vrijdag 19 januari 2018

De geestelijke mens

Christus Jezus probeerde zijn volgelingen tot het besef te brengen dat ze niet alleen dicht bij God stonden, maar dat ze ook voortdurende God konden begrijpen. Hoe? Door gebruik te maken van de zintuigen waarmee ze God konden waarnemen, namelijk hun geestelijke zintuigen, zintuigen waarvan waarnemingsvermogen ontwikkeld kan worden en die zoveel verder gaan dan de vijf beperkte fysieke zintuigen van de mens. Jezus was in staat zijn werk te doen doordat hij zich een fundamenteel feit realiseerde, dat in het begin van de Bijbel staat: “God schiep de mens naar zijn (Gods) gelijkenis” (Gen. 1:27). Dat betekent dat de mens zuiver geestelijk was en zuiver geestelijk is. De kern van zijn leer ging echter snel verloren. Wat was de geneeswijze van Jezus? Mrs. Eddy heeft een korte beschrijving van de geneeswijze van Jezus. “Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijke mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken” (Wetenschap en Gezondheid p. 476, 477). Jezus openbaarde de mens in een zeer letterlijke betekenis: Hij demonstreerde dat de mens goddelijk is, dat wil zeggen dat elk facet van zijn bestaan door God gemaakt en gehandhaafd wordt. De ontdekking van de geestelijke mens, onze ontdekking van onze werkelijke identiteit, is het werk van de Christus. De mens mag ogenschijnlijk verwikkeld zijn in stoffelijk denken, maar in onze tijd heeft de Christus deze verkeerde opvoeding - als onwerkelijk - vernietigd en onze godgelijke identiteit onthuld, namelijk de geestelijke mens.

donderdag 18 januari 2018

Geestelijke zelfheid

Mededogen en zachtmoedigheid waren een onverbrekelijk begeleidingsverschijnsel van de Christusmacht. Steeds weer vertellen de schrijvers van de evangeliën ons dat Jezus met ontferming bewogen was voor de mensen. Daarom genas hij ze, verloste hij hen en gaf hij ze te eten. Hij hield van de zachtmoedigheid en onschuld van kleine kinderen en hij zei: “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven” (Matth. 5:5). Zachtmoedigheid en nederigheid worden doorgaans niet beschouwd als overtuigend manlijke karaktertrekken. Ze worden dikwijls op één lijn gesteld met zwakheid. Maar dat was niet de opvatting van Jezus. Er is geen zwakheid in het beërven van het aardrijk. Voor Jezus waren zachtmoedigheid en macht niet te scheiden. De macht waarop hij aanspraak maakte was namelijk niet zijn eigen macht, maar iets dat oneindig veel groter was. Daarom kon hij ook vol vertrouwen zeggen: “Ik kan van mijzelf niets doen” (Joh.5:30). Stel je dat eens voor. Bij alles wat hij tot stand bracht was er absoluut niets dat hij voor zichzelf persoonlijk opeiste. Omdat hij wist zoals hij dat zelf uitdrukte: “de Vader die in mij blijft, die doet de werken” (Joh.14:10). De Vader die in hem bleef was de goddelijke Geest, God, die oneindige kracht en genezende macht dóór hem openbaarde. Hier maakt Jezus aanspraak op zijn geestelijke zelfheid, of Christus, welke altijd één is met de Vader. Zijn goddelijke aard of Christus was één met de Vader, zelfs vóór Abraham en na de hemelvaart. De Christus werd nooit geboren en nooit gekruisigd, ofschoon geboorte en kruisiging wel ervaren werden door de menselijke Jezus. In het verwerpen van een eigen ik, en in de erkenning van de Christus als zijn echte natuur, zien we de zachtmoedigheid en nederigheid van zijn macht.

