maandag 24 juli 2017

Altijd het middelpunt

De suggestie dringt zich soms op dat we alleen zijn, maar vroeg of laat zullen we allemaal Gods Woord horen dat diep in ons hart spreekt dat Hij hier en nu bij ons is. De profeet hoorde deze stem van God eeuwen en eeuwen geleden, die hem en de kinderen Israëls verzekerde: ‘Ik de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.’ (Jes.41:13) In die zin hebben we allemaal een vriend, onze hemelse Vader-Moeder God, Die altijd bij ons is. Je kunt Hem beschouwen als je beste vriend, de enige vriend zonder wie je letterlijk niet leven kunt, omdat Hij je leven is. Hij behoedt en beschermt je, draagt de uiterste zorg voor je en is een voortdurende bron van geluk. Hij is de vriend die je nooit alleen zal laten. Hoe maken we God tot onze beste vriend? Door Hem nummer Een te maken in ons denken en in ons leven, door in iedere gebeurtenis en bij iedere ontmoeting te zoeken naar de tekenen van Zijn Liefde, Zijn macht en wijsheid en door zeker te weten dat Hij altijd het middelpunt is van alle vriendschappen die je sluit (het is duidelijk dat Hij daar al is omdat Hij altijd overal is).

zondag 23 juli 2017

Vooruitgang

Onze gezondheid wordt niet bepaald door materialistische opvattingen of de geschiedenis van de stof;    de rijke ontvouwing van ons geestelijk denken met het groeien van de ervaring bepaalt onze gezondheid.  Het is wel duidelijk dat het verstrijken der jaren op zichzelf niet genoeg is om tot volledige gezondheid te komen. De mens heeft de neiging om in retrospect uit allerlei gebeurtenissen menselijke conclusies te trekken en die te hooi en te gras ter sprake te brengen onder het kopje ’de ervaring heeft me geleerd…’ Wat hebben we dan geleerd over toepassing van Christelijke kwaliteiten als geduld en respect en vriendelijkheid? Met andere woorden, een aandachtige blik op de jaren die achter ons liggen en op de geestelijke factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij alles wat we deden, maakt het mogelijk groter waardering te krijgen voor de vooruitgang die heeft plaatsgevonden en voor het ‘groeien van onze ervaring’. We moeten het groeien van onze ervaring uit het stoffelijke naar het geestelijke zeker niet onderschatten. En niet de fout begaan aan de suggestie gehoor te geven dat een moeilijk leven ons harder heeft gemaakt en ons met een zeker cynisme heeft gewapend. Of we het ons nu bewust zijn of niet, Christelijke ervaringen (zelfs moeilijke) maken ons milder en wijzer. ‘Vooruitgang wordt uit ervaring geboren’ zegt Mrs. Eddy. Als gezondheid alleen maar een conditie van de stof zou zijn, zou onze ervaring nooit kunnen rijpen in gezondheid en welzijn. Maar gezondheid is een actieve eigenschap van ons denken - zoals ook blijdschap of goedheid of liefde dat is - en onze ervaringen die ons dichter bij God brengen dragen daardoor op natuurlijke wijze bij aan dat aspect van ons denken dat gezondheid heet.

zaterdag 22 juli 2017

Christian Science webinar

CHRISTIAN SCIENCE WHAT IT IS AND HOW IT HEALS


Michelle NanoucheEen stoffelijk begrip der dingen verdwijnt

De problemen waarmee vele gezinnen te kampen hebben lijken zo tijdgebonden, zo twintigste-eeuws dat het bijna ongelooflijk lijkt dat een oplossing te vinden is in eeuwenoude geestelijke waarheden. Het verhaal van Hagar in de woestijn - een eenzame moeder, alleen met haar zoontje en doodsbenauwd dat ze het niet overleven zouden. Het verhaal (zie Gen.2) vertelt over een engel die net op tijd verschijnt, in het nodige voorziet en Gods belofte geeft. In de bijpassende tekst uit Wetenschap en Gezondheid van Mary Baker Eddy staat de definitie van ‘woestijn’. “Eenzaamheid, twijfel, duisternis …’ En verder wordt woestijn beschreven als ‘de voorhof, waarin een stoffelijk begrip der dingen verdwijnt en het geestelijk begrip de grote feiten van het bestaan ontvouwt.’  De verzekering dat  een toestand van eenzaamheid en twijfel en van duisternis en vrees een voorhof is, is voor mij een opbeurende gedachte, want dat betekent dat we spoedig door deze ervaring heen zouden komen en een dieper, meer geestelijk inzicht in het leven zouden krijgen. Het geeft een groot gevoel van verlichting te weten dat Gods engelen gebed altijd zouden verhoren net als dat van Hagar.

