zaterdag 24 augustus 2019

Bewijzen van waarheid

Christian Science geeft ons inzicht in de wetten waarop de genezingen van Christus Jezus en zijn discipelen waren gebaseerd. Door deze wetten ontdekken we dat ziekte nooit ongeneeslijk of fataal is, maar slechts een sterfelijk of stoffelijk geloof is. Door de genezingen die hij verrichtte gaf onze Meester de bewijzen van deze waarheid. Hij straalde zozeer de Christus uit dat hij in staat was iets van Gods liefde voor de mens over te brengen aan hen die voor genezing naar hem toe kwamen en iets van die liefde in hun ervaring te brengen. De mentale hervorming die daardoor plaatsvond had de fysieke genezing tot gevolg. De Christus komt altijd tot ons om moed te geven, te troosten, ons te verzekeren dat de Vader ons liefheeft. om ons te genezen en leven te schenken. Christus Jezus geeft ons de verzekering: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Gaf hij geen overtuigend bewijs van zijn belofte toen hij Lazarus uit het graf waar hij vier dagen in gelegen had tot leven wekte? Lazarus’ zuster Martha voegde de Meester vol twijfel toe: “Heere, hij riekt nu al,” in de overtuiging dat zijn lichaam reeds was begonnen te ontbinden. Jezus antwoordde: ”Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” (Joh. 11:39,40) Ja, ook wij zullen de glorie Gods zien wanneer wij geloven - wanneer voor ons duidelijk wordt dat de Christus altijd aanwezig is om leven te geven en overvloed - nu!

maandag 19 augustus 2019

Door de Geest geleid

Bent u in de kerk wel eens opgestaan om het laatste gezang mee te zingen om dan te ontdekken dat u eigenlijk zonder veel aandacht naar de dienst had geluisterd? Ofwel voert men als argument aan dat er een lichamelijke of mentale oorzaak voor is, bijvoorbeeld dat men niet voldoende nachtrust heeft gehad, of dat men nu eenmaal niet in staat is om zijn aandacht op iets gericht te houden. In werkelijkheid zijn dit suggesties, te vergelijken met hypnotisme. Hoewel het lijkt of zij voortkomen uit ons eigen denken, ervaren we hetzelfde soort gevolg als wanneer we in een slaaptoestand worden gebracht. Wat we ondervinden is daarom het bedrieglijke effect van suggestie. In zijn brief aan de Christenen in Rome geeft Paulus duidelijk aan dat hij de wijdere implicaties van deze strijd om wakker te blijven goed kende. Hij zegt heel openhartig over zijn eigen ervaring: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik . . . Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.” (Rom 7: 19,21) Maar in zijn brief aan de Galaten voegt hij er een heel belangrijk punt aan toe: “. . . indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.” (Gal. 5:18) Met andere woorden, we hebben een alternatief voor die aantrekking van de verschillende suggesties als apathie, lijdelijkheid, of gebrek aan gerichte aandacht. Christian Science maakt duidelijk dat we ons ervoor kunnen inzetten iets meer te beleven en te leren kennen van de bezieling van de goddelijke Geest, God - om in feite te begrijpen dat deze Geest het Alles is, de Ene die werkelijk is. Wanneer we ons tot deze grootse werkelijkheid wenden - tot de ene Geest, of het goddelijk Gemoed - dan heeft dat een bezielend gevolg en het geeft ons kracht en energie. ‘Indien gij door de Geest geleid wordt’ gaat dan zoiets betekenen als wakker worden.

