woensdag 11 juli 2018

Werking van de Godheid

Jezus bewees onomstotelijk het bestaan van God als het altijdwerkend goddelijk Beginsel. Wanneer wij dat begrijpen en erop vertrouwen, herstelt het de harmonie in de menselijke situatie. De verdorde hand werd hersteld doordat de Meester zich ervan bewust was dat de door God geschonken volmaaktheid van de mens een geestelijk feit was en nooit verloren kon gaan door het waangeloof dat de mens stoffelijk is. (Zie Markus 3:1-5.) De hand werd normaal daar de geloofsvormen van het sterfelijk gemoed vervangen werden door de ideeën van het goddelijk Gemoed. Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. xi: “De fysieke genezing in de Christelijke Wetenschap is heden, evenals in Jezus’ tijd het gevolg van de werking van het goddelijk Beginsel, in welks aanwezigheid zonde en ziekte hun werkelijkheid in het menselijk bewustzijn verliezen en even natuurlijk en even noodzakelijk verdwijnen, als duisternis voor licht en zonde voor hervorming plaatsmaakt.” Het goddelijk Beginsel houdt de idee waardoor zijn scheppende activiteit aan het licht komt in stand. Alle elementen, kwaliteiten en alle werking van de Godheid zijn eeuwig en functioneren als zodanig in de mens. Goddelijke kwaliteiten werken als geestelijke krachten, of wetten en zij vormen voor eeuwig de individualiteit en het bestaan van de mens zoals die door God zijn bepaald. De wetten van het goddelijk Beginsel hebben onbetwistbare superioriteit over de vermeende wetten van het sterfelijk gemoed. De demonstratie van onze werkelijke identiteit en de door God bestuurde eeuwige werking ervan verdrijft de illusie van de tegenwoordigheid en de werking van het kwaad.

dinsdag 10 juli 2018

God is goddelijk Beginsel

Een groot deel van de menselijke vrees komt voort uit een verkeerd geloof omtrent leven, substantie en lichaam, omtrent oorzaak en gevolg. Wanneer wij begrijpen dat God goddelijk Beginsel is, de enige oorzaak en schepper, dan ervaren wij dat wij bevrijding vinden van de slavernij van een geloof in het vlees, met inbegrip van ziekte en zonde. De mens als Gods idee leeft in Gemoed. Hij is voor altijd in het harmonische rijk van de goddelijke Waarheid en Liefde, waar ziekte, zonde, beperking en overerving van het kwaad onbekend zijn. God oefent absolute heerschappij over Zijn schepping uit en Hij handhaaft die constant in een staat van volmaaktheid en goedheid. Dit blijkt uit het het geestelijke scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van Genesis. Het Woord van God is levend en machtig. Het duidt Gods eeuwige, scheppende activiteit aan. God “spreekt, en het is er” (Ps. 33:9). Gods schepping is een machtige manifestatie van het almachtige goddelijke Beginsel, Liefde, en ontvouwt zich onweerstaanbaar volgens Zijn wil. Geen sterfelijke gedachten, geen terroriserende vrees, geen menselijke wilskracht, geen hypnotische of dierlijk magnetisme kan de onfeilbare werking van het scheppend Gemoed belemmeren of verijdelen. God is Alles-in-alles. Hij heeft geen tegenstander, geen tegenstelling, geen tegenwerkende kracht.

maandag 9 juli 2018

Geestelijke eenheid

Geestelijke eenheid heeft direct te maken met onze individuele zowel als met collectieve vooruitgang. Deze eenheid betekent niet dat we iedereen over één kam kam moeten scheren; maar wel dat we moeten inzien dat in werkelijkheid iedereen en alles onder  de leiding en het bestuur van éne, oneindige, allesomvattende goddelijk Gemoed staat. Geest is God, en Geest omvat iedere idee individueel en alle ideeën collectief. Hierop berust de visie van Paulus: “Éen lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Éen Heere, één geloof, één doop, Éen God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (Ef. 4:4-6). Zo’n inzicht bevrijdt de enkeling van zelfopgelegde vereenzaming en opent de mogelijkheid deel uit te maken van één christelijk geheel. En het helpt niet alleen de enkeling, maar brengt ook harmonie en kracht in eenheid aan de gemeenschap, verlevendigt de kerk en stelt vrede voor iedereen en allen op deze aarde in het vooruitzicht. Geen enkel idee is buitengesloten van Gemoed. We hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen in het universele plan van de goddelijke Liefde.

