dinsdag 22 december 2009

Wedergeboorte

Geestelijke wedergeboorte is een eerste vereiste voor goddelijke genezing. Deze genezing is het resultaat van een heilig, verheven begrip dat men heeft van de volmaaktheid van God en van Zijn schepping, de mens en het heelal. Christus Jezus heeft gezegd (Matt. 6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegeworpen."
Christian Science leert, dat het gebed, wil het zijn volle uitwerking hebben, moet worden ingegeven door een onzelfzuchtige liefde voor het geestelijk goede. Een gebed dat niet dieper gaat dan een persoonlijk zelfbesef zal geen genezing brengen. Als wij er in slagen ons bij geestelijke waarden te bepalen, zullen de andere dingen, zoals vrede en de gezondheid van gemoed en lichaam, ons zeker worden toegeworpen.

maandag 21 december 2009

Universele harmonie

Toen Mrs. Eddy gevraagd werd, hoe zij Christian Science zou willen omschrijven, antwoordde zij: "Als de wet van God, de wet van het goede, die het goddelijk Beginsel en het bestier van de universele harmonie vertolkt en aan het licht brengt" (Elementaire Goddelijke Wetenschap, blz. 1).
Geest, God, kan voor sommigen misschien abstract schijnen, omdat het oog Geest niet kan zien. Maar de ogen zien de wind ook niet. Toch brengt voor iemand, die in een zeilboot door een windstilte is overvallen en overgeleverd is aan stromingen en het getij, het geringste zuchtje wind, al is het ook onzichtbaar, hoop en sterkt het 't vertrouwen.
Zo ook weet men van het bestaan van God af door de uitwerking van zijn ongeziene tegenwoordigheid op het gemoed en de harten van de mensen.

zondag 20 december 2009

Geven

Wat geeft God? Hij geeft van zijn eigen wezen. Daar de mens alles heeft wat Liefde geeft, heeft hij al de hoedanigheden en ideeën van God, en omdat hij God weerspiegelt, weerspiegelt hij ook de activiteit van het geven. De mens geeft doordat hij Gods volledige uitdrukking is. En hij geeft van het onuitputtelijke goede dat de substantie van zijn wezen is. De mens geeft intelligentie, wijsheid, liefde en hij brengt deze hoedanigheden voortdurend tot uitdrukking.
Hoe verwerft de Christian Scientist deze aard van geven? Naarmate hij leert de hoedanigheden van Liefde tot uitdrukking te brengen, geeft hij vanzelfsprekend. Een werkelijk intelligent of wijs mens weet, hoe hij in een anders nood kan voorzien op de wijze die de meeste bevrediging zal geven aan de persoon, die in nood verkeert. Daarom zal een ieder, die de hoedanigheden van het gevende wezen van God verwerft en in praktijk brengt, spoedig bemerken, dat hij spontaan geeft, zoals deze hoedanigheden dat vereisen.
Een mens die deze hoedanigheden weerspiegelt, doet goed en denkt er dan niet verder over. En dit is de juiste wijze van geven, rustig, in stilte, zonder enige ophef of moeite.

zaterdag 19 december 2009

Groot belang

Om aan hedendaagse wereldproblemen het hoofd te bieden wordt waakzaamheid, moed en gehoorzaamheid aan Waarheid vereist. Temidden van de opwindende krantenkoppen van deze tijd is er geen nieuws dat van groter belang is dan het Christendom, dat onze Meester onderwees en in toepassing bracht. In een eeuw van politieke tirannie en kerkelijk despotisme, van beroering, onrust, haat kwam Christus Jezus prediken dat het koninkrijk Gods nabij is. Hij oefende een gezag uit, dat door de macht van het materialisme niet geëvenaard of weerstaan kon worden.
In onze eeuw wijken stoffelijke beperkingen voor de vrijheid-schenkende macht van God, de oneindige Geest. De mensheid roept luid om vrijheid. Volkeren schreeuwen om vrijheid; naties worden geboren; de slagbomen van tijd en ruimte brokkelen af. Het koninkrijk Gods is op komst.
De individuele Christian Scientist vervult slechts dan zijn belangrijke taak, wanneer zijn geestelijk begrip groeit en hij er steeds op bedacht is de onweerstaanbaarheid van Gods macht te demonstreren.

vrijdag 18 december 2009

Bron

De zon is de centrale bron van het licht en warmte. De zon wordt dikwijls als symbool voor God gebruikt. De schrijvers van de Bijbel deden dat bijvoorbeeld. Deze symboliek helpt ons beter te zien hoe God, Geest, de ware bron en het centrum is van het bestaan van de mens. De intelligentie en liefde die van het goddelijk Gemoed, God, uitstromen, kunnen vergeleken worden met de uitstraling van licht en warmte van de zon. God is de scheppende macht die de mens het aanzijn geeft en hem de goddelijke natuur tot uitdrukking doet brengen. God is de bron van liefde en geeft in overvloed; God is de bron van intelligentie en vormt en bestuurt de mens naar Zijn beeld en gelijkenis; Hij is de bron van alle ware genezingsmacht. De bron is zuiver geestelijk, niet stoffelijk. In feite is het de macht van God, het goddelijk Leven, dat het heelal samenstelt en handhaaft.

dinsdag 15 december 2009

Vraag van de week

Wanneer er spanningen ontstaan binnen de familie, hoe vind je dan verzoening en een gemeenschappelijke basis?

(When tensions rise within family, how do you find reconciliation and common ground?)

zaterdag 12 december 2009

Geestelijk begrip

In elke ervaring, hetzij groot of klein, is het altijd ons werk het geestelijk begrip te zoeken en te verwerven. En het geestelijk begrip wordt altijd gevonden in de hoedanigheden van God, die de waarheden openbaren betreffende de mens, het gezin, het tehuis, zaken, kerk, gemeente, volk en wereld - en zelfs omtrent sneeuwruimen. Zo zou bijvoorbeeld het geestelijk begrip van hart ten dele gevonden worden in de volgende hoedanigheden: onuitputtelijke kracht, harmonie, bestendigheid en onfeilbare werkzaamheid. En het juiste begrip van zaken in geestelijke samenwerking, inschikkelijkheid, harmonische ontplooiing en onbeperkte vooruitgang.
De geestelijke idee van God is de Christus, de Verlosser van de wereld. De Christus heft de mens op tot het eeuwige licht van de hemel van Ziel.

vrijdag 11 december 2009

Geestelijke Liefde

Er is slechts een soort liefde en dat is de liefde van Liefde, of Gods liefde. Onder menselijke liefde wordt gewoonlijk verstaan de genegenheid van de ene persoon voor de ander, en die gaat soms samen met heerszucht, de neiging om beslag op iemand te leggen of zelfzucht. Daarentegen komt geestelijke liefde tot uiting wanneer wij, door de studie van Christian Science, God leren begrijpen als Liefde en de mens als Zijn beeld en gelijkenis, die de goddelijke Liefde weerspiegelt. Met dit begrip zullen wij een verkeerde karaktertrek afleggen, zoals bijvoorbeeld kritiek, tegenzin, haat of jaloezie tegenover onze medemensen en zullen wij zuivere liefde tot uiting brengen in praktische menselijke daden van vriendelijkheid en hulpvaardigheid. Zo gaan de volgende woorden uit Wetenschap en Gezondheid door Mrs. Eddy in vervulling (blz. 17): "En Liefde wordt weerspiegeld in liefde."

donderdag 10 december 2009

Jeugdigheid

Veel volwassenen ervaren, dat de dagen en maanden niet genoeg tijd geven om ook maar een klein gedeelte tot stand te brengen, van wat zij verlangen te doen. En toch is wat zij missen niet tijd. Wat zij nodig hebben is niet een terugkeer tot hun eigen jongere jaren, maar het aanvaarden van deze eigenschap van de jeugd - het gevoel, niet aan tijd gebonden te zijn.
Wij zouden even spontaan zijn als een kind wanneer wij even onbevreesd waren als een kind. De uitingen van onbevreesdheid, zoals liefde, vertrouwen, vriendelijkheid, edelmoedigheid, ontvankelijkheid, levenskracht, veerkracht, bestaan alle zonder inachtneming van tijd. Denk ook eens aan openhartigheid, durf, beslistheid, plooibaarheid en gratie! Deze hoedanigheden zijn niet tot enige leeftijd of omstandigheid beperkt.
Zij zijn "de eenvoudigheid die in Christus is" (2 Kor. 11:3) en die voor iedereen beschikbaar is.

woensdag 9 december 2009

Het Leerboek

Van begin tot einde is het leerboek van Christian Science, Wetenschap en gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift stevig gegrondvest op de leer van de Bijbel. Ja, het boek staat vol aanhalingen zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Het legt speciaal de nadruk op de Bijbelboodschap betreffende de geestelijke aard van God en Zijn schepping, en toont ons hoe wij gebruik kunnen maken van de goddelijke wet van volmaaktheid. Zoals deze eenentwintigste eeuw vereist, legt het boek de nadruk op bewijzen. Het vraagt ons om geheel in overeenstemming met de openbaring van Gods alheid te denken en te leven en zijn wet in ons leven in werking te stellen.
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vinden wij aanhoudend verklaringen van Gods oneindigheid - Zijn almacht, alomtegenwoordigheid en allesomvattende intelligentie. "Ik ben God en niemand meer" (Jes. 45:25). "Vervul ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere" (Jer. 23:24). "De Heere, de almachtige God, heeft als koning geheerst (Openbaring 19:6). En zo verder. God is alles in alles. God is alomtegenwoordigheid, almacht en intelligentie. Er is niemand dan Hij alleen.
Het boek laat zien hoe wij door volledig vertrouwen te stellen in de openbaring van Gods alomtegewoordigheid en almacht, onze gedachten in overeenstemming brengen met de goddelijke Waarheid. En deze gehoorzaamheid resulteert in genezing.

dinsdag 8 december 2009

Leiding

Het is spreekwoordelijk dat een voorwerp dat in beweging is beter op besturing reageert dan een voorwerp dat in rust is. Wanneer wij in twijfel zijn, welke stap wij moeten nemen, moeten wij er op bedacht zijn om aan argumenten van besluiteloosheid en van voorgevoelens het zwijgen op te leggen met de krachtige erkenning van het almachtig bestuur van Gemoed. Dan wordt de gedachte ontvankelijk voor de intuïtieve leiding die door de profeet in de volgende stellige verklaring wordt beschreven (Jes. 30:21): "En uw oren zullen horen het woord van hem, die achter u is, zeggende: Dit is de weg; wandelt daarin, als gij zoudt afwijken ter rechter- of ter linkerhand."
In Wetenschap en Gezondheid vinden wij de lieflijke verzekering (blz. 254): "Wanneer wij geduldig God verbeiden en in gerechtigheid Waarheid zoeken, wijst Hij ons de weg."

maandag 7 december 2009

Gezicht van Liefde

Zijn wij zelfzuchtig, haatdragend, zondig? Liefde hervormt ons. Gaan wij onder leed gebukt?
Laten we ons dan wenden tot de alomvattende armen van de goddelijke Liefde, wier liefelijke aanwezigheid tederheid paart aan kracht. Zij die wij liefhebben kunnen uit onze gezichtskring verdwijnen, maar ze blijven ten volle in het gezicht van Liefde, onze Vader-Moeder, en zijn vrij, worden gesteund en beschermd door de eeuwigdurende werking van Liefde.
De vertroostende werking van Liefde zal de leegte vullen met Liefde's eigen rustige vreugde en met vrede, die alle verstand te boven gaat.
Er bestaat geen macht, die de werking van Liefde kan loochenen, verstoren, beperken, tegenhouden of tot stilstand kan brengen. Voor Liefde bestaat er geen tegenstand. Liefde is oppermachtig. Liefde is God.