zondag 18 augustus 2019

Van aangezicht tot aangezicht

Door diep en ootmoedig gebed wordt de Christus, Waarheid, in ons bewustzijn opgeheven en streven wij ernaar om hem in ons dagelijks leven te gehoorzamen. Onze gebeden geven het antwoord op de eisen die het dagelijks leven ons stelt en ze zijn een oase in de dorre vlakten van het sterfelijk denken. Hier, in tegenwoordigheid van Gods alheid, kunnen wij uitrusten van aardse beslommeringen en vinden inspiratie die ons bewustzijn verheft tot in het geestelijke. Hier komen wij van aangezicht tot aangezicht te staan met God, en vinden wij onze geestelijke zelfheid als Zijn geliefd kind. Naarmate wij gehoor geven aan deze geestelijke  bezieling en de eis voor diepe, geestelijke wedergeboorte aanvaarden, zal ons het gezag dat Christus Jezus ten toon spreidde steeds duidelijker worden. Het was tenslotte de Christus, ten troon verheven in Jezus’ bewustzijn, die hem in staat stelde Gods wil te doen, zelfs onder de druk van Gethsemane en Golgotha. Het was de Christus die Jezus de macht gaf om de zieken te genezen, het kwaad te berispen en om te verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is.

zaterdag 17 augustus 2019

Zuivere Christendom

Toen zij de Kerk van Christus, Wetenschapper, stichtte, poogde Mrs. Eddy heen te breken door het verwarde web van menselijke opinies naar het zuivere Christendom zoals Jezus ons dat leerde. Zij verwachtte dat aanhangers van Christian Science het goddelijk Beginsel dat de fundering vormde van de leer van Jezus, voldoende zouden gaan begrijpen om zijn voorbeeld op het gebied van genezing te volgen. Zij zag hoe de doelstelling van het leven en de werken van de Meester de universele mensheid omarmde. Met hernieuwde visie op het Christendom en de praktische demonstratie ervan werden dogma’s vervangen door daden; en deze levensvlam van Liefde kan de harten van Christenen opnieuw in gloed zetten en verenigen, teneinde het voorbeeld dat hun Meester in zijn werken gaf uit te dragen. Zijn trouwe volgelinge, Mrs. Eddy, stichtte haar Kerk op de geestelijk grondslag van Christusgenezing. Zij verving rituele godsdienst door de waarheid die door Jezus verkondigd en in praktijk gebracht werd. Er bestond geen kerkelijke hiërarchie in haar opvatting van Kerk. Zij ontdeed de eredienst van stoffelijke priestergewaden. Zij besefte dat genezing slechts kon plaatsvinden op basis van het goddelijk Beginsel dat de mens bestuurt. Wetenschap en Gezondheid (p.141) verklaart:”Voor dit Beginsel bestaat er geen dynastie, geen kerkelijk monopolie. Zijn enig gekroond hoofd is de onsterfelijke souvereiniteit. Zijn enige priester is de vergeestelijkte mens.”

donderdag 15 augustus 2019

Lam Gods

De ogenblikken waarin wij de invloed van de Christus voelen in ons hart, blijven ons steeds dierbaar; zij maken onze onderlinge contacten harmonisch en schenken ons vreugde bij het werk. Dat zijn de momenten waarin wij ootmoedig worden en onze menselijke handelingen zich buigen voor Gods aanwezigheid. Jezus erkende dat hij niets van zichzelf kon doen. Hij verklaarde: “De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. (Joh. 5:19)” Zijn afhankelijkheid van God gaf hem gezag. Werelds denken tracht de Christus te onttronen. In beslag genomen door het lichaam, druk bezig zijn met dieet en lichaamsbeweging en met de opwinding der zinnen, wordt ons denken weggetrokken van vertrouwen in God als de bron van al het goede. Zijn dergelijke attracties niet de goden dezer wereld? Christus Jezus heeft gezegd: “. . de overste der wereld komt, en heeft aan mij niets. (Joh. 14:30)” Er was geen plek in zijn zuiver opstandingsbewustzijn waar werelds denken een onderkomen kon vinden. Onze verdediging tegen verkeerde attractie is altijd in Christelijkheid gelegen, die ‘s mensen aangeboren reinheid en onschuld in stand houdt. God geeft de mens in Zijn gelijkenis al het goede; niets kan worden toegevoegd aan zijn vreugde, voldoening en zijn welzijn. Wij leren valse suggesties te ontdekken en af te wijzen, als ze zich aan ons opdringen en dit geestelijk begrijpen van het goede zouden versluieren, want het zijn de vijanden van de Christus. Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat u zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, verminkt, onttroont. Datgene wat het menselijk leven zuivert, heiligt en wijdt, is geen vijand, hoezeer wij er ook onder moeten lijden. (Misc. Writings p. 8)”  Jezus wordt in de Bijbel erkend als het Lam Gods vanwege zijn sublieme zelfopoffering, zijn onschuld en reinheid en zijn onovertroffen liefde. Dit zijn dezelfde Christelijke eigenschappen die wij ten troon moeten verheffen in ons leven.

