maandag 27 maart 2017

Oneindige weerspiegeling

Beschouwen wij onszelf en anderen als stoffelijke wezens, dan staan wij voor het dilemma wat te doen om het leven van dit organisme te verlengen zonder al te veel risico's. Zijn wij opgevoed in de overtuiging dat dit stoffelijke model ons ware wezen is? Of gaan wij uit van een heel ander model, van het geestelijk model dat Christus Jezus ons voorhoudt? Bij dit laatste model wordt spoedig duidelijk dat lichamelijke cycli en mentale en fysieke aftakeling niet in staat zijn ook maar de geringste invloed uit te oefenen op het werkelijke leven van Gods schepping. De Bijbel zegt dat wij gemaakt zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. En daar God Geest is, moet Zijn gelijkenis geestelijk zijn, niet stoffelijk. De substantie van het geestelijke is tijdloos en niet onderhevig aan verval. Daarmee komt ongetwijfeld de vraag op of we er omheen kunnen dat we ouder worden als de jaren verstrijken? Wij geven uitdrukking aan kwaliteiten die blijvend zijn: vriendelijkheid kent geen jaren, eerlijkheid is niet van een dag, onschuld is doodloos. En zo zijn ook schoonheid, gezondheid en kracht boven tijd en pijn verheven en hebben een geestelijke basis. Is vrees een deel van ons verwachtingspatroon, of afhankelijkheid en nutteloosheid na jaren van activiteit? God heeft ons geschapen om uitdrukking te geven aan onze werkelijke, geestelijke aard. En dit karwei neemt geen einde, is nooit vervelend, vermoeiend of moeilijk. Het geeft ons bestaan zin. Het is niet meer of minder dan moeiteloze, oneindige weerspiegeling.

woensdag 22 maart 2017

God het enige Ego

We moeten ons realiseren dat alles wat onharmonisch, schadelijk of beperkt is, slechts een dwalende sterfelijke veronderstelling is die beweert ons eigen denken te zijn, en als zodanig vermomd tot ons komt. In werkelijkheid is die veronderstelling geen persoon, geen plaats, geen ding, raakt nooit het door God geschonken bewustzijn van de mens en kan daarin geen plaats veroveren. Mrs.Eddy schrijft op blz. 332: “In de werkelijke en ideale mens kan het vleselijk element niet binnengaan.” Het kan zijn dat we de indruk hebben, dat er ergens onbewuste denkprocessen zijn waarover we geen controle hebben. De geestelijke waarheid is echter dat God het enige Ego is, het enige alomtegenwoordige en ondeelbare Gemoed. Dit Gemoed is nooit zonder bewustzijn, of op enigerlei wijze begrensd en heeft ook geen onderbewuste gebieden. Wat God niet in zich sluit, kan de mens als Gods weerspiegeling niet tot uitdrukking brengen. De werkelijke mens weerspiegelt voor altijd het ene alziende en alwerkende Gemoed, het ene volmaakte bewustzijn. Hij is klaar wakker en belichaamt de helderheid van Waarheid en het waarnemingsvermogen van Ziel. Deze mens heeft geen onderbewustzijn om vrees of kwaad te herbergen. Het is hem onmogelijk ziekelijke, zondige of dwalende gedachten te koesteren. God, het altijd-bewuste Gemoed houdt de mens als Zijn geestelijke uitdrukking of weerspiegeling voortdurend in stand.

maandag 20 maart 2017

Gebed
Vrede

Onze gedachten bepalen onze ervaringen. Vrede echter is een individuele zaak en als we een bijdrage willen leveren aan de wereldvrede, kunnen we dat doen door te weigeren gedachten van afgunst te koesteren, van overheersing, eigenwil en onderdrukking. We zijn geneigd stilzwijgend te redetwisten over een bepaalde onenigheid of vermeend onrecht, alsof de zogenaamde tegenstander een menselijk persoon is, die bij ons in de kamer aanwezig is. Gewoonlijk stellen we onze redenering zo op dat we het recht aan onze zijde hebben en onze tegenstander een overweldigende nederlaag lijdt. Dit kan onze gezondheid rechtstreeks nadelig beïnvloeden. Een mentale uitstalling van zelfrechtvaardiging en eigenwil laat een leeg gevoel van onzekerheid en ontevredenheid bij ons achter. Vandaar de noodzaak ons denken door voortdurende waakzaamheid en onophoudelijk bidden te beschermen, waarbij we steeds de alheid en de almacht van de goddelijke Liefde moeten beseffen. In Wetenschap en Gezondheid blz. 392 staat de volgende raad: “Sta sterk als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen.”

