idee om elkaar te helpen ligt aan deze wetten ten grondslag. Onvriendelijke gedachten zijn onacceptabel en dienen in ons denken vernietigd te worden. En Jezus geeft aan dat de manier om ze te vernietigen is door anderen te vergeven. Hij heeft ons daarom een regel gegeven die alom bekend staat als de 'Gulden Regel'. Die luidt: 'Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo; want dat is de wet en de profeten' (Matt. 7:12).

Uit: De Heraut van Christian Science 1999

zaterdag 21 maart 2009

Oneindig

In de zondagsschool werd onderwezen dat God Liefde is, en dat Hij oneindig is. Daarom moet ook Liefde oneindig zijn. Aanvankelijk dacht ik dat oneindig betekent dat iets heel groot is of dat er heel veel van is. Gaandeweg echter zag ik in dat oneindig een andere betekenis heeft, en wel 'zonder beperkingen'. Oneindig wil dus zeggen dat er niet te veel of te weinig, meer of minder ergens van is. Integendeel, iets is oneindig als er altijd en overal precies zoveel is als je nodig hebt. Omdat Liefde oneindig is, krijgt iedereen altijd en op elk moment de liefde waaraan hij of zij behoefte heeft.
Oneindig betekent ook dat liefde op tal van verschillende manieren tot uitdrukking kan worden gebracht.

Uit : Christian Science Heraut 2004

vrijdag 20 maart 2009

Moeders Avondgebed

Een gebed door Mary Baker Eddy (Poems blz. 4)

"Liefde is ons schuiloord, 'k zie den wreeden strik,
Val en verzoeking met het oog alleen;
Zijn hoog vertrek is hier en zeer nabij,
Zacht legt Zijn arm zich om ons allen heen."

Zonder twijfel is het bewustzijn van diegene, die de hele dag en eveneens als hij zich voor zijn nachtrust gereed maakt steeds volhoudt, dat "Zijn arm zich om ons allen heen [legt]", vervuld van de altijd aanwezige weldadigheid van de goddelijke Liefde.
"Arm" wordt gezegd de betekenis te hebben van "kracht, macht, sterkte , steun."
Men moet niet alleen de barmhartige liefde van God voor zichzelf voelen, maar ook, dat ze voor zijn geliefden - voor allen, waarvoor men zorg draagt, is bedoeld.

woensdag 18 maart 2009

Stille vreugd


Gij wekt in ons een stille vreugd,
Die diep in 't hart haar oorsprong heeft,
Want niet in 't lichaam wonen wij,
Wij zijn in God, die 't leven geeft.

Uit Gezangboek van Christian Science, gezang 228

zondag 15 maart 2009

Menslievendheid

Menslievendheid betekent liefdevolle zorgzaamheid voor elkander. Zij omvat iedereen en sluit niemand buiten. Haar liefdewerken worden gekenmerkt door vreugde, tederheid, en zelfopoffering. Voor de armoede van de eindige zinnen stelt zij de schatten van het goddelijk zoonschap in de plaats. Zij neemt de lompen van zelfzucht weg en geeft de mantel van broederlijke liefde. Zij legt het getuigenis van het sterfelijk gemoed het zwijgen op en spreekt de taal van Geest. Zij doordringt al wat duisternis veroorzaakt en wekt de sluimerende zin voor het goede op. Menslievendheid is uit het gebed geboren en wijst op een begrijpend gemoed.

Op p. 201 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: "Om dwaling uit het sterfelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde."
Menslievendheid is zo'n vloedgolf.

donderdag 12 maart 2009

Engelen

Engelen zijn altijd nabij en we kunnen ze eveneens horen, als we onze gedachten meer tot God en de dingen des Geest wenden. Mrs. Eddy zegt in haar boek Wetenschap en Gezondheid, dat engelen geestelijke ingevingen zijn, rein en volmaakt; de bezieling van goedheid, reinheid en onsterfelijkheid, wiens werking alle kwaad en zinnelijkheid en sterfelijkheid opheft.

woensdag 11 maart 2009

Zekerheid

De Geest is positief in zijn werkingen en eigenschappen, nooit negatief of passief. Het is niet genoeg als men zegt: "Ik ben niet bang." Men moet de zekerheid van vrede bezitten. Het is niet genoeg dat men zegt: "Ik haat niemand." Het is beter om met een levendige, heldere weerspiegeling van de goddelijke Liefde, die onpartijdig en universeel is, iedereen lief te hebben.

