donderdag 18 juli 2019

Gods bewustzijn

Wetenschappelijk gebed betekent het erkennen en bevestigen dat Gods wet inderdaad werkt, en het ontkennen dat er ook maar iets kan zijn dat de werking verstoren kan. De wetten die de harmonie van het heelal in stand houden zijn reeds in werking. Het resultaat van gebed is dat degene die bidt zich gewoon open stelt voor Gods werkzame, intelligente en wetmatige toevloed van ideeën. Door regelmatig op deze wijze te bidden, maakt de Scientist voortdurend gebruik van zijn geestelijke hulpbronnen en bouwt daarmee. Naarmate zijn gedachten in overeenstemming komen met de waarheid van zijn wezen, voelt hij vanzelf Gods aanwezigheid. Dit geestelijk bewustzijn brengt zijn “tempel” een rustige zekerheid, een vanzelfsprekende, natuurlijke inspiratie, een grotere intuïtie. En hij zal in zijn leven meer van deze God afkomstige eigenschappen gaan uitdrukken. Christian Science is de lens waardoor het juiste beeld wordt verkregen. Door het licht van Christus, dat een goddelijke invloed heeft op het menselijk bewustzijn, worden onze gedachten verhelderd, zodat we het goede dat reeds aanwezig is, kunnen waarnemen. Geloof in een vreemde macht, die de volmaakte verwantschap tussen God en de mens zou verstoren, is voor ons niet langer mogelijk. We hebben stelling genomen voor de gerechtvaardigde overtuiging dat God geneest, evenals voor ons recht op genezing. 

maandag 15 juli 2019

Waakzaamheid

Het is belangrijk om consequent voor onszelf te bidden. Wetenschappelijk gebed is gebaseerd op de absolute waarheid over God en de mens. Hij die bidt, weet dat zijn werk niet voltooid is voordat hij de onveranderlijke goedheid van God en Zijn idee, de mens, beseft met zo’n vreugde en kracht van overtuiging dat hij niet van deze overtuiging afgebracht kan worden. Hij is zich bewust van de helderheid van het goddelijk Gemoed, de kracht van de goddelijke Geest en de onschendbaarheid van de onsterfelijke Ziel. Hij weet dat hij als Gods idee de eigenschappen van God weerspiegelt en dat er geen enkele eigenschap ontbreekt. Hij weet echter ook dat, totdat hij de volmaakte verlossing heeft verworven, hij zijn gedachten moet beschermen tegen het geloof dat een vreemde macht binnen kan dringen. In de Kerkhandleiding van de Moederkerk schrijft Mrs. Eddy onder het opschrift “Waakzaamheid en Plichtsbetrachting” (Art.8, par 6): “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke suggesties en zich niet ertoe laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen.” Waarom de noodzaak ons dagelijks te beschermen? Houdt dit in dat er een macht is buiten God - een macht die ongelijk is aan God en die wij moeten vrezen? Dat is nu precies waar het om gaat. Het dierlijk magnetisme is geen macht, en wanneer wij onze gedachten in overeenstemming houden met de geestelijke werkelijkheid zijn wij beter in staat de suggesties dat het macht zou hebben te weerleggen.

woensdag 10 juli 2019

Weerspiegeling

De woorden die in Christian Science gebruikt worden om de mens als Gods idee te beschrijven - uitdrukking, uitstraling, openbaringswijze, manifestatie, beeld, gelijkenis  - duiden allemaal op een activiteit die naar buiten is gericht, de weerspiegeling van de aard en het karakter van het goddelijke. Deze leer gaat uit van het feit dat het koninkrijk der hemelen in de mens aanwezig is en dat het de aard van de mens is om dit ware wezen te weerspiegelen. Aan de andere kant biedt over het algemeen genomen de sterfelijke, stoffelijke kijk op het leven een totaal ander beeld. Die is meer gericht op de activiteit van het “hebben”, een zelfzuchtig verkrijgen of verzamelen. Wanneer het sterfelijk gemoed ons uitgangspunt is, met zijn opvatting van gebrek, leegheid, beperking, dan hebben de gedachten de neiging zich naar binnen te richten, waar zelfzucht heerst met een negatieve, verkwistende mentaliteit die alles absorbeert als een spons en waar de mens verzonken raakt in materialisme. Dit is het direct tegengestelde van geestelijke weerspiegeling. Een juiste denkwijze heeft een geweldige invloed op iemands ontwikkeling, zijn kracht, bescherming, geluk en welzijn. Juist begrepen is de mens een complete idee. Omdat hij uit Beginsel voortkomt, is hij een toonbeeld van kracht, niet van zwakheid. Wij brengen de aard van God tot uitdrukking in ons vermogen om te denken en te handelen in lijn met het goddelijk Gemoed.

vrijdag 5 juli 2019

Het is genoeg

Omdat God de bron is van zowel vraag en aanbod, moet Zijn schepping in evenwicht zijn, zonder surplus of tekort. Hier komt het op aan: “Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Het is een geestelijk feit dat de mens op ieder ogenblik alles bezit wat hij nodig heeft; hij wordt niet beperkt door een stoffelijk verleden, en evenmin kan de toekomst iets goeds bijdragen dat hij als Gods beeld niet reeds bezit. In Miscellaneous Writings p. 307  schrijft Mrs. Eddy : “God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op hun beurt voorzien die in uw dagelijkse behoeften. Vraag nooit voor de dag van morgen; het is genoeg dat de goddelijke Liefde een altijd-aanwezige hulp is; en als u rustig afwacht zonder ooit te twijfelen, zult u elk ogenblik alles hebben wat u nodig heeft.” Wanneer de wet van Liefde wordt toegepast is er niet alleen geen verdere dreiging van concurrentie, maar ook jaloezie en haat die ons slapeloze nachten bezorgen bestaan niet meer. We moeten ophouden over onszelf te denken als stervelingen die met elkaar strijd leveren voor een beperkt deel van het goede. Want in werkelijkheid is er een onbeperkt aanbod van het goede en het is een dwaling om te geloven dat de zegen van de een ten koste kan gaan van een ander. Wij zijn in de ogen van de Liefde, God, allen gelijk en een ieder van ons is verzekerd van een overvloedige, harmonische en rechtgeaarde activiteit in Zijn ontvouwing, als we Hem om raad vragen en gehoorzamen. Zij die “op de Heere vertrouwen” ondervinden dagelijks bewijzen van Zijn leiding en bescherming in alle activiteiten.