zondag 6 december 2009

Vertrouwen in God

Door zijn vertrouwen in God werd Abraham ertoe geleid zijn dienstknecht naar zijn vroegere land te sturen om daar een vrouw voor zijn zoon Izaäk te vinden. De dienstknecht was kennelijk eerst hoogst verbaasd over dit ongewone verzoek, maar hij ging gehoorzaam op weg. Nadat hij door Gods leiding het meisje gevonden had, vertelde de knecht aan haar familie wat Abraham hem opgedragen had: "En hij zeide tot mij: De Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat gij voor mijn zoon een vrouw neemt uit mijn geslacht en uit mijn vaders huis" (Gen. 24:40). Het hele vierentwintigste hoofdstuk gaat over dit interessante verhaal. Al zou men heden ten dage niet meer zo te werk gaan als toen, toch is de les om op God te vertrouwen bij alles wat men doet, voor alle tijden van toepassing.

zaterdag 5 december 2009

Liefde zegent

De regen valt "over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen"; de zon schijnt evengoed op de groene weiden als op de woestijn, die er schijnbaar geen nut van trekt en er wordt ons gezegd, dat "God geen aannemer des persoons is." Zo zegent de liefde, die de goddelijke Liefde het meest nabijkomt, - "het hoogste goed in de wereld" - wanneer zij in de harten van de mensen woont, niet alleen degenen die ons het naast staan en ons dierbaar zijn, maar iedereen en alles, waar onze gedachten naar uitgaan.
Wat ook onze zonden, ons verdriet of onze fouten mogen zijn, Liefde met haar oneindige wet werpt ze uit in de duisternis, de nietsheid van vergetelheid, en bekleedt ons met het stralende kleed van reinheid, gezondheid en volmaaktheid.

vrijdag 4 december 2009

Stilte

Vaak hoort men spreken over de behoefte aan gezelschap en over de ellende van eenzaamheid, maar er wordt weinig gedacht of gezegd over de schoonheid van het alleen-zijn en over hoe belangrijk alleen-zijn is, voor de geestelijke ontwikkeling van ieder mens. Zolang wij luid roepen om het gezelschap van onze medemensen kunnen wij de 'stille zachte stem' niet horen; want God spreekt tot ons zoals Hij tot Elia sprak: in "een klank van zachte stilte".
Ieder van ons vindt in het diepst van zijn wezen het koninkrijk der hemelen en "het is de bedoeling van de goddelijke Liefde om het begrijpen en het koninkrijk Gods - het rijk van harmonie, dat reeds binnen ons is - weer op te wekken", schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings blz. 154.
Wanneer wij ons Gods aanwezigheid bewust worden, dan zal deze zelfs tastbaarder blijken dan de aanwezigheid van welke vriend of vriendin ook, een goddelijke aanwezigheid waarin wij leven, ons bewegen en ademenen en waarvan de luide roep der zinnen ons voortdurend tracht te beroven.
Christus zegt thans meer dan ooit tevoren tot ons: "Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig", een plaats waar wij kunnen leren rusten in het bewustzijn van Gods alheid en alomtegenwoordigheid.

donderdag 3 december 2009

Activist

Als we een duidelijk begrip van onze ware, onvergankelijke identiteit verkregen hebben, groeit het verlangen in ons dit begrip nog verder te ontwikkelen door onze naaste te helpen en de samenleving te verbeteren.
Jezus was een activist. Hij trok zich niet terug uit de wereld om in zijn eentje de begrenzingen van de stof te overwinnen en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hij gebruikte zijn begrip in het dagelijkse leven om de mensen te genezen en een betere maatschappij tot stand te brengen. Wel trok hij zich vaak terug op een berg en bracht dan een hele nacht door in gemeenschap met God. Maar hij keerde altijd weer terug tot de mensen om hen te onderwijzen en te genezen. Hij zei ook nooit tegen zijn leerlingen dat ze als kluizenaars moesten leven. Integendeel! "Gaat henen in de gehele wereld," gebood hij hen, "predikt het Evangelie (de blijde boodschap) aan alle creaturen." "Geneest de kranken." (Markus 16:15; Mattheus 10:8). In dit opzicht was ook Mrs. Eddy een activiste.

woensdag 2 december 2009

Gods tempel

Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat "Gij Gods tempel zijt en de Geest God in ulieden woont"? Ongetwijfeld moet hij aan meer gedacht hebben dan aan ons fysiek lichaam alleen. Hij spreekt stellig over ons bewustzijn. Geestelijk bewustzijn is waarlijk een tempel omdat het een heilige plaats is, een heiligdom, een plaats waar de Christus, Gods tegenwoordigheid, aanwezig is. Ons bewustzijn is een plaats waar God verheerlijkt wordt met dankzegging en vreugde, een plaats die geheiligd wordt door gebed en verering, een plaats die door Liefde omvat wordt.
Wanneer we weten dat onze ware identiteit de tempel God is, dan is er geen plaats over voor de duisternis van vrees, maar alleen voor het licht van de Christus. In onze tempel is geen ziekte of pijn, maar alleen de gezondheid en het welzijn van de Christus. Ook is er in die tempel geen ontmoediging en mislukking te vinden, maar alleen de bezieling en de steun van de Christus.
Laten we onszelf dikwijls in herinnering brengen: "Ik ben Gods tempel en de Geest Gods woont in mij. Het licht van de Christus schijnt door mij heen."

dinsdag 1 december 2009

Wetenschap

De leer van Jezus over de volkomen geestelijkheid van de mens was niet alleen maar een theorie. Die leer was gegrond op een aantal wezenlijke feiten, die hij als wetten beschouwde en die zich ook onderling als wetten verhouden. Op die grondslag gaf hij de bewijzen dat zijn stellingen over God en de mens waar zijn. Zo'n verzameling van bewezen wetten noemen wij wetenschap. Daarom noemde Mrs. Eddy haar ontdekking, die gebaseerd is op de leer van Christus Jezus, "Christian Science".

maandag 30 november 2009

Verleiding

We moeten bedenken dat er in de tijd van Jezus van Nazareth grote problemen bestonden, zoals politieke onzekerheid, oorlogsdreiging en binnenlandse onrust. Er was altijd voedselgebrek. Sommige oude politieke instellingen hadden hun betekenis verloren. Kort gezegd het was een periode soortgelijk aan die waarin we thans leven, tenminste als men kijkt naar de noodzaak om voor deze fundamentele sociale problemen een oplossing te vinden. Lukas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond aldus: "En nadat de duivel hem geleid had op een hogen berg, toonde hij hem als de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en heerlijkheid dier koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen (Luk. 4:5-8).
De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus' antwoord omgekeerd en daarmee opende hij een heel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid.

zondag 29 november 2009

Christus

Er is maar een volkomen manifestatie van het goddelijk Gemoed, en die manifestatie is Christus, vol verscheidenheid - dat wil zeggen individueel - tot uiting gebracht. Volgens Paulus is "Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods" (1Kor. 1:24).
Mary Baker Eddy hief het Christusbegrip hoog boven de doodsheid en dodelijkheid van de eindige stoffelijke persoonlijkheid en heeft geestelijkheid tot een der eerste vruchten van Christian Science gemaakt.
Christus is een naam, die de manifestatie van Waarheid in haar veelsoortige bediening beschrijft. Welke functie of bediening Christus ook heeft, deze kan, omdat zij een manifestatie van Waarheid is, niet anders dan besloten zijn in de manifestatie van Waarheid, omdat Christus niet God, niet de Vader is maar de Zoon, niet de goddelijke oorzaak maar het gevolg, niet het goddelijk Gemoed, maar de idee van Gemoed, en niet de oneindige Ego, maar de uitdrukking van de grote Ik Ben.
Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 333: "Het goddelijk beeld, de goddelijke idee, of Christus, was, is en zal in eeuwigheid onscheidbaar zijn van het goddelijk Beginsel, God."

zaterdag 28 november 2009

Weerspiegeling

De mens als weerspiegeling van Geest in zijn gehele omvang te begrijpen vereist dat we alles bestuderen wat Mary Baker Eddy heeft geschreven over dit onderwerp.
De punten die het duidelijkst naar voren komen zijn:
a. de afhankelijkheid van de weerspiegeling van haar bron,
b. de onscheidbare eenheid van de weerspiegeling met haar bron,
c. de nauwkeurigheid van de gelijkenis van de weerspiegeling met haar bron,
d. de staat van voortdurende werkzaamheid, die weerspiegeling inhoudt als de voortdurende ontvouwing van haar bron.

Bij het demonstreren van de geestelijke weerspiegeling gaat onze individualiteit nooit verloren, of lost zij op in Geest; de intelligentie, macht, reinheid, vreugde en liefde, die de mens in de gelijkenis van zijn Maker weerspiegelt, komen van Geest en komen individueel tot uitdrukking in de talloze identiteiten, die het gezin van de ene Vader-Moeder, God, vormen.

donderdag 26 november 2009

Reinheid

Een hart dat trouw is aan God, is in alle opzichten gezond, omdat het 't natuurlijke ritme van Gods wezen weerspiegelt, zoals door Christus tot uitdrukking wordt gebracht. De dichter Tennyson laat de goede ridder, Sir Galahad, zeggen:

Mijn kracht is als de kracht van tien,
Omdat mijn harte zuiver is.

Christus Jezus heeft gezegd (Matth. 5:8): "Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien." Reinheid is een eis, waaraan sommigen moeilijk kunnen voldoen. Zuivere beweegredenen, zuivere gevoelens en het zuivere begrip van Christin Science echter zijn een waarborg voor geestelijke vrede.
Wanneer het sterfelijk gemoed met zijn eigen melodie indruk op ons wil maken, laten wij dan door de snaren van gedachte de akkoorden van hemelse harmonie klinken en zodoende de sterfelijke dissonanten uitwissen met de harmonieën van Geest.
Dan zullen wij ons alleen van het goede bewust zijn en weten, wat het betekent de blijdschap des Heren te hebben, blijmoedig van hart en tevreden te zijn.

vrijdag 13 november 2009

Trooster

De "Heilige Geest" of Trooster, wiens komst door Christus Jezus was voorspeld, wordt in Wetenschap en Gezondheid, pag 588, als volgt omschreven: "De Goddelijke Wetenschap; de ontvouwing van het eeuwige Leven, de eeuwige Waarheid en Liefde."
Door het bestuderen van de Bijbellessen wordt de Christian Scientist in steeds grotere mate zich bewust van de onafgebroken werking van de goddelijke wet en de steeds voortschrijdende ontwikkeling van Leven, Waarheid en Liefde in het individuele bewustzijn.
Grote moed en vreugde brengt de alles overstijgende gedachte aan de Christian Scientist, want het maakt mogelijk om zichzelf te zien als een volledige weerspiegeling van de Vader-Moeder God, samen bestaand en eeuwig met zijn goddelijk Beginsel. Alleen dit begrijpen van het een-zijn van Beginsel en zijn idee kan de wereld genezen van haar schijnbare onenigheden, zonde, lijden, gebrek en ellende, en kan de mensheid wakker schudden van een schijnbaar gescheiden bestaan van God.

vrijdag 6 november 2009

Eenzaamheid

Misschien zegt iemand: "Het is gemakkelijk voor iemand, die gezelschap en een gelukkig thuis heeft, om te zeggen dat eenzaamheid kan genezen. Maar hoe staat het met mij? Ik ben zo alleen."
Voor zo iemand kan het helpend zijn nog eens de werken en ervaring van Mrs. Eddy te herhalen; zij vond eenheid en tevredenheid, voordat de uiterlijke verandering in haar leven plaatsvond. Zij was niet bezig met het zoeken naar menselijke kameraadschap, maar zocht haar gezelschap in geestelijke ideeën waar de individuele mens in volkomenheid als Gods gelijkenis gezien wordt.
Iemand die eenzaamheid de baas wil worden moet vermijden dat hij onbewust anderen het kameraadschap misgunt. Een van de snelste manieren om zelf het goede te ervaren, is dankbaar te zijn voor het goede, dat wij zien in het leven van onze naasten.
Vastklemmen aan anderen, proberen hen te beïnvloeden of hen tot zich te trekken om er persoonlijk beter van te worden, is een vorm van zelfzucht en stoot eerder ware vriendschap van zich af dan haar voor zich te winnen. Maar als wij de mensen aan God overlaten, hen vrijlaten om overeenkomstig hun hoogste gevoel van wat recht is, te leven en te leren hen onzelfzuchtig lief te hebben, dan houdt dit ons in het bewustzijn van de goddelijke Liefde, waarin alleen ware bevrediging en volkomenheid te vinden zijn.
Jezus heeft gezegd (Matth.6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
En dit is de belofte, die Christian Science ons schenkt.

donderdag 22 oktober 2009

Influisteringen

Bij zorgvuldig doorlezen van de geschriften van Mary Baker Eddy, lezen wij verschillende werkwoorden die zij gebruikt om de werking van het kwaad te beschrijven, zoals: "zegt", "fluistert in", "betoogt", "maakt er aanspraak op" [matigt zich aan, beweert]. Deze werkwoorden duiden de methode van het kwaad aan. Zijn werkwijze bestaat in het spreken tot, iets influisteren aan en pleiten met de menselijke gedachte. Indien men al wat het kwaad influistert als feit aanvaardt, dan is het doel om leugens in de plaats van feiten te stellen, op dat moment geslaagd.

