dinsdag 22 januari 2019

Zijn schepping is geestelijk

Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. We zouden juist ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten ligt en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan gemaakt of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer voor anderen te doen opklaren. Zulke elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid.

maandag 21 januari 2019

Bestendige gezondheid

Ieder jaargetijde lijkt zowel schoonheid als problemen met zich te brengen. In de tegenwoordigheid van God of het goede bestaat geen kwaad, bestaat niets om bang voor te zijn. In Gods atmosfeer komen geen kwalen voor die aan bepaalde seizoenen toegeschreven worden, geen sombere dagen als gevolg van een lagedrukgebied, geen telkens terugkerende alles verwoestende wervelstormen. We moeten de altijd vredige schoonheid en activiteit van Gods alomtegenwoordigheid nog ten volle leren begrijpen, maar als we ons laten leiden door de Christusgeest wordt bestendige gezondheid iets vanzelfsprekends. We worden minder vatbaar voor de geagiteerde gedachtenstroom van het sterfelijk gemoed. De overtuiging dat koorts onwettig is, en de zekerheid dat in Gods koninkrijk een storm machteloos en onwerkelijk is, zijn slechts twee aspecten van de genezende Christus, Waarheid, die door Jezus zo grondig werden aangetoond. Het begrijpen van Gods alheid en de nietsheid van het kwaad brengt genezing en het verontruste menselijke bewustzijn kalmeert. De elementen waaruit onze gezondheid en onze omgeving zijn samengesteld zijn in werkelijkheid geen stoffelijke toestanden, onderworpen aan virussen, bacteriën of aan telkens veranderende weersomstandigheden. De elementen bestaan uit gedachten. Gedachten die uit God, het goede, voortkomen zijn altijd harmonisch. De disharmonieën die zich in de menselijke ervaring kunnen voordoen, worden veroorzaakt door misvattingen over de werkelijkheid en komen voort uit een geloof dat het kwaad deel uitmaakt van het leven. Maar het kwaad is geen onderdeel van het goddelijk leven. De ware identiteit van ieder van ons verblijft veilig en vredig in de harmonie en tegenwoordigheid van God, waar ieder element van de werkelijkheid goed is.

zondag 20 januari 2019

De volmaakte uitdrukking van God

Christus Jezus leerde niet dat de mens God is, maar hij verkondigde zonder omwegen de eenheid van God en de mens. “Ik en de  Vader zijn één” (Joh.10:30). God, Gemoed, moet zich in ideeën uitdrukken. God, de Vader-Moeder, bestaat niet zonder Zijn kinderen. We kunnen nooit gescheiden worden van onze bron, de goddelijke Liefde - want het is niet alleen zo dat wij God nodig hebben, maar ook is ieder van ons Hem dierbaar en onmisbaar. God is even dichtbij u als uw eigen zuivere bewustheid van wat u in werkelijkheid bent, omdat uw werkelijke geestelijke individualiteit en identiteit uit het goddelijk Beginsel voortkomen. U bent de volmaakte uitdrukking, het volmaakte resultaat van God. En zonder de voortdurende steun en leiding van het almachtige Gemoed zou het bestaan doelloos en chaotisch zijn. Als zo’n goddeloze situatie zich inderdaad zou kunnen voordoen, dan zou er in feite helemaal geen bestaan zijn - geen leven dat het goddelijk Leven tot uiting brengt en geen Liefde die de goddelijke Liefde vertegenwoordigt. Om wat de evangelist zegt eens met andere woorden uit te drukken: Alle dingen worden door Hem in stand gehouden, en zonder Hem kan niets blijven bestaan.

zaterdag 19 januari 2019

Het onbegrensd Gemoed

Een behandeling in Christian Science is niet het in werking stellen van een persoonlijke manier van denken, maar het is het binnenstromen van het licht van de goddelijke openbaring in het menselijk bewustzijn. De Wetenschap openbaart God als oneindig licht - als het onbegrensde Gemoed, de bron van alle werkelijke gewaarwording. Door het licht van Waarheid en Liefde wordt de duisternis van angst en lijden verdreven. Met andere woorden: zo’n behandeling betekent, dat men er zich geheel van bewust is dat God met ons is - bewust van de goddelijke alomtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid en alwerkzaamheid - en dat men erkent dat Zijn goedheid en almacht volledig heersen juist daar waar disharmonie en ziekte schijnen voor te komen. In zo’n behandeling is eigenlijk de onlichamelijke Christus aan het werk - de goddelijke Waarheid die tot het ontvankelijke menselijke bewustzijn doordringt, de dwalingen daaruit verdrijft, het hart geneest, de wonden van de verontruste menselijke gedachte verbindt en de geestelijke wet openbaart. Deze wet, die Waarheid tot uitdrukking brengt, verandert de zogenaamde stoffelijke omstandigheden door de reeds bestaande, door God gegeven harmonie aan het licht te brengen. De behandeling is in feite het wakker worden uit onze menselijke opvatting van de dingen om tot het besef te komen van het alles-omvattende goddelijk Beginsel, Liefde, en zijn onsterfelijke idee, de mens.

