zondag 19 januari 2020

Geen plaats voor het kwaad

De juiste houding om de dag te beginnen is het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. Een besef van wat uitstraling in wezen is en wat de goddelijke aard van de ene bron en macht uitmaakt, heft de verkeerde opvattingen over uitstraling op en beschermt het individu voor letsel. Het grootste probleem ligt in het absorberen. Het absorberen van onware suggesties en niet alleen maar in het opnemen van zogenaamde schadelijke stoffen. In Christian Science leren we om ons denken te beschermen tegen agressieve mentale suggesties. Zo zegt de Bijbel: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn  de uitgangen des levens” (Spr. 4:23). En Mrs. Eddy schrijft: “Geliefde Christian Scientisten, houdt uw bewustzijn zo vervuld van Waarheid en Liefde, dat zonde, ziekte en dood er niet in kunnen binnenkomen. Het is duidelijk, dat niets toegevoegd kan worden aan een bewustzijn, dat al volkomen gevuld is. Er is geen deur waardoor het kwaad kan binnenkomen en geen plaats voor het kwaad in een bewustzijn, dat geheel van het goede vervuld is. Goede gedachten zijn een ondoordringbare wapenrusting; daarmee toegerust, bent u volkomen beschermd tegen de aanvallen van dwaling van iedere aard. En niet alleen bent u zelf veilig, maar allen op wie uw gedachten rusten, ondervinden daarvan de zegen.” (My. p.210)

zaterdag 18 januari 2020

Dwaalbegrip corrigeren

Berouw en hervorming zijn essentieel voor genezing. Ons denken zal beslist duidelijker blijk geven van de leiding van het goddelijk Beginsel wanneer wij elke gedachte en elk verlangen afwegen op de goudschaal van Waarheid. Een eerste vereiste is geestelijke integriteit in ons denken over onze eigen conditie, over onze medemensen, en over God en Zijn schepping. Een tweede vereiste is een radicale verandering - ja zelfs een volledige transformatie van het menselijk bewustzijn. Dan is er sprake van ware boetvaardigheid. Zijn onze opvattingen wel steeds op het geestelijke gebaseerd - zijn ze goed, van blijvende waarde, rein, vooruitstrevend, rechtschapen? Zo niet, dan kunnen boetvaardigheid en het door eerlijk gebed verkregen inzicht het geestelijk tegengestelde feit aan het licht brengen dat nodig is om het dwaalbegrip te corrigeren. Zo is dat bijvoorbeeld het geval als jaloezie genezen wordt door een diepgevoelde erkenning van de individuele waarde en aangeboren volledigheid van de mens. In plaats van een ander mens te beschouwen als de oorzaak van onze moeilijkheid of beperking of als zou hij iets van waarde hebben dat wij niet bezitten, gaan we inzien dat de mens reeds alle dingen bezit die hij nodig heeft - door weerspiegeling. Laat Gods liefde u leiden.

zaterdag 11 januari 2020

Zaad van Waarheid

Wij kunnen onszelf verdedigen tegen wereldse invloeden die ons liefdevol streven om meer naar Gods gelijkenis te leven, teniet zouden willen doen. Jezus wees op enige van deze verraderlijke invloeden in zijn gelijkenis van de zaaier die uitging om zaad te zaaien (Luk. 8:5-15). In de parabel wordt verhaald dat een deel van het zaad in het midden van de doornen viel en een ander deel in goede aarde. Jezus legde zijn gelijkenis als volgt uit: “Het zaad is het Woord Gods. . . En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de bekommernissen en rijkdom, en wellusten des levens en voldragen geen vrucht.” Maar de Meester vervolgde: “Dat in goede aarde valt, zijn dezen, die, het Woord Gods gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vrucht voortbrengen. Het zaad van Waarheid ontkiemt en werpt vrucht af in ons leven naarmate we vol toewijding aan ons ware wezen als Gods gelijkenis uitdrukking geven. Dit zaad behoud de volmaaktheid, eeuwigheid en onvergankelijkheid van Waarheid zelf. Misschien laten we dit zaad wel eens aan de kant van de weg vallen, omdat we denken dat de bevelen van Christus niet voor ons bedoeld zijn. Of misschien onthouden we dat zaad voor een tijd de geestelijke grond die het nodig heeft om tot groei en bloei te komen. Of we laten andere belangen de groei van het zaad in de weg staan. Maar wanneer het eenmaal al is het maar de oppervlakte van onze gedachten beroerd heeft, dan blijft het zaad van Waarheid bij ons. Waarheid zelf bereidt ons voor haar zaad te ontvangen en de vruchten ervan te oogsten. 