Wanneer wij echter eenmaal geleerd hebben, hoe in ons eigen bewustzijn de negatieve influisteringen van het kwaad met de positieve ideeën van God, het goede, tot zwijgen te brengen, dan zijn we ontegenzeggelijk op weg naar gezondheid, geluk en onsterfelijkheid.
Jezus beantwoordde het gepraat van de slang met zijn verklaring van geestelijke waarheid, waarvan de laatste luidde: "Den Heere uwen God zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen." (Matt. 4:10)

woensdag 21 oktober 2009

Petrus

Een keer was Petrus met andere discipelen in een schip, toen Jezus hen naderde, wandelend op de zee. De discipelen schrokken en konden hun ogen niet geloven. Toen Jezus blij aankondigde, dat hij het echt zelf was, antwoordde Petrus met zijn gewone onstuimigheid: "Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water" (Matt.14:28) En de Meester zeide: "Kom!" De Bijbel vermeldt, dat Petrus werkelijk een paar stappen op de zee deed. Verder lezen wij, dat hij bang werd en begon te zinken en tot Jezus riep om hem te redden.
Zou het waar zijn, dat Petrus alleen maar vroeg om uit het water gered te worden? Petrus was een visser en gewend aan de zee. Ongetwijfeld was hij een goed zwemmer. Lijkt het niet waarschijnlijk, dat Petrus, toen hij zag, dat hij inderdaad het verbazingwekkend kunststuk van Jezus kon nadoen, een hoge dunk van zichzelf begon te krijgen? Is het dan niet mogelijk, dat hij eigenlijk riep om gered te worden - van Petrus?

zaterdag 17 oktober 2009

Spontane werking


Christian Science brengt de menselijke wil tot zwijgen, kalmeert de vrees door Waarheid en Liefde en veraanschouwelijkt de spontane werking van de goddelijke kracht in het genezen van de zieken
W&G, blz. 445

donderdag 15 oktober 2009

Vraag van de week

Heeft u een geestelijke "model" waarop u uw levenswijze afstemt? Wat is dit model en in hoeverre heeft dit geholpen en u (be)geleid?

(Do you have a spiritual "model" with which you align your life? What is it, and how has it helped guide you?)

donderdag 1 oktober 2009

Vraag van de week

Heeft gebed jou geholpen hoe om te gaan met geruchten en roddelpraat?

(How has prayer helped you steer clear of rumors or gossip?)

vrijdag 18 september 2009

Jezus volgen

Christus Jezus heeft ons de hoogste zichtbare illustratie gegeven van de wijze waarop het begrijpen van het goddelijk Beginsel een algehele verandering in de menselijke ervaring brengt. Jezus manifesteerde de hoogste vorm van de mensheid door zijn geestelijk begrijpen van het Beginsel van het wezen van de mens. Hij zei (Joh. 12:32): "En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken." Er moest een verhogen plaatsvinden, een vergeestelijking van de gedachte, een begrijpen van Beginsel, zodat de eigenschappen van Ziel de verlossing tot het menselijk bevattingsvermogen konden brengen. Jezus week nooit af van zijn Beginsel; daarom maakte hij voortdurend vorderingen in het overwinnen van sterfelijkheid en het demonstreren van zijn volmaakte geestelijke zelf.
Het is nog steeds aan ons zijn demonstraties na te volgen. Het goddelijk Beginsel, dat door Jezus gedemonstreerd werd, is hetzelfde Beginsel, dat in deze tijd door middel van Christian Science de volmaaktheid van de mens als de idee van God openbaart. Beginsel is in alle eeuwigheid Eén: het is Alles in oneindigheid; het is God, onze Vader-Moeder, hier en nu.

zaterdag 5 september 2009

Oplossing vinden

Wanneer wij een probleem met betrekking tot menselijke verhoudingen uitwerken, moeten wij er voor zorgen, dat wij niet de mening koesteren, dat wij het slachtoffer van omstandigheden zijn. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet. Niet de individualiteit van het ware menszijn wordt op de proef gesteld, maar wèl ons geloof in en ons begrijpen van de ware individualiteit. Wanneer wij ons strikt houden aan het geestelijke feit, dat alle verhoudingen in God verblijven en in Zijn hele schepping op harmonische wijze tot uitdrukking worden gebracht, zullen wij iedere poging laten varen om louter stoffelijke middelen aan te wenden om een geschil bij te leggen.
Wij zullen de oplossing zoeken in een juist begrijpen van God en van onze harmonische geestelijke verhouding tot het ganse mensengezin. Laten we niet vergeten, dat een persoonlijke zin van onszelf en anderen de ware individualiteit verbergt, en dat, naarmate de persoonlijke zin wordt uitgeschakeld, de ware individualiteit, of het kind van God, aan het licht zal worden gebracht.

vrijdag 4 september 2009

Onhoorbare stem

Gods leidende hand is steeds in onze nabijheid. Ootmoed stelt ons in staat dit te zien. Geloof aan het goede maakt het ons makkelijk die te gehoorzamen. Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, beschrijft de onweerstaanbare macht van de leiding van Liefde, wanneer zij ons in het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift vertelt (blz. 559):"Voor het menselijk gemoed is de onhoorbare stem van Waarheid 'gelijkerwijs een leeuw brult'. Zij wordt gehoord in de wildernis en in de duistere plaatsen waar vrees woont."
De enige eis, die Waarheid ons stelt, is, dat wij luisteren naar deze stem. Christian Science toont ons hoe dit te doen.

"Herder, wijs de weg mij aan,
Die mij opwaarts leidt,
Hoe ik zamel, hoe ik zaai,
Hoe 'k Uw schapen weid."
(Poems, blz. 14)

maandag 31 augustus 2009

Licht

Mrs. Eddy zegt ons in ons Christelijk werk niet "een achterblijver in den wedloop" te worden. Het woordenboek zegt, dat een achterblijver iemand is, die lui van aard is. Wij zouden kunnen zeggen, dat het iemand is, die nalaat de ontelbare waarheden en talenten te gebruiken, die hem in Christian Science worden geopenbaard. Als iemand door problemen omringd is en de hinderpalen wijken niet, dan kan hij/zij de Concordanties op de werken van onze Leidsvrouw nemen en de passages bestuderen onder het woord "yield" (zich overgeven aan). Dan kan hij zich afvragen: "Heb ik mij overgegeven aan de Waarheid of aan dwaling? Heb ik de leer van Christian Science aanvaard of de fabels van de stoffelijke zin? Heb ik mij overgegeven aan het goddelijk Gemoed of aan het sterfelijk gemoed? Ben ik trouw aan mijn dagelijkse plichten als een Christian Scientist? Wat is mijn doel, mijn ideaal? Is het om God welgevallig te zijn of de mammon?"
Eerlijke antwoorden op deze vragen zullen de gedachten opwaarts leiden en gereed maken om zich over te geven aan de grote waarheden van Christian Science en de overvloedige zegeningen te ontvangen, die daarmee gepaard gaan.
Een trouwe Scientist zouden wij kunnen vergelijken met een vuurtoren. In de duisternis van storm en wind staat de vuurtoren onbeweeglijk op de rots. Hoewel de storm er om heen raast, heeft hij daar geen deel aan. Zijn licht schijnt helder en onafgebroken en zijn stralen dragen een waarschuwing toe naar hen, die op zee zwoegen. Zo vervult hij een tweeledig doel; door zijn licht kan hijzelf nooit in duisternis verkeren en zijn stralen spoeden zich voort om hen, die op de onstuimige zee worstelen, te leiden.
(Matth. 5:16): "Laat uw licht alzoo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uwen Vader die in de hemelen is, verheerlijken."

zaterdag 29 augustus 2009

Zelfbestuur

Jezus is ons voorbeeld. Hij stond tegenover wereldaangelegenheden, zoals wij die nu ook kennen en desondanks deed hij alle wetten van sterfelijkheid teniet. Hoe bereikte hij dit?
Door kennis en de toepassing van zelfbestuur. Wat betekent zelfbestuur in Christian Science? Het betekent dat wij één almachtige, alomtegenwoordige, alwetende en alwerkende macht, het goddelijk Beginsel erkennen en aanvaarden, dat door zijn onfeilbare wetten zijn eeuwige, volmaakte schepping van geestelijke ideeën bestuurt.
Jezus erkende en gehoorzaamde voortdurend deze besturende macht. Zijn mentaliteit vereenzelvigde zich met de Christus, de zuivere uiting van goddelijk Gemoed, dat het al regeert. Daardoor werd hij waarlijk door zichzelf bestuurd. Hierdoor was hij in staat machtige werken te doen en verkeerde begrippen van zonde, ziekte, disharmonie en dood te vernietigen. Ieder van ons weerspiegelt in zijn ware wezen de goddelijke individualiteit en is daarom eveneens zelf-bestuurd.
Ieder van ons kan veel bijdragen om een einde te maken aan oorlogen, disharmonie in het gezin, in de kerken, in ons tehuis, in zaken en onder volkeren, door onrust te verdrijven uit ons eigen hart en denken. Dit kunnen wij doen door elk verkeerd begrip omtrent onszelf, ons gezin, onze buren, onze gemeente, onze regering en de wereld te verwerpen en alleen het getuigenis van Geest als waar te aanvaarden.

zaterdag 22 augustus 2009

Spectrum

Iedere kleur heeft een eigen identiteit, maar maakt wel deel uit van het spectrum. Zo heeft elk synoniem van God zijn eigen bijzondere betekenis en door het juiste gebruik ervan kan een juister begrip van Gods alheid worden verkregen.
Synoniemen van God zijn:
Gemoed geeft uitdrukking aan intelligentie en begrijpen;
Geest het ware wezen van het heelal is eeuwig en onvernietigbaar, zonder de aanwezigheid van stof;
Ziel is de genade Gods, zondeloosheid en reinheid;
Beginsel is de immer-tegenwoordige en alles beheersende wet, onveranderlijk, onpartijdig en volledig;
Leven immerdurende heerschappij van harmonie, onsterfelijk en onaantastbaar;
Waarheid is de werkelijkheid van volmaaktheid, onweerstaanbaar en positief in haar werk;
Liefde is de universele wet van het goede, zonder zweem van kwaad, vrees of twijfel.
Deze synomiemen in toepassing gebracht demonstreert de volkomenheid van God. Omdat de intelligentie waarmee zaken worden bestuurd, ontleend worden aan het alwetend Gemoed, hoef je nooit te twijfelen bij de keuze van de weg die je moet inslaan. Omdat zaken de werkzaamheid van Geest weerspiegelen kunnen zij niet stilliggen of tegengewerkt worden. Leven maakt deel uit van je wezen, Waarheid beschermt en Liefde steunt.

