donderdag 23 februari 2017

Onverminderde werkzaamheid van Liefde

Stel dat we geconfronteerd worden met disharmonie in het gezin of met een ander geval, van misverstand tussen de mensen. Hoe kunnen we door de mist van dwaling heen zien? Hoe kunnen we de genegenheid en de vrede die daar werkelijk bestaan, waarnemen? Door ons met God in verbinding te stellen. Deze stille gemeenschap, samen met toegewijde studie, stelt ons in staat Gods aanwezigheid te bespeuren, Zijn stem te horen, Zijn reine ideeën te ontvangen die strijd teniet doen, Zijn liefdevolle verzekering te horen dat alles goed is. Dan verandert disharmonie in harmonie. De Christus openbaart de onverminderde werkzaamheid van de goddelijke Liefde, ook daar waar dwaling schijnt te bestaan. Onder deze genezende invloed geven we stap voor stap ons geloof in de stof, ofwel het sterfelijk gemoed, op en vernietigen we negatieve, materialistische gedachten. Dan vindt de genezing plaats, want in de goddelijke atmosfeer heerst eeuwig harmonie.

woensdag 22 februari 2017

Reden voor geestelijke vreugde

Blij zijn? Als iemand gelooft dat hij sterfelijk is, onderworpen aan al wat sterfelijkheid hem oplegt, dan maakt hij zich zorgen, piekert, is bevreesd, lijdt, veroordeelt, is bedroefd, of wordt gekweld door begeerten of haat. We zullen moeten beginnen met begrijpen dat het wetenschappelijk is om in het aanschijn van het kwaad verheugd te zijn over Gods goedheid en alheid, omdat het een erkenning is van Gods macht en tegenwoordigheid, die resultaat afwerpt. Voor een toeschouwer mag het dwaas lijken iemand te zien glimlachen bij tegenspoed, maar in de praktijk van Christian Science moet men toepassen wat men gelooft en voor waar houdt. Scientisten aanvaarden de geestelijke schepping van het heelal, zoals deze wordt geopenbaard in het eerste hoofdstuk van Genesis. Daarom zijn zij ervan overtuigd dat Gods volmaakte schepping - en God zag dat het zeer goed was - ongerept en goed is. Vandaar hun blijmoedige conclusie: Alles wat niet goed is, moet een illusie zijn. We komen dan tot de erkenning dat de lijdende mens die we zo vaak menen te zijn, in feite alleen maar een zinsbegoocheling is, opgeroepen door het onware, stoffelijke denken. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, of Geest. Dat geeft ons alle reden voor geestelijke vreugde.

dinsdag 21 februari 2017

Geborgen in God

God heeft ons lief zoals wij werkelijk zijn. Zijn geliefd beeld. Er is geen ander. Geborgen in God, in Zijn reinheid en liefde voor ons, hoeven we nooit te vrezen. We kunnen op Zijn liefde vertrouwen net als de profeet die schreef: “De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” (Jer.31:3) God, de goddelijke Liefde, doet voor ons al het goede, en we kunnen Zijn geestelijke eigenschappen van reinheid, liefde en schoonheid tot uitdrukking brengen. Als we de onsterfelijke waarheden van het zijn liefhebben, ze in ons bewustzijn opnemen en ernaar leven, neemt ons geestelijke begrijpen toe. We voelen de tegenwoordigheid van Christus. Als we toenemen in het geestelijk begrijpen van ons Christelijke, ware zijn, komt genezing vanzelf. De mens, als geestelijk idee van de goddelijke Liefde is vrij van sterfelijkheid en kent alleen de volmaaktheid van het zijn.

Beauty


maandag 20 februari 2017

Wees niets dan liefde

Omdat we alleen door God, het goede, bestuurd worden, ondervinden wij het goede dat Hij ons geeft en zullen wij ons gezegend voelen. Dit is het kennen van de goddelijke Liefde zoals ook Christus Jezus die kende en leerde en leefde onder de mensen. Volgens een van haar leerlingen gaf Mrs. Eddy eens op de vraag: “Wat is de beste manier om directe genezing tot stand te brengen?” het volgende antwoord: “Het is liefhebben! Leef liefde  -  wees liefde  -  heb lief, heb lief, heb lief. Ben je bewust van niets anders dan Liefde. Wees geheel en al liefde. Er is niets anders. Dat zal het werk doen. Het zal alles genezen; het zal de doden opwekken. Wees niets dan liefde.” (We knew Mary Baker Eddy, deel II, blz. 49-50) Dit is de liefde weerspiegelen die God, onze Vader, de goddelijke Liefde, ons zonder maat en onbeperkt geeft. Wanneer wij het diepe verlangen voelen anderen te helpen, dan is het Zijn liefde die ons dwingt om goed te zijn en goed te doen. Hij zal ons zeker leiden en wij zullen beseffen wat leven is en wat er de betekenis van is.

zondag 19 februari 2017

Waar uw schat is

Hoe pakken we onze problemen aan? Binden we een verbeten strijd aan met het leugenachtige stoffelijke verschijnsel, is ons uitgangspunt dat het kwaad werkelijk is en afschrikwekkend en nagenoeg onoverkomelijk? Beginnen we met de veronderstelling dat we stervelingen zijn, die zich inspannen om een sterfelijke wereld te genezen? Om van succes verzekerd te zijn, moeten we van een hoger standpunt uitgaan - van vreugde, dankbaarheid en nederigheid.  Naarmate onze gedachte geestelijk hoger rijzen, zien we dat we werkelijk één zijn met het goddelijk bewustzijn en dat we in staat zijn de Christus met minder moeite te weerspiegelen. Mrs. Eddy verklaart in Wetenschap en Gezondheid blz 262: “Van een hoger standpunt uitgaande, stijgen wij vanzelf hoger, evenals licht zonder moeite licht uitstraalt, want ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ ”. Door de bezieling van blijdschap en dankbaarheid verheffen we ons tot dit onbesmette, verlichte Christelijk bewustzijn.

woensdag 15 februari 2017

Harmonie niet toevallig

Door wat Christian Science ons leert, wordt het duidelijk dat we een wezenlijk en vreugdevol deel zijn van de volmaakte schepping van Gemoed. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, Geest. Zodra we leren dat we niet gedoemd zijn in dit leven te lijden en dan te sterven, onderkennen we enigermate ons ware zelf, dat in het goddelijk Leven tot ontplooiing komt en onsterfelijk is. We gaan dan inzien dat geluk, reinheid, gezondheid en harmonie niet toevallig bij ons horen, maar wezenlijk zijn. Vreugde is een wezenlijk element van onze werkelijke aard, onze weerspiegeling van geest. Jezus erkende dit en legde er de nadruk op. Aan het eind van zijn aardse loopbaan zei hij tegen zijn discipelen: “Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” (Joh. 16:22) Zijn blijdschap was het uiterlijke blijk van zijn innerlijke gemeenschap met de Vader. Geen sterveling kon hem die ontnemen.