woensdag 14 augustus 2019

Waken en bidden

Er zijn in feite twee dingen die wij allemaal altijd voor ogen houden: waken en bidden. Mrs. Eddy gebruikte deze twee woorden “waken“ en “bidden” vaak in verband met elkaar. De Monitor laat ons regelmatig zien hoe wij daadwerkelijk over de wereld waken. We kunnen uit deze krant leren welke gedachten er in de wereld bestaan en er voor zorgen dat we daar niet door beïnvloed worden. We weten dat we verkeerde gedachten met gebed kunnen overwinnen en, wat natuurlijk ideaal zou zijn, dat we dit kunnen doen voordat ze vaste voet in ons krijgen. Het is in feite ons wetenschappelijk doel om in te zien dat er slechts één vastheid is, de vastheid van Gods wet, en dat deze verkeerde gedachten onmogelijk vaste voet in ons kunnen krijgen. Als wij de wereld niet in onze gedachten insluiten zal de wereld ons in haar gedachten insluiten. Onze bezielde gedachten zegenen, maar sterfelijke geloofsvormen hebben aan niemand iets goed te bieden. Als we werkelijk zouden inzien dat gebeurtenissen niet anders dan gedachten zijn, dan beseffen we dat onze gedachten dienen te verbeteren om de gebeurtenissen te verbeteren. We moeten de oplossing dus zoeken in het individuele bewustzijn. Niemand hoeft verbijsterd een nucleaire vernietiging af te wachten, want wij kunnen altijd ons eigen denken verbeteren. Het is een individueel iets, een uitdaging aan het individuele bewustzijn. En in de mate dat wij in onszelf alle zelfzucht of vijandschap of afgunst of ongeduld overwinnen, vernietigen wij deze dwalingen, niet alleen voor onszelf als individu, maar helpen we ze voor de gehele wereld te vernietigen.

dinsdag 13 augustus 2019

Mentale koersverandering

Toen Christus Jezus tot zijn volgelingen zei: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genaamd worden” (Matth. 5:9), was dit geen simpele gemeenplaats. Zijn woorden hadden een diepzinnige betekenis. Het is meer dan enkel gedachtelijk getheoretiseer en vereist dat wij in ons leven zo goed mogelijk de morele en geestelijke eigenschappen van ware Christelijkheid uitdragen, die in essentie bestaan uit liefde voor God en voor onze naaste die zich in daden uit. Het aanleggen van deze liefdesbanden met onze medemensen zal ons ruimschoots in de gelegenheid stellen de waarheid van Christian Science aan te tonen en met steeds groter regelmaat de werkelijkheid te zien dat God het enige Gemoed is. Lot, neef van de aartsvader Abraham, was door de engelen des Heren gewaarschuwd de stad te verlaten alvorens die totaal vernietigd werd. (Gen. 19:1-29). Lots vertrek symboliseert een koersverandering van veel groter belang, namelijk de achterlating van stoffelijke geloofsvormen en praktijken die tot vernietiging leiden - dwalingen als zedeloosheid, koppigheid, ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet en vertrouwen op iets buiten God. Dit “vertrek” is eigenlijk niet een lichamelijke daad, maar een mentale koersverandering. Op die manier zullen wij gisting veroorzaken in de mentale atmosfeer. Onze stappen moeten naar een geestelijker visie op individuele basis genomen worden. Deze verandering kan nooit bij wet geregeld worden, omdat die moet plaatsvinden in het eigen hart en het eigen gemoed. Ons geestelijk bewustzijn ontwikkelt naarmate wij steeds oprechter gaan verlangen de wet van God te begrijpen en te gehoorzamen. In het ideale geval leiden wij een dergelijk leven niet uit angst voor de straf, maar uit liefde voor Gods goedheid en majesteit. En God is de bron van al het goede.