dinsdag 18 december 2018

De ster van Bethlehem

Voor mij is er geen lieflijker symbool in het eerste kerstgebeuren dan de engelen. Somberheid kan eenvoudig geen stand houden tegen het denken aan engelen! Het was een engel die het goede nieuws bracht, het nieuws van de menswording van Gods eigen Zoon. Voor de herders was dit nieuws zo vol wonder en licht, zo ver verheven boven wat zij zich hadden voorgesteld, dat zij de hemelen zagen gloeien van menigten van zingende, vreugdevolle engelen. En wat is de betekenis van de schitterende, vertrouwde morgenster? Die scheen daar - ongeëvenaard, voortdurend zichtbaar, niet te verwarren met astrologische symboliek en waarop het vruchteloos zoeken van de zintuigen naar stoffelijke verschijnselen geen vat had. En toch zo’n duidelijke uitdrukking van het goede dat voorspeld was! Over de Bethlehem ster van de goddelijke metafysica en de morgenster die daarna zal verschijnen, zegt Mrs. Eddy (Miscellany p.110): “Op dit ogenblik ziet deze ster van Bethlehem neer op de lange nacht van het materialisme - een stoffelijke godsdienst, stoffelijke geneeskunde, een stoffelijke wereld;en hij schijnt als voorheen, hoewel hij ‘schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Maar de dageraad zal aanbreken en de morgenster zal verschijnen, de duisternis verlichten en de stappen van vooruitgang leiden van molecule en stervelingen naar buiten en omhoog op de ladder van het zijn.” De figuurlijke beschouwing van het kerstverhaal heeft mijn verwachtingen doen stijgen tot een besef van nieuwe mogelijkheden van een geestelijk avontuur.

zondag 16 december 2018

Intelligentie is geestelijk

Gebed in Christian Science is het erkennen van Gods alheid en de eenheid van Gemoed. Het is zwichten voor Gods wet als de basis van alle harmonie, gezondheid  en welzijn. Bidden is het verwerpen van het stoffelijke zinnengetuigenis en van elke zelfstandigheid van de stof. De mens is geen schepper. Hij is geen oorzaak en geen oorsprong. Hij is altijd alleen gevolg. God, het goede, tolereert het kwaad niet. Van ons wordt verlangd dat we het geloof in het kwaad opgeven en één God erkennen. Alle echte intelligentie, initiatief, inspiratie, gezag en creatieve bekwaamheid komt voort uit God. Intellectualisme en hoogmoed gaan dikwijls samen en vormen een weerstand tegen geestelijke gezindheid. Goedbeschouwd echter moet intelligentie  worden gezien als voornaamste eigenschap van God en daarom is ‘s mensen intelligentie geestelijk en komt ze voort uit het goddelijk Gemoed. De mens is slechts intelligent voor zover hij geestelijk gezind is en voor zover hij Gods wetten dóór heeft en het bestuur van het goddelijk Beginsel erkent.

zaterdag 15 december 2018

Onmisbare eigenschappen

Het is moeilijk om woorden uit de Bijbel te halen die erop wijzen dat God zelf zachtmoedig of nederig is. En toch is het duidelijk dat zachtmoedigheid of nederigheid goede Christelijke eigenschappen zijn, ja, zelfs onmisbare eigenschappen om onze zaligheid uit te werken. Wat is de oorsprong van deze karaktereigenschappen? Zachtmoedigheid moet een factor zijn in het onderkennen van de nietsheid van stoffelijk leven, stoffelijke intelligentie en de alheid van God. In werkelijkheid bestaat er geen andere macht dan oneindige Geest en is er niets aanwezig. Nederigheid is van fundamenteel belang voor de groei van onze geestelijke gezindheid. In de geschiedenis vindt men dat terug in diverse vormen van eerbetoon aan God, bijvoorbeeld neerbuigen. Maar vanzelfsprekend is nederigheid op zichzelf een mentaal en niet een fysiek verschijnsel. Eens en op de een of andere manier moet iedereen de alheid van God, de almacht van het goddelijk Gemoed, van éne Ego of de grote IK BEN, erkennen. Omdat de mens Gods weerspiegeling is, bezit de mens uitsluitend macht, intelligentie en bestaan, als die macht, die intelligentie en dat bestaan worden ontleend aan God, de enige oorsprong. Deze erkenning van ‘s mensen volslagen afhankelijkheid van God verleent macht aan onze gebeden.

vrijdag 14 december 2018

Beter zien

We zeggen dikwijls “Ik zie het” als we bedoelen “Ik begrijp het”. Als zien en begrijpen zo dicht bij elkaar liggen, is het dan niet logisch dat iemand die behoefte heeft aan beter zien, probeert beter te begrijpen wat God is en wat het wezen van de mens is als Zijn beeld en gelijkenis? Als we meer en meer gaan inzien dat Geest, God, ons ware wezen heeft geschapen, wordt duidelijk dat het gezichtsvermogen geen functie van de stof is, maar een geestelijk vermogen dat ons door God geschonken is. Het ware zien is dan ook niet stoffelijk en het sterfelijk geloof aan een onvoldoende gezichtsvermogen  wordt uitgeschakeld door het begrijpen van de geestelijke aard van het ware zien. Mrs. Eddy brengt ogen niet in verband met het vlees, maar met Geest, met God. Een gedeelte van haar definitie van “ogen” luidt: “Geestelijk onderscheidingsvermogen - niet stoffelijk, maar mentaal.” (Wetenschap en Gezondheid p.586). We gebruiken onze werkelijke ogen als we de geestelijke aard van de mens, de uit God geborene of het kind van God, gaan begrijpen en inzien. Dit begrijpen verbetert niet alleen het menselijk gezichtsvermogen, het draagt er ook toe bij ons te bevrijden van het fundamentele geloof dat de mens sterfelijk is en onderworpen aan de stof.