Er wordt tegenwoordig veel over sociale zekerheid gesproken; plannen om ons te beveiligen tegen armoede, ouderdom en hulpeloosheid. Maar waarin is ware veiligheid gelegen?
Altijd en alleen in de zekerheid van Geest, door te begrijpen, wat werkelijk waarden en waarborgen zijn. Deze zijn nooit stoffelijk maar altijd geestelijk en worden gevonden in een oprecht karakter en in de goddelijke eigenschappen van Gemoed: rechtvaardigheid, eerlijkheid, onkreukbaarheid, intelligentie, naarstigheid, waakzaamheid, vrijgevigheid, barmhartigheid, en dienstwilligheid.
Kol.3:2 " Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn."

dinsdag 10 maart 2009

Alleenzijn

Eenzaamheid geeft het gevoel slachtoffer te zijn. Alleenzijn daarentegen kan een heerlijke ervaring zijn. Eenzaamheid kan verbijsterend zijn en een gevoel van falen inhouden. Alleenzijn echter bevordert rust en kracht. Geef je je over aan eenzaamheid dan wordt gemis en rusteloos verlangen je deel, terwijl als je het juiste standpunt kiest, de Christelijke Wetenschap bestudeert, en zoekt naar een positieve gemoedstoestand en zoekt naar goddelijke ideeën kan het alleenzijn voldoening geven, omdat je je geestelijk voedt. Gods met vreugde bezielende kameraadschap laat geen ruimte over voor gevoelens van eenzaamheid. Je hoeft echt geen kluizenaar te worden, maar door het alleenzijn (ongeacht of je alleen of in een grote menigte bent) word je eerder geleid op die wegen, waar je de mensheid in liefde kan dienen.

maandag 9 maart 2009

Houding

Een studente van de Christelijke Wetenschap verliet het land waar ze zich jarenlang thuis gevoeld had en vestigde zich in een nieuwe stad. Zij miste haar vorig huis en haar vrienden.
Zij besefte op een dag dat zij haar houding moest veranderen om de situatie te verbeteren. Zij redeneerde als volgt: "Alles is in God, het goddelijk Beginsel, inbegrepen; en daar God altijd aanwezig is, moet al wat ik nodig heb, ook nu met mij zijn." Zij nam potlood en papier en schreef alle eigenschappen neer, die zij in een ander persoon hoopte aan te treffen.
Toen stond zij op en begon ijverig naar gelegenheden en momenten uit te kijken (en slaagde hierin ook) om zelf die eigenschappen tot uitdrukking te brengen. In haar vreugde, die dit openbaar maken van Gods goede eigenschappen haar bracht, waren haar eigen verlangens spoedig vergeten. Binnen ongeveer twee weken groeide haar vriendenkring en ontving zij meer vriendschap dan zij ooit gekend had.

zaterdag 7 maart 2009

Vrijheid

Ons goddelijk recht op leven en vrijheid.

Het ware leven is niet afhankelijk van uiterlijk comfort, maar het is de juiste manier van denken en een blijde geest, die vrede brengen. Geluk komt niet voort uit zelfverheerlijking; maar het is de vrucht van zelfverzaking.
Vrijheid kan nooit voortkomen uit een ongecontroleerde kracht - losbandigheid; vrijheid wordt geboren uit reinheid, uit gematigdheid in gedachte, woord en daad.
Wanneer we deze waarheden aannemen zoals Jezus Christus deed, zullen we even vrij zijn als hij was. Niet vrees voor straf, maar liefde voor het goede, is de bevrijder.
Wanneer we zelf vrij zijn zal het ons daarom vreugde geven om anderen te helpen hun vrijheid te bereiken.
Hierin ligt werkelijk geluk, vrede, bevrediging.

woensdag 4 maart 2009

The Broken Spell

ONCE I stood
In a bare place,
My heart under a stone,
And God's face veiled,
And I alone.

