donderdag 17 januari 2019

Een verbond

Wanneer mensen verontrust worden door gebeurtenissen die hun wereld beïnvloeden zoeken zij vaak bij anderen leiding en zekerheid. Indien we behoefte voelen anderen te raadplegen over zaken die zó ernstig en zó dringend zijn, doen we er verstandig aan te kijken naar hen die dicht bij God hebben geleefd - naar de mensen wier inzichten op een tijdlozer en vastere basis dan persoonlijke meningen of menselijke gissingen gegrond zijn. De Bijbelfiguur Noah was zo’n man. Op velerlei wijze voelde hij Gods tegenwoordigheid en volgde hij Zijn leiding. Noah’s begrip van God en Zijn boodschap voor de mensheid kwamen op een kritiek moment. Er waren enorme moeilijkheden - in feite zoveel, dat de mensen op grote schaal overspoeld werden door hun geloof in materialisme. De mensheid ging vrijwel te gronde in de zondvloed die volgde. En de afschrikwekkende mogelijkheid dat dit ons kan gebeuren, vindt zijn weerklank in het menselijk bewustzijn. Zou dat kunnen? Zou de mensheid in onze tijd bijna geheel weggevaagd kunnen worden? Noah kon niet het geringste vermoeden hebben gehad van de kansen op totale vernietiging van de wereld in de eenentwintigste eeuw - met zijn eigen soort zondvloed. Maar hij ontwaarde voor zichzelf en alle anderen een belofte van God, bezegeld, zoals het boek Genesis dat beschrijft, door het teken van de regenboog: “En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. . . Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten” (Gen. 9:11,12). De sterfelijke gedachtengang die speelt met de plausibiliteit van een beperkte (kernwapen)oorlog tussen volkeren - of, erger met de mogelijkheid dat een algemene holocaust onvermijdelijk is - valt weg voor het begrijpen van de waarheden die ten grondslag liggen aan hetgeen God door Noah aan de wereld openbaarde. Wij kunnen echter niet op onze lauweren gaan rusten en Gods water over Gods akker laten lopen. Gods belofte kwam in de vorm van een verbond - en dat vereist een verbintenis van twee kanten.

woensdag 16 januari 2019

Oordeelt niet

De hele natuur van het sterfelijk gemoed bestaat uit kritiseren en vernietigende oordelen vellen, af te kraken - ja, zelfs te vernietigen. Wij kunnen ons echter losmaken van de schijnbare werking van het sterfelijk gemoed. Wat we doen moeten is weten en bewijzen wie we werkelijk zijn als kinderen van God, het goddelijk Gemoed. Dan zien we ook anderen zoals God ze gemaakt heeft en gehoorzamen wij de woorden van Christus Jezus: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt“ (Matth.7:1). De neiging anderen te veroordelen en te bekritiseren is een gevolg van het geloof in een verondersteld tegenovergestelde van God, dat wij het sterfelijk gemoed noemen. In werkelijkheid is er geen sterfelijk gemoed dat de mens verkeerd kan voorstellen en daardoor een nummertje kritiek ten beste kan geven. God is het enige Gemoed dat bestaat en Hij is de goddelijke Liefde, het volmaakte Beginsel, waarin geen haat, kritiek of persoonlijke zin aanwezig is. De schijn van een sterfelijk gemoed dat de mens beheerst is niets anders dan het ongecorrigeerde geloof dat er iets kan bestaan dat aan God tegengesteld is en macht kan hebben. Wij zijn inderdaad de zoon, de gelijkenis, van God en alleen het goddelijk Gemoed, God, is het ware Gemoed van de mens.

maandag 14 januari 2019

Gods eigen kind

Een Christian Science behandeling wijkt volkomen af van elk ander gedachtelijk systeem dat berust op een geloof in de veronderstelde kracht van het menselijk denken of de menselijke wil. Zo’n behandeling steunt geheel en al op het ene goddelijk Gemoed. Zij maakt uitsluitend gebruik van de macht van de goddelijke Waarheid, die doordringt tot aan de wortels, de basis, het wezen van de mens. Christian Science laat het licht van de Christus schijnen om “de mens zijn onschuld te kennen te geven” (Job 33:23). Een metafysische behandeling houdt in dat het geloof aan ziekte en zonde gescheiden wordt van de persoon, waarna het geloof door de Waarheid wordt vernietigd. Dit betekent dat de persoon gezien wordt als Gods eigen kind - rein, harmonisch, rechtschapen, onschendbaar en niet stoffelijk maar geestelijk. Op deze manier hechten we de disharmonie niet vast aan de lijder -  noch in gedachten, noch in gesprekken met hem - maar houden vast aan de waarheid die disharmonie vernietigt. Een behandeling betekent al evenmin dat de gedachten van de ene persoon het bewustzijn of het lichaam van een ander beïnvloeden. Integendeel, de behandeling is de inwerking van de wet en van de verlossende macht van Waarheid op zieke en zondige stoffelijke geloofsvormen, waardoor deze vernietigd worden. Overbrenging van gedachten (een verschijnsel van het menselijk denken) maakt daar dus geen deel van uit. Alleen het goddelijk Gemoed kan waarheid en leven aan de mens overbrengen en doet dit door Christus, Waarheid. Wat we nodig hebben in onze gebeden voor onszelf en voor de lijder of zondaar die ons om hulp vraagt is niet een lauw, halfslachtig of weifelend aanvaarden van de geestelijke feiten, maar een bewustzijn dat vervuld is van “de gloed van Waarheid”. Dit is het wat de aanspraken van ziekte en zonde, die zo hardnekkig schijnen te zijn verdrijft en vernietigt: de vlam van oneindig licht, die rechtstreeks afkomstig is van de goddelijke Liefde, die de duisternis van disharmonie en lijden teniet doen en de harmonie van het menszijn openbaart.

