maandag 29 mei 2017

Volmaaktheid onafgebroken in stand

Omdat God noch zonde noch ziekte schept, hebben wij allemaal goddelijk gezag om beide te genezen. Wij zullen moeten begrijpen dat wij allemaal veel onschuldiger zijn dan we denken en dat wij recht hebben op genezing. Onze alliefhebbende Vader is nooit de oorzaak van ongehoorzaamheid, geeft Zijn kind niet eens de mogelijkheid tot zondigen. Het besef en de toepassing van die geestelijke waarheid in ons leven geneest niet alleen de pretentie van de zonde maar ook de veronderstelde straf die deze met zich meebrengt. De oorspronkelijke en geheel onrechtvaardige schuldigverklaring die nietig verklaard moet worden is de leugen, de valse aantijging, dat de mens een gevallen sterveling is die zondigt. Gods kind is zondeloos en voor eeuwig Zijn directe weerspiegeling. De mens heeft nooit de naam van sterveling verdiend en in de geestelijke actualiteit is hij ook nooit sterveling geweest. Als wij verzuchten: ‘Hemelse Vader, ik wordt er opnieuw van beschuldigd een sterveling te zijn’ dan is het tijd om op de goddelijke wet te steunen, die dit vonnis nietig verklaart. Onze Vader-Moeder, God, houdt de volmaaktheid van wat Hij geschapen heeft onafgebroken in stand.

zondag 28 mei 2017

Zijn eigen eeuwige substantie

Het blijft een feit dat er in de ware, geestelijke schepping van God geen enkel element voorkomt dat schade kan berokkenen. God de enige macht, heeft nooit enig dreigend kwaad of gevaar geschapen. Hij zou dat niet eens kunnen, want God is volkomen goed. Zijn schepping is de geestelijke manifestatie van Zijn eigen reinheid en goedheid en kan dan ook alleen daarvan blijk geven. In waarheid zijn wij allemaal op dit moment Gods geliefde kinderen en door een verkeerde, wereldse opvatting over onszelf en anderen als ‘mensenkinderen’ te laten varen, geven we steeds meer blijk van het feit dat we Gods kinderen zijn, Zijn erfgenamen. In plaats van Zijn kinderen een zelfzuchtige, eigen wil te geven zodat dwaling onvermijdelijk wordt, en een eigen gemoed in een stoffelijk lichaam met al zijn beperkingen en uiteindelijke vergankelijkheid, en een persoonlijke ziel die naar verlossing uitziet, heeft God Zijn kinderen geschapen om Zijn eigen eeuwige substantie gestalte te geven - ja, om op individuele wijze het Leven dat God Zelf is te leiden!

vrijdag 26 mei 2017

Vader-Moeder-God

Het inzicht dat God zowel Moeder als Vader is brengt ons een stapje nader tot het besef dat God goddelijk Beginsel, Liefde, is en dat maakt dat we Hem begrijpend liefhebben. En het is dit begrijpend liefhebben dat ons de zekerheid geeft dat Liefde ons leven en onze gezondheid op een praktische en tastbare wijze tot in details regelt en bestuurt. Wij voelen die genezende liefde van God hier en nu en dragen meer van onze aard naar buiten. De genezingen die Jezus verrichtte zowel als zijn eigen Hemelvaart, die hem boven alle sterfelijkheid uithief, brachten de mens aan het licht als het beeld en de gelijkenis van Geest; de mens die hier en nu de door God gegeven heerschappij tot uitdrukking brengt. Het moet ons doel zijn voor onszelf en anderen de bewijzen te geven dat wij allen leden zijn van het gezin dat Liefde heeft geschapen en onderhoudt. Een goede manier waarop wij zelf als ouders enigszins kunnen peilen hoe groot Gods liefde is voor Zijn kinderen, is na te gaan wat we zelf voor onze eigen kinderen voelen. Dat geeft een hint hoe God, oneindige Liefde, voor Zijn kinderen zorg draagt. De almachtige Vader heeft zo'n grote liefde voor Zijn kinderen, dat Hij alles geeft wat ze nodig hebben.

