zondag 16 juni 2019

Metafysische logica

Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en grondvestte, de Wetenschap die ten grondslag ligt aan de genezende woorden en werken van Christus Jezus, schrijft dat Jezus’ nederige gebeden “diepgaande en oprechte betuigingen van Waarheid waren - van de gelijkenis van de mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde" (Wetenschap en Gezondheid. p.12). Om genezende resultaten te bereiken vraagt protest ook om de bevestiging van de oppermacht van God. “Waarheid is bevestigend,” verklaart Mrs. Eddy, “en brengt harmonie. Alle metafysische logica wordt geïnspireerd door deze eenvoudige regel van Waarheid, die al het werkelijke beheerst.” (Wetenschap en Gezondheid p. 418). Haat en vrees zijn onbruikbare wapens. De wapenen van God, van Waarheid, zijn wijsheid, begrijpen, liefde. Wanneer ze juist worden gehanteerd kunnen ze de machteloosheid en leegheid van het materialistisch denken blootleggen. De illusie van de stoffelijke macht moet inderdaad gezien worden als een illusie, niet werkelijkheid. Werkelijkheid is in God en in Gods geestelijke schepping. God is Liefde en geen macht kan de macht van Liefde weerstaan. Christus Jezus demonstreerde dit feit. Dit kunnen wij ook doen. De macht van Liefde die ten grondslag ligt aan een vreedzame, biddende betuiging van Waarheid zal uiteindelijk onbegrensde resultaat tot gevolg hebben. Waarheid en Liefde zijn waar, maar die waarheid moet worden beseft en begrepen en in bewijzen aangetoond worden. Dat is ons aller taak, de uwe en de mijne. De Bijbel vertelt ons dat het gebed van een rechtvaardig man veel vermag. De gebeden van miljoenen rechtvaardige mannen en vrouwen kunnen de grootste genezende macht vormen die er ooit is geweest. En dat is wat wij kunnen geven

zaterdag 15 juni 2019

Wedergeboren

De verloren zoon bereikte “de voleinding der wereld” toen hij de dwaasheid van de zonde inzag en zich ervan afkeerde. Toen werd zijn rechtmatig erfdeel voor hem zichtbaar en werd hij wedergeboren in een nieuwe wereld. De voleinding der wereld wordt soms afgeschilderd als een vreselijke ramp. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand deze ervaart zonder drastische omwentelingen als zijn denken ontvankelijk is voor de waarheid. Wanneer eigenwil volhardt, dan zou de voleinding wel eens rampzalig kunnen zijn. Maar dit hoeft niet zo te zijn als ons denken gewillig en ontvankelijk is. Het is heel goed mogelijk zonder strijd op de openbaring van de Waarheid te reageren. Maar de nietsheid van het kwaad en de zonde moet uiteraard aan het licht gebracht worden. De Bijbel spreekt over God als “een verterend vuur.” (Deut.  4:24) Ons is aangeraden het kaf te verbranden. Het verbranden van het kaf is zelfovergave. Dat wil zeggen de opvattingen van het sterfelijk gemoed, het geloof aan zonde en ziekte, aan leven en intelligentie in de stof. We moeten bereid zijn ons denken discipline op te leggen, ons van de stof naar Geest te keren. Naarmate de feiten van het ware zijn ons duidelijk worden - de alheid van God, het goede, en de volmaaktheid van de mens - zal het kaf uit ons bewustzijn verdwijnen totdat zijn nietsheid wordt begrepen. En zo is het dat genezing plaatsvindt. De genezingsmacht van de Christus zal zich steeds duidelijker manifesteren.