woensdag 17 januari 2018

Oorzaak en gevolg

Christian Science leert dat God de fundamentele oorzaak of Beginsel is. Kunt u zich ooit een voorstelling maken van een oorzaak zonder gevolg, van een zon zonder zonlicht? Of kunt u zich een gevolg zonder oorzaak voorstellen, zonneschijn zonder zon? Oorzaak en gevolg zijn niet te scheiden, ofschoon verschillend van aard. De goddelijke oorzaak en zijn gevolg, Beginsel en idee, God en Zijn geestelijk heelal, de mens inbegrepen, vormen het fundamentele evenwicht van alle werkelijk bestaan. Verder moet uiteraard het gevolg van dezelfde aard zijn als de oorzaak, zoals zonlicht uitsluitend licht is evenals de zon. Indien dan de geaardheid van God volmaakt evenwicht insluit, volgt daaruit dat de werkelijke aard van de mens, de diepe geestelijke werkelijkheid die alle uiterlijke verschijningsvormen bepaalt, eveneens volmaakt evenwicht moet insluiten. Maar wat dan is de aard van God? Christian Science openbaart dit in zeven synonieme termen. Beginsel, Geest, Liefde en Waarheid, Ziel, Leven en Gemoed. Deze termen hebben geen betrekking op zeven goden of op zeven delen van één God. Elk van deze synoniemen heeft betrekking op God als geheel, maar elk synoniem belicht een bepaald facet, dat wil zeggen zijn bepaalde hoedanigheden van de aard van de Godheid. Het “volmaakte evenwicht” van God en van zijn ontelbare hoedanigheden moet tot uiting komen in het volmaakte evenwicht van de werkelijke aard van de mens. Naarmate we dit volkomen evenwicht van God, dat tot uiting komt in onszelf zowel als in anderen, onderkennen, ervaren we het koninkrijk der hemelen op aarde. We gaan dan zien dat harmonie binnenin ons regeert, op dit ogenblik, hier en nu.

dinsdag 16 januari 2018

Volmaakt evenwicht

Geestelijk evenwicht leidt nooit tot een doorsnee resultaat zonder hoogtepunten, nooit tot een saaie middelmatigheid zonder variatie en contrasten. In dat duffe niemandsland komen we terecht wanneer we onverzoenlijke tegenstrijdigheden, zoals het goede en het kwade, met elkaar in evenwicht proberen te brengen. Waar het om gaat is het evenwicht tussen positieve, uit God voortvloeiende kwaliteiten, die weliswaar verschillen, ja, zelfs contrasteren, maar altijd elkaar aanvullen en nooit met elkaar in strijd zijn. Door zo’n ervaring rijst iemand onvermijdelijk tot een vollere en rijkere ervaring dan mogelijk zou zijn door elk van die kwaliteiten afzonderlijk. We spreken hier over twee kwaliteiten die elkaar aanvullen en completeren, zoals spaken van een wiel in evenwicht zijn. Ze brengen ons tot een vollediger idee van leven, ja, ze versterken ons leven. Op basis van deze geestelijke redenering kunnen alle andere gewenste kwaliteiten in evenwicht worden gebracht. Hoe kunnen we bijvoorbeeld zeker van zijn dat genade altijd gepaard gaat met gerechtigheid? Shakespeare ving hiervan een glimp op toen hij schreef: “Een aardse macht komt het meest nabij, als naast het recht genade staat.” (De koopman van Venetië) Ken God als Waarheid en als Liefde tegelijkertijd en altijd zal dan naast rechtvaardigheid genade staan en naast genade rechtvaardigheid. En hoe staat het met jeugd en rijpheid? Is het noodzakelijk dat rijpheid ontbreekt op jeugdige leeftijd? Of dienen we jeugdigheid te verliezen om rijpheid te verwerven? Nee, jeugd en rijpheid zijn in hun hoogste betekenis zuiver geestelijke kwaliteiten, zoals frisheid van het goddelijke Leven en de standvastigheid van het goddelijk Beginsel. Daarom behoren ze feitelijk voortdurend in volmaakt evenwicht bij ons allemaal.