donderdag 13 december 2018

Levend water

In het evangelie van Johannes lezen we over de vrouw uit Samaria. Zij trof Jezus aan bij de bron, waar hij heel alleen zat uit te rusten van zijn lange tocht. Zij was slechts gekomen om water te halen. Jezus zag dat haar verlangen naar leven en liefde niet bevredigd kon worden uit de diepte van de bron en moedigde haar aan in meer geestelijke zin te denken. Hij sprak tot haar van de gaven Gods en noemde dat ‘levend water’. Als de gebeurtenis bij de bron zich ontvouwt, wordt al spoedig duidelijk dat de dorst van de vrouw dieper ging dan water ooit zou kunnen bevredigen. Het bleek dat zij haar leven al met vijf verschillende mannen had gedeeld, en nu een zesde had, met wie zij niet was getrouwd. De geestelijke zin van Jezus legde dit feit bloot, tot grote verbazing van de vrouw. Klaarblijkelijk was het niet zijn bedoeling om slechts op de zonde te wijzen of om haar te veroordelen; het was om haar iets te geven - een geschenk, een innerlijke levensbron - zodat ze met zondigen kon ophouden. Wat was dat geschenk dat Jezus deze vrouw - en ons allen - aanbiedt? Het was, en is nog steeds, een beter besef van de aard van God als immer aanwezige Geest, als de goddelijke Liefde, die alle ruimte vult als de ene volmaakte bron van de schepping, die eveneens geestelijk en eeuwig moet zijn. De mens is in werkelijkheid  de afstammeling van Geest en dus geestelijk - de mens is de uitdrukking van Liefde, voor eeuwig verbonden met God, de bron van zijn wezen. Het voorziet ons van een springfontein van ‘levend water’, die leidt tot het eeuwige leven.

woensdag 12 december 2018

Goddelijke goedheid

Is het feit dat er zoveel menselijke problemen bestaan op zichzelf al niet en aanwijzing dat er aan de menselijke gedachten iets fundamenteels mankeert, dat voortdurend geruststelling van buitenaf behoeft? Bidden geeft die geruststelling. Het doel van bidden is de gedachten van de mens te vergeestelijken, zodat de kleinzieligheid van zelfbeklag en egoïsme plaats maakt voor een ruimer begrijpen van het oneindige goede dat we God noemen. God beloofde aan Mozes (Ex.33:19): “‘Ik zal mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan’. Hoe stellen we ons goedheid eigenlijk voor? God is Geest en Zijn goedheid is dus geestelijk van aard. Die uit zich in eigenschappen als liefde, reinheid, wijsheid, kracht - eigenschappen die onze ervaringen verrijken en zegenen met wat op dat moment nodig is. Het streven om aan deze eigenschappen steeds duidelijker uitdrukking te geven is op zichzelf al een vorm van gebed, omdat we aan de kwaliteiten gestalte geven die het wezen van goedheid uitmaken. Dat is de manier om beter te begrijpen wie we in werkelijkheid zijn - het beeld van God, niet te scheiden van Zijn zorg en liefde. Dan zien we onszelf niet meer als een sterveling die gebrek heeft. Door te menen dat goedheid niet meer is dan een menselijke eigenschap die sommige mensen wel en andere niet hebben, beperken we het begrip goedheid en daarmee ook onze verwachtingen om die goedheid te ervaren. Maar als wij de kleinste manifestatie van goedheid zien als een teken van Gods weldadigheid, stemmen we onze gedachten in op dezelfde golflengte als die van de oneindige goedheid en zo zullen we in ons leven meer van de goddelijke macht ervaren.

dinsdag 11 december 2018

Licht op het water

Er bestaan tal van verhalen en gedichten die ‘licht op het water’ als thema hebben. Een ieder die weleens op zee, op een meer of een rivier is geweest op een bewolkte avond weet hoe donker het dan kan zijn. Door de terugkaatsing op het water lijkt het alsof de duisternis volledig is - zij is boven je, naast je, onder je. Het belangrijkste op zo’n moment is dat je richting kan vasthouden, dat er een baken - een licht is dat de weg aangeeft. Bewolkte avonden op het water symboliseren voor mij ogenblikken waarin we ons helemaal verlaten voelen, omgeven door duisternis en angst. We hebben allemaal wel eens op onze eigen donkere wateren vertoefd. Ook hebben we nederig en soms wanhopig uitgekeken naar iets dat de weg kan verlichten en ons wijst hoe we een veilige haven kunnen bereiken. Dat is precies wat de Bijbel doet. De voortdurende en hoopgevende belofte van Gods Liefde is het steeds terugkerende thema van de Bijbel. Door het woord van de Bijbel spreekt Gods Woord tot ons door alle tijden heen en tot ieder volk, dwars door de duisternis heen waarin we in ons leven zoal terecht schijnen te komen. De Bijbel is door de eeuwen heen een bron van licht en inspiratie geweest en dat zal de komende eeuwen niet afnemen. Het licht van de Bijbel verflauwt niet. Het spreekt tot de trotse golven en zij gaan liggen, het maakt het kromme pad recht en verheldert de nacht. Het leidt ons naar de ene bron van alle ware licht - God, oneindige Geest.