zondag 19 maart 2017

Rechtsmacht

Christian Science toont aan dat God het goddelijk Beginsel van het heelal is, de mens inbegrepen, en dat Zijn wil de oppermachtige wet is van Zijn schepping. Door deze wet houdt God voor altijd de gezondheid en de harmonie van alles wat Hij gemaakt heeft in stand. Christus Jezus erkende Geest als de enige wetgever. Bij het genezen van zieken en zondaren verwierp hij wat men nu medische wetten genoemd zou hebben en hij bewees dat alle rechtsmacht over het leven en het bestaan van de mens bij het goddelijk Gemoed rust. Aangezien er maar een God is, een Wetgever, is er maar een wet en die wet is geestelijk. Hij is Gods wil, de wet van gezondheid en harmonie. God voert Zijn eigen wet uit en hoe hardnekkiger wij blijven ontkennen dat wij aan enig andere wet onderworpen zijn, en hoe nederiger wij ons aan de werking van Zijn wil onderwerpen, hoe effectiever wij zullen genezen.

vrijdag 17 maart 2017

Overvloed

Niemand was zich ooit intenser bewust van de oppervlakkigheid van materiële zaken en van het daaruit voortvloeiende onvermogen om de diepe hunkering naar geluk en zekerheid te bevredigen dan Christus Jezus. Toen iemand op een keer de hulp van de Meester inriep om zijn broer ertoe over te halen een erfenis met hem te delen, antwoordde Jezus: “Het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen.”(Luk.12:15) In de Bergrede gaf hij de verzekering: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” (Matt.6:33) Er is ongetwijfeld niemand die niet wel eens de leegte, ontmoediging en nutteloosheid heeft gevoeld veroorzaakt door het verkeerde begrip, dat stoffelijke voorziening de substantie en werkelijkheid van ons geluk en welzijn vormt. Hoe de stoffelijke zintuigen ook aandringen op materiële bevrediging van de menselijke noden, Christian Science openbaart dat de allereerste behoefte van de mensheid een geestelijk begrijpen van God is, en van de verwantschap van de mens tot Hem. Het zo te zien kan blijvende zegeningen opleveren als in de onmiddellijke behoefte voorzien.

dinsdag 14 maart 2017

Goddelijke standaard

Wat ook de oorzaak mag zijn van misverstanden en geschillen binnen een samenleving, de remedie wordt gevonden wanneer wij de goddelijke standaard die de Meester ons voorhoudt inderdaad tot de onze maken, namelijk de noodzaak elkander lief te hebben. ‘Een prachtig ideaal’ denkt u misschien. ‘Maar ik weet nog niet zo zeker of ik dat wel kan. Woede en gebrek aan respect schrikken me af. Mensen kunnen zo irritant zijn.’ Wij kunnen een grote bijdrage leveren aan het bevorderen van genezing in de wereld als wij beseffen dat er in werkelijkheid slechts één Gemoed is, dat door de mens wordt weerspiegeld en dat de karaktertrekken die conflict en geweld uitlokken geen deel uitmaken van iemands zuivere, door God geschapen wezen. God is volkomen goed en heeft alles gemaakt. Wij kunnen boven de schijn der dingen uitkijken als wij in gedachten houden dat zelfs het allermiserabelste gedrag en vijandschap niet horen bij de mens die God geschapen heeft. Dit schenkt ons de Christelijke visie op de mens die ook onze Wegwijzer bezat. En deze visie werkt verkoelend op oververhitte gevoelens en vervangt die door gevoelens van liefde.