woensdag 17 april 2019

De macht van Liefde

Christus Jezus had smaad en geweld te verduren, evenals Paulus. Maar omdat zij elke situatie met de goddelijke Wetenschap tegemoet traden, gaven zij het bewijs van de macht van Liefde. Velen hebben in onze tijd bescherming ondervonden tegen lichamelijke aanvallen en beroving door te begrijpen dat de macht van de Christus sterker is dan wellust en hebzucht, haat en wanhoop. De mens is heilig, een schepping van God en houdt daarom van alles wat goed en rein is. Wellust en hebzucht kunnen noch gevoeld noch uitgedrukt worden door een idee van het goddelijk Gemoed. De mens heeft geen intelligentie gescheiden van God en daarom wordt in werkelijkheid iedereen door de motiverende kracht van Liefde gedreven. Het is noodzakelijk dat we de mens zien zoals hij werkelijk is, namelijk als een idee die al zijn kracht direct van God ontvangt, door God wordt bestuurd en die heel Gods heerlijkheid toont. Door deze wetenschappelijke redenering wordt de zelfzucht van het vleselijk denken ontzenuwd. Kwade hartstochten worden onttroond. Vrede wordt hersteld. De Christus maakt de zondaar vrij. Vrees zou de lont van geweldadigheid willen aansteken, maar het wetenschappelijk Christendom herstelt het zuivere man- en vrouwzijn. Het slachtoffer van kwade hartstochten wordt door Liefde schoongewassen.

zaterdag 13 april 2019

De gift van God

Is in ons huis of in een uit de omgeving ingebroken, dan zal, als we werkelijk op onze hoede zijn, onze eerst reactie wezen, ons besef van het goddelijk Beginsel te verdiepen door wetenschappelijk gebed en studie. Maar al te vaak wordt door inbraakvrije maatregelen even zeker de bewoner aan vrees geketend als de inbreker buitengesloten. Geborgenheid is slechts in "de schaduw des Almachtigen” (Ps.91:1) te vinden. Welke voorzorgsmaatregelen ook verstandig geacht worden, meer geestelijkheid is wat werkelijk vereist wordt, een helderder en effectiever bewustzijn van de voortdurende bescherming van Gods zorg. Het is noodzakelijk dat onze opvattingen van veiligheid gegrond zijn op het besef van de volslagen nietsheid van het kwaad en de absolute alheid van God. Dat vereist vergeestelijking van denken, oprechte evangelisatie van ons karakter. Onze beloning ligt dan in het ondervinden van de werking van de goddelijke wet. Zogenaamde geborgenheid die gegrond is op stof, is broos en kwetsbaar. Geborgenheid gegrond op een begrip van Geest is wetenschappelijk en altijd betrouwbaar; het is de gift van God aan ons allen. Mrs. Eddy, die uit persoonlijke ervaring de macht van Geest kende, schreef aan haar leerlingen: “Hoe gezegend is het aan u te denken als in de ‘schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land’, veilig in Zijn kracht, bouwende op Zijn fundamenten en door goddelijke bescherming en liefde verborgen voor de verslinder. Bedenk voortdurend dat Zijn aanwezigheid, macht en vrede in alle menselijke noden voorzien en alle gelukzaligheid weerspiegelen.” ( Misc. Writings. p. 263).

donderdag 11 april 2019

De metafysicus

Voor de metafysicus is het belangrijk om over voldoende geestelijke visie te beschikken om Gods onbegrensde mogelijkheden te zien om de mens ongehinderd van al het goede te voorzien. Hoe krachtiger en doordringerder deze inzichten zijn, des te sneller zullen begrensde menselijke opvattingen wijken. Vraag: Is het trouwens nodig zaad en aarde - uit geestelijk oogpunt bezien - als essentieel te beschouwen voor het produceren van een oogst? In het artikel “Eén Oorzaak en Gevolg” doet Mrs. Eddy deze doordachte uitspraak: “De agrariër  verdiept zich in de ontwikkeling van een zaad en denkt dat zijn oogst voortkomt uit het zaad en de klei; terwijl de Schrift toch verklaart, dat Hij ‘allen struik des velds maakte, eer hij in de aarde was’ “ (Misc. Writings, p. 26). Christian Science helpt ons in te zien dat het antwoord op problemen betrouwbaarder en blijvender zal zijn, naarmate dit het resultaat is van gebed - van geinspireerd geestelijk inzicht. De bekwame metafysicus doorbreekt de grenzen van het stoffelijk denken door Gods oneindige schepping te onthullen - namelijk Zijn “struik des velds” - en begrijpt dat God de mens overvloedig van Zijn goede gaven voorziet. Het is zo belangrijk dat wij aandachtig luisteren naar de boodschap van Zijn Christus, dat wij de beperkingen van onze sterfelijkheid ontmaskeren en een glimp opvangen van de mogelijkheden die metafysische waarheden te bieden hebben. Hoe dichter wij genaderd zijn tot God, des te duidelijker zullen wij de geestelijke feiten zien waarmee problemen kunnen worden opgelost.

