vrijdag 9 november 2018

Het licht van Christus

Als wij hebben toegegeven aan een verkeerde aantrekkingskracht, kunnen wij dan wroeging en zelfveroordeling opzij zetten en opnieuw geestelijk vooruit gaan? Jazeker kunnen wij dat! In de gelijkenis van de verloren zoon beschrijft Christus Jezus levendig de verwelkoming die iemand wacht bij zijn berouwvolle terugkeer uit het verloren land van de zinnen naar het huis van de Vader - het bewustzijn dat God het enige Gemoed en Leven is. Blij over de terugkeer van de zoon, zei de vader tot zijn dienaars: “Brengt hier te voorschijn het beste kleed en doet het hem aan.” (Luk.15:22) Volgens Hebreeuws gebruik betekent het beste kleed een speciale eer. Dit is het gewaad waarmee onze hemelse Vader ieder van ons kleedt als wij onze geestelijke status zien als niet gevallen, waardige en geliefde zoons en dochters van God. Onze gehoorzaamheid aan morele en geestelijke wetten beschermt en beloont niet alleen onszelf maar ook anderen. Door het voortdurend voorbeeld van onze integriteit worden aan hen met wie we in contact komen thuis of op het werk, in de kerk of in de gemeenschap, moed, inspiratie en kracht gegeven om zelf eveneens de verleiding te weerstaan. Als wij dagelijks bidden om alleen op geestelijke aantrekkingskracht te reageren, laat ons dan beter helpen het licht van Christus, Waarheid, uit te stralen, door overal iedereen te zien als de geestelijke idee van God en dit licht van Christus zal het pad van iedereen verlichten.

donderdag 8 november 2018

Werkelijke aantrekkingskracht

De mens bezit door weerspiegeling alle geestelijke eigenschappen, omdat hij door God is geschapen. Christian Science verklaart dat alleen wat Geest weerspiegelt werkelijk aantrekkelijk is. Ware aantrekkelijkheid vindt men in deze eigenschappen - in goedheid, zuiverheid, betrouwbaarheid, geestelijkheid, tederheid, kracht. Als wij de geestelijke mens als onze eigen ware identiteit erkennen, verpersoonlijken wij deze goddelijke kenmerken en anderen worden tot ons aangetrokken. Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en stichtte, bevestigt in Wetenschap en Gezondheid: “Er is slechts één werkelijke aantrekkingskracht  - die van Geest. De kompasnaald, die naar de pool wijst, is een symbool van deze alomvattende kracht, of de aantrekkingskracht van God, het goddelijk Gemoed.” (Blz. 57) Blijvende en alleszins bevredigende relaties worden aangeknoopt en onderhouden als wederzijds zulke dierbare en blijvende hoedanigheden waardering vinden als de onschuld en straling van Ziel, de onwankelbaarheid en rechtvaardigheid van Beginsel, de intuïtie van Gemoed, de lieflijkheid en gratie van Geest, de levendigheid van Leven, de oprechtheid van Waarheid, de warmte en genegenheid van Liefde. Het tegenbeeld van geestelijke aantrekkingskracht wordt in Christian Science “dierlijk magnetisme” genoemd. Deze benaming duidt de veronderstelde aantrekking aan van de fysieke zinnen naar materialisme en sensualiteit. Dierlijk magnetisme leidt de gedachten af van de dingen van God en vertraagt onze geestelijke vooruitgang. De aantrekkingskracht van Geest nabootsend beweert het dat alleen de dingen die door de fysieke zinnen kunnen worden waargenomen, aantrekkelijk zijn, prettig en begerenswaard. Teneinde “absolute zuiverheid” niet uit het oog te verliezen, moeten wij God erkennen als het enige Gemoed, de bron van alle ware denken - en het enige Leven. Wij kunnen begrijpend vasthouden dat de mens helemaal geestelijk is en niet half stoffelijk of dierlijk, en half geestelijk.

