zondag 24 september 2017

De Christus altijd aanwezig

Het menselijk hart ziet vol verlangen uit naar de geestelijke vernieuwing die men aan het leven van Jezus toeschrijft. Zulke overdenkingen zijn meer dan een stukje fantasie als we ontdekken dat de Christus-genezing in onze tijd tot de vanzelfsprekende mogelijkheden behoort. U en ik kunnen letterlijk tot Christus komen, omdat de Christus, of de Waarheid, die de Meester demonstreerde of vertegenwoordigde, eeuwig is. Jezus identificeerde zichzelf zo zeer met de Christus dat hij die de ‘Ik’ van zijn wezen kon noemen, toe hij zei: ‘Eer Abraham was, ben ik’ (Joh.8:58). En op een ander ogenblik zei hij: ‘En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’ (Matth. 28:20). De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is altijd aanwezig om te genezen en ons tot nieuw leven te wekken. Waar precies vinden wij die genezende en verlossende macht van God? Die vinden we waar we ons op dit moment bevinden, in de tempel van ons eigen bewustzijn. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig  of we nu al dan niet gehoor geven aan zijn genezende reformatieve invloed.

vrijdag 22 september 2017

Onszelf geestelijk zien

Hoe kunnen wij onszelf zien als voor honderd procent geestelijk? Door in te zien dat wij wij nooit in de stof geboren zijn. Het is waar dat ons fysieke lichaam er misschien uitziet als een stoffelijk lichaam, maar dat is niet meer dan een vervalst beeld. Wat zich voordoet als uw stoffelijk lichaam en gemoed en karakter, is in feite uw identiteit zoals die gezien wordt vanuit een onvolmaakt standpunt - dat van stoffelijke zinnen. En de stoffelijke zinnen hebben ons nooit de absolute waarheid verteld over wat dan ook. De stoffelijke zinnen zetten alles op zijn kop en zetten Geest, God, om in materie. Zij zetten de reine zonen en dochters van God om in zieke en zondige stervelingen. Hoe moeten we beginnen alles weer recht te zetten? Door de mens en het heelal vanuit geestelijke zin te bekijken - de enige ware zin. Aanvaard het Gemoed dat God is geheel en al als uw eigen Gemoed. Laat God Zelf uw ware bewustzijn worden. En zie dan in, dat uw ware bewustzijn uitsluitend afweet van de dingen Gods. Het kan van geen andere dingen iets afweten. Uw ware bewustzijn kan onmogelijk gevoelig zijn voor welke zogenaamd stoffelijke invloeden dan ook die ziekte zouden kunnen veroorzaken, zoals het verstrijken der jaren, de weersgesteldheid of medische theorieën. Het enige wat u werkelijk kunt weten of zien of voelen of zijn is wat u van de Vader krijgt te weten, te zien te voelen of te zijn, als uitdrukking van Zijn ware wezen. U kunt niets anders weten. U kunt niets anders voelen. Als u gelooft ook maar een procent sterfelijk te zijn, bent u verloren. Maar dat bent u niet. Uw ware gemoed is het bewustzijn van de Christus, honderd procent geestelijk, nu, op dit ogenblik.

donderdag 21 september 2017

Vermogen om te genezen

Stel je eens even voor wat het zou zijn een discipel van Jezus te zijn en bijna dagelijks prachtige genezingen te zien plaatsvinden. De discipelen zouden eerst tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat Jezus de beschikking had over unieke wonderbaarlijke macht. Het gaf ze echter de zekerheid dat iedereen die geloofde in de door hem onderwezen waarheden van Gods volmaaktheid, macht en liefde en die in zijn leven tot uitdrukking bracht, anderen kon genezen net zoals hij dat deed. Volgens de evangeliën hadden zij niet altijd succes, maar terwijl ze zijn voorbeeld van zuiverheid, nederigheid en volledig vertrouwen in de macht van God volgden, groeiden ze in zelfvertrouwen en bekwaamheid. Christian Scientisten aanvaarden dat de opdracht van Jezus de zieken alleen door gebed te genezen bedoeld is voor elke navolger van zijn leer. Zij geloven dat zijn vermogen om te genezen het gevolg was van zijn relatie met God en zijn begrip van het feit dat elk individu in wezen Gods beeld is. Het is duidelijk dat onszelf leren kennen als volledig geestelijke scheppingen van een volmaakte God niet zo een-twee-drie gebeurd is. Voor een toegewijde Christen vereist het dagelijkse zuivering en vergeestelijking van de gedachten door gebed en het steeds dieper gaan beleven van dat gebed door het tot uitdrukking brengen van Christelijke eigenschappen als vergevingsgezindheid, nederigheid en liefde.