Mrs. Eddy schrijft in haar gedicht "Liefde" (Poems blz. 7):
"'t Was Liefde, die daar spande een boog
Vol heilbeloften, hoog omhoog."

vrijdag 21 augustus 2009

Beginsel

De bouw van een tunnel kan aan de tegenover elkaar liggende kanten van een rivier gelijktijdig gestart worden. Langzaam aan zal hij vorm krijgen; elke kant zal afzonderlijk gebouwd worden en toch zullen beide gedeelten elkander precies in het midden ontmoeten. De zekerheid van de grondregels van de wiskunde, de natuurkunde en de bouwkunde – wanneer deze op de juiste wijze worden toegepast – maakt dit mogelijk.
Mrs Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany op blz. 226: “ Wat men in de dagelijkse omgangstaal aanduidt als het beginsel van harmonische trilling, het beginsel van de instandhouding van het getal in de meetkunde, het beginsel van het hellend vlak in de mechanica, enz. is slechts de uitwerking van een universele oorzaak – een uiting van het ene goddelijke intelligente Beginsel, dat de aarde door ontwikkelde geestelijke macht in haar baan houdt, dat de golven en de winden beheerst, dat aandacht schenkt aan het vallen van een musje, en dat alles bestuurt, van het oneindig kleine tot de oneindigheid – namelijk God.”
Al wat werkelijk is, wordt geschapen, in stand gehouden en gezegend door Beginsel. Er heerst onverbroken harmonie in het koninkrijk Gods, omdat Beginsel, of Liefde, harmonie voortbrengt en in stand houdt.
Fysieke disharmonie, verkeerde karaktertrekken, zoals opvliegendheid, eigenwaan, heerszucht en eigenzinnigheid, moesten waarschuwingstekens zijn, dat iemand van Beginsel is afgeweken.
Zonder het oneindig Beginsel om ons te leiden, zou het menselijk leven geen doel, geen werkelijke hoop, geen verlossing hebben. Wanneer Beginsel wordt begrepen, heft het ons bewustzijn op, maakt dit ruimer en krachtiger. Het geeft aan degene, die tracht het te weerspiegelen, een doel, richting, succes en genezing.

donderdag 20 augustus 2009

Ootmoed

De grootste mannen en vrouwen uit de geschiedenis zijn de nederigen van geest geweest. Christus Jezus heeft, gedreven door geestelijke ootmoed, gezegd (Joh. 5:30): "Ik kan van mijzelven niets doen". Hij handelde als iemand, die ten volle van Gemoed afhankelijk was en wendde zich voor leiding en voorlichting tot zijn Vader met de absolute overtuiging, dat Gemoed in staat was in de behoefte te voorzien.
In de Bijbel wordt ook voor het gevaar van trots gewaarschuwd in het verhaal van Koning Nebukadnezar, die door zijn buitensporige ijdelheid en verwaandheid krankzinnig werd. "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid?" (Dan. 4:30). Op dat zelfde moment verloor hij zijn verstand en hij at gras als de os en zijn nagels groeiden als de klauwen van vogels en 'zeven tijden" gingen over hem voorbij totdat hij bereid was God als de bron van alle grootheid te erkennen.
Deze en andere waarschuwingen herinneren ons aan de noodzaak altijd op onze hoede te zijn voor de dwaling van eigendunk of het gevoel van persoonlijk kunnen.
Wanneer wij succesvol zijn in onze ondernemingen laten we ons dan in diepe ootmoed tot God keren en Hem danken voor Zijn gaven van wijsheid en intelligentie. De poort tot succes in Christian Science leidt niet langs trots op intellect of eigengemaakte bekwaamheid, maar langs ootmoed.

maandag 17 augustus 2009

Question of the week

Hoe bid je voor het vinden van balans in je leven?

[How are you praying to find balance in your life?]

zaterdag 15 augustus 2009

Geestelijke zin

Wat is geestelijke zin? Wat zijn geestelijke hoedanigheden? Hoe leert men ze kennen? Geestelijk onderscheidingsvermogen – hoe kan je dat van nut zijn? U zult een geestelijke hoedanigheid herkennen, omdat deze geheel goed is.
Wanneer uw eerlijkheid niet langer een kwestie van keuze is; wanneer u eerlijk bent, omdat je niet anders kunt; wanneer u eerlijk bent zonder acht te slaan op het feit of de wereld het weet of niet weet en zelfs wanneer de wereld het tegendeel over u gelooft; wanneer u eerlijk bent, omdat u niet anders dan eerlijk kunt zijn en handelen, dan ziet u de eerste glimp van het geestelijk zijn. U stelt er geen vragen over. De gedachte aan een beloning komt nooit in u op. U bent, wat u bent door de feiten zelf. Dan blijft u onbewogen onder stormen en spanningen, waar mensen gewoonlijk voor vrezen. Want u weet, dat het “uws Vaders welbehagen [is] ulieden het Koninkrijk te geven”. En zoals het met eerlijkheid is, zo is het met uw liefde, uw oprechtheid, uw werkzaamheid.
Geestelijke zin is de uitdrukking van intelligentie. Te midden van schijnbare verwarring is hij de gids. Hij openbaart wat verborgen schijnt te zijn. Hij werpt het volle licht op alles, wat werkelijk en waar is, zowel als op wat duister en verborgen is.

vrijdag 14 augustus 2009

Drievuldig

Christian Science erkent het bestaan van slechts één God. "Hoor Israël, de Heere onze God is een énig Heer." In deze wetenschap leren wij, dat er synonieme termen voor God bestaan, die de oneindigheid van Zijn wezen te kennen geven. Tot deze synoniemen behoren: Leven, Waarheid en Liefde. Op blz. 331 en 332 van Science and Health verklaart Mrs. Eddy: "Leven, Waarheid en Liefde vormen de drie-eenige Persoon, God genoemd - m.a.w., het drievoudig goddelijk Beginsel, Liefde. Zij vertegenwoordigen een drievuldigheid in éénheid, drie in één-dezelfde in wezen, ofschoon veelvormig in bediening: God, de Vader-Moeder; de Christus, de geestelijk idee van zoonschap; en de goddelijke Wetenschap of de Heilige Trooster. Deze drie brengen in de goddelijke Wetenschap de drievoudige, wezenlijke natuur van het oneindige tot uitdrukking. Ook wijzen zij op het goddelijk Beginsel van het wetenschappelijk zijn, op de intelligente betrekking van God tot de mens en het heelal."

woensdag 12 augustus 2009

Vraag van de week

Hoe kunt u door gebed studenten en docenten ondersteunen, bij het hervatten van school en studie?

("How can you prayerfully support students and teachers as they head back to school?)

Geef uw mening.

vrijdag 7 augustus 2009

Gedachte veranderen

Genezen te worden is eigenlijk het loslaten van menselijke geloofsvormen; en studeren is een van de wegen, waardoor je leert, hoe los te laten. Wanneer iemand, die aan de een of andere lichamelijke ziekte lijdt, al lerende omtrent God, de Waarheid, geheel in de studie opgaat, dan wordt het mesmerisme verbroken en begint de genezing. Verwacht men een verandering van de ziekteverschijnselen te zien in het lichaam, in plaats van alle aandacht te besteden aan het verhogen van geestelijk begrijpen in zijn gemoed, dan wordt de genezing vertraagd. Niet eerder dan dat de Kananeesche vrouw haar grote bezorgdheid over haar zieke kind en haar eigen vermoeidheid en afgetobde gevoel los liet om zich tot de waarheid door Jezus onderwezen, te keren en uit te reiken voor slechts een kruimpje, dat mogelijk van de tafel van de Meester zou vallen, was haar dochter 'genezen van dat ogenblik af'.
Hoe sneller men zijn gedachte van de lichamelijke moeilijkheid afneemt en een diep verlangen koestert om het woord Gods te horen en in genade te groeien, des te spoediger de les geleerd en de genezing zal zijn volbracht.

donderdag 6 augustus 2009

Geestelijke Liefde

In haar boek Miscellaneous Writings stelt mrs. Eddy de vraag (blz. 104): "Hoe zullen wij tot ons ware zelf komen?". Dit is haar antwoord: "Door Liefde. Het Beginsel van Christian Science is Liefde en haar idee vertegenwoordigt Liefde. Door genezing wordt gedemonstreerd, dat dit goddelijk Beginsel en deze idee, God en de werkelijke mens zijn."
Het is daarom noodzakelijk dat wij voortdurend uitdrukking geven aan Liefde, God, het Beginsel van het bestaan van de mens.
Dikwijls zien wij in ons leven het tegenovergestelde van Liefde tot uitdrukking komen in vrees, afkeer, prikkelbaarheid, vitterij, onrechtvaardigheid en een te haastig oordeel, maar deze uiting is te wijten aan onbekendheid met Gods volmaakte mens. Als we deze God-ongelijke karaktertrekken te boven willen komen, dan is het eerste wat we moeten doen uiting geven aan een ontfermende geestelijke liefde. De liefde van Onze-Vader-Moeder God in ons hart is het oplossingsmiddel. Zij doet hardheid, eigenzinnigheid, weerspannigheid en aanmatiging wegsmelten of lost deze op.
Als wij anderen en onszelf zien zoals wij werkelijk zijn in Geest, zien wij de onschendbare volmaaktheid van de mens, die niet in staat is te vervallen tot tweedracht, wrijving, haat en afgunst.
Liefde zegent en bevrijdt; Liefde is de balsem waar heden zozeer behoefte aan is.

dinsdag 4 augustus 2009

Toepassing

De grote noodzaak waarvoor wij ons gesteld zien, is de theorie van Christus tot een levende werkelijkheid en tot een levende zegen te maken, door deze in ons eigen leven in toepassing te brengen. Begrijpen is niet genoeg, er moet iets door ons gedaan worden. Dit wordt ons uitgelegd in het verhaal van de wetgeleerde, die de bedoeling had Jezus door zijn handigheid in een compromitterende situatie te brengen en hem vroeg (Lucas 10:25): "Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beëerven?" Als antwoord vroeg Jezus hem naar de wet, die de weg aangaf om dat hoge doel te bereiken. De man zei vlot het gebod op, dat ons zegt God lief te hebben uit geheel ons hart en onze naaste als onszelf. Hij kende de letter van de wet heel goed. Toen zij de Meester met nadruk: "Gij hebt recht geantwoord; doe dat en gij zult leven."
Toen in antwoord op de volgende vraag: "En wie is mijn naaste?" Jezus antwoordde met het verhaal van de barmhartige Samaritaan, toonde de wetgeleerde opnieuw, dat hij in theorie de idee begreep dat een naaste iemand is, die mededogen heeft voor een ander. En weer antwoordde de Meester: "Ga henen en doe gij desgelijks."
Theoretische kennis is niet genoeg; wij moeten hetgeen wij weten, bewijzen door ernaar te leven. De toepassing van Christian Science bewijst ten volle de zuivere Christelijkheid van haar theologie.

maandag 3 augustus 2009

God is Liefde

"God is Liefde" (1 Joh. 4:8), en in Christian Science brengt de mens, die wij kennen als het beeld en de gelijkenis van God, de eigenschappen van Liefde tot uitdrukking; dus worden bestaan en activiteit van de mens door Liefde in werking gesteld.
In al zijn genezingen keerde Jezus de opvattingen van de stoffelijke zin om. Hoe? Door de mens niet te zien als een sterveling, die onderworpen is aan de spanningen van stoffelijke theorieën en deze tot uitdrukking brengt, maar door de mens te erkennen als geestelijk, als kind van God, dat volledig en in volmaakte harmonie wordt bestuurd door de opperste intelligentie van het heelal.
Christian Science verwerpt het getuigenis van iedere niet-goddelijke gedachte en omstandigheid als onwaar en aanvaardt alleen, wat goed en geestelijk zuiver is. Deze mentale houding werkt de manifestatie van de eindige, stoffelijke zinnen tegen en maakt, dat de mensen zich afwenden van oneerlijkheid naar integriteit, van onmenslievendheid en haat naar liefde. Met recht schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz 269): "De metafysica herleidt dingen tot gedachten en vervangt de voorwerpen der zinnen door de ideeën van Ziel."