woensdag 7 november 2018

Boodschap van Christian Science

We moeten in ons leven nooit de gedachte toelaten dat de mens een ellendig zondaar is en dat hij veroordeeld is. Deze verkeerde theologie wordt in Christian Science volslagen omgekeerd. We kunnen ons van zonde losmaken en de onwerkelijkheid ervan bewijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde. Dit is stellig de boodschap die Christus Jezus aan de mensheid bracht en het is de boodschap van Christian Science aan het mensdom nu. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten de verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We moeten ons daarvan afkeren en streven naar een intensiever begrijpen van Gods aanwezigheid en leiding. Door middel van gebed kunnen we een verlicht geweten weerspiegelen, een duidelijke scheidslijn waarnemen tussen het goede en het kwade en onze eenheid met God, het goddelijke Gemoed, bewaren. De zonde vernietigt zichzelf, maar dit houdt niet in dat het individu daarin mee moet gaan. Een nauwkeurige beschouwing van de feiten van Gods oneindige goedheid en van de status van de mens als kind van God, als “beeld der Liefde” zal het mesmerisme van hopeloosheid verdrijven en ons voeren naar nieuwe en hogere opvattingen over God en de mens.

zondag 4 november 2018

Disharmonie verdwijnt

Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u niet meer bidden kon? Als we beter begrijpen hoe we moeten bidden kunnen we meer doen dan alleen maar God smeken ons te redden. We kunnen in plaats daarvan God, of het goede, aanvaarden als de bron van ons werkelijke zijn en erkennen dat de mens Zijn gelijkenis is. De menselijke natuur weerspiegelt de goddelijke Liefde en is geen produkt van het Adamgeslacht. Bezielde gedachten ontnemen alle werkelijkheid aan de illusie dat er leven in de stof is. Het goddelijk Gemoed is oppermachtig en onze werkelijke individualiteit - de idee of het denkbeeld van dit Gemoed - is eeuwig. We maken ons wel eens ongerust over disharmonische lichamelijke symptomen en concentreren dan ons gebed op het verwijderen van deze symptomen. Wetenschappelijk gebed daarentegen richt zich de stoffelijke gedachten die aan de ziekte ten grondslag liggen, en vervangt die door het bewustzijn dat de weerspiegeling is van de goddelijke Liefde. Disharmonie verdwijnt naargelang de waarheid van het zijn begrepen en toegepast wordt. Ons werkelijke zijn wordt nooit door het sterfelijk gemoed aangetast en als we ons op de juiste wijze vereenzelvigen met deze geestelijke individualiteit worden we innerlijk verlicht. De veronderstelling dat het kwaad aanwezig zou kunnen zijn, wordt dan als onwaar herkend en door ons verworpen Op die wijze kunnen we de goddelijke eigenschappen waaraan we in werkelijkheid uitdrukking geven duidelijker zien.

vrijdag 2 november 2018

Het tweede gebod

Het tweede gebod verbiedt het maken van “een gesneden beeld.” Indrukken uit het verleden die levendig en onuitwisbaar in de herinnering worden gehouden, kunnen ons tot een soort gesneden beeld worden. Waarom zouden we ons daarvoor buigen in verdriet, berouw of zelfverwijt? We kunnen schadelijke herinneringsbeelden uitwissen, wegvagen, afwijzen en afdanken. Maar hoe? Door ons los te maken van het sterfelijk gemoed dat zulke herinneringen vasthoudt en door ons te vereenzelvigen met het goddelijk Gemoed dat die herinneringen niet kent. In plaats van aanspraak te maken op een persoonlijk gemoed met slechte of goede herinneringen, kunnen we met vreugde het éne Gemoed erkennen dat ieder van ons weerspiegelt. Dit Gemoed kent en beseft alleen de goddelijke werkelijkheid - dat wat is - God en Zijn idee. Gods ideeën zijn nooit slachtoffer van het verleden; nooit onderworpen aan zelfvervolging, of zogenaamde gedachtelijke beïnvloeding. God, de intelligentie van het heelal, heerst geheel alleen over Zijn idee, de mens, en houdt hem voor altijd in het nu van het eeuwige goede. Door in het heden te leven kunnen we er zeker van zijn dat we vrij blijven van onverstandig vasthouden aan het verleden.