vrijdag 21 juli 2017

Het hogere zelf

“Nog lang en gelukkig” is nooit het resultaat van omstandigheden - getrouwd, ongetrouwd, gescheiden, van bezittingen, menselijke prestaties, persoonlijke inzichten - maar gebeurt stap voor stap. Het besluit om geluk te vinden in onze geestelijke aard als het geliefde kind van God brengt stap voor stap geluk in onze ervaring dat ons niet ontnomen kan worden. De moeilijkheden die zich kunnen voordoen als twee mensen met hun verschillende culturele achtergronden, smaak, waardebepalingen en idealen samen een relatie beginnen, worden vlugger opgelost als ieder voor zich weet dat het koninkrijk der hemelen hier en nu ervaren kan worden (en Christus Jezus leert ons dat het koninkrijk inderdaad ‘nabij gekomen’ is!) wanneer elementen van het sterfelijk zelf als zelfwil, zelfrechtvaardiging, zelfmedelijden, eigendunk, minderwaardigheidsgevoelens - met andere woorden ‘de oude mens met zijn werken’ - afgelegd worden. Het hogere zelf, het inzicht dat de mens in werkelijkheid Gods geliefde kind is, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen, moet worden ‘aangedaan’, dat wil zeggen erkend, geaccepteerd en dan zo goed mogelijk geleefd. Het geluk dat in deze relatie God-kind gevonden wordt, tekent zich spoedig af in al onze relaties en ervaringen. Het geeft meer geduld, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

woensdag 19 juli 2017

Universele goedheid

In Wetenschap en Gezondheid doet Mrs. Eddy een opmerkelijke uitspraak: “Stervelingen menen, dat zij zonder goedheid kunnen leven, hoewel God goed is en het enige werkelijke Leven.” Goedheid is niet een luxe, iets dat je al of niet kunt aanvaarden, of waarvan je alleen met de helft wel toekunt, of dat we kunnen uitstellen tot betere tijden. Goedheid is absoluut essentieel in ons leven, onafgebroken, nu en voor altijd; zonder dat wordt het leven onmogelijk. Goedheid is inherent aan de mens die door God is geschapen, het is een fundamenteel element van ons werkelijke zijn. Zonder goedheid heeft de mens geen werkelijke identiteit of individualiteit en derhalve geen reden van bestaan. En zonder de continue manifestatie van het goede - dat wil zeggen van de mens - zou God Zelf niet tot uitdrukking komen. De schepping zonder goedheid zou chaos zijn. Gods schepping, die universele goedheid en volmaakte harmonie tot uitdrukking brengt, is uiteraard het geestelijk ideaal. Het klinkt misschien te abstract en te idealistische voor het menselijk denken, dat nu eenmaal opgevoed is in materialisme en ervan overtuigd is dat het kwaad, het lijden en alle limitaties van het menselijk bestaan fundamentele realiteiten van het leven zijn. Wanneer ons verlangen echter uitgaat naar iets beters en iets hogers en wij ons in alle nederigheid tot God wenden in onze speurtocht naar antwoorden op de zware beproevingen waar de mensheid mee wordt geconfronteerd, dan rijst er in ons denken een Christelijke intuïtie die ons motiveert gehoor te geven aan het goede, dat de enige werkelijkheid vormt. Dat goede is niets anders dan het geestelijk ideaal.

maandag 17 juli 2017

Het pad van de goddelijke goedheid,

Christian Science leert de mens te bidden, om zo meer te zien van het goddelijk goede dat reeds bestaat en dat op natuurlijke wijze door de mens weerspiegeld wordt. En Christian Science leert tevens meer van dit goede in metafysische genezing en geestelijke wedergeboorte in ons dagelijks leven te demonstreren. De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid  - dat de geestelijke betekenis van de Schrift naar voren brengt - maken duidelijk hoe wetenschappelijk te bidden, zodat de demonstratie het natuurlijk gevolg is. De leiding die zij ons geven, plaatsen ons op het pad van de goddelijke goedheid, het pad van leven in Geest. Dit is de weg die onze verlosser, Christus Jezus, in zijn eigen leven en zending afbakende. Tegen zijn volgelingen zei hij: “Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven.”