zondag 2 augustus 2009

Denken

In Wetenschap en Gezondheid (blz. 86) zegt Mrs. Eddy: "Het sterfelijk gemoed ziet wat het gelooft, even zeker als het gelooft wat het ziet."
Onze manier van denken bepaalt grotendeels wat wij van onze wereld ervaren. Jezus zei: 'Gij zijt het licht der wereld." (Matth.5:14) En wij zijn het licht van onze eigen wereld, en de waarheid tegenover iedere dwaling die zich daar voordoet.
Maar wij zijn dit licht alleen maar als wij erkennen en volhouden dat - correct gezien - deze wereld de manifestatie of uitdrukking is van God, of het oneindig Gemoed, alleen en daarom volmaakt goed is. Wat zichzelf aandient als het kwaad in onze wereld, is suggestie, foutieve opvatting, valse veronderstelling, vaste overtuiging zo u wilt, maar niet de werkelijkheid van het bestaan.
Indien het kwaad werkelijk is, geloof ik niet dat wij er iets aan kunnen doen, dus hoeven we dat ook niet langer te proberen. Als wij geloven dat het kwaad werkelijk is, denk ik dat we er ook niet veel tegen kunnen doen. Maar als we de onechte aard ervan inzien, hebben wij een grondslag om het kwaad aan te pakken, zowel individueel als op gemeenschaps- en wereldniveau.
Het begrijpen dat wat we waarnemen onecht is, omdat het niet de uitdrukking van God is, verandert ons in mentale en geestelijke activisten, die geheel en al aan de kant staan van Waarheid en het goede. Dat geeft ons een werkelijke grondslag om met succes op te treden.

zaterdag 1 augustus 2009

Kinderen

In Science and Health (blz 236) zegt Mrs. Eddy: "Kinderen zijn volgzamer dan volwassenen en leren gemakkelijker de eenvoudige waarheden liefhebben, die hen gelukkig en goed zullen maken." En zij voegt eraan toe: "Terwijl de volwassene op twee gedachten hinkt of met verkeerde geloofsvormen heeft te kampen, komt de jeugd gemakkelijk en met rasse schreden tot Waarheid."
Een treffend voorbeeld, waar een genezing mee gepaard ging, is het volgende, waaruit blijkt, hoe diep een kind het Gebed des Heren, het Onze Vader, kan opvatten. Het bedoelde jongetje was ongeveer vier jaar oud. Hij vertelde zijn moeder, dat hij zich niet goed had gevoeld, maar dat hij zichzelf had genezen. "Hoe heb je dat gedaan?" vroeg zijn moeder. "Wel, in de zondagsschool heb ik geleerd 'uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid'. Daardoor wist ik dat ik niet ziek kon zijn." Kort daarna kwam de moeilijkheid terug en de moeder sprak er met het kereltje over. Hij zei dadelijk: "Ik weet waarom de dwaling terugkwam." "Waarom dan?" vroeg de moeder. "Omdat ik vergat te zeggen in der eeuwigheid." Moeder en kind zeiden toen samen op: " ...uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid", en de dwaling was volkomen overwonnen.

woensdag 15 juli 2009

Plan van God

Toen Job zich bewust werd van het wezen, de macht en de tegenwoordigheid van God, zei hij (Job 42:2): "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden."
Wanneer wij nieuwe verantwoordelijkheden op ons moeten nemen, wanneer er nieuwe eisen aan ons worden gesteld, nieuwe kansen zich voordoen en wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, moeten wij ons in de eerste plaats afkeren van de stoffelijke zin der dingen om na te denken, stil te staan en ootmoedig proberen het plan van God te zien.
Belangrijk is het, dat we ons volledig aan Gods plan overgeven. Wellicht heeft Hij voor ons iets te doen, dat nooit bij ons was opgekomen.
Plannen die in overeenstemming met Waarheid en Liefde zijn gemaakt hebben een ordelijk verloop. Zij staan boven het peil van hebzucht en persoonlijk vooroordeel. Laten we ernstig bidden: "Niet mijn wil, maar de uwe geschiede." (Luc. 22:42)
Plannen die van God uitgaan, zijn intelligent, want zij hebben hun oorsprong in de ene intelligentie, God. Waarachtig succes, op intelligentie gebaseerd, is een ieder tot zegen, maar desillusie is de nasleep van plannen, die afkomstig van onszelf, niet van God, zijn. De beweegredenen moeten juist zijn en de werkwijze moet vrij zijn van eigenzinnigheid.

dinsdag 14 juli 2009

Goddelijke Liefde

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift verklaart Mrs. Eddy (blz. 1): "Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God - een geestelijk begrijpen van Hem, een ont-zelfde liefde."
Iemand die voor het eerst van Christian Science hoorde, vond het moeilijk om de nieuwe opvatting omtrent geloof, die deze Wetenschap ons leert, te begrijpen. Hij had vroeger zijn eigen uitleg gevormd en voor hem was geloof: iets als waar aanvaarden zonder begrijpen of bewijs.
Toch was hij met deze opvatting van geloof niet tevreden, toen een lid van zijn gezin door Christian Science werd genezen van een ziekte, welke in het algemeen als ongeneeslijk wordt beschouwd. Hij realiseerde zich dat de demonstratie van genezing brengend geloof, waarvan hij getuige was geweest, haar oorsprong moest hebben gehad in iets hogers dan het louter aannemen van de waarheid.
De man overdacht de volgende woorden van een bekend gezang:
Geloof is niet des mensen werk,
Het wordt door God gegeven;
Bidt dat Hij uw geloof vermeer'
En 't wekt tot kracht en leven.

Hij zag in, dat onvoorwaardelijk geloof een gave Gods is, het verschijnen van het goddelijke in het menselijk bewustzijn. Dit geloof wordt geopenbaard in onzelfzuchtige liefde, een liefde die de weerspiegeling is van God, de goddelijke Liefde.

zondag 12 juli 2009

Geestelijke kwaliteiten

De geestelijke kwaliteiten waarmee God ons toegerust heeft komen tot uiting in ieder van ons, ongeacht of we een man of een vrouw zijn. Ieder van ons drukt intelligentie, kracht, vitaliteit, intuïtie, liefde en zachtheid uit. Deze geestelijke eigenschappen zijn niet afhankelijk van het geslacht van de persoon. Deze eigenschappen geven aan wat wij werkelijk zijn, een individuele weerspiegeling van al Gods eigenschappen, ook van die welke als mannelijk of vrouwelijk beschouwd worden. Niet een mannelijke of vrouwelijke God heeft ze geschapen, maar onze hemelse Vader-Moeder, het ene volkomen en complete wezen. Wanneer we meer leren over God als Vader-Moeder, ontdekken we onszelf, wie en wat we zijn en we zien onszelf als de uitdrukking van al de voortreffelijke eigenschappen van God. Naarmate we Gods kwaliteiten meer en meer tot uitdrukking brengen, tonen we minder verkeerde menselijke karaktertrekken.
In ons ware zelf zijn we allemaal liefdevol, rein, gezond, onbevreesd en onafhankelijk van alles behalve God. Wanneer we hoog genoeg kijken zien we onszelf en anderen beter zoals we werkelijk zijn, de volkomen en complete kinderen van God, de man en vrouw van Gods schepping over wie in het eerste hoofdstuk van Genesis gesproken wordt.

zaterdag 11 juli 2009

Christusnatuur

Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens. De onverbrekelijke band die hij voelde tussen God en hemzelf, bewees dat hij zich van de Christus bewust was. De roeping van Jezus was om aan de wereld de Christusnatuur, de werkelijke ideale mens, te openbaren. Daarom zal hij alleen te allen tijde degene zijn die de naam Christus toekomt. De eeuwige Christus die door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, is evenwel ook nu en hier aanwezig. Door deze ideale mens aan het licht te brengen en de geestelijke eeuwigdurende aard van God te openbaren, heeft Jezus ons getoond hoe ook wij aan de Christusnatuur uiting kunnen geven.
We zien deze natuur, deze manifestatie van God, in onbaatzuchtige, universele, onpartijdige liefde, de Christusliefde. We ontdekken de Christusnatuur in de wijsheid die altijd door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, het Christusgemoed. De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te onderkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid. De goddelijke orde waarover we het hebben gehad, is de aanwezigheid van Gods onveranderlijke wet die zichzelf handhaaft, het Christusbeginsel.
Het begrijpen van de Christusnatuur en het in praktijk brengen ervan in ons dagelijks leven, brengt genezing.

vrijdag 10 juli 2009

Naäman

In de Bijbel lezen we over een Syrische officier die melaats was, slachtoffer van de meest gevreesde ziekte in die tijd. (2Kon. 5:1-14) Naäman was een belangrijk man, niet alleen in de ogen van zijn gelijken en van de koning, maar ook naar zijn eigen oordeel. Als militair leider was hij aan orde gewend. Hij gaf orders en verlangde orde. Zijn opvattingen over orde sloten echter menselijke wil en persoonlijke macht in. Toen zijn vrouw van hun dienstmeisje hoorde dat er in Samaria een profeet was die hem kon genezen, ging hij niet rechtstreeks naar die profeet. In plaats daarvan ging hij naar zijn koning, die vervolgens een brief schreef aan de koning van Israël. Bij die brief sloot hij een aanzienlijk bedrag aan geld in, om er zeker van te zijn dat aan zijn verzoek zou worden voldaan. Wat een teleurstelling stond Naäman te wachten! De koning van Israël vreesde dat het een poging was om een oorlog uit te lokken. Maar Elisa, de profeet, die van het probleem hoorde, vroeg Naäman naar hem toe te komen. Zo kwam Naäman in pracht en praal met zijn paarden en wagen bij Elisa aan in de verwachting iets spectaculairs mee te maken in overeenstemming met zijn rang, als de profeet hem ging genezen. Hij werd woedend toen Elisa hem liet zeggen dat hij zich zeven maal in het modderige water van de Jordaan moest gaan wassen. Het kostte wat moeite, maar Naäman moest bevrijd worden van grote hoogmoed en eigenwil. Hij moest zijn tegenzin vervangen door gehoorzaamheid aan de goddelijke orde. Zijn vertrouwen in de ene God werd nederig en volledig, soortgelijk aan dat van het dienstmeisje dat hem had aangeraden naar de profeet te gaan. Toen werd Naäman genezen.
Ofschoon dit eeuwen geleden gebeurde, is de moraal van het verhaal nog steeds van toepassing. We kunnen leren van de ervaring van Naäman.

donderdag 9 juli 2009

Gemoed (Mind)