woensdag 31 oktober 2018

In dienst van Ziel

De mens is voor God onmisbaar; God, of de goddelijke Liefde, drukt Zijn goddelijke natuur uit in de mens. Wanneer deze waarheid duidelijk is, kunnen we daarvan de blijken geven in onze menselijke ervaring in de vorm van nuttige werkzaamheid. Een ieders taak is om op eigen individuele manier de scheppende macht van de goddelijke Geest te weerspiegelen. Wanneer we dat begrijpen neemt onze bruikbaarheid toe en wordt de onuitputtelijkheid van inspiratie, kracht, wijsheid en vaardigheid geopenbaard. God, het oneindig Gemoed, moet tot uiting komen in ideeën. De mens is de geestelijke uitdrukking van God. Ons werk is dan ook het weerspiegelen van onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, intelligentie, barmhartigheid, enz. De mens bestaat in wezen uit deze goddelijke eigenschappen en God drukt ze in een eindeloze verscheidenheid door de mens uit. Hoe kunnen we deze geestelijke feiten dan in ons leven praktisch waar maken? We kunnen altijd, waar we ons bevinden, beginnen met God te dienen. En de meest doeltreffende manier om de goddelijke Liefde te dienen is door liefdevol te denken en te handelen. Om Beginsel te dienen, moeten we eerlijk zijn en ons houden aan de wettelijke voorschriften. In dienst van Ziel staan houdt noodzakelijkerwijs in de uitstraling en vrede van Ziel te weerspiegelen. Niets kan deze werkzaamheid teniet doen. Wanneer we onze gedachten in deze banen houden, opent dat mogelijkheden om onze medemens te dienen. Gods plan voor ons is het onbeperkt goede en tot dat doel werkt Hij iedere dag met en door ons.

dinsdag 30 oktober 2018

Volkomenheid en tegenwoordigheid van de Godheid

Een Christian scientist leeft niet in een geestelijke droomwereld. Een scientist is menslievend en praktisch en bezit een flinke dosis gezond verstand. Christian Science maakt ons duidelijk dat het goddelijke en het menselijke met elkaar in overeenstemming zijn. Het goddelijk Leven en zijn expressie bevinden zich juist dáár waar de sterfelijke ondervinding zich schijnt af te spelen. Wanneer wij dit geestelijk feit begrijpen, zullen dwalingen, verkeerde opvattingen en vooroordelen uit ons bewustzijn worden weggevaagd. En niets is meer effectief dan het afleggen van dergelijke misvattingen, omdat nou juist uit foute, verdraaide opvattingen van het zijn ziekte en sterfelijkheid voortkomen. Hoe raken we onze verkeerde inzichten kwijt? Door zonder ophouden te beseffen dat Leven en zijn ideeën de hele werkelijkheid uitmaken. Waar we stoffelijke toestanden schijnen te zien, plus de ellende die daaruit voortspruit, is in werkelijkheid Leven. Alles wat werkelijk is, heeft een geestelijke basis en oorzaak, en is onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Gemoed. Het menselijk bewustzijn geeft gewoonlijk een verkeerde uitleg van het ware bestaan en gelooft dat de werkelijkheid stoffelijk is en het stoffelijke werkelijk. Maar dit verandert niets aan het feit dat alles wat werkelijk bestaat Gemoed is en de geestelijke uitdrukking daarvan. Niets is vooruitstrevender en nuttiger dan dit te accepteren. De nieuweling in Christian Science merkt al gauw dat er geen twee soorten bestaan zijn - een geestelijk en een stoffelijk, naast elkaar of dooreen gemengd - maar begint spoedig te zien en te bewijzen dat het geestelijk bestaan het enige is en dat het stoffelijke niet werkelijk substantieel is. Hij leert om een dergelijk dualisme af te wijzen door de volkomenheid en de tegenwoordigheid  van de Godheid en Zijn schepping te erkennen.