zondag 13 januari 2019

Gebed in actie

Christian Science geeft ook nu weer de bewijzen van “Immanuel” (God met ons). In deze eenentwintigste eeuw worden opnieuw levens vernieuwd en harten bekeerd. Zij die uit eigen ervaring de aanwezigheid van de Trooster, de genezende aanraking van Christus, hebben gevoeld, kunnen getuigen dat er in het heilige moment van genezing en wedergeboorte geen onzekerheid bestaat over de vraag “Waar is God?” Maar er zijn misschien andere momenten waarop wij niet zo duidelijk Gods voortdurende nabijheid  beseffen en waarderen. Nog altijd is Jezus onze grote Leermeester en hij heeft ons aangetoond hoe wij ons steeds bewust kunnen blijven van de altijd tegenwoordigheid van God. Jezus bad altijd. Wanneer de Meester Gods Woord predikte, wanneer hij de zieken genas, wanneer hij door de straten van Jeruzalem liep, verdiepte hij zich in gebed. Op de bergtop en in Gethsemane bad hij. Het hele leven van Jezus is een levend voorbeeld van gebed in actie - onaflaatbaar gebed. Zulk gebed vindt God - en vindt Hem altijd nabij. In de atmosfeer van toegewijde gemeenschap met de Vader verdwijnen twijfels en onzekerheden.

zaterdag 12 januari 2019

God met ons

Waar is God? Eeuwenlang hebben veel mensen God gevreesd of Hem verkeerd beoordeeld. En ook nu nog hebben velen het vage gevoel dat God (zo Hij al bestaat) ergens “daarboven”, terwijl de mens “hier beneden” verblijft. Deze verkeerde opvatting boezemt vrees in voor een antropomorfische godheid die toezicht op ons houdt en vanuit zijn hoogte ons beoordeelt en zegening of vervloeking, genade of wraak zendt. Maar God is noch een vermenselijkt “daarboven” noch een ver verwijderd, vaag wezen. God, het goddelijk Leven, is de bron en instandhouder van alle schepping. Er is geen bestaan buiten het bestuur, de instandhouding en de liefdevolle zorg van het goddelijk Gemoed. Het evangelie zegt van het Woord Gods: “Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.” (Joh.1:3). De naam “Immanuel” wordt letterlijk vertaald met “met ons (is) God.” Dit geeft aan waar God is - met ons, met iedereen, overal. En toen Christus Jezus kwam om de mensheid de ware aard van God duidelijk te maken als de almachtige Liefde, alomtegenwoordige Geest, alwetend Gemoed, bewees de Heiland dat God zo dicht bij de mens is, dat de mens en God voor eeuwig onscheidbaar zijn.

vrijdag 11 januari 2019

Zichtbare bewijzen

Het vereist eerlijkheid om de dwaling in de menselijke gedachten bloot te leggen, die onder ogen te zien en door Waarheid uit te werpen. Het kwaad is inherent aan oneerlijkheid. Het zal altijd trachten zichzelf te verbergen, de schijn van het goede dragen en iets te lijken dat het niet is. Zelfrechtvaardiging en eigengerechtigheid zijn vormen van oneerlijkheid, daar ze berusten op zelfbedrog. Zij houden de genezing tegen, tenzij ze ontmaskerd en vernietigd worden - en dit vereist door geestelijk inzicht verkregen eerlijkheid. Inzicht in de volstrekte zuiverheid en onaantastbaarheid van de goddelijke Waarheid schenkt ons de kracht en de moed en het geestelijk onderscheidingsvermogen dat nodig is om het kwaad uit zijn schuilhoek te voorschijn te halen en te vernietigen. Eerlijkheid snijdt als een laserstraal recht door de geraffineerde en verdraaide logica van de verborgen motieven van dwaling en stelt ons in staat de schoonschijnende illusies het hoofd te bieden die ons of anderen in knechtschap zouden willen houden. Morele kwaliteiten zijn niet alleen maar menselijke voorschriften. Alles wat er werkelijk goed en substantieel in is, vindt zijn oorsprong in God, omdat God de enige bron van het goede is. Hun basis en hun kracht liggen in de aard en de wet van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij zijn in zekere mate de afspiegeling van Gods eigenschappen in de menselijke ervaring. Anders gezegd, morele kwaliteiten verschaffen zichtbare bewijzen dat het goddelijke het menselijke bereikt.

donderdag 10 januari 2019

De Christus-idee

In de geschiedenis van het Christendom geldt het leven en werken van Christus Jezus als het hoogste voorbeeld van de manifestatie van Gods bedoeling en macht. Jezus verhief niet alleen de levens van de mensen die hij genas, maar hij veranderde op spectaculaire wijze de levensloop van alle generaties die volgden. Toch was hij bij uitstek het voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Wanneer wij in de verhouding met onze medemensen zachtmoedigheid betrachten, dan werkt dat als een druppeltje olie op een roestig lager; het kan een moeizame en vruchteloze verhouding in het tegendeel veranderen - rijk aan zuiverheid en genegenheid. Zachtmoedigheid is niet op zichzelf de factor die verandering in een relatie brengt. Zachtmoedigheid is het gevolg wanneer we de Christus-idee - de manifestatie van God, welks tegenwoordigheid genezing betekent - ontwaren en ons die eigen maken. Geestelijk beschouwd is zachtmoedigheid een teken dat de Christusidee aan het werk is in ons menselijk bewustzijn. Dat wil zeggen, zachtmoedigheid wordt in de toepassing een machtig werktuig dat ons helpt onze relaties met anderen te verbeteren.