zaterdag 30 maart 2019

Geestelijke visie

Er zijn nog altijd mensen die ‘s avonds met een lege maag naar bed gaan. Ook nu echter kan er iets gebeuren dat een einde zal maken aan het dreigende vooruitzicht van een hongerige wereld. In de Bijbel vinden we beschrijvingen van mensen met visie die originele oplossingen wisten te vinden voor het probleem van voedselschaarste. Soms was het een antwoord op menselijke nood op grote schaal - een ander maal voor kleinere groepen. In al die gevallen kwam het antwoord echter op unieke wijze. * Jozef Godsvertrouwen resulteerde in voedselvoorziening voor de bevolking van een heel land over een langere periode van droogte. * Het nauwe contact dat Mozes met God onderhield, voorzag de kinderen van Israël van manna. * Elia, die zelf in de wildernis door God in leven was gehouden, zorgde door zijn geestelijk begrijpen dat de kleine voorraad meel en olie van de weduwe niet op raakte * Eliza liet onder Gods leiding zijn verbaasde dienaar eten uitreiken aan honderd man, uit enkele gerstebroden en wat graan. * Christus Jezus spijzigde duizenden met enkele vissen en broden. Ongetwijfeld is het mogelijk een groot aantal factoren te vinden die deze bijbelfiguren met elkaar gemeen hadden. Maar het feit dat meteen in het oog springt, is hun gehoorzaamheid aan God. Hun hele leven - elk voor zich een onvergankelijke illustratie van gehoorzaamheid aan God - stelde hen in staat geestelijke barrières te doorbreken, inclusief de geestelijke barrière die mensen hun onontbeerlijk voedsel aan de hongerigen van deze wereld in de weg lijken te staan, zijn in de grond genomen eerder mentaal dan stoffelijk. De geestelijke visie die de bijbelfiguren in staat stelde mentale beperkingen te doorbreken met geestelijke waarheden, staat ons nog steeds ter beschikking.

donderdag 28 maart 2019

Eeuwige identiteit van de mens

Soms kunnen we geestelijke waarheden makkelijker begrijpen aan de hand van een vergelijking. Wanneer iemand ons dierbaar is uit ons leven verdwijnt, helpt mij een vergelijking met de muziek. Is de werkelijke mens niet als het ware een symfonie van de hemelse kwaliteiten van Ziel? Hoewel een muzikale compositie als partituur is geschreven, is het papier net zo min een deel van de muziek als het sterfelijk lichaam een wezenlijk onderdeel van de mens is. Zelfs wanneer het muziekblad is verbrand  of vernietigd, is er met de symfonie niets gebeurd en blijft die onveranderd. Nog steeds bezit die alle essentiële kwaliteiten van vorm en harmonie, melodie, schoonheid en zijn uniek eigen karakter. De existentie van de symfonie is onvernietigbaar en zijn harmonieën zijn altijd mentaal waarneembaar. De mens moet ontwaken uit de droom of illusie van de dood voor een nieuwe ervaring en ruimer bewustzijn naarmate wij hier de lessen leren omtrent de eeuwige identiteit van de mens, die nooit in de stof is geboren, er nooit in leeft en er nooit uit heengaat. De liefde, zuiverheid, levenskracht, intelligentie - al de goede eigenschappen, de Christusgelijkenis - welke door de mens tot uitdrukking worden gebracht, zijn niet te scheiden van de eeuwige individualiteit van de mens. Aan deze eigenschappen kan nooit afbreuk gedaan worden, omdat God deze zonder ophouden in de mens tot uitdrukking brengt. De functie en de bedoeling van de mens is om Gods heerlijkheid te weerspiegelen in een zich steeds ontvouwend en onbegrensd bestaan, om te triomferen in een eeuwig, harmonisch leven, om te zijn wat God hem doet zijn.

zaterdag 2 maart 2019

Gebiedende wet van het goede

De mens en het heelal bestaan alleen dankzij het feit dat God, het goddelijk Leven, zichzelf voortdurend en overal manifesteert, en de eeuwige mens is Zijn eeuwige weerspiegeling. “Want bij U is de fontein des levens; in uw licht zien wij het licht.” (Ps.36:10). We worden ons van dit goddelijk weerspiegelde licht en leven meer en meer bewust naarmate wij de geestelijke kwaliteiten welke Christus Jezus belichaamde, tot uitdrukking brengen en trouw zijn voorbeeld volgen. Hij bewees dat leven de almachtige werking van God, het goede is. God, die zich uitdrukt in de goddelijke ideeën die het ware bestaan van de mens vormen. De werking van de goddelijke Liefde wordt weerspiegeld in liefde, in de volmaakte uitdrukking van Waarheid, in de manifestatie van de gebiedende wet van het goede die van Beginsel uitgaat, in de kracht en de werking van Geest, in het harmonisch functioneren van Ziel, in de eeuwige ontvouwing van de intelligente ideeën van Gemoed, die door de mens tot uitdrukking worden gebracht. De ware mens is de volledige uitdrukking van alle goddelijke kwaliteiten en hoedanigheden.

dinsdag 26 februari 2019

Oneindig Leven

Mrs. Eddy schrijft in Miscellany p.242: “U kunt nooit het geestelijk bestaan demonstreren, tenzij u uzelf onsterfelijk verklaart en weet dat u dat bent.” Wanneer dan wij nu onsterfelijk zijn, dan is er ook geen noodzaak om “heen te gaan”, ofschoon menselijk gesproken er wel steeds behoefte is om wakker te worden voor de eeuwige feiten van het harmonische, onsterfelijke zijn. God is oneindig Leven en Hij drukt zich voortdurend uit in Zijn volmaakte, eeuwige schepping. Mrs. Eddy zegt in Unity of Good p. 41: “Wederopstanding uit de dood (dat is, uit het geloof in de dood) moet voor allen vroeger of later komen; en zij die deel hebben aan deze wederopstanding zijn degenen waarover de tweede dood geen macht heeft. Het heerlijke en geheiligde gevoel van de voortdurende eenheid van de mens met zijn Schepper kan ons huidig bestaan verlichten met de blijvende aanwezigheid en kracht van het goede. Dit besef opent wijd de deur van de dood naar het Leven; en wanneer dit Leven komt, “zullen we hem gelijk wezen”, en zullen we naar de Vader gaan niet door de dood, maar door het Leven; niet door de dwaling, maar door de Waarheid.” De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.