Mrs. Eddy schrijft in haar boek Unity of Good: "Wat u ziet, hoort en voelt is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid bezitten dan de waarde die u eraan toekent."
Alle zijn bestaat uit goddelijke oorzaak en gevolg en God kan net zomin ziekte verwekken als de zon duisternis kan veroorzaken.
Maakt het enig verschil of we moeten ontwaken uit de droom waarin we achtervolgd worden door een grizzlybeer, of uit die met een ijsbeer, een bruine beer of een zwarte? Natuurlijk niet, want het soort beer heeft daar niets mee te maken. Nogmaals, het probleem is niet de beer, maar de droom. Evenzo is datgene wat zich voordoet als een bepaald soort ziekte, of dat nu tbc of kanker is, niet een werkelijke toestand of feitelijkheid, maar een hypnotische droom.
In haar leerboek schrijft Mrs. Eddy: "Om ziekte te voorkomen of te genezen, moe de macht van Waarheid, van de goddelijke Geest, de droom der stoffelijke zinnen verbreken."
Was dat niet precies wat Jezus deed toen hij de dochter van Jairus uit de dood opwekte? Tegen de ouders en de weeklagenden zei hij: "Schreit niet; zij is niet gestorven; maar zij slaapt." Er staat dan: "En zij belachten hem, wetende, dat zij gestorven was." Maar Jezus wierp de gedachten aan dood uit. Hij wist de waarheid en deed het kind opstaan.
Jezus weerspiegelde het goddelijk Gemoed, het enige Gemoed, als zijn gemoed, en daar God het enige Gemoed is dat weerspiegeld kan worden, moeten wij evenals Jezus datzelfde Gemoed weerspiegelen. Paulus zegt dan ook: "Laat dat gemoed in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was."

zaterdag 4 juli 2009

Herstel

Voor de Christelijke metafysicus is het goed functioneren van het lichaam niet iets dat onbelangrijk of verwerpelijk is. Het ligt voor de hand dat de maag, het hart, de hersenen, enz. op normale wijze moeten blijven functioneren. Maar om de normale toestand te herstellen maakt de Christian Scientist gebruik van een essentieel andere methode. Zijn ervaring wijst uit dat de normale werking van het lichaam sneller herstelt wanneer de aandacht niet gericht wordt op het stoffelijke lichaam, maar wanneer het besef veld wint dat zulke elementen als ware en normale werking, de wet die het lichaam bestuurt, ware intelligentie en ordelijk functioneren, niet afhankelijk zijn van de stof. Deze elementen vinden hun oorsprong in God.
En dat is de reden waarom de waarlijk wetenschappelijk genezer zijn benadering een diep godsdienstig en zuiver geestelijke basis geeft. Zijn werk is erop gericht de onverbroken eenheid van God en de mens te ontdekken en duidelijk de leugen te onderkennen van de stoffelijke theorieën die de volmaakte verhouding van God tot de mens zouden willen verbreken.
Zo worden onze ogen geopend voor de werkelijkheid van het zijn - en dat resulteert onder andere in het herstel van de normale en gezonde mentale en lichamelijke functies.

dinsdag 16 juni 2009

De Bijbel

De Bijbel, die ons vertelt hoe reeds in vroege tijden naar Waarheid is gezocht, heeft als baken gediend voor geestelijk gezinde mannen en vrouwen van latere eeuwen. Zij deden hun best in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift te leven en zij putten kracht uit de beloften die er in de Bijbel gedaan worden.
Heden ten dage wordt een beter begrip van de Heilige Schrift gegeven in het leerboek van "Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift" door Mary Baker Eddy. Het leerboek vervangt de Bijbel niet, maar licht hem toe en onderschrijft de belangrijkheid ervan.
Jezus verwees dikwijs naar de Heilige schrift. Toen een wetgeleerde hem vroeg, welk het grote gebod in de wet was, antwoordde Jezus in woorden die aantoonden hoezeer hij met het Oude Testament vertrouwd was (Matth. 22:37-39): "Gij zult liefhebben den Heere uwen God met geheel uw hart en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven."
Mrs. Eddy heeft bewezen, dat de Bijbel onze gids is, niet naar een verafgelegen of een toekomstige hemel, maar naar het onderkennen van Gods tegenwoordigheid hier en nu.

dinsdag 2 juni 2009

Waarheid

Soms lijkt het erop dat er chaos, vrees of wanhoop heersen, maar dikwijls is deze toestand het gevolg van het feit, dat Waarheid dwaalbegrippen ontwortelt en naar de oppervlakte brengt. Het licht van Waarheid legt de duistere beelden in het sterfelijk denken bloot, zodat hun onwerkelijkheid gezien en bewezen zal worden.
Waarheid is niet op de een of andere dag of tijd begonnen waar te zijn. Waarheid is er altijd en is er altijd geweest, en in het heelal is geen plaats voor iets anders. Gebed in Christian Science schept Waarheid niet, brengt waarheid niet ergens heen, en brengt Waarheid evenmin tot handelen.
Christelijk wetenschappelijk gebed verdrijft dwaalbegrippen en onware gedachten, en op die wijze openbaart het Waarheid. Wat bijvoorbeeld gezien wordt als de genezing van een ziekte of van een onharmonische toestand is in de eerste plaats het tenietdoen van een waangeloof - het geloof, dat er in Gods heelal een ziek mens of een onharmonische toestand is of ooit geweest is. Genezing is het bewijs van het aan 't licht komen van Waarheid, van datgene wat altijd bestaan heeft en wat in feite hier en nu aanwezig is.

Ware bewustzijn

Een bede om hulp brengt geen verandering in God, maar zij brengt de verandering in onszelf. Zij brengt een algehele verandering in onze werkwijzen. Zij verheldert onze doelstellingen, brengt ootmoed in onze drijfveren en zuivert onze verlangens. Maar om op deze wijze te bidden is het wellicht nodig, dat we beginnen met de meer eenvoudige opvattingen van God als onze helper - d.w.z., met het ABC van Christian Science. Dan kunnen wij hoger stijgen in ons begrip van God als alle ware bewustzijn, dat zich van geen kwaad, zonde of dood bewust is. Zulk een gebed maakt God niet aan de mens gelijk, maar het maakt onze gedachten geestelijk.
Christian Science behandeling berust op het begrip, dat God absoluut is en op een steeds groeiend begrijpen van Zijn alheid. De wetenschap dat God ons vertroost, ons door de grootheid van Zijn liefde bereikt; dat Hij de berouwvolle vergiffenis schenkt, onze gedachten bestuurt; dat Hij ons leidt en steunt bij onze schreden opwaarts, is een relatieve maar toch wetenschappelijke stap bij een behandeling. Het is een voorbijgaande glimp, die er ons toe leidt ons geestelijk een-zijn met God en de absolute volmaakbaarheid van Zijn oneindig wezen te begrijpen.
In Unity of Good (blz 4) zegt Mrs Eddy: "Verwerven wij een tijdelijk bewustzijn van Gods wet, dan gevoelen wij, in een zekere, eindige, menselijke zin, dat God tot ons komt en deernis met ons heeft; bereiken wij echter het punt, dat wij door de Wetenschap van God, Zijn tegenwoordigheid begrijpen, dan vernietigt dit ons gevoel van onvolmaaktheid, of van Zijn afwezigheid, door een meer goddelijk begrip, Dat God alle ware bewustzijn is, en dit geeft ons de overtuiging, dat, als wij Hem nog dichter naderen, wij voor immer ons eigen bewustzijn van dwaling moeten verliezen."

woensdag 27 mei 2009

Taak

Lijkt het, alsof onze omgeving saai en duf is, of ons dagelijks werk eentonig en vervelend? "Zie van de plaats waar gij zijt" en erken de waarheid - en houd u daaraan - dat u in uw werkelijke zijn in Gemoed, Geest, Ziel, leeft, waar harmonie en vreugde bij voortduring verblijven. Het besef dat het weerspiegelen van de harmonische vreugdevolle werkzaamheid van het goddelijk Gemoed 's mensen werkelijke taak is, brengt degene die zijn werk heeft aan huis, in het kantoor, in de fabriek of ergens anders, er toe opgewektheid, vlugheid, ijver, vindingrijkheid, waakzaamheid en welwillendheid tot uiting te brengen, en zo worden dan zijn dagen interessant en aangenaam, en brengen ruime beloning met zich.

Zolang wij menen, dat ons geluk en welzijn afhankelijk zijn van personen of omstandigheden, zullen wij ze niet verwerven. Werkelijke en duurzame vrede, vreugde en voldoening kunnen alleen verkregen worden door ons algeheel te verlaten op God, Waarheid en Liefde, de bron van al het goede.

maandag 25 mei 2009

Vraag van de week

Wetenschap en Gezondheid luidt, "Het middel voor schoonheid is minder waan en meer Ziel,...( blz. 247). "Wat betekent dit voor u en hoe brengt u dit in toepassing in uw eigen leven?

(Science and Health states, "The recipe for beauty is to have less illusion and more Soul,...(p. 247)." What does this mean to you, and how are you applying this in your own life?)

zondag 17 mei 2009

Vraag van de week

Heb je een favoriet gezang? Hoe heeft het je door een moeilijke tijd heen geholpen?

(Do you have a favorite hymn? How has it helped you through a difficult time?)

maandag 11 mei 2009

Vraag van de week

Heeft God een doel voor ieder van ons?

Hoe heb je gebeden om God’s doel te leren kennen en deze te volgen?

(Does God have a purpose for each of us? How have you prayed to learn and follow God's purpose for you?)

maandag 4 mei 2009

Vraag van de week

Hoe wilt u bidden voor vrede en bescherming temidden van berichtgeving over epidemie?

(How do you pray for peace and protection amid news reports of an epidemic?)

zondag 3 mei 2009

Vraag van de week

Hoe bidt u in situaties van intense rivaliteit in relatie met sport of familie of werk, enz.?

(How do you prayerfully address situations of intense rivalry, whether related to sports, siblings, employment, etc.?)

dinsdag 28 april 2009

Nieuwe stem

Een nieuwe stem wordt in de wereld gehoord, een nieuwe hoop is geboren. De grondtoon dezer eeuw is niet chaos maar Christus. De Christus, zoals hij in Christian Science wordt begrepen, komt alle dingen herstellen. Maar voor dit herstel ten volle kan plaats vinden, moeten de oude dingen voorbijgaan en het oude materialisme moet vervangen worden door een geestelijk begrip van de schepping.

maandag 27 april 2009

Gezang 232

Bij het heengaan van mijn moeder zijn de gezangen uit het "Gezangboek van Christian Science" mij tot grote steun geweest. Het volgende vers uit gezang 232 was bijzonder vertroostend:

O Liefde, o Moeder zoo nabij,
In vreeze en twijfel zegent Gij;
Hoe juicht in ons vernieuwd gemoed
Een klank zoo zacht en wonderzoet:
"De mensch is kind van God."

dinsdag 21 april 2009

Quick Quote

"De mens is onvernietigbaar en eeuwig."

Wetenschap en Gezondheid blz. 402

maandag 20 april 2009

Vraag van de week

How do you balance prayer for the preservation of the environment with practical actions?