maandag 15 januari 2018

Editorial comment

Mary Baker Eddy was een trouw volgeling van Jezus en evenals
hij bracht ze merkwaardig veel evenwicht in haar leven tot uitdrukking.
Een redacteur van een Londense krant schreef over haar het volgende:
“De zachtmoedigste, beminnelijkste en meest beschaafde vrouw die ik
ooit gekend heb. En met al die zachtmoedigheid bezat ze het vuur van
een groot hervormer; met al die beminnelijkheid was ze niettemin een van
de diepste denkers; haar aangeboren beschaving verhinderde haar niet de meest
geavanceerde leidster te zijn van mannen en vrouwen in de wereldstrijd
van het goede tegen het kwaad. . . . Wellicht heeft niets hen die
mevrouw Eddy persoonlijk hebben ontmoet, méér getroffen dan de
immense kracht van haar karakter gecombineerd met die uitzonderlijke
bezorgdheid voor de mensheid.”
Editorial Comments on the Life and Work of Mary Baker Eddy.

(Boston: The Christian Science Publishing Society), 1e druk, blz. 4.

zondag 14 januari 2018

Zijn uitdrukking zijn

Wat verlangt Gods wet van ons? De wet van de goddelijke Liefde verlangt van ons dat we meedogend en zachtmoedig zijn. Het goddelijk Gemoed verlangt van ons dat we intelligent en scherpzinnig zijn. Beginsel verlangt van ons dat we ordelijk zijn, consequent en wetsgetrouw. Hoe kunnen we de kwaliteiten vinden om aan die eisen tegemoet te komen? Door te erkennen dat God hun oneindige en altijd beschikbare oorsprong is. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings p.307: “God schenkt u Zijn geestelijke ideeën, welke voortdurend in uw dagelijkse behoeften voorzien. Vraag niet om wat u morgen meent nodig te hebben: het is voldoende dat de goddelijk Liefde een altijd aanwezige hulp is; en als u wacht, zonder te twijfelen, zult u elk moment alles hebben wat u nodig hebt.” Naargelang we ernaar streven om te volbrengen wat God van ons verlangt, namelijk Zijn uitdrukking te zijn, en erkennen dat God elk idee verschaft dat nodig is om aan dat verlangen te voldoen, ervaren we een gevoel van geestelijk evenwicht. En dit besef verschaft dan al wat nodig is om vraag en aanbod in het menselijk vlak in evenwicht te brengen.

zaterdag 13 januari 2018

Geestelijke ideeën

Veronderstel eens dat u veel talent heeft aan te bieden of grote bekwaamheid, maar dat er geen vraag naar is. Of stel u voor dat u enige rekeningen moet betalen maar geen geld genoeg heeft. Miljoenen van zulke onevenwichtigheden bij elkaar vormen enkele van de voornaamste problemen waarmee de wereld worstelt: werkeloosheid, energiecrisis, voedseltekort, inflatie, etc. Zulke wereldproblemen ontstaan uit het denken van de wereld. In het rijk van het geestelijk werkelijke bestaat voortdurend een volmaakt evenwicht tussen vraag en aanbod. Daar is nooit een overschot en nooit een tekort, omdat dit het rijk van ideeën is. Kunt u zich indenken dat u zou zeggen: “ik kan die berekening niet afmaken want ik heb geen zevens meer.”? Omdat zeven een numeriek idee is, kunnen er nooit te weinig of teveel van zijn. Het is voor het al-intelligente Gemoed niet mogelijk geestelijke ideeën voort te brengen waarvoor geen bestemming is. Ook kan dit Gemoed niet de behoefte aan iets scheppen zonder te voorzien in de ideeën die aan die behoefte voldoen. Mrs. Eddy zegt ons dat Gods wet “slechts datgene van ons eist, wat wij ook zeker kunnen volbrengen.” (W&G p. 233).