vrijdag 14 juni 2019

Werkelijke substantie

9 (19-064)
Mrs. Eddy bekrachtigt de Meesters erkenning van het koninkrijk in haar beschrijving van wat mens is. Deze luidt ten dele: “Hij is de samengesteld idee van God en omvat alle ware ideeën …” (Wetenschap en Gezondheid p. 475) De eigen haard is een van de ontelbare ideeën. Als idee is tehuis geestelijk mentaal. Wij moeten dan ook verder zien dan het tijdelijke aspect van de fysieke constructie, van materialen en inboedel, naar de kwaliteiten die wijzen op de werkelijke substantie ervan, zoals vrede, veiligheid, geluk, orde en liefde. Als wij ons van zulke niet-stoffelijke deugden bewust zijn, begrijpen we ook makkelijker dat de mens zijn huis in zich sluit. En naarmate wij aan die geestelijke kwaliteiten in ons leven uitdrukking geven, leveren wij het bewijs dat de mens zijn huis in zich omsluit. Dat de mens dakloos kan zijn is even ondenkbaar als dat een zonnestraal geen licht en warmte zou bevatten. Een idee die voor altijd één is met haar bron is vrij van alle dwaling, vanwege de zuivere natuur van haar substantie. Wanneer wij inzien dat Gemoed nooit zijn ideeën veronachtzaamt, maar die altijd in stand houdt, kunnen we bewijzen dat ons “huis” niet verstoord, vernietigd of in de steek gelaten kan worden. Hebzucht, ontrouw, trots en ondankbaarheid kunnen buitengesloten en uitgebannen worden. Gebed stelt ons in staat de mens te zien als compleet, zonder enig gebrek of tekort. De functie van een idee is te zegenen. Het leegstaan van een huis zou kunnen aangeven dat er een dakloos mens bestaat. En Paulus wijst de mogelijkheid van dakloos af als hij zegt: “In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” (Hand. 17:28) Deze woorden zijn nadere aanduiding dat ons tehuis niet begrensd wordt tot een bepaalde plaats tussen vier muren, hoe dierbaar zo’n plek ook kan zijn. Ons tehuis is binnenin het altijdtegenwoordige Gemoed. En dit geestelijke feit is bewijsbaar.

donderdag 13 juni 2019

Onveranderlijk Beginsel

De gevolgen van een schommelende economie hebben geen invloed op onze zaken als die geregeld worden volgens het onveranderlijke Beginsel (een ander synoniem voor God in Christian Science). Als wij vertrouwen op Zijn onfeilbare leiding kunnen wij de koop- of verkooptransactie tot een goed einde brengen. Elk onderdeel kan tot tevredenheid van de partijen uitwerken en iedereen die erbij betrokken is kan er de zegen van ondervinden. Kalme verzekerdheid, verwachting van het goede en een onwankelbaar vertrouwen in God verdrijven vrees en ontmoediging. Laten wij de bewering dat zakelijke ondernemingen alleen winst afwerpen in bepaalde tijden van het jaar verwerpen. Juiste activiteit kan niet beïnvloed worden door toeval of kans, bijgeloof of statistische sombere voorspellingen. Het bestuur van God is een constante. Daarom is er geen plaats voor bedrog en onenigheid in de werkelijkheid. Een actief begrijpen van Gods wet beschermt ons tegen onwaarheden. Wij moeten onze door God geschonken heerschappij uitoefenen en ons bewust zijn van Gods onpartijdige aard, die de hemel op aarde brengt. Vermindering van Gods ononderbroken weldadigheid is onmogelijk. Hoe zou Hij een jota van het goede terug kunnen nemen of ons onthouden? Zijn niet aflatende betrokkenheid bij Zijn schepping verzekert een harmonisch “onroerend” goed voor de mens.

