vrijdag 14 september 2018

Onzelfzuchtige vreugde

Moeilijkheden misleiden ons niet langer en zullen afnemen wanneer wij bewust onze vreugde opeisen en die van het ene moment tot het andere uitbundig beleven. Hoe onzelfzuchtiger wij vreugde uitdrukken, des te meer verdiepen en versterken wij ons bewustzijn van de werkelijkheid. In zijn laatste woorden tot zijn discipelen bij het laatste avondmaal zegt Jezus: “Deze dingen heb ik tot u gesproken  opdat mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde. (Joh.15:11)” U en ik zijn discipelen van vandaag, en Jezus’ belofte van de Christusvreugde houdt een strenge eis in: wij moeten de leugens van zwaarmoedigheid en wanhoop ontkennen en weigeren ons erdoor te laten tiranniseren. Droevige gedachten zijn zelfzuchtige, sterfelijke gedachten. Zij maken geen deel uit van het onsterfelijk Gemoed en zijn dus geen deel van ons ware bewustzijn. Vreugde krijgt een geestelijke dimensie in de mate dat wij haar behoeden voor dat persoonlijk gevoel van vreugde dat geluk uitsluitend verbindt met bepaalde mensen, bijzondere bezittingen, met amusement, of met enige vorm van zelfbevrediging. Vroeg of laat blijken deze ijdel te zijn, volkomen ontoereikend de eeuwige vreugde te schenken waarover Jezus sprak. Christelijke tevredenheid is binnenin een ieder van ons, en wacht tot wij haar volkomen bevrediging en vrede zullen ontdekken en die ook zullen weerspiegelen. Uit uw vreugde vandaag!

dinsdag 11 september 2018

Duisternis is als licht

Wat doen we als er mentaal een nacht over ons valt, als twijfel en onzekerheid ons denken in beslag neemt, ja zelfs als de dood ons in gedachten komt? Veel hangt dan af van wat wij voordien gedaan hebben. Als wij ons geestelijk begrijpen hebben ontwikkeld door studie, door gebed en toepassing, dan zijn wij ons bewust van een beproefd innerlijk licht dat ons erdoorheen zal helpen. Christus Jezus zei: “Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan” (Joh. 9:4). Het laatste deel van deze verklaring hoeft niet als een bedreiging gevoeld worden. In het licht van het genezen zou het ons zelfs kunnen aansporen duidelijk te beseffen dat overdag werken ons voorbereidt op iedere nacht die zich mocht voordoen. In de werkelijkheid die wij eens allemaal zullen aanschouwen, is geen duisternis. Ons persoonlijk, en klaarblijkelijk tijdelijk gebrek aan geestelijke inspiratie kan de dageraad niet tegenhouden. Mentale duisternis kan het licht niet doven. De psalmist zegt hierover: “De nacht licht als de dag, de duisternis is [voor U] als het licht (Ps.139:12)”. Wij zullen langere dagen van verlichting en inspiratie beleven en kortere nachten van duisternis en twijfel, en we zullen ervaren hoe vrees en twijfel overgaan in moed en vertrouwen, tot alle schaduwen zijn versmolten in het volle licht van zuiver begrijpen. Wij kunnen weigeren te slapen zolang het dag is.

zondag 9 september 2018

Beginsel is onmeetbaar

Tijd en leeftijd zijn onverenigbaar met Beginsel. Dit agressieve tweetal stelt verjaardagen en gedenkdagen in, berekent en registreert leeftijden. Beginsel is onmeetbaar. Het kent begin noch einde. Zelfs gedwongen pensionering kan ons niet beroven van Gods onophoudelijke zegeningen. Ons werk kan niet bemoeilijkt, noch onze rechtmatige activiteit beknot wanneer we bezig zijn in de dingen van onze Vader, namelijk het weerspiegelen van Zijn oneindige intelligentie, onschendbaarheid en liefde. De geestelijke vooruitgang die we elke dag maken uit zich in grotere harmonie, betere gezondheid en meer vreugde. In tegenstelling daarmee maakt het sterfelijk geloof uit dat iemand te jong is om het een te doen of te oud voor het ander. Maar niemand is ooit te jong of te oud om de wil van zijn liefhebbende Vader, God, te doen. We kunnen beter gedachten van onsterfelijkheid koesteren, dan dagen, weken, maanden en jaren optellen die voeren naar een naderend einde. Goddelijke gedachten hebben geen eindpunt en omdat ze oneindig zijn leiden ze ons naar het oneindige Leven. Zo worden we - in plaats van oud te worden - tot geestelijke groei aangezet uit ons stoffelijk denken naar Christelijkheid, liefelijkheid en deugd. Mrs. Eddy vat het als volgt kort samen: “De mens in de Wetenschap is jong noch oud.” (W&G p.246)  Wanneer we ons hiervan bewust worden en het consequent blijven erkennen, kunnen tijd noch leeftijd macht over ons uitoefenen.