woensdag 3 juli 2019

Practitioner zijn

Men kan geen practitioner zijn zonder de gehele mensheid te omvatten, net zo min als men het licht in de kamer kan aansteken op zoek naar een bepaald boek en verwachten dat het licht alleen op het gezochte boek zal vallen. Als wij de Wetenschap van Christus toepassen in het ‘laboratorium’ van het dagelijks leven, hoeven we niet te experimenteren om te kijken of zij werkt. Dat zij effectief is staat vast. Wij hebben het voorrecht een bewezen Beginsel te demonstreren, dat lichamelijk, moreel en geestelijk geneest; dat troost, leidt, beschermt, versterkt, verjongt en zegent - niet alleen onszelf, maar onze medemensen. Naarmate wij onze prioriteiten zuiver stellen, zullen wij zien, zonder menselijk uit te stippelen, maar met geestelijke visie, dat onze paats ons bevrediging geeft en van grote allure is, omdat het ons vaststaand doel is om te genezen. Mrs. Eddy schreef aan een van haar leerlingen, James A. Neal, met betrekking tot het belang van het genezingswerk: “Ik vraag u om door te zetten naar dit grootse doel en geen andere ambitie of ander doel te hebben. Een werkelijk wetenschapper Genezer bekleedt de hoogste post in deze sfeer van het bestaan.” In dezelfde brief geeft zij een zegen die op elk van ons rust: “O, dat de Liefde die u en op allen neerkijkt, al uw gedachten en daden omhoog moge leiden naar het onpersoonlijke, geestelijke voorbeeld dat het enige ideaal is - en dat de enige wetenschappelijke Genezer vormt.” (Robert Peel, Mary Baker Eddy: The years of Authority p. 101).

dinsdag 2 juli 2019

Ons levensdoel

Een van de eerste vragen die een kind stelt is: “Waarom?” We willen allen doelgericht zijn in onze handel en wandel en we willen het ons gestelde doel bereiken. In het boek Prediker vraagt de schrijver naar het waarom en onderzoekt wat werkelijk waarde bezit. Het leven was voor hem leeg en doelloos, hoewel hij onmetelijke rijkdommen had en volgens wereldse maatstaven succesvol was. Aan het eind van het boek komt hij tot een merkwaardige conclusie. Mrs. Eddy refereert hieraan in Wetenschap en Gezondheid p.340; wanneer zij zegt: “De volgende tekst uit het boek Prediker geeft de Christian Science gedachte weer, vooral als het woord plicht, dat niet in het oorspronkelijke voortkomt, wordt weggelaten: ‘Laat ons de slotsom van dit alles horen: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit is de gehele  plicht van de mens.’ Met andere woorden: Laat ons de slotsom van dit alles horen: Heb God lief en houd Zijn geboden, want dit is de gehele mens naar Zijn beeld en gelijkenis.” Deze verklaring houdt het antwoord in op de vraag betreffende ons levensdoel. Allen zijn we, in waarheid, beeld en gelijkenis van God en zijn wij Hem gehoorzaam. Hoe duidelijker wij dit inzien, des te sneller zullen wij een plaats in het leven vinden waar wij gelukkig zijn en ons nuttig kunnen maken. Zo’n plaats is voor ons een natuurlijke behoefte. Soms is het een hele opgaaf voor iemand die Christian Science bestudeert om deze richting te vinden, omdat hij misschien gehoord heeft dat hij zijn koers niet moet uitstippelen. Maar een doel bezitten is niet hetzelfde als een koers bepalen. Er is een enorm verschil tussen het menselijk uitstippelen van een koers en het nastreven van een doel in de ware geestelijke betekenis, waarin wij onze ware identiteit en de zin van ons leven herkennen.

maandag 1 juli 2019

Gods waarheden

Elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid. Wij hebben het vermogen het bewijs te leveren dat onze gezondheid, veiligheid en vreugde niet afhankelijk zijn van elementen of stromingen van de sterfelijke gedachte. Geestelijk eigenschappen zijn onveranderlijk. Christus Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk Gods is binnen u.” (Luk. 17:21) Wij vinden deze vredige en harmonische heerschappij wanneer wij de Christusgeest tot uitdrukking brengen. Wanneer wij in gebed aan Gods waarheden vasthouden en de oppermacht van Gods wet erkennen en Gods eigenschappen in onze gedachten en daden waarmaken, ondervinden wij in ons dagelijks leven een duidelijk waarneembare geestelijke bescherming. Gedachten van onzelfzuchtige liefde, van zekerheid over Gods alheid en de onwerkelijkheid van de stof - evenals de vreugde die zich verblijdt over Gods immertegenwoordigheid - geven ons groter zeggenschap over zowel onze gezondheid als omgeving. Onze gedachten zullen dan meer en meer de heerschappij die God, Geest, over Zijn eigen schepping heeft, weerspiegelen.