woensdag 12 juni 2019

Alheid van God

We dienen altijd een duidelijk besef te hebben van de alheid van God, het goede, de almacht van het goede, de alomtegenwoordigheid van het goede. Naarmate we deze wetenschappelijke waarheid in ons denken en in onze levenswijze verwerken, gaan we beseffen dat het kwaad bedrog is, een illusie, een hypnotische invloed. Wetenschappelijk gezien heeft het kwaad geen enkele werkelijkheid. Dat wil zeggen dat er geen werkelijke oorzaak voor het kwaad bestaat. Het kan echter erg werkelijk lijken voor iemand die niet met de waarheid uitgerust is, geen praktisch begrip heeft van de almacht van het goede, God. Daarom moet een van de eerste stappen naar bescherming een besef zijn van de alheid van God en de nietsheid van het kwaad. Het geloof in het kwade wordt in Christian Science het “sterfelijk gemoed” genoemd. Dit is het vermeende tegengestelde van God, het goddelijk Gemoed. Een zeer nuttige bestrijding van kwaadaardige misvattingen is het besef dat zo’n boosaardige invloed onpersoonlijk is en moet worden gezien als een valse influistering zonder oorzaak en gevolg. Laat zo’n influistering nooit het persoonlijk voornaamwoord “ik” of “hij” aannemen en zo u als slachtoffer van zijn misdaad gebruiken. Deze influistering tracht zich voor te doen als uw gedachte. Het kwaad heeft geen macht. Het goede is oneindig, is het enige Gemoed.

maandag 10 juni 2019

Juiste ideeën

We kunnen ons denken versterken met de feiten van de Wetenschap, met name dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat, één Ego, de goddelijke Liefde, die zich manifesteert in ware beweegredenen die helpen en genezen, in juiste ideeën die de morele en geestelijke eigenschappen van ons karakter versterken. Het goddelijk Beginsel bestuurt de mens. Liefde is het geneesmiddel tegen haat in al zijn vormen. We zien onszelf als de uitdrukking van Liefde en handelen in overeenstemming daarmee en we voelen de dragende en behoudende macht van de Christus, Waarheid. Jezus voelde deze macht en hij werd erdoor beschermd tegen kwade invloeden. Soms komt de mentale sluipmoordenaar op de mens af in de vorm van een bepaald noodlot, van grootspraak of waaghalzerij; soms onder de suggestie van een afschuwelijke eindbestemming, duivelaanbidding, een bepaalde voorspelling in een horoscoop. Hij kan komen als haat, kritiek, jaloezie. Maar welke vormen het kwaad ook aannneemt, het is nooit werkelijk. Het heeft geen goddelijke bedoeling, geen goddelijke betekenis. De alheid van God, het goede, vaagt het geloof in het kwaad als oorzaak zowel als gevolg weg. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten deze verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde.

vrijdag 7 juni 2019

God leren kennen

Tijdens getuigenis bijeenkomsten op woensdagavonden verklaarden Christian Scientisten dat zij vaak urenlang studeerden om “God te leren kennen”. In de tijdschriften van Christian Science las ik hoe belangrijk het is “God beter te leren kennen”. Dit bracht me in de war. Betekende dit dat er nog meer te weten was buiten de zeven synoniemen voor God, die zo’n indruk op me gemaakt hadden? Ik zette mijn studie voort en uiteindelijk zag ik wat bedoeld werd met die raadselachtige woorden “God beter leren kennen”. Mijn nieuwe vredige gemoedstoestand was grotendeels te danken aan de kennis van het ware wezen van God, dat ik door de synoniemen verkregen had. Maar ik wist niet hoe ik dit geestelijk begrijpen van God moest gebruiken. Toen merkte ik dat Mrs. Eddy verder was gegaan in haar ernstig pogen de mensheid te helpen hun levens van angst en leegte te ontvluchten. Ze toonde dat de eigenschappen van God - van Liefde, Gemoed, Beginsel, enz. - geleefd moeten worden. Omdat God Gemoed is kunnen wij verwachten intelligentie tot uitdrukking te brengen; omdat Hij Waarheid is kunnen onze daden door eerlijkheid worden gekenmerkt; omdat Hij Liefde is kunnen wij in iedere situatie vriendelijkheid en liefde weerspiegelen. En door al deze eigenschappen van God in ons leven tot uitdrukking te brengen kunnen we lijden genezen - zowel dat van onszelf als dat van anderen.