donderdag 25 mei 2017

Strijdperk

Het individuele bewustzijn is vaak het strijdperk voor de aanspraken van het kwaad of het zinnelijk gemoed onder het masker van genot en zelfvoldaanheid aan de ene kant, en de eisen van God die ze terechtwijzen aan de andere kant. Hoewel de vormen waaronder het kwaad zich voordoet verschillend kunnen zijn, is het doel hetzelfde: te voorkomen dat wij vasthouden aan een moreel leven dat tot God leidt en dat onze eerlijke pogingen om verkeerde opvattingen over God en onszelf op te geven voor de juiste, ondermijnt. Onenigheid die uitbarst en tot verbittering en verdeeldheid leidt is een teken van het zinnelijk gemoed, dat het tegengestelde van ons standpunt zou willen bewerkstelligen. Onze gevoelens van vriendschap en saamhorigheid, liefde voor onze medemensen en onze verwachtingen zou willen aantasten. Ook verdeeldheid komt voort uit diezelfde negatieve, onpersoonlijke invloed die mensen verstrikt in verslaving, zinnelijkheid en criminaliteit. Maar omdat de aantrekkingskracht (tenminste in het begin) zo subtiel is, is de ware aard ervan vaak verborgen, totdat eerlijkheid en nederigheid haar het masker afrukken en er een einde aan komt aan die negatieve invloed. Misschien kun je troost putten uit dit feit: er is slechts één mens, en dat is de mens die God geschapen heeft - geliefd, rein, geestelijk en volmaakt. Of je nu kort of lang de metafysica bestudeert, ieder individu is die geestelijke mens en niemand anders.

woensdag 24 mei 2017

Een karakter dat getemd is

“Een beetje meer vriendelijkheid, een zuivere beweegreden, een paar waarheden die op liefdevolle wijze worden uitgesproken, een hart dat tot zachtheid is gestemd, een karakter dat getemd is, een leven vol toewijding, zouden het mentale mechanisme weer goed doen functioneren en het lichaam en de ziel weer in overeenstemming brengen met God.” (Misc.Wr. blz. 354) Wat is karakter eigenlijk? Het woord komt uit het Grieks en heeft de betekenis van ‘aard’. Vanuit het standpunt van Christian Science brengt karaktervorming een geestelijke scholing met zich mee die gericht is op de ware, onsterfelijke aard van de mens, en leiding die hem in staat stelt naar die aard te leven. In zekere zin is alles met betrekking tot de Church of Christ, Scientist, erop gericht het karakter te ontwikkelen en de gedachte te brengen tot het besef van de waarheid van het geestelijk bestaan. Wanneer wij de uitdagingen die wij ontmoeten met succes het hoofd bieden door gebed en inspiratie en de praktische beoefening van Christelijkheid, dan is karaktervorming daarvan het onvermijdelijke resultaat. In absolute zin behoeft het karakter van de mens niet te veranderen, want het is altijd geestelijk, harmonisch en volmaakt. Wat we menselijkerwijs karaktervorming noemen is in feite een verandering in het denkbeeld dat we hebben van de mens, een geestelijker begrip van onszelf.

dinsdag 23 mei 2017

Oneindige diepte en inspiratie

Bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid is essentieel voor onze blijvende vooruitgang. Jasaja (28:10) formuleert het zo: ‘Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.’ Deze twee boeken zijn onze studieboeken in geestelijkheid. Het inzicht dat wij erdoor verwerven is van een oneindige diepte en inspiratie. Het is duidelijk dat we de waarheden uit deze leerboeken in praktijk brengen. Jezus voegt zijn volgelingen toe (Matt.7:24,25): ‘Een ieder dan, die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is niet omgevallen, want het was op de steenrots gegrond.’ Wat we in deze boeken vinden is hoe eenvoudig en nabij Gods Woord is, en hoe praktisch. Het is altijd met ons - in zinnen die we onthouden hebben of in nieuwe inzichten - het is terechtwijzing, instructie, troost, bemoediging, voorziening en genezing. Als wij aan Zijn Woord gehoor geven, verrijkt dat ons leven met Zijn genade en goedheid.

zondag 21 mei 2017

Zeekaart des levens

We spreken in Christian Science doorgaans niet over één leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, maar ook de Bijbel is voor ons een leerboek. Op die zeekaart des levens is in feite alles gebaseerd. Deze boeken bevatten Gods woord, met andere woorden de Waarheid. De genade van de goddelijke Waarheid en Liefde die uit deze boeken spreekt, brengt de hele mensheid genezing. Iedere keer als we ons verdiepen in de letter en de geest van de Bijbel brengt dat ons stap voor stap verder. De geestelijke zin van de Bijbel, die zo helder toegelicht wordt in Wetenschap en Gezondheid, legt het kwaad in het menselijk denken bloot en wijst het terecht. Die leert ons onderscheid te maken tussen wat goed en niet goed is in ons denken en handelen, te leven in overeenstemming met de goddelijke wet en de genezende en hervormende gevolgen daarvan. Door de richtlijnen van Waarheid en Liefde te volgen zoals daar in de Bijbel uitdrukking aan wordt gegeven, wordt steeds duidelijker hoe volmaakt wij zijn als kind van God, als Zijn geestelijk beeld en gelijkenis en zullen wij daar in ons leven ook steeds meer de bewijzen van geven.