zondag 8 juli 2018

Christelijke eenheid

De grondslag van alle waar gebed is de eenheid van God en de mens - het goddelijk Gemoed en Zijn idee - de eenheid van de schepper met Zijn harmonische schepping. De onscheidbaarheid van God en wat Hij schept moet de grondslag zijn van alle ware geestelijke verbondenheid en eenheid. Waardoor wordt dit besef duidelijker? Is het niet door de Christus - de goddelijke idee die zich openbaart als Immanuel of “God met ons”? Christelijke eenheid is dan niet iets dat wij zelf bewerkstelligen; neen, die eenheid heeft heeft haar basis in een werkelijkheid die God al heeft vastgelegd en ons openbaart door de activiteit van de Christus. Een begrip van de eenmakende macht van de Christus brengt de suggesties van het kwaad die zouden willen verdelen, isoleren en vervreemden, tot zwijgen. Dit begrip maakt dat de mensen zich openstellen voor de geestelijke krachten van het goede die zowel de individuele als collectieve ervaring harmonisch maken. Geestelijke eenheid ligt aan alle activiteiten op het gebied van broederschap ten grondslag. Deze eenheid verheerlijkt God en is een voorbeeld van de visie van de profeet: “De aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).

zaterdag 7 juli 2018

Goddelijke aantrekkingskracht

Aan de wet van de goddelijke aantrekkingskracht ligt het feit ten grondslag dat de mens onscheidbaar is van God - dat er een onverbrekelijke eenheid bestaat tussen Beginsel en Zijn idee, Ziel en haar uitdrukking. Hoe beter wij de wetenschappelijke feiten van het zijn begrijpen, des te geregelder en ontvankelijker wij gehoor geven aan Gods aantrekkingskracht. In feite is de mens voor immer één met God en onze eeuwigdurende verwantschap met Hem heeft geen aanpassing of verbetering nodig. Vooruitgang is eigenlijk niet zozeer een leerproces als wel de openbaring van wat wij als weerspiegelingen van Waarheid reeds weten. In werkelijkheid is er geen stoffelijke weerstand die ons kan belemmeren tot God te worden aangetrokken. De wijze waarop Jezus gehoor gaf aan Gods aantrekkingskracht kunnen wij tot voorbeeld nemen. Jezus’ gevoelens en beweegredenen waren geheel geestelijk. Christus Jezus beschreef de aantrekkingskracht van de Christus Waarheid toen hij zei: “En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken” (Joh.12:32). Wij kunnen niet tot het verkeerde worden aangetrokken; noch kunnen wijzelf enig element van het kwaad aantrekken dat door een persoon, plaats of ding schijnt te worden uitgedrukt. Aangezien wij alleen maar tot het goede worden aangetrokken, komen wij onvermijdelijk nader tot God, de goddelijke Liefde.

zaterdag 30 juni 2018

Meer liefhebben

De wetenschap dat gezondheid in overeenstemming is met Gods wil - en disharmonie niet - is een werkzame genezende kracht. Niemand hoeft ooit te aarzelen zich aan de macht van God, de goddelijke Geest, over te geven. We riskeren niets en offeren niets werkelijks en goeds op door de menselijke wil voor de goddelijke op te geven. Als we bidden kunnen we dit zonder enige terughouding doen in de wetenschap dat God Liefde is en dat daarom Zijn wil voor ons alleen het beste inhoudt. En het “beste” omvat ons vermogen de goddelijke natuur te weerspiegelen - meer lief te hebben, meer te begrijpen en onze geestelijke zin te ontwikkelen om de Vader beter tot uitdrukking te brengen. We kunnen gehoorzaam zijn aan het gebod van de apostel Paulus: “Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom.12:2).

woensdag 27 juni 2018

Door God in stand gehouden

Het gebed dat Jezus ons heeft gegeven, begint met de woorden: “Onze Vader” (Matth.6:9). In een van de brieven van Johannes lezen we: ”Geliefden nu zijn wij kinderen Gods” (1Joh.3:2). Geheel daarmee in overeenstemming schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid p.29: “Zij, die in de Christelijke Wetenschap onderricht zijn, hebben het heerlijk inzicht verworven, dat God de enige schepper van de mens is”. En op p.33 zegt ze: “God het goddelijk Beginsel van de mens, en de mens naar Gods gelijkenis, zijn onscheidbaar, harmonisch en eeuwig.” En ze vervolgt: “God is het Ouder-Gemoed en de mens is de geestelijke afstammeling van God.” Als we de dag beginnen met gebed en luisteren naar God om de ongerepte verwantschap tussen de mens en Hem aan het licht te brengen, kunnen we gesterkt die dag tegemoet gaan, overtuigd dat God goed is en ieder voorval en iedere menselijke verhouding bestuurt. We zien onszelf en onze naasten dan als Gods rechtschapen, beminnelijke kinderen - gezond, vol vreugde en vrij. Wanneer we ons zoonschap van God opnieuw bevestigen en in ons ware wezen Zijn zuivere gelijkenis zien, zijn we in staat in alle nederigheid te weten dat we inderdaad Gods zonen zijn en dat Hij ons goed geschapen heeft. De kracht van ons vermogen goed te zijn en het goede te doen, komt voort uit onze eenheid met Hem. Omdat onze reinheid geworteld is in Zijn onveranderlijke heiligheid zijn we beveiligd tegen verleiding. De glorie van al wat goed is behoort aan God toe en niet aan ons. Hij beschermt onze onschuld, en we verlaten ons vol vertrouwen op Zijn steun in de vaste overtuiging dat die nooit zal falen. De gelijkenis van de mens met God wordt door God in stand gehouden.