vrijdag 18 januari 2019

Uitstijgen boven alle rumoer

De mensheid is bezig de ogen te openen voor de voorzieningen van de goddelijke Liefde en daarnaar te handelen. De Christus is een onthullende macht, die de dwaling vernietigt door aan te tonen dat de mens in zijn ware aard Gods volmaaktheid weerspiegelt. Ziekte en zonde worden genezen door een begrijpen van de goddelijke wet. Door gebed richten de mensen arken van begrip op in hun persoonlijke leven, die hen verheffen boven iedere stroom van materialisme en hen in staat stellen anderen te helpen. Zij ontdekken dat Gods belofte (dat er geen vloed meer zal zijn) van toepassing is op ieder van ons individueel, evenals op de gehele mensheid. Wij kunnen niet verdrinken in de vloed van het sterfelijk geloof, wanneer wij ons tot de Christus wenden en deze gelegenheid geven ons boven de golven te verheffen. De valse aanspraken van de sterfelijkheid zouden de gedachten in twijfel en vrees willen onderdompelen. Maar de Christus, de openbaring van Gods verlossende boodschap in het menselijke bewustzijn, schudt ons wakker en maakt ons sterker; hij zet ons aan het werk en geeft ons de moed uit te stijgen boven de schuimkoppen van het sterfelijk geloof. Temidden van alle rumoer en dreigend onheil kunnen we ons verheugen in onze visie op de mens als het geliefde kind van God, veilig onder Zijn hoede. Verwoesting is niet onvermijdelijk. God bestuurt Zijn schepping en Zijn wet ondersteunt ons. Wanneer wij deze essentiële en diepe waarheid duidelijk zien, doen wij ons deel aan Gods verbond dat er geen zondvloed meer zal zijn.

donderdag 17 januari 2019

Een verbond

Wanneer mensen verontrust worden door gebeurtenissen die hun wereld beïnvloeden zoeken zij vaak bij anderen leiding en zekerheid. Indien we behoefte voelen anderen te raadplegen over zaken die zó ernstig en zó dringend zijn, doen we er verstandig aan te kijken naar hen die dicht bij God hebben geleefd - naar de mensen wier inzichten op een tijdlozer en vastere basis dan persoonlijke meningen of menselijke gissingen gegrond zijn. De Bijbelfiguur Noah was zo’n man. Op velerlei wijze voelde hij Gods tegenwoordigheid en volgde hij Zijn leiding. Noah’s begrip van God en Zijn boodschap voor de mensheid kwamen op een kritiek moment. Er waren enorme moeilijkheden - in feite zoveel, dat de mensen op grote schaal overspoeld werden door hun geloof in materialisme. De mensheid ging vrijwel te gronde in de zondvloed die volgde. En de afschrikwekkende mogelijkheid dat dit ons kan gebeuren, vindt zijn weerklank in het menselijk bewustzijn. Zou dat kunnen? Zou de mensheid in onze tijd bijna geheel weggevaagd kunnen worden? Noah kon niet het geringste vermoeden hebben gehad van de kansen op totale vernietiging van de wereld in de eenentwintigste eeuw - met zijn eigen soort zondvloed. Maar hij ontwaarde voor zichzelf en alle anderen een belofte van God, bezegeld, zoals het boek Genesis dat beschrijft, door het teken van de regenboog: “En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. . . Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten” (Gen. 9:11,12). De sterfelijke gedachtengang die speelt met de plausibiliteit van een beperkte (kernwapen)oorlog tussen volkeren - of, erger met de mogelijkheid dat een algemene holocaust onvermijdelijk is - valt weg voor het begrijpen van de waarheden die ten grondslag liggen aan hetgeen God door Noah aan de wereld openbaarde. Wij kunnen echter niet op onze lauweren gaan rusten en Gods water over Gods akker laten lopen. Gods belofte kwam in de vorm van een verbond - en dat vereist een verbintenis van twee kanten.

woensdag 16 januari 2019

Oordeelt niet

De hele natuur van het sterfelijk gemoed bestaat uit kritiseren en vernietigende oordelen vellen, af te kraken - ja, zelfs te vernietigen. Wij kunnen ons echter losmaken van de schijnbare werking van het sterfelijk gemoed. Wat we doen moeten is weten en bewijzen wie we werkelijk zijn als kinderen van God, het goddelijk Gemoed. Dan zien we ook anderen zoals God ze gemaakt heeft en gehoorzamen wij de woorden van Christus Jezus: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt“ (Matth.7:1). De neiging anderen te veroordelen en te bekritiseren is een gevolg van het geloof in een verondersteld tegenovergestelde van God, dat wij het sterfelijk gemoed noemen. In werkelijkheid is er geen sterfelijk gemoed dat de mens verkeerd kan voorstellen en daardoor een nummertje kritiek ten beste kan geven. God is het enige Gemoed dat bestaat en Hij is de goddelijke Liefde, het volmaakte Beginsel, waarin geen haat, kritiek of persoonlijke zin aanwezig is. De schijn van een sterfelijk gemoed dat de mens beheerst is niets anders dan het ongecorrigeerde geloof dat er iets kan bestaan dat aan God tegengesteld is en macht kan hebben. Wij zijn inderdaad de zoon, de gelijkenis, van God en alleen het goddelijk Gemoed, God, is het ware Gemoed van de mens.