vrijdag 7 september 2018

Werkelijk bestuur

Essentiële kenmerken van werkelijk bestuur zijn niet door mensen bedacht, maar zijn een manifestatie van de geestelijke wet. Daarom zijn ze ook niet alleen maar lokaal of nationaal, maar universeel van toepassing. Ze zijn niet in de loop van de geschiedenis ontstaan of uit stammen tradities voortgekomen, maar ze zijn de ontvouwing van de goddelijke orde van dingen, waarin Gods ideeën vrijelijk getuigen van het goddelijk Beginsel, Liefde, dat in eenheid bestuurt. Stervelingen nemen zo vaak aan dat democratie betekent dat vele individuele denkwijzen proberen het eens te worden om gezamenlijk tot actie te kunnen overgaan. Maar de Wetenschap verwerpt de veronderstelling dat er vele gemoederen bestaan. Ze verklaart dat er, als basis voor menselijke broederschap en saamhorigheid, slechts één oneindig Ego of Gemoed bestaat en dat in werkelijkheid dit alomvattende Gemoed of Beginsel door iedereen tot uitdrukking wordt gebracht, omdat dit het enige Gemoed is. De Wetenschap brengt aan het licht dat alles wat de mens Gods doet alleen door de eigenschappen van Waarheid en Liefde beheerst wordt - door zulke eigenschappen als waarheidsliefde, betrouwbaarheid, geestelijke genegenheid, reinheid en trouw aan de absolute leiding van het goddelijk Gemoed - en dat deze waarheid gedemonstreerd kan worden als ze begrepen is.

dinsdag 28 augustus 2018

God bestaat

De mens is het bewijs dat God bestaat. De schepping komt voort uit het goddelijk Gemoed en is niet het gevolg van een biologisch proces. Dit mag lijnrecht tegen de waarneming van de stoffelijke zinnen ingaan, maar het is desalniettemin waar. Het gevolg van een niet-stoffelijke oorzaak, van Geest zelf, moet geestelijk zijn. En Geest manifesteert zich in ideeën, want Geest is Gemoed, de absolute, scheppende en besturende kracht in het heelal. De mens is de meest grootse van alle ideeën van Geest. Het is onmogelijk voor de stof de ware mens te formeren. Wat ten onrechte mens wordt genoemd - een moleculair, chemisch, biologisch schepsel - is helemaal de mens niet. Deze zogenaamde mens is een misvatting, die alleen maar voorkomt in een verondersteld stoffelijk gemoed, geheel gescheiden van God, en die aan dit verkeerde bewustzijn uitdrukking geeft. Dit wil niet zeggen dat de mens niet waarneembaar is of niet substantieel. Hij is wel degelijk substantieel en eeuwig omdat God dat ook is. Het wil enkel zeggen dat de mens niet sterfelijk kan zijn. Om ons eigen werkelijke zelf te vinden moeten wij beginnen met een beter begrip te krijgen van onze schepper, van het Gemoed en de Geest die wij weerspiegelen.

maandag 27 augustus 2018

Geen plaats voor gesneden beelden

Omdat we snel denken en dikwijls niet in duidelijk gedefinieerde woorden, zijn we ons wellicht niet bewust van de uitwerking van woordbeelden die God verloochenen en het kwaad tot een God verheffen. Maar een verontrust bewustzijn brengt die aan het licht. Onder een bovenlaag van neerslachtigheid of nervositeit treft men de termen aan die deel zijn van het gesneden-beelden-pandemonium: Ik voel ergens iets dreigends, fataals, oneerlijks of ontmoedigends. Ik ben ziek, bang, moe, gefrustreerd, gewond, eenzaam, bedroefd, jaloers. Wij beschermen ons bewustzijn door te begrijpen dat wij in werkelijkheid de weerspiegeling zijn van het oneindig goddelijk bewustzijn; en door te gaan zien dat dit prachtige huis van de Heer, deze oneindige Geest die alles inhoudt en tot uitdrukking brengt, de volgende dimensies bezit: almacht, alomtegenwoordigheid, alle werking en handeling, alwetendheid. Een goede manier om de uitwerking van negatief denken, of dierlijk magnetisme uit te bannen, en ervoor te zorgen dat ons denken de aard van God - de Christus - blijft weerspiegelen, is Gods eigenschappen de revue te laten passeren en te beseffen dat zij de substantie zijn van ons eigen ware wezen. Naastenliefde, vreugde, gemoedsrust, spontaniteit, onversaagdheid, lieflijkheid en kracht vonden gemakkelijk toegang tot onze gedachten als wij denken aan ons goddelijk Gemoed. Elke morgen kunnen wij een van de eigenschappen uitzoeken en die in de loop van de dag bewust in praktijk brengen en proberen onze gedachten hiervan te doordringen en elk onzer handeling de uitstraling ervan te doen zijn. Hierdoor zullen wij zo druk bezig zijn onze eenheid met God in ons leven uit te dragen, dat er geen plaats over blijft voor het maken van gesneden beelden.

zondag 26 augustus 2018

Krachtige bevestiging

Een grondstelling van Christian Science is dat de mens nu reeds de onsterfelijke schepping is van de goddelijke Liefde. Het goede is onuitputtelijk, altijd aanwezig en ongelimiteerd. De krachtige bevestiging van deze waarheid schudt ons wakker uit onze versuffing in de stof. Wij leggen beetje bij beetje onze twijfels aan Gods macht af. Wij weigeren een compromis te sluiten met stoffelijke schijn en stoffelijke argumenten. In ons ware, Godgelijke zelf zijn we niet alleen maar menselijke wezens die met vallen en opstaan de trap van het goede opklimmen, weifelend ziekte genezen en twijfelend gebrek overwinnen. Als de mens van Geest zijn we altijd de volledige weerspiegeling van Geest. Wanneer we onvoorwaardelijk van dit standpunt uitgaan leveren we betere bewijzen van de macht van God zoals die tot uitdrukking komt in de Wetenschap van Christus. De onsterfelijke idee van Liefde is even oneindig als Liefde zelf. We zijn geen sterfelijke stipjes of stofjes die zo nu en dan verlicht worden door een straal leven. Dat heeft niets gemeen met de waarheid van het zijn.