Then a small wind stirred
And a bird
Sang one note,
And God spoke
One word;
And the stone broke--
And I heard.


Florence Irene Gubbins

dinsdag 3 maart 2009

Geen scheiding

Paulus, de grote apostel, vond een steeds betrouwbare veiligheid in het begrijpen, dat de mens niet van Gods liefde te scheiden is en schreef (Rom. 8:38,39): "Ik ben verzekerd, dat nog dood noch leven, noch Engelen noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heere."
De altijd betrouwbare Liefde wist onze tranen weg en doet nevelen van verdriet optrekken. Naarmate wij steeds gehoor geven aan het gebod van Liefde, ontwaken wij en komen tot het besef dat we vrij zijn van valse stoffelijke aanspraken en zijn we veilig in de rust en harmonie van het geestelijk bewustzijn. Elk gevoel van verdriet of verlies is verdwenen, wanneer wij iets gaan zien van de overvloed van Gods Liefde voor al Zijn kinderen. Liefde vertroost niet alleen, zij opent nieuwe inzichten in de schepping en laat ons werkelijkheden zien, die tevoren voor ons niet zichtbaar waren.
Er is geen scheiding tussen God en Zijn ideeën.

maandag 2 maart 2009

Rem

Het verheugen in Gemoed (God) is een belangrijk deel bij het ontwikkelen van toekomstplannen zoals een loopbaan. Het verheugen in Gemoed houdt vertrouwen in, hoop, dankbaarheid en betekent een volledig vertrouwen, dat de door God bestuurde toekomst alleen het goede in voorraad heeft. Dan bemerk je dat je dagelijkse leven veel gelukkiger en harmonischer wordt en dan zal je menselijke loopbaan vast, nuttig, vrij worden en vreugde schenken.
Soms schijnt het moeilijk onze plannen los te laten en soms is het alsof er diep in de gedachte een verscholen remmende gedachte is, misschien een weggestopte angst, een geheime rem, een zich vasthouden aan een bijzondere neiging.
En toch wanneer wij bidden, " O, God, laat mij U dienen." kunnen wij geen geheime gedachten voor het ene Gemoed hebben.
Iemand die in de oorlog zeer veel verloren had, hoorde later de woorden "Verdriet te koesteren in een geheim hoekje van de gedachte, is oneerlijkheid." Zij was geschokt: Dit is precies wat ze al die jaren gedaan had. Ik heb mijn verdriet gekoesterd, zelfs gevoed - ik heb het verborgen in een hoekje van mijn bewustzijn.
Laat remmende gedachten los en verheug je in Gemoed en laat Gods licht op al onze gedachten schijnen en laat elke gedachte door Hem besturen. Des te gelukkiger zullen wij zijn, en des te meer nut, vrede, harmonie , veiligheid en voldoening zullen we genieten.

zondag 1 maart 2009

Regenboog

Bestaat er iemand, die een regenboog en de belofte die hij in ons wekt niet mooi vindt?
Er is een ernstige les te leren uit de volgende woorden van Genesis (9:14): "En het zal geschieden als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken."
Heb je een probleem, dat hardnekkig schijnt te zijn, is er een tekort in je ervaring, waarin nog niet is voorzien, of heb je verdriet, waardoor jouw vreugde schijnbaar wordt verduisterd? Kijk uit naar de boog in de wolken! Zij is er en zal voor jou de hele ervaring veranderen en mooier maken; zij zal jou de zekerheid geven van Gods tegenwoordigheid. God is alomtegenwoordigheid en hoe meer wij dat bedenken, zullen wij beseffen, dat er in werkelijkheid nooit een probleem, nooit een gebrek, of verdriet kan zijn, omdat alomtegenwoordigheid, deze buitensluit, ze tot een onmogelijkheid maakt. O, ja, zij zijn er schijnbaar wel, maar ook de aarde staat schijnbaar stil en toch is dit niet zo, en naarmate wij het schijnbare ontkennen en volhardend de werkelijkheid bevestigen, kunnen wij vol vertrouwen de demonstratie tegemoet zien.