woensdag 20 september 2017

Valse voorstellingen

Ouder worden is niet iets dat deel uitmaakt van de alwetende en almachtige schepper! De substantie van het geestelijke is tijdloos en niet onderhevig aan verval. Ieder mens weerspiegelt in zijn ware identiteit Gods volmaaktheid, leeftijdloosheid en compleetheid. De volkomenheid van deze geestelijke mens houdt zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in en vrijwaart hem daarom van allerlei sexistische vooringenomenheden. Wat we kwijt moeten zijn de valse voorstellingen dat leven en identiteit stoffelijk bepaald worden. Het toenemen van jaren heeft geen enkel effect op onze rechtschapenheid of resulteert in zwaarmoedigheid, omdat wij geestelijk zijn. Maar hoe zit het als wij een echtgenoot of echtgenote verliezen? Betekent dat voor ons dat oud worden met rasse schreden naderbij komt? Is onze reactie terug te trekken in eenzaamheid? Laten we niet vergeten dat een ieder van ons in zijn individualiteit een complete en actieve idee is. Het verlies van een metgezel betekent niet dat onze waarde is afgenomen of dat wij van Gods liefde zijn buitengesloten. Wij zijn voor immer één met onze hemelse Vader. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor om contact te maken met anderen, onze liefde als een zon te laten stralen, vooruit te gaan en goed te doen.

maandag 18 september 2017

Ouderschap

Onschuld, zuiverheid, vertrouwen en spontaniteit, die de mens en kind juist zo rijk en gelukkig maken, zijn niet tekenen van zwakheid en kwetsbaarheid. Het zijn de tekenen waarmee God zich aan de mensheid kenbaar maakt. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de macht en werkelijkheid van hun goddelijke bron. Haat, boosaardigheid, woede, grofheid, sensualiteit daarentegen komen niet uit het goddelijke of uit Waarheid voort en hebben dan ook niet de macht de eigenschappen die God ons geeft te vernietigen, aan te tasten of in een verkeerd daglicht te stellen. Of wijzelf al of geen kinderen hebben maakt niet uit, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid de liefde van onze Vader-Moeder God tot uitdrukking te brengen. Deze speciale vorm van ouderschap begint in onze eigen gedachten als we erop toezien wat voor gedachten we in ons bewustzijn toelaten met betrekking tot kinderen. Als vertegenwoordigers van Leven zijn kinderen niet verstoken van leven, vitaliteit en uitbundige vreugde. Als vertegenwoordigers van Waarheid genieten ze de onaantastbaarheid die hen vrijwaart van onrecht, oneerlijkheid of de misvatting van wat een mens eigenlijk is. Als de zuivere vertegenwoordigers van Liefde heeft sensualiteit geen vat op ze en ontbreekt het ze niet aan tederheid en bescherming. Door ons bewust te zijn van deze waarheden wordt de macht en aanwezigheid van de Christus als een actieve en genezende invloed ervaren in elke situatie waarin kinderen ooit kunnen verkeren.

zondag 17 september 2017

Definitie van geloof

De schrijver van de brief aan de Hebreeën duidt op die onzichtbare goedheid en perfectie van God in zijn definitie van geloof als een ‘vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.’ Dan geeft hij voorbeelden van mannen en vrouwen in het Oude Testament die dit geloof bezaten, dit vermogen de dingen van God die men niet ziet, te zien. Hij noemt Henoch, Noach, Abraham en Sara, Mozes en ettelijke anderen, en geeft aan dat zij in staat waren overweldigende stoffelijke problemen te overwinnen door hun geloof alleen. Henoch overwon de dood. Noach redde zijn hele familie en zijn vee van een catastrofale overstroming. Abraham en Sara stichtten een natie door geboorte te geven aan een kind op hun oude dag. Mozes verloste duizenden mede-Israëlieten van slavernij in Egypte. Het Godsvertrouwen van deze patriarchen gaat ver uit boven het blind vertrouwen van de twijfelmoedige. Geloof in God is een kwaliteit die ons leven op een vaste basis zet. Geestelijke vooruitgang, genezing en de animo gewoon door te gaan naar nieuwe horizonten worden vanzelfsprekend deel van ons leven als we op God vertrouwen.

zaterdag 16 september 2017

Standpunt innemen

Tegenwoordig is de aandacht vooral gericht op medische technieken, die het mogelijk maken in het lichaam door te dringen en een diagnose te stellen over interne problemen. Daarom vraagt het van ons stellingname, zodat we het doel van geestelijke genezing duidelijk voor ogen houden. De verleiding is groot om genezing te controleren door observatie, maar dit is de werking van het menselijk gemoed, dat weerstand biedt aan de transformatie die plaatsvindt door de werking van de Christus. Als we dat eenmaal zien, dan kunnen we meteen een ferm standpunt innemen voor wat essentieel is voor alle geestelijke genezing, de Christusmacht, de Waarheid die in ons bewustzijn werkt als de wet die alle dwaalgeloof en fabels omtrent ons lichaam en de menselijke conditie vernietigt. Daar vindt de vooruitgang plaats. De genezingen die in ‘De Vruchten’ (Wetenschap en Gezondheid) door Mrs. Eddy voor publicatie zijn opgenomen vormen een belangrijk bewijs voor wat kenmerkend is voor het wetenschappelijk Christelijk genezen.