Hoe kies je het evenwicht in je gebed als het gaat om het behoud van het milieu en concrete acties?

donderdag 2 april 2009

Uw naaste liefhebben

Christian Science openbaart, dat God Alles-in-alles is. Hij is alle intelligentie, alle macht, al het goede. Christian Science openbaart dat de mens de geestelijke weerspiegeling van God is, en op volmaakte wijze uitdrukking geeft aan elke hoedanigheid van zijn goddelijke Vader-Moeder. Daar wij begrijpen dat deze geestelijke weerspiegeling de wezenlijke identiteit van de mens is, hebben wij vanzelfsprekend waardering voor onze naaste in plaats van hem te veroordelen, hebben wij hem lief, verdedigen hem, handelen ten opzichte van hem als wij zouden willen dat hij jegens ons zou doen.
Het is helemaal niet moeilijk om de werking van Liefde praktisch te benutten. Het is niet alsof wij een taak trachten te volbrengen die tegenstrijdig is met de natuurlijke krachten of wetten.
Men hoeft slechts gedurende een enkele dag oprecht de hoedanigheden van Liefde, zoals tederheid, onzelfzuchtigheid, barmhartigheid en nederigheid in toepassing te brengen om meer harmonie en geluk deelachtig te worden.

maandag 30 maart 2009

Moederliefde

Moederliefde omvat ons allen in een universele, heilige liefdevolle familie - en sluit niemand buiten.
Wij kunnen allen Gods moederliefde ervaren. En wij kunnen die allemaal overbrengen - mannen, vrouwen, kinderen. Het is ons fundamentele recht, als zonen en dochters van God, om Gods moederlijke zowel als vaderlijke genegenheid te voelen - en anderen te helpen deze genegenheid te ervaren. En dat komt omdat, zoals Wetenschap en Gezondheid verklaart: 'Tezamen bestaand en eeuwig met God, weerspiegelen man en vrouw in verheerlijkte hoedanigheid voor altijd de oneindige Vader-Moeder God' (blz. 516).

zaterdag 28 maart 2009

Geduld

Wanneer ik iemand ontmoet die iets doet waarvan ik me onthouden zou, of iets over een ander hoor dat niet strookt met mijn opvattingen, dan sta ik een moment stil om een manier te vinden om de goddelijke Liefde tot uitdrukking te brengen.
Het is onze taak om liefdevol, geduldig en nederig te zijn. En te weten dat het Gods taak is en niet de onze om Zijn kinderen te leiden. Wat wij allemaal nodig hebben, is inzicht dat wij het geliefde kind zijn van de goddelijke Liefde en dat wij ons rustig kunnen overgeven aan de intelligentie van het ene Gemoed om ons te vormen en te modelleren. Wetenschap en Gezondheid verklaart: 'Laten wij in geduldige gehoorzaamheid aan een geduldige God arbeiden om  met het universele oplossingsmiddel, Liefde, de versteendheid op te lossen van de dwaling - eigenzinnigheid op te lossen van de dwaling - de dwaling, die tegen het geestelijke krijg voert en de wet is van zonde en dood" (blz. 242).

Veilig

De veiligheid van het internationale luchtverkeer staat op een hoog niveau. De veiligheid in de lucht is goed, maar niet volmaakt. Ons wordt voorgehouden dat er factoren zijn die simpelweg door niemand te voorzien zijn: "de menselijke factor", zoals mogelijkheid van verkeerde beoordeling of onzorgvuldigheid; onverwachte en extreme weersomstandigheden; mechanische defecten. Te denken dat menselijke vaardigheden en technologie alles zijn wat we ooit nodig hebben om veilig te leven is onjuist.
Het feit dat God de mens heeft geschapen en hem volmaakt bestuurt, duidt erop dat onze eerste verantwoordelijkheid als gezagvoerder, verkeersleider, monteur, gewoon passagier, dan wel 'uitwuiver' is om  een God te hebben en het ene goddelijke Gemoed ieder moment te begrijpen en te gehoorzamen. 
Het uitsluiten van fouten en gevaar vereist wijsheid om goede besluiten te nemen, intelligentie om verstandig te kunnen plannen, helderheid en waakzaamheid om doelmatig te kunnen handelen enz. Deze bekwaamheden zijn eigenschappen van God. Door ons leven dichter bij God en bij de waarheid van ons geestelijk zijn te brengen, worden onze gedachten en handelingen door Hem bestuurd en zijn we veilig.

vrijdag 27 maart 2009

Gelijkheid

Christus Jezus legde steeds de nadruk op de eenheid en gelijkheid van de mens. Eens, nadat hij het verlangen  naar superioriteit had terechtgewezen, gaf hij zijn toehoorders de volgende mooie en krachtige aanmaning (Matt. 23:8): "Gij zijt allen broeders." Onze Meester kende slechts één Vader en het was dus onvermijdelijk, dat hij alle mensen als broeders beschouwde en geen hogere of lagere standen in de maatschappij erkende. Wat ook de menselijk stand, nationaliteit of het ras van mensen was, Jezus zag altijd dat zij in de Wetenschap de smetteloze zonen van God waren en hij gaf aan ieder van hun uiting aan dezelfde geestelijke liefde.
God schept de mens naar Zijn eigen beeld en schenkt aan iedere geestelijke idee dezelfde liefde en bekwaamheid, dezelfde zegen.

donderdag 26 maart 2009

Vergeven

Het is noodzakelijk te leren onze zogenaamde vijanden te vergeven en lief te hebben. Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan hoe we dienen te handelen. Hij zei: "Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, Die in de hemelen is" (Mattheus). Indien wij vijandigheid in onze gedachten uitroeien, houden wij zelf op een vijand te zijn. Als we ons niet op dit standpunt plaatsen, worden we slachtoffer van onze eigen gedachten en lijden we onder onze eigen haat. Het is beter onze zogenaamde vijand lief te hebben en zo de toekomst op vaste grond te bouwen, op vergevingsgezindheid en liefde.

woensdag 25 maart 2009

2 Timotheus 1:17 
God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid,
maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

zondag 22 maart 2009

Wetten van genade

Jezus wist dat het niet altijd makkelijk is om te doen wat God van ons verlangt. Dit zou een reden kunnen zijn dat hij aan zijn discipelen 'de wetten van genade' heeft gegeven. Het idee om elkaar te helpen ligt aan deze wetten ten grondslag. Onvriendelijke gedachten zijn onacceptabel en dienen in ons denken vernietigd te worden. En Jezus geeft aan dat de manier om ze te vernietigen is door anderen te vergeven. Hij heeft ons daarom een regel gegeven die alom bekend staat als de 'Gulden Regel'. Die luidt: 'Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo; want dat is de wet en de profeten' (Matt. 7:12).

Uit: De Heraut van Christian Science 1999

zaterdag 21 maart 2009

Oneindig

In de zondagsschool werd onderwezen dat God Liefde is, en dat Hij oneindig is. Daarom moet ook Liefde oneindig zijn. Aanvankelijk dacht ik dat oneindig betekent dat iets heel groot is of dat er heel veel van is. Gaandeweg echter zag ik in dat oneindig een andere betekenis heeft, en wel 'zonder beperkingen'. Oneindig wil dus zeggen dat er niet te veel of te weinig, meer of minder ergens van is. Integendeel, iets is oneindig als er altijd en overal precies zoveel is als je nodig hebt. Omdat Liefde oneindig is, krijgt iedereen altijd en op elk moment de liefde waaraan hij of zij behoefte heeft.
Oneindig betekent ook dat liefde op tal van verschillende manieren tot uitdrukking kan worden gebracht.

Uit : Christian Science Heraut 2004

vrijdag 20 maart 2009

Moeders Avondgebed

Een gebed door Mary Baker Eddy (Poems blz. 4)

"Liefde is ons schuiloord, 'k zie den wreeden strik,
Val en verzoeking met het oog alleen;
Zijn hoog vertrek is hier en zeer nabij,
Zacht legt Zijn arm zich om ons allen heen."

Zonder twijfel is het bewustzijn van diegene, die de hele dag en eveneens als hij zich voor zijn nachtrust gereed maakt steeds volhoudt, dat "Zijn arm zich om ons allen heen [legt]", vervuld van de altijd aanwezige weldadigheid van de goddelijke Liefde.
"Arm" wordt gezegd de betekenis te hebben van "kracht, macht, sterkte , steun."
Men moet niet alleen de barmhartige liefde van God voor zichzelf voelen, maar ook, dat ze voor zijn geliefden - voor allen, waarvoor men zorg draagt, is bedoeld.

woensdag 18 maart 2009

Stille vreugd


Gij wekt in ons een stille vreugd,
Die diep in 't hart haar oorsprong heeft,
Want niet in 't lichaam wonen wij,
Wij zijn in God, die 't leven geeft.

Uit Gezangboek van Christian Science, gezang 228

zondag 15 maart 2009

Menslievendheid

Menslievendheid betekent liefdevolle zorgzaamheid voor elkander. Zij omvat iedereen en sluit niemand buiten. Haar liefdewerken worden gekenmerkt door vreugde, tederheid, en zelfopoffering. Voor de armoede van de eindige zinnen stelt zij de schatten van het goddelijk zoonschap in de plaats. Zij neemt de lompen van zelfzucht weg en geeft de mantel van broederlijke liefde. Zij legt het getuigenis van het sterfelijk gemoed het zwijgen op en spreekt de taal van Geest. Zij doordringt al wat duisternis veroorzaakt en wekt de sluimerende zin voor het goede op. Menslievendheid is uit het gebed geboren en wijst op een begrijpend gemoed.

Op p. 201 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: "Om dwaling uit het sterfelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde."
Menslievendheid is zo'n vloedgolf.

donderdag 12 maart 2009

Engelen

Engelen zijn altijd nabij en we kunnen ze eveneens horen, als we onze gedachten meer tot God en de dingen des Geest wenden. Mrs. Eddy zegt in haar boek Wetenschap en Gezondheid, dat engelen geestelijke ingevingen zijn, rein en volmaakt; de bezieling van goedheid, reinheid en onsterfelijkheid, wiens werking alle kwaad en zinnelijkheid en sterfelijkheid opheft.

woensdag 11 maart 2009

Zekerheid

De Geest is positief in zijn werkingen en eigenschappen, nooit negatief of passief. Het is niet genoeg als men zegt: "Ik ben niet bang." Men moet de zekerheid van vrede bezitten. Het is niet genoeg dat men zegt: "Ik haat niemand." Het is beter om met een levendige, heldere weerspiegeling van de goddelijke Liefde, die onpartijdig en universeel is, iedereen lief te hebben.

Er wordt tegenwoordig veel over sociale zekerheid gesproken; plannen om ons te beveiligen tegen armoede, ouderdom en hulpeloosheid. Maar waarin is ware veiligheid gelegen?
Altijd en alleen in de zekerheid van Geest, door te begrijpen, wat werkelijk waarden en waarborgen zijn. Deze zijn nooit stoffelijk maar altijd geestelijk en worden gevonden in een oprecht karakter en in de goddelijke eigenschappen van Gemoed: rechtvaardigheid, eerlijkheid, onkreukbaarheid, intelligentie, naarstigheid, waakzaamheid, vrijgevigheid, barmhartigheid, en dienstwilligheid.
Kol.3:2 " Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn."

dinsdag 10 maart 2009

Alleenzijn

Eenzaamheid geeft het gevoel slachtoffer te zijn. Alleenzijn daarentegen kan een heerlijke ervaring zijn. Eenzaamheid kan verbijsterend zijn en een gevoel van falen inhouden. Alleenzijn echter bevordert rust en kracht. Geef je je over aan eenzaamheid dan wordt gemis en rusteloos verlangen je deel, terwijl als je het juiste standpunt kiest, de Christelijke Wetenschap bestudeert, en zoekt naar een positieve gemoedstoestand en zoekt naar goddelijke ideeën kan het alleenzijn voldoening geven, omdat je je geestelijk voedt. Gods met vreugde bezielende kameraadschap laat geen ruimte over voor gevoelens van eenzaamheid. Je hoeft echt geen kluizenaar te worden, maar door het alleenzijn (ongeacht of je alleen of in een grote menigte bent) word je eerder geleid op die wegen, waar je de mensheid in liefde kan dienen.

maandag 9 maart 2009

Houding

Een studente van de Christelijke Wetenschap verliet het land waar ze zich jarenlang thuis gevoeld had en vestigde zich in een nieuwe stad. Zij miste haar vorig huis en haar vrienden.
Zij besefte op een dag dat zij haar houding moest veranderen om de situatie te verbeteren. Zij redeneerde als volgt: "Alles is in God, het goddelijk Beginsel, inbegrepen; en daar God altijd aanwezig is, moet al wat ik nodig heb, ook nu met mij zijn." Zij nam potlood en papier en schreef alle eigenschappen neer, die zij in een ander persoon hoopte aan te treffen.
Toen stond zij op en begon ijverig naar gelegenheden en momenten uit te kijken (en slaagde hierin ook) om zelf die eigenschappen tot uitdrukking te brengen. In haar vreugde, die dit openbaar maken van Gods goede eigenschappen haar bracht, waren haar eigen verlangens spoedig vergeten. Binnen ongeveer twee weken groeide haar vriendenkring en ontving zij meer vriendschap dan zij ooit gekend had.

zaterdag 7 maart 2009

Vrijheid

Ons goddelijk recht op leven en vrijheid.

Het ware leven is niet afhankelijk van uiterlijk comfort, maar het is de juiste manier van denken en een blijde geest, die vrede brengen. Geluk komt niet voort uit zelfverheerlijking; maar het is de vrucht van zelfverzaking.
Vrijheid kan nooit voortkomen uit een ongecontroleerde kracht - losbandigheid; vrijheid wordt geboren uit reinheid, uit gematigdheid in gedachte, woord en daad.
Wanneer we deze waarheden aannemen zoals Jezus Christus deed, zullen we even vrij zijn als hij was. Niet vrees voor straf, maar liefde voor het goede, is de bevrijder.
Wanneer we zelf vrij zijn zal het ons daarom vreugde geven om anderen te helpen hun vrijheid te bereiken.
Hierin ligt werkelijk geluk, vrede, bevrediging.

woensdag 4 maart 2009

The Broken Spell

ONCE I stood
In a bare place,
My heart under a stone,
And God's face veiled,
And I alone.

Then a small wind stirred
And a bird
Sang one note,
And God spoke
One word;
And the stone broke--
And I heard.


Florence Irene Gubbins

dinsdag 3 maart 2009

Geen scheiding

Paulus, de grote apostel, vond een steeds betrouwbare veiligheid in het begrijpen, dat de mens niet van Gods liefde te scheiden is en schreef (Rom. 8:38,39): "Ik ben verzekerd, dat nog dood noch leven, noch Engelen noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heere."
De altijd betrouwbare Liefde wist onze tranen weg en doet nevelen van verdriet optrekken. Naarmate wij steeds gehoor geven aan het gebod van Liefde, ontwaken wij en komen tot het besef dat we vrij zijn van valse stoffelijke aanspraken en zijn we veilig in de rust en harmonie van het geestelijk bewustzijn. Elk gevoel van verdriet of verlies is verdwenen, wanneer wij iets gaan zien van de overvloed van Gods Liefde voor al Zijn kinderen. Liefde vertroost niet alleen, zij opent nieuwe inzichten in de schepping en laat ons werkelijkheden zien, die tevoren voor ons niet zichtbaar waren.
Er is geen scheiding tussen God en Zijn ideeën.

maandag 2 maart 2009

Rem

Het verheugen in Gemoed (God) is een belangrijk deel bij het ontwikkelen van toekomstplannen zoals een loopbaan. Het verheugen in Gemoed houdt vertrouwen in, hoop, dankbaarheid en betekent een volledig vertrouwen, dat de door God bestuurde toekomst alleen het goede in voorraad heeft. Dan bemerk je dat je dagelijkse leven veel gelukkiger en harmonischer wordt en dan zal je menselijke loopbaan vast, nuttig, vrij worden en vreugde schenken.
Soms schijnt het moeilijk onze plannen los te laten en soms is het alsof er diep in de gedachte een verscholen remmende gedachte is, misschien een weggestopte angst, een geheime rem, een zich vasthouden aan een bijzondere neiging.
En toch wanneer wij bidden, " O, God, laat mij U dienen." kunnen wij geen geheime gedachten voor het ene Gemoed hebben.
Iemand die in de oorlog zeer veel verloren had, hoorde later de woorden "Verdriet te koesteren in een geheim hoekje van de gedachte, is oneerlijkheid." Zij was geschokt: Dit is precies wat ze al die jaren gedaan had. Ik heb mijn verdriet gekoesterd, zelfs gevoed - ik heb het verborgen in een hoekje van mijn bewustzijn.
Laat remmende gedachten los en verheug je in Gemoed en laat Gods licht op al onze gedachten schijnen en laat elke gedachte door Hem besturen. Des te gelukkiger zullen wij zijn, en des te meer nut, vrede, harmonie , veiligheid en voldoening zullen we genieten.

zondag 1 maart 2009

Regenboog

Bestaat er iemand, die een regenboog en de belofte die hij in ons wekt niet mooi vindt?
Er is een ernstige les te leren uit de volgende woorden van Genesis (9:14): "En het zal geschieden als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken."
Heb je een probleem, dat hardnekkig schijnt te zijn, is er een tekort in je ervaring, waarin nog niet is voorzien, of heb je verdriet, waardoor jouw vreugde schijnbaar wordt verduisterd? Kijk uit naar de boog in de wolken! Zij is er en zal voor jou de hele ervaring veranderen en mooier maken; zij zal jou de zekerheid geven van Gods tegenwoordigheid. God is alomtegenwoordigheid en hoe meer wij dat bedenken, zullen wij beseffen, dat er in werkelijkheid nooit een probleem, nooit een gebrek, of verdriet kan zijn, omdat alomtegenwoordigheid, deze buitensluit, ze tot een onmogelijkheid maakt. O, ja, zij zijn er schijnbaar wel, maar ook de aarde staat schijnbaar stil en toch is dit niet zo, en naarmate wij het schijnbare ontkennen en volhardend de werkelijkheid bevestigen, kunnen wij vol vertrouwen de demonstratie tegemoet zien.

zaterdag 28 februari 2009

Overvloed

De voorraadschuur van de goddelijke Liefde getuigt van overvloed, haar voorraad wordt voortdurende vernieuwd en aangevuld. Hoe meer wij geven, hoe meer ons vermogen om te geven toeneemt. Hoe meer wij liefhebben, hoe meer liefde wij kunnen geven. Dezelfde wet van vermenigvuldiging is van toepassing op werkzaamheid, eerlijkheid, bekwaamheid, de macht ons uit te drukken. "Kan ik ook te veel geven?" vraagt iemand misschien. Neen, want indien wij erkennen, dat God de oneindige Gever is, weten wij, dat de bron nooit kan opdrogen, doch veeleer groter wordt en zich vermenigvuldigt, naarmate er ten volle gebruik van wordt gemaakt.

Want zoals Paulus het zegt (2Cor. 9:8, 15): "God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn . . . Doch Gode zij dank voor zijne onuitsprekelijke gave."

vrijdag 27 februari 2009

Veiligheidsnet

Omdat Jozef God liefhad ongeacht de omstandigheden waarin hij verkeerde als slavernij en gevangenschap bracht hij consequent goedheid tot uitdrukking. Hij legde van het ene moment tot het andere als het ware getuigenis af van de waarheid dat 'alle dingen medewerken ten goede' voor hen die God liefhebben.
Jozef vond zijn bescherming, of zijn 'veiligheidsnet', in zijn onvoorwaardelijke integriteit. Er zaten jaren tussen het moment dat hij als slaaf werd verkocht en de periode waarin hij heel Egypte van de hongersnood redde, maar gedurende al die tijd liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om naar God te luisteren wat te doen; hij was constant bereid vanuit zijn grote genegenheid anderen te helpen. Zijn trouw aan Gods wet beschermde hem zijn hele leven en stelde hem in staat duizenden tot steun te zijn. Hij was in staat ook zijn eigen familie bij te staan en zelfs zijn broeders, die hem als slaaf verkocht hadden, te vergeven en voor de ondergang te behouden.

donderdag 26 februari 2009

Ware aard

God of het goede is het licht dat het menselijk bewustzijn verlicht en dat de geestelijke schepping voor ons openbaart, die het evenbeeld van God is. Gods evenbeeld is liefdevol zonder enige beperking, als de goddelijke Liefde zelf. Wanneer we onze familieleden, onze vrienden en de mensen om ons heen in het licht zien dat geestelijke liefde is, ontdekken we dat onze liefde onpartijdiger wordt, minder selectief en dat we niet van sommige mensen wel en van anderen niet houden. Onze liefde toont dan iets meer van de Christus, van de ware aard van de liefde die God is.

dinsdag 24 februari 2009

Groei in genade

In het Christian Science leerboek "Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift" heeft de schrijfster, Mary Baker Eddy, de wereld het middel geschonken om in haar noden te voorzien. Op blz. 4 schrijft zij: "Wat wij bovenal nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, ootmoed, liefde en goede daden uitdrukking vindt."

Gebed betekent zich tot God wenden. Het betekent luisteren totdat Gods plan zich in ons bewustzijn ontvouwt; het betekent niet, dat wij Hem vertellen hoe Hij een bepaalde handelwijze, die de vrager zich heeft bedacht, kan of moet doen slagen.

Een voorwaarde voor groei in genade is een vurig verlangen. Zonder verlangen naar verbetering kan men weinig bereiken. Een tweede vereiste bij het gebed om geestelijke groei is dat het verlangen tot uiting wordt gebracht. Hoe? In "geduld, ootmoed, liefde en goede daden."

Alleen wanneer God Alles voor ons is, kan Hij alles voor ons doen. Laten wij Hem dan de gelegenheid geven alles voor ons te zijn.

zondag 22 februari 2009

Geluk

Talloze mensen genieten een goede gezondheid, maar zijn niet gelukkig.
Christian Science openbaart duidelijk, dat de bron van het ware geluk Geest is en bewijst de duurzaamheid er van door de geliefde hoedanigheden van de goddelijke Liefde in harten van de mensen te vestigen. "De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid" (Gal. 5:22).
De beoefening van deze hoedanigheden worden meestal gezien als een soort van toegangsbewijs tot een toekomstige hemel, maar dat is slechts uitgesteld geluk. De beoefening van deze hoedanigheden is geluk, zij zijn er niet van te scheiden. Zij vormen de hemel binnen ons, de harmonie, die niet beperkt of zelfzuchtig is, maar die haar stralen uitzendt naar allen om ons heen.

Een van de onfeilbare geneesmiddelen voor een gemis aan geluk is dankbaarheid voor het goede, dat wij reeds bezitten, een weloverwogen aandacht schenken aan de tegenwoordigheid er van.

woensdag 18 februari 2009

Bidden

Kun je beschrijven hoe je kunt bidden voor iemand- zonder gebruik te maken van terminologie die vertrouwd is met uw geloof? Hoe deed je dat?

dinsdag 17 februari 2009

Geschenken die genezing en zegen brengen

Vraagt u zich ook wel eens af waar de grens is tussen het geschenk, dat uit een goede drijfveer wordt gegeven, en dat, welke dicht bij eigenbelang staat en iets weg heeft van onbehoorlijke beinvloeding?

In Deut. 16:19 zag Mozes aldus gevaar:
"Gij zult het gezicht niet buigen, gij zult het aangezicht niet kennen, ook zult gij geen geschenk aannemen; want het geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der rechtvaardigen."

Wees altijd waakzaam en let op wat de drijfveer is die aan het geven van geschenken ten grondslag ligt.
Is de drijfveer om bij iemand in de gunst te komen of een ander voordeel te behalen, een gevoel van zelfvoldaanheid of van neerbuigendheid te krijgen?

Wordt het geschenk alleen maar gegeven, omdat men van een ander een geschenk verwacht? Of geeft het geschenk uiting aan dankbaarheid, waardering en liefde?

In Christian Science, evenals in de Bijbel, wordt God beschouwd als de gever van al het goede. Zijn gaven zijn geestelijk, en zijn een voortbrengsel van Zijn oneindige Liefde voor Zijn hele schepping. Deze gaven omvatten geestelijkheid, begrip, genade en glorie. Evenals intelligentie, wijsheid, gezondheid, substantie en volmaaktheid.

Nog andere grote geschenken zijn: onze naaste te zien zoals God hem geschapen heeft, het kwaad te scheiden van de persoon, de dwaling met Waarheid om te keren en te vernietigen en in werkelijkheid het goede, en enkel het goede, overal te kennen en te zien.

Voetstappen

Footprints

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand: one belonging to him, and the other to the Lord.
When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life.
This really bothered him and he questioned the Lord about it. “Lord, You said that once I decided to follow You, You’d walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don’t understand why, when I needed You most, You would leave me.”
The Lord replied, “My son, My precious child, I love you and I would never leave you. During our times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was that I carried you.”


Author unknown