donderdag 9 januari 2020

Het beeld van Ziel

Eigenlijk hebben wij het recht niet onszelf te identificeren met het beeld en de gelijkenis van God anders dan in het Christelijk verband van onze strijd met ongenezen zonde en het nadrukkelijk streven die te overwinnen. Alleen dan leggen we een hechte basis voor de zekerheid en het besef dat God, het goede, Alles is en dat het kwaad geen plaats, macht of substantie bezit. Wij gaan duidelijker beseffen hoe wij door aanhoudend bidden de zonde moeten uitschakelen telkens wanneer wij ermee geconfronteerd worden - door nederigheid en berouw, door wetenschappelijk begrijpen en aanvaarden van de immer tegenwoordige verlossende invloed van de Christus. Maar waar het hier om gaat is het radicale berouw dat ons leven totaal hervormt. Terecht merkt Mrs. Eddy dan ook op: ‘Wanneer de mens geheel en al beheerst wordt door het ene volmaakte Gemoed, heeft hij geen zondige gedachten en zal hij geen verlangen hebben te zondigen.” (Misc.Wr.blz.198)
Vaak wordt doorzettingsvermogen vereist. Niet alleen moeten wij ons denken corrigeren, wij moeten er ook voor zorgen dat onze daden in overeenstemming zijn met onze idealen. Wij zijn altijd in staat méér te doen om de richting te volgen die Jezus ons heeft aangewezen. Voor zover wij inderdaad volgen, breekt het licht van de Christus door en onderscheiden wij steeds duidelijker de mens in de stralenglans van zijn ware wezen - het beeld van Ziel. Dit geneest.

donderdag 2 januari 2020

De Christus boodschap

De Christus is de boodschap dat God bij ons is, dat het goede overal aanwezig is. Jezus verkondigde die boodschap overal waar hij kwam. En hij toonde aan dat het waar was wat hij zei door de mensen te genezen. Hij was daartoe in staat omdat hij zo zeker wist dat Gods macht altijd aanwezig is. In Wetenschap en Gezondheid p. 332 lezen we: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Je kunt je gedachten tot God richten als je angstig bent of verdwaald - en zelfs als je je schaamt over je dwaasheden. Zijn Christus - die boodschap van God dat Hij bij je is en dat alles goed is - is er altijd om je te helpen. De Christus maakt duidelijk wat je doen moet en waar je heen moet. Hoe kunnen we de Christus vinden? Wij kunnen stil zijn en onze gedachten tot bedaren laten komen. Dan kunnen we bidden en luisteren naar Gods stem, die zegt dat Hij onze Vader-Moeder is en ons liefheeft. Dan voelen we ons veilig in het besef dat wij in feite al thuis zijn bij onze Vader-Moeder God.

woensdag 25 december 2019

zaterdag 21 december 2019

Zoeken naar Waarheid

Geestelijke wijsheid en geestelijk begrijpen leiden ons altijd rechtstreeks naar God. Daarom is de goddelijke Liefde in de duisternis doorgedrongen met de bijbelse getuigenis van geestelijk gezinde individuen om aldus de mensheid een blijvend document van getuigenissen te geven. De Bijbel is er omdat de mensheid deze nodig heeft. De Bijbel is het licht dat op de zee van menselijke duisternis schijnt en de weg aangeeft naar het geestelijk begrijpen van God. En als we onze weg in dit licht vinden, zullen we ook de warmte van Gods koesterende Liefde voelen. Deze warmte brengt daadwerkelijk iets in ons teweeg. Geestelijk begrijpen moet met het lezen van de Bijbel gepaard gaan, wil de genezende macht demonstreerbaar zijn. Waar de mensheid vooral behoefte aan heeft is de geestelijke betekenis van de Bijbel. Wetenschap en Gezondheid is dan ook een onmisbaar hulpmiddel bij ons